Clicks877
apredsasatoci
8

Je nutno brát Františka jako regulérního papeže.

Jsem smutný z toho, že mezi komentáři k předcházejícím vynikajícím článkům na téma nejnovějšího dokumentu papeže Františka ve stejně vynikajících překladech pí mgr. Cekotové převažují spíše projevy vzteku, nevole a zoufalství. Podobá se to štěkání raněného psa – a nikoli připravenosti a ochotě k boji. Tím, co nejvíce zeslabuje bojeschopnost, jsou pak vulgarity a nadávky na adresu papeže, resp. celé současné Katolické církve.

Někteří, pokud dobře rozumím jejich komentářům, ji označují jako celek za „koncilní humanistickou sektu“ (KHS), aniž ukážou, kde se nachází ta pravá Kristova církev. Pokud nikde neexistuje, tak Kristus se svým ujištěním, že bude trvat až do jeho druhého příchodu, neměl pravdu a tudíž není pravým Synem Božím. Jenže pravá Ježíšova církev existuje – a aby ji člověk viděl, stačí k tomu jenom znát pravý katolický katechismus a jím se orientovat.

Jak on definuje Církev? Ať už vezmeme Tomáška, Podlahu nebo Kašpara, všude se dozvíme jedno a totéž: Pravá Kristova církev je společenstvím pokřtěných, kteří uznávají římského papeže jako viditelnou hlavu, mají sedmero svátostí a neomylnou neměnnou nauku tvořenou Písmem sv. a posvátnou Tradicí. Římský papež existuje (o něm níže). Co se týká svátostí, tak navzdory rozmělňování nauky o nich ze strany teologů i církevních hodnostářů není v oficiálních církevních strukturách obtížné najít místa, kde jsou platně udělovány. Taktéž v nich působí autority, které učí a vykládají pravou katolickou nauku hlásanou od prvopočátku existence Církve. Ať už se to tedy komu líbí nebo ne, tato nynější celosvětová organizace, jež se nazývá Katolická církev v čele s římským papežem, je a zůstává pravou Kristovou církví a žádnou KHS. Tím netvrdím, že KHS neexistuje. Ano, funguje zde jako nebezpečný protivník a satanův nástroj, který pronikl hluboko do pravé Kristovy církve jako rakovinný nádor a hrozí ji usmrtit zevnitř. Vyznavači KHS ovládli i nejvyšší posty v Církvi.

Považovat ale za její spolupracovníky a spojence komunity katolické Tradice vzniklé na principu indultu Jana Pavla II. nebo později motu proprio Benedikta XVI. Summorum Pontificum, jak jsem se dočetl z některých komentářů, je střílením do vlastních řad. To by potom tímto „kolaborantem KHS“ byla i FSSPX, neboť její kněží stejně tak jako kněží FSSP v kánonu říkají slova o jednotě s papežem Františkem a místním biskupem, nota bene za papeže Františka se také modlí veřejně po mši sv. při obřadu požehnání. Navíc kněží FSSPX dostali nedávno od Františka zpovědní jurisdikci a neodmítli ji. Démonizovat každé tradiční společenství jako součást KHS jen proto, že uznává legitimitu současného papeže a snaží se nějak zařadit do oficiálních církevních struktur, je kontraproduktivní a teologicky již mimo Katolickou církev.

Co ale potom máme my, katoličtí laikové věrni tradiční nauce, dělat? Jak se máme a můžeme bránit proti svévoli, kdy je nám brána mše svatá, v níž mnozí z našich řad byli pokřtěni, biřmováni, přistoupili k prvnímu sv. přijímání nebo jako chlapci v ní ministrovali? Mše svatá, která odráží skutečné tajemství nekonečné Boží lásky k člověku, v níž, na rozdíl od NOM, nestojí v centru člověk, nýbrž Bůh. V současné církvi platí – tak jako v prvotní církvi – povinnost poslušnosti. Máme se tedy podřídit?

Na to odpovídají někteří radikálové, že tento papež není právoplatný. Omyl. Dosud nikdo neprokázal, že abdikace Benedikta XVI. nebyla dobrovolná a volba jeho nástupce neregulérní (konkláve je přece tajné). Závažným a pravdivým argumentem ovšem je, že papež automaticky ztrácí svůj úřad, když upadne do hereze nebo apostaze. Tak učili např. Francisco Suaréz, sv. Robert Bellarmin a další. To u Františka, jak ukážeme níže, platí. Jenže žádný regulérní církevní orgán toto nevyhlásil a nevyhlásí. V historii Církve byli papežové, kteří propadli herezím: ve 4. stol. Liberius přijal semiarianismus a exkomunikoval obránce pravověrnosti sv. Athanasia, v 7. stol. Honorius I. hájil blud monoteletismu (Kristus prý neměl božskou a lidskou vůli současně, pouze jedinou božskou), Jan XXII. ve 14. stol. odmítal existenci soukromého soudu po smrti. Církev heterodoxní názory těchto papežů odsoudila, nicméně všichni tři jsou vedeni v seznamu náměstků Kristových jako legitimní nástupci sv. Petra, protože žádný příslušný církevní orgán je úřadu nezbavil, papež je nesesaditelný i tehdy, když metafyzicky kvůli bludu nebo odpadu od víry ztrácí oprávnění vykonávat svůj úřad. Ať už se nám to tedy líbí či nikoliv, je nutno brát Františka jako regulérního papeže.

Co tedy dělat s poslušností?
Ano, papeže nutno poslouchat. Je to pro katolíka legitimní nejvyšší pozemská náboženská autorita. Jenže i tady má poslušnost své hranice, zejména tam, kde papež překračuje svoji pravomoc a jeho rozhodnutí odporuje rozhodnutí jeho předchůdců. To věděli už apoštolé, kteří řekli do očí tehdejší legitimní nejvyšší náboženské autoritě, tj. židovské veleradě, když jim zakázala hlásat Krista, že je lépe poslouchat Boha než lidi. Tak je to i v případě Františkovy Traditionis Custodes (TC).

Takže tedy:
1) Papež může zakázat nějaký ritus pouze tehdy, když jeho texty obsahují hereze nebo podporují heretické názory. Přesně tím se řídil papež sv. Pius V., když klasický římský ritus, jak ho známe nejméně od dob sv. Řehoře Velikého v 6. stol., učinil r. 1570 obligátním pro celou Církev, ale zároveň potvrdil právo na existenci bez jakýchkoliv omezení všem ritům starším 200 let. Jednalo se v západní církvi o ambroziánský a mozarabský obřad, dále pak o rity některých řeholních řádů. Ty totiž byly zárukou pravověrnosti, což o ritech mladších 200 let se říci nedalo, byly poznamenány viklefovskými a luteránskými bludy. Podobně postupovali papežové v minulosti vždycky až na nepatrné výjimky, uvádím zde po smrti sv. Metoděje r. 885 Štěpána V., jenž ale zakázal nikoliv ritus, nýbrž pouze liturgický jazyk zvaný církevní slovanština. Nicméně fakt, že toto jeho nařízení nebylo respektováno, zvláště pak ne v Čechách v době sv. Václava a poté sv. Prokopa, aniž by docházelo k nějakým postihům, svědčí o povědomí, že papež tady přestřelil. Neměl tedy papež František žádné právo tradiční obřad rušit nebo mu dávat pro existenci likvidační podmínky.

2) Bula sv. Pia V. „Quo Primum“ (QP) r. 1570, jíž tento papež zavádí v celé Církvi římský ritus (TLM), říká, že „přítomná listina nemůže být nikdy odvolána nebo zmírněna, nýbrž zároveň ustanovujeme a prohlašujeme, aby ve své síle byla vždy trvalá a platná“. Sv. Pius zde zavazuje své nástupce, aby tento obřad udrželi povždy trvalým a platným.

Prvním, kdo tu porušil, byl Pavel VI., jenž zavedl v adventu r. 1969 NOM. Samozřejmě jako papež měl právo zavést nový ritus, ale paralelně k dosavadnímu TLM. V konkrétní praxi byla ale tradiční mše fakticky zrušena a NOMem nahrazena, což se rovná neposlušnosti vůči závaznému nařízení sv. Pia V. Benedikt XVI. si uvědomil tento nedostatek a motem proprio Summorum Pontificum r. 2007 poskytl kněžím celkem svobodnou možnost celebrace TLM, i když nutno odmítnout jeho tezi, že jde o shodný ritus s NOM, o jeho prý „mimořádnou formu“. Nikoliv, jde o dva různé obřady, přičemž TLM je podle buly QP trvale nadčasově platný a závazný. Jestliže jej papež František de facto ruší tím, že mu staví pro existenci likvidační podmínky, proviňuje se neposlušností vůči nařízení svého předchůdce Pia, jež má nikoli časově omezenou, nýbrž trvalou platnost, jak plyne ze samotného textu. Poslušnost duchovních a věřících nynějšímu papeži v této věci znamená tedy neposlušnost minulému papeži, takže koho tady poslechnout? Arcibiskup mons. Marcel Lefébvre měl zde stoprocentní jasno.

3) Otázka TLM a NOM není jen liturgická a bylo by závažnou chybou takto k ní přistupovat. Církev závazně učí, že katolík musí neposlechnout legitimní církevní autoritu tehdy, když přikazuje hřích nebo blud, nebo když věřící tomuto pokušení vystavuje. Tak učili sv. Tomáš Akvinský, Francisco Suaréz, Francisco da Vittoria, sv. Robert Bellarmin. František v komentáři k dokumentu píše: „….mě však zarmucuje instrumentální používání Missale Romanum z roku 1962, které se stále více vyznačuje rostoucím odmítáním nejen liturgické reformy, ale i II. vatikánského koncilu s nepodloženým a neudržitelným tvrzením, že se zpronevěřil Tradici a ´pravé církvi´.“ A v samotném motu proprio uvádí, že k povolení celebrovat TLM je třeba určit, zda „tyto skupiny nepopírají platnost a legitimitu liturgické reformy, kterou diktuje II. Vatikánský koncil a Magisterium nejvyšších papežů…“

Z této Bergogliovy argumentace je zřejmé, že tady zdaleka nejde „jenom“ o liturgickou reformu a o poslušnost. Papeži vadí, že tradiční komunity mají kritický vztah (což neznamená nelegitimní) k Druhému vatikánskému koncilu (DVK) a k NOM. To nikterak neodporuje katolické nauce, neboť DVK nebyl dogmatický, pouze pastorační, proto jeho dokumenty mají nižší závaznost než dokumenty všech předchozích koncilů, které byly dogmatickými. DVK lze proto kritizovat, především ty pasáže jeho dokumentů, které odporují tomu, co je obsahem katolické víry. To, že DVK se skutečně v některých svých pasážích zpronevěřil Tradici a pravé církvi, je evidentní pouhým srovnáním inkriminovaných textů o náboženské svobodě a nekřesťanských náboženstvích s tím, co Církev vždy a všude učila. Známý biskup z Kazachstánu mons. Athanasius Schneider v knize rozhovorů s polským publicistou Pawlem Lisickým „Wiosna Kościola, która nie nadeszla“ (Jaro Církve, které nepřišlo) říká, že člověk by musel podstoupit krkolomnou mentální akrobacii, aby mohl přijmout teorii o „hermeneutice kontinuity“, tj. o shodě všech dokumentů DVK se závaznými dřívějšími výroky Magisteria. Katolík věrný své Církvi logicky proto nemůže s těmito bludnými větami souhlasit.

Jestliže František tedy vyžaduje bezpodmínečnou poslušnost těmto dokumentům, tak o něm platí, že uvádí věřící do nebezpečí hereze. Slepá poslušnost DVK s nepřipuštěním kritiky jeho sporných pasáží je přinejmenším blízkou příležitostí k herezi, proto TC nelze chápat jako závazný dokument Magisteria.

Papež Bergoglio se tímto řadí ke KHS. Zdaleka to není první případ tohoto typu. Vzpomeňme na dokument „Amoris Laetitia“ a dopis argentinské biskupské konferenci, kde souhlasí s přístupem párů žijících v nelegálním svazku, ke sv. přijímání. Dále potom glorifikaci Martina Luthera jako velkého reformátora a umístění jeho sochy ve Vatikánu, na což mons. Schneider reagoval, že Lutherovy bludy odsoudil tridentský dogmatický koncil, jehož výroky jsou neomylné, proslovy papeže z letadla však nikoliv. František se též aktivně přímo ve Vatikánu účastnil pohanského rituálu k poctě bohyně Pachamamy a spolu s muslimským představitelem Tayyebem vydal prohlášení, že Bůh „chtěl různost náboženství“. To jsou jen některé hlavní počiny tohoto pontifika, které jasně dokazují, že on pracuje nikoli pro Katolickou církev, nýbrž pro KHS.

Poslušnost papeži Františkovi ve věci TC i dalších jeho opatření neshodujících se s katolickou naukou je proto neposlušností vůči závazné nauce Magisteria jeho předchůdců a koncilů. Naopak neposlušnost jemu představuje poslušnost Církvi a její neměnné nauce. Takže katolíci, kněží i laici, záleží to na vás. Rozhodněte se! Koho poslechnete? Krista, jenž hovoří skrze dva tisíce let starou nauku Církve a její Magisterium, nebo současného pontifika, jenž tvrdí nebo dokonce přikazuje konat její opak?

A ještě by se k otázce ritu hodilo vzpomenout nedávné prohlášení bývalého prefekta Kongregace pro nauku víry kardinála Gerharda Ludwiga Muellera. Ten upozornil, že když papež v TC odůvodňuje represe vůči TLM voláním po jednotě, tak postupuje špatně. Pilířem jednoty není ritus, ale nauka víry. Ta musí být jedna, jediná a neměnná. Ritus nemusí být jeden a jediný, může jich být více a dějiny Církve ukazují jasně, že v Církvi vždycky bylo více liturgických obřadů, důležité pouze je, aby byly platné a pravověrné.

Tento postoj by měli katolíci věrní víře nejen zastávat, ale také bránit a argumentovat na jeho obranu. Kdo má dar pera a slova, nechť píše a mluví. To je autentická strategie boje, ne nadávání papeži Františkovi a dehonestace jeho, příp. celé současné Církve. Boj mezi ní a KHS probíhá právě uvnitř ní. Nelze se z ní dobrovolně vyčleňovat kvůli tomu, že je prolezlá bludy. Nelze rovněž odmítat poslušnost papeži a brojit proti němu, i když je evidentně na straně KHS, ve věcech, které nejsou v rozporu s katolickou naukou, např. když vyhlašuje Rok sv. Josefa nebo neděli seniorů. Neposlušnost nutno uplatnit pouze tam, kde jde evidentně o nesoulad s tradiční katolickou naukou. Musí se tak ale dít slušnou formou, která nepopírá legitimitu nynějšího náměstka Kristova, ať už je jakýkoliv. Urážky a projevy pohrdání jen nahrávají nepřátelům Církve z řad KHS. A co je obzvlášť důležité – modlit se za obrácení papeže Bergoglia, neboť jen Boží milostí se Šavlové mohou stát Pavly.

PhDr. Radomír Malý

duseahvezdy.cz/…07/27/katolicka-obrana-proti-traditionis-custodes/
TerezaK
Tak ještě Vám stále stojí za to, mít Bergogliovu podobiznu v kostelích? TADY JDE O DĚTI !!!
apredsasatoci
Tu nejde o bergoglia!
Tu ide o pragmatické pomenovanie stavu veci, situácie v cirkvi. Čo sa vlastne deje.
Každý jeden sa musí rozhodnúť, čo a ako.
Doteraz sa ešte dalo lavirovat (aj keď nikto nepozna svoj posledný deň).
Ale nastal cas preosievania.
Preto BDEJME!
Tady jde o deti! No a? Keď sa vás dieťa opýta na hriech smilstva, poviete mu čo?
To neviete akéhosi nepodareného bergoglia vysvetliť …More
Tu nejde o bergoglia!
Tu ide o pragmatické pomenovanie stavu veci, situácie v cirkvi. Čo sa vlastne deje.
Každý jeden sa musí rozhodnúť, čo a ako.
Doteraz sa ešte dalo lavirovat (aj keď nikto nepozna svoj posledný deň).
Ale nastal cas preosievania.
Preto BDEJME!
Tady jde o deti! No a? Keď sa vás dieťa opýta na hriech smilstva, poviete mu čo?
To neviete akéhosi nepodareného bergoglia vysvetliť malému detskú na úrovni jeho hlavičky makovičky?
TerezaK
Neporozuměla jste mi, pokud se toto ´bude dál přikrývat, budou vražděny další děti.
TerezaK
Nastavá čas Boje: Všichni musíme začít LASKAVĚ KŘIČET PRAVDU. NE KRITIZOVAT, ODSUZOVAT, ale říkat pravdu a modlit se. K tomu je ale potřeba ji sám poznat.

"Carbonia 07.26.2021 - 16.14 hodin
Církev je řízena satanem, ... budu činit spravedlnost!
Vidím svůj lid v hanbě, vidím jeho potíže vrátit se ke mně, svému Bohu Stvořiteli. Vidím jeho blížící se konec.
(...)
Můj zásah bude skvělý, Zázrak svět…More
Nastavá čas Boje: Všichni musíme začít LASKAVĚ KŘIČET PRAVDU. NE KRITIZOVAT, ODSUZOVAT, ale říkat pravdu a modlit se. K tomu je ale potřeba ji sám poznat.

"Carbonia 07.26.2021 - 16.14 hodin
Církev je řízena satanem, ... budu činit spravedlnost!
Vidím svůj lid v hanbě, vidím jeho potíže vrátit se ke mně, svému Bohu Stvořiteli. Vidím jeho blížící se konec.
(...)
Můj zásah bude skvělý, Zázrak světa se vrátí, aby navštívil svět a najde ho v horších podmínkách, než jej opustil.
Církev je řízena Satanem, jeho ministranti hodují na hlavách mých dětí ... jejich smrt je na nás !!! Udělám spravedlnost !!! "

Preosievanie, preosievanie, to určitě ano. ale my se musíme UMĚT VRÁTIT, to vidíme na té "potápějící Lodi" na MOravě. Pokud se neobrátíme, příchod bude trest a neMilosrdenství. Protože Milosrdenství bude pro nás, pokud se neobrátíme, trest.
2 more comments from TerezaK
TerezaK
"Hodují na hlavách dětí!"
TerezaK
POkud někdo nemá děti nebo nečeká dítě, tak ano, je mu to jedno, vše se dá s vírou obětovat, ale pokud už speik proteiny mohou mít následky na naše děti a plod v lůně, tak to už není úplně jedno, tam už se to i s vírou hůř přemáhá. A tady je kořen problému. Všechno začíná od Říma.
TerezaK
"Dosud nikdo neprokázal, že abdikace Benedikta XVI. nebyla dobrovolná" - bylo dáno důkazů až nad hlavu. Nejprimitivnější je ten, že se stále podepisuje římskký pontifik a Bergoglio si to nedovolí. Vždy,, když v historii bylo, že bylo více papežů, vždy byl jen jeden pravý, pokud někdy někdo rezignoval, odložil bílý oděv. Jenže Benedikt XVI: jeje stále nosí. Liturgie nezná žádné náhody, vše i oděv …More
"Dosud nikdo neprokázal, že abdikace Benedikta XVI. nebyla dobrovolná" - bylo dáno důkazů až nad hlavu. Nejprimitivnější je ten, že se stále podepisuje římskký pontifik a Bergoglio si to nedovolí. Vždy,, když v historii bylo, že bylo více papežů, vždy byl jen jeden pravý, pokud někdy někdo rezignoval, odložil bílý oděv. Jenže Benedikt XVI: jeje stále nosí. Liturgie nezná žádné náhody, vše i oděv má veliký význam. Jenže ani farizeové neměli dost důkazů, že byl Pán Ježíš Boží Syn. Tak i tady se některé věci dají poznat jenom srdcem. Jak to, že maličcí měli dostatečný důkaz už při prvním pohledu? Jak si lidé v Církvi mohou tak zahrávat? Vždyť sám důstojný pán v nebohé vesnici z MOravy, kde bylo tornádo, popisoval situaci, když slavil Bohoslužbu (bylo to asi první den po tom,co Bergoglio se dopustil údajně Jidášské zrady, tedy mohla to být první Mše sv.po této oficiální události, která byla skrytá)- bylo to krátce po proměňování, vtrhla vichřice a voda, MUSELI UTÉCI Z LODĚ POD KÚR a "PŘIPADALI SI JAKO NA POTÁPĚJÍCÍ LODI"!! Dohledejte v novinách. Přesná slova pana faráře. Tak to bylo.
TerezaK
Tak kolik znamení ještě chcete, vždyť to může zdržovat Příchod Pána Ježíše, protože ovečky se k němu obracejí zády. Pak nemůže přijít záchrana, ale trest. Jak to má tedy udělat Bůh, aby mohl přijít nás zachránit a aby nás nemusel trestat? Když o jeho záchranu nikdo nestojí? Protože mají všichni vakcínu. drogu.