Stylita
4456

Boží slovo na den 30.11. A.D. 2022

Když se Ježíš ubíral podél Galilejského moře, uviděl dva bratry – Šimona, zvaného Petr, a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž …
Stylita
Stylita
Svt. Řehoř Divotvorce,
biskup neocesarijský († 266)
památka 17. /30. listopadu
Světitel Řehoř, se narodil ve městě Neocésareji (město na severu Malé Asie, dnes Niksar). V mládí, se učil v Alexandrii u znamenitého učitele presbytera Órigenése.
Když se vrátil do Neocésareje, vzdálil se ze světa do pustiny, kde se mu v půstu, modlitbě a odříkání, podařilo získat vysokou duchovní dokonalost …More
Svt. Řehoř Divotvorce,
biskup neocesarijský († 266)
památka 17. /30. listopadu

Světitel Řehoř, se narodil ve městě Neocésareji (město na severu Malé Asie, dnes Niksar). V mládí, se učil v Alexandrii u znamenitého učitele presbytera Órigenése.
Když se vrátil do Neocésareje, vzdálil se ze světa do pustiny, kde se mu v půstu, modlitbě a odříkání, podařilo získat vysokou duchovní dokonalost, dary prozřetelnosti a proroctví. Když se biskup Thedimos z města Amassya v Kappadokii, dozvěděl o takovémto životě svatého Řehoře, rozhodl se ho ustanovit biskupem neocesarijským.
Před chirotonií, se svatý Řehoř usilovně modlil, prosíce přitom Boha a Matku Boží, aby mu byla odkryta, pravá podoba úcty ke Svaté Trojici, správné vyznávání Boží Trojice.
V čase modlitby, se mu poté zjevila Přečistá Panna Marie, spolu s apoštolem Janem Theologem, který naučil svatého, jak důstojně je třeba vyznávat tajinu Přesvaté Trojice. Svatý Řehoř, potom zapsal vše, co mu zjevil Jan Theolog. Na tomto velkém Božském Zjevení, bylo založeno učení o Svaté Trojici, které bylo potom následně rozvinuto Církevními otci, svt. Basilem Velikým, svt. Řehořem Bohoslovcem a svt. Řehořem Nysským.
Světitel Řehoř, zesnul v letech 266 - 270.
zdroj: fb Pravoslavný křesťan

pozn. hle, sv. Jan Evangelista zakladatel církevní nauky o Nejsvětější Trojici

ikona sv.Řehoř
Stylita
sv. Řehoř z Neocézarei (zv. Thaumaturgos - Divotvůrce)
sv. Řehoř z Neocézarei (zv. Thaumaturgos - Divotvůrce)
Gregorius, ep. Neocæsarien in Ponto
17. listopadu, připomínka
Postavení: biskup
Úmrtí: asi 270
Patron: Niksaru; vzýván při povodních a zemětřesení
Atributy: biskup, hůl, kniha, ďábel
ŽIVOTOPIS
Pocházel ze zámožné pohanské rodiny. Rozhodl se pro cestu za co největším vzděláním a …More
sv. Řehoř z Neocézarei (zv. Thaumaturgos - Divotvůrce)

sv. Řehoř z Neocézarei (zv. Thaumaturgos - Divotvůrce)

Gregorius, ep. Neocæsarien in Ponto

17. listopadu, připomínka

Postavení: biskup

Úmrtí: asi 270

Patron: Niksaru; vzýván při povodních a zemětřesení

Atributy: biskup, hůl, kniha, ďábel

ŽIVOTOPIS
Pocházel ze zámožné pohanské rodiny. Rozhodl se pro cestu za co největším vzděláním a na této cestě došel k Bohu. Prošel různým obdobím a poznáním až k povolání za pastýře Kristova stáda. Udává se, že když nastoupil do biskupského úřadu, bylo v Neocézarei jen 17 křesťanů, a když zde končil pozemský život, bylo v tomto velkém městě jen 17 nekřesťanů.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

Narodil se kolem roku 213 v Neocézarei (dnešním Niksar v Turecku) v Pontu poblíž Černého moře. Od rodičů dostal jméno Teodor a jeho rodným bratrem byl Atenodor. Když bylo Teodorovi 14 let, zemřel jejich otec. Oba bratři studovali rétoriku, právo a latinu. Své vzdělání se vydali prohlubovat do fénického Bêrūt (ve středověku Berytus - dnešního Bejrútu v Libanonu) a jejich cesta pak vedla do Caesareje v Palestině. Tam totiž měla namířeno jejich starší sestra, protože její manžel byl povolán za vysokého státního úředníka do Caesareje. Shodou okolností sem před jejich příchodem přišel z Alexandrie věhlasný učenec Origenes, který byl i významným křesťanským učitelem a založil zde filosofickou a bohosloveckou školu. Pro Řehoře, zvaného ještě Teodor, mělo setkání s Origenem úžasně velký význam.
Origenes v něm už ze začátku objevil mimořádné vlohy i šlechetné vlastnosti. Vedle vzdělání, kterého bratři chtěli dosáhnout, je seznámil s pravdami o Kristu. Zdůrazňoval jim, že lidský život bez pravdy a mravní dokonalosti vede k promarnění a rozumný člověk se má především snažit o to, aby dobře poznal sám sebe a rozeznával pravé dobro od zla. Učil je životní kázni s potřebným odříkáním a ovládáním náklonností. Rozebíral s nimi učené spisy i řecká díla a vědecké obory, poukazujíce na pravdy i bludy. Hlavně zpočátku bylo budoucímu světci velmi zatěžko vzdát se ctižádostivých záměrů, ale argumenty, podávané učitelem s láskyplnou trpělivostí, ho přesvědčily natolik, že začal uvažovat o zřeknutí se světa ve prospěch šíření Kristova učení. Ještě však nebyl ani křesťanem.
František Ekert v životopisném díle o svatých nazvaném „Církev vítězná“ píše, že za pronásledování církve od císaře Maximina odešel Řehoř na další studia do Alexandrie, zatímco jeho učitel Origenes pobýval v Kappadocii. Za studií v Alexandrii, kde panovala uvolněná morálka, chtěla skupinka studující mládeže, od níž se Řehoř nedal svést, připravit ho alespoň o dobrou pověst a vážnost. Při Řehořově vystoupení ve vědecké rozpravě s učenci ho proto jedna děva požádala o zaplacení za rozkoše, které si s ní užil. Řehoř zachoval klid, neodpověděl, jen pokynul někomu z přátel, aby splnil její žádost. Ten jí vyplatil, načež děva dostala záchvat přičítaný zloduchu, při kterém se veřejně přiznala ke zlomyslné lži a žádala o odpuštění. Řehoř je dal najevo a odcházel se ctí, o kterou mu bylo ukládáno.
Znovu se sešel v Caesarei s Origenem, aby dokončil studia, a absolvoval i přípravu na sv. křest, při němž přijal jméno Řehoř. Na žádost příbuzných odcestoval do rodné země, ale nesplnil jejich očekávání, že využije své vzdělanosti k získání úřadu, který by mu byl zdrojem slávy i bohatství. Vzdal se všeho, aby bez překážky sloužil Bohu a odešel žít jako poustevník.
Zpráva o něm se však dostala k biskupu Fedimovi v pontském městě Amasei, který potom chtěl, aby Řehoř sloužil církvi jako biskup v Neocézarei. Toho nakonec dosáhl a Řehoř pochopil, že Bůh od něj očekává, že bude předávat to, co sám přijal, a pracovat na spáse pro druhé. Po určité další přípravě přijal svěcení a jako biskup požehnaně působil v rodném kraji u řeky Lyku v Pontu. Sám se snažil žít příkladně a vytrvale se modlil za dar moudrosti a umění, aby pohanům dokázal pomoci přijmout víru. Ve snu se mu pak dostalo vidění Matky Boží a Jana apoštola, který mu vyložil tajemství víry a poučil ho ve věci hlásání evangelia pohanům. Řehoř si po probuzení poznamenal obsah vidění, jak jasně, prostě, mocně a přesvědčivě má kázat a pak se tím i řídil.
Řehoř byl k obracení pohanů od Boha obdařen charismaty zázraků a proroctví. Jeho prvním divem, v době kdy se vracel do města, aby se teprve stal biskupem, bylo ovlivnění dění v pohanském chrámu. Schoval se v něm před prudkým deštěm, modlil se zde a následně prý strážce chrámu přestal dostávat odpovědi a nebyly možné věštby. Strážce přiběhl ustrašen a nahněván za Řehořem, který mu s klidem řekl, že má od Boha moc nad zlými duchy, a že je vyhnal. V legendě se také vyskytuje požadavek strážce, aby svou moc nad nimi dokázal i tím, že by se mohli vrátit. Řehoř pak na vytržený list prý napsal tuto větu: “Řehoř satanovi: vrať se!“ – A ten chrámový služebník po položení listu v chrámu ho opět uslyšel, ale místo služby jemu chtěl poznat Boha, který dal Řehořovi takovou moc.
František Ekert například uvádí jen příběh o vyhnání zlých duchů a v jeho podání strážce chce, aby Řehoř svou moc ukázal tím, že se balvan u cesty na jeho pokyn odsune, kam ukáže. – Řehoř vyhověl a tak se potvrdila Ježíšova slova: „Jestliže budete mít víru a nebudete pochybovat dokážete nejen co se stalo s fíkovníkem, ale i kdybyste řekli této hoře: Zdvihni se a vrhni do moře! Stane se to.“ *(Mt 21,21) – Nemáme dostatečné podklady k posouzení, zda za některou ze dvou uvedených verzí o strážci není jen legendární doplněk, který má potrhnout fakt, že Řehoř měl skutečně charisma zázraků a víru, o které Ježíš mluví, nemáme dostatečné podklady. Není to snad ani tak důležité, podstatná je síla víry a spojení s Bohem, v jehož moci je všechno. Od něj měl Řehoř charismata, která ve spojení s jeho vírou a láskou dokázala nemožné. Nepotřeboval ani mediální prostředky ani žádnou techniku na šíření nauky, potřeboval jen žít podle Boha a z pohanského města zabydleného a libujícího si v pohanských zvyklostech udělal křesťanské město. Změnil srdce jeho obyvatel a to je významnější zázrak.
Řehoře předcházela pověst divotvůrce, a proto se stalo, že byl ve svém městě očekáván s velkou zvědavostí. Přicházel sem skromně se sklopeným zrakem a na dotaz, kde se ubytuje, odpověděl: „Nepečujte o to; Bůh sám je nám domovem; v něm hýbáme se a jsme. Raději dbejme o to, abychom se skrze ctnostný život stali příbytkem Božím.“ A následně mu lidé nabízeli jeden přes druhého příbytek. Vešel pak do domu bohatého Musona. Další den ráno před jeho domem začal kázat a modlitbou uzdravil všecky nemocné, kteří tam byli. Počet křesťanů pak rychle rostl a biskup Řehoř začal s budováním prvního chrámu.
Mezi jeho zázraky se počítá i pomoc proti záplavám. Obyvatelé v Neocézarei ho poprosili o pomoc proti záplavám z řeky Lyku, které prý každoročně působily velkou škodu na domech a pozemcích. Řehoř v místech, kde se řeka vylévala, zarazil hůl a ve jménu Božím přikázal toku, aby jeho voda z řečiště nevystupovala. Hůl pak zapustila kořeny a vyrostla ve strom, který byl mezníkem, za nějž řeka nikdy už nedosáhla. Pro tento výsledek je Řehoř i dnes vzýván o pomoc při stoupající hladině toků působících záplavy.
Svatý Basil o Řehořovi napsal: „Duch Boží působil skrze něho tak mimořádné věci, že i Židé, coby nepřátelé křesťanských pravd, ho nazvali druhým Mojžíšem. Duch Páně vyzařoval z jeho řeči i skutků. Z jeho srdce se proudem rozlévala Božská moc víry vše přetvářející a obnovující.“ Při všem, co tento biskup konal, měl na zřeteli oslavu Ježíše Krista a byl si vědom, že on působí v něm a skrze něho ke spáse duší.
Za Deciova pronásledování křesťanů, roku 250, se Řehoř s jedním jáhnem uchýlil do úkrytu zalesněné hory, protože věděl, že lid, k němuž byl poslán, bude ještě potřebovat jeho službu. V samotě vyprosil křesťanům v Neocézarei, že se žádný kvůli pronásledování neodvrátil od Krista. Po smrti Decia se vrátil a pokračoval v činnosti pro duchovní růst svěřeného lidu.
Předpověděl v Pontu epidemii moru, před kterou byla Neocézarea pro jeho modlitby uchráněna. V roce 265 se účastnil i s bratrem první antiochijské synody se zaměřením proti nauce Pavla ze Samosaty. Zemřel v prvních letech panování císaře Aureliana a zanechal více významných spisů.
Stylita
Z denní liturgie
Sv. Ondřej - Liturgie.cz
1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Jestliže ústy vyznáváš, že Ježíš je Pán, a v srdci věříš, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy vede ke spáse. Písmo přece říká: ‘Žádný, kdo v něho věří, nebude zklamán.’ Není totiž žádný rozdíl mezi židem a pohanem: všichni přece …More
Z denní liturgie
Sv. Ondřej - Liturgie.cz

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Jestliže ústy vyznáváš, že Ježíš je Pán, a v srdci věříš, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy vede ke spáse. Písmo přece říká: ‘Žádný, kdo v něho věří, nebude zklamán.’ Není totiž žádný rozdíl mezi židem a pohanem: všichni přece mají jednoho a téhož Pána a ten je bohatě štědrý ke všem, kdo ho vzývají. Vždyť ‘každý, kdo bude vzývat jméno Páně, bude spasen’. Jak ho však mohou vzývat, když v něho neuvěřili? A jak v něj mohou uvěřit, když o něm ještě neslyšeli? Jak o něm však mohou uslyšet bez hlasatele? Ale jak mohou hlásat, jestliže nebyli posláni? Tak to stojí v Písmu: ‘Jak milý je příchod těch, kdo zvěstují dobré věci!’ Ale ne všichni tu radostnou zvěst přijali. Izaiáš přece praví: ‘Pane, kdo uvěřil tomu, co jsme hlásali?’ Víra je tedy z hlásání, hlásání pak se děje slovem o Kristu. Ale ptám se: Neslyšeli snad o tom? – Ale ano! ‘Všude na zemi pronikl jejich hlas, až na konec světa jejich slova.’
Rim 10,9-18

Žalm:
Všude na zemi pronikl jejich hlas.

Nebesa vypravují o Boží slávě
a dílo jeho rukou zvěstuje obloha.
Den dni o tom podává zprávu,
noc noci sděluje poučení.

Není to slovo a nejsou to řeči,
jejichž hlas by nebylo slyšet.
Do celé země vychází jejich hlahol,
až na konec světa jejich slova.
Zl 19(18)

Zpěv před evangeliem
Aleluja. Pojďte za mnou, praví Pán, a udělám z vás rybáře lidí. Aleluja.
Mt 4,19

Evangelium:
Mt 4,18-22