TerezaK
243

Zjevení podle Jána

🔔 💧 ❤ NEBESKÉ UDÁLOSTI SE OBJEVÍ NÁHLE A VŠICHNI SE BUDOU TŘÁST MOU MOCÍ A MAJESTÁTEM Barbara Francis a bratr Dan Heavenly events shall appear suddenly and all shall tremble with My Power and MajestyMore
🔔 💧 ❤ NEBESKÉ UDÁLOSTI SE OBJEVÍ NÁHLE A VŠICHNI SE BUDOU TŘÁST MOU MOCÍ A MAJESTÁTEM
Barbara Francis a bratr Dan
Heavenly events shall appear suddenly and all shall tremble with My Power and Majesty
PÍSMO - 1.Paralipomenon 29:11-12
„Hospodine, tvá je velikost a bohatýrská síla, skvělost, stálost a velebnost, všechno, co je na nebi a na zemi, je tvé. Hospodine, tvé je království, ty jsi vyvýšen nade vším jako hlava. Bohatství a sláva pocházejí od tebe, ty panuješ nade vším, máš v rukou moc a bohatýrskou sílu, vyvýšení a utvrzení všeho je v tvých rukou.“
PROROCTVÍ:
Rozsudek přichází rychle k neprobuzenému. Všichni se budou zodpovídat za svá přestoupení proti Mně.
Tvář národů se změní v mžiku oka. Neotevírá smrt nevěřícím oči? Co začalo to temnotou, skončí světlem, protože jsem to já, kdo jsem Světlo světa. Pravda nesmí být držena jako rukojmí klamání a zrady. Má slova ti vložím do úst. NEBESKÉ UDÁLOSTI SE OBJEVÍ NÁHLE A VŠICHNI SE BUDOU TŘÁST MOU MOCÍ A MAJESTÁTEM. Srdce ochabnou. Nebesa …More
TerezaK
Záplavy ve Francii Montpellier 14. listopadu
TerezaK
Kniha Zjevení 7
tisíc, z pokolení Benjamín dvanáct tisíc označených.
9 Potom jsem viděl, hle, tak veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst, ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou, oblečeni v bílé roucho, palmové ratolesti v rukou.
Zjevení Janovo 8>
10 A volali velikým hlasem: "Díky Spasiteli, Bohu našemu, sedícímu na trůnu, a Beránkovi." …More
Kniha Zjevení 7
tisíc, z pokolení Benjamín dvanáct tisíc označených.
9 Potom jsem viděl, hle, tak veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst, ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou, oblečeni v bílé roucho, palmové ratolesti v rukou.

Zjevení Janovo 8>

10 A volali velikým hlasem: "Díky Spasiteli, Bohu našemu, sedícímu na trůnu, a Beránkovi."
11 A všichni andělé se postavili kolem trůnu, kolem starců i těch čtyř bytostí a padli před trůnem tváří k zemi,
12 klaněli se Bohu a volali: "Amen! Dobrořečení i sláva a moudrost, díky a čest i moc a síla Bohu našemu na věky věků. Amen!"
13 Jeden z těch starců na mne promluvil: "Kdo jsou a odkud přišli ti v bílém rouchu?"
14 Řekl jsem: "Pane můj, ty to víš!" A on mi řekl: "To jsou ti, kteří přišli z velikého soužení a vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránkově.
15 Proto jsou před trůnem Božím a slouží mu v jeho chrámě dnem i nocí; a ten, který sedí na trůnu, bude jim záštitou.
16 Již nebudou hladovět ani žíznit, ani slunce nebo jiný žár jim neublíží,
17 neboť Beránek, který je před trůnem, je bude pást a povede je k pramenům vod života. A Bůh jim setře každou slzu s očí."