Clicks1.5K
Varovanie

PŮJDOU JAKO OVCE NA PORÁŽKU, NA CESTU DO ZÁHUBY

Poselství Ježíše ze dne 21. října 2013 v 10:56.
jezis-kristus-varovanie.net/varovani.org/html2/947.html

PŮJDOU JAKO OVCE NA PORÁŽKU, NA CESTU DO ZÁHUBY

Má vroucně milovaná dcero,
největší zrada mých milovaných, věrných stoupenců – těch, kteří budou vždy pevní v Pravdě – přijde od následovníků v mé církvi, kteří podlehnou velkému podvodu.
Tak mnoho lidí bude kvůli své naivní věrnosti oklamáno podvodníkem, který všude uchvátí otěže mých církví. Ačkoli se možná budou občas cítit nesví, až uslyší podivné výklady mého svatého Slova, které nebude zohledňovat správný kontext, půjdou jako ovce na porážku, na cestu do záhuby. Falešného proroka budou zahrnovat chválou a vzdávat mu poctu jako velkému diktátorovi a sjednotí se, aby vytvořili velkou armádu. Tato armáda způsobí jejich bratrům křesťanům to největší pronásledování. Bratr bude bojovat proti bratru v této hrozné bitvě za Pravdu. Počet těch, kteří budou následovat trojici bezbožných rouhačů, sestávající z falešného proroka, antikrista a Satana, bude mnohem větší než těch, kteří zůstanou věrni svatému Božímu Slovu, jak bylo stanoveno od počátku.
Vy, moji vyvolení lidé, kteří se neodchylujete od Pravdy, shledáte tuto cestu těžkou. Nikdy, ani na okamžik, byste si nedokázali představit ten strašný podvod, který brzy uvidíte. Mí nepřátelé jsou dobře připraveni, mají velký vliv a jsou dobře financováni. Mají mnoho výhod, ale nemají na své straně Boží moc. Nejen že nevládnou mocí Boha, mého Všemohoucího Otce, ale mohou být kdykoliv sraženi jeho vůlí k zemi. Žel, odtáhnou ode Mne mnoho duší a Já to dovolím, jako část poslední očisty lidstva. Toto období na Zemi oddělí dobré od zlých.
Co tím myslím? Samozřejmě, řeknete, dobří budou oklamáni a není to jejich vina. To je pravda. Ale když ti, kdo tvrdí, že jsou skutečnými křesťany, přijmou kacířství místo mého svatého Slova, pak se Mi rouhají. Jsou si velmi dobře vědomi Pravdy a musí být každou vteřinu pozorní k mým slovům. Tak mnoho z vás je spících. Tak mnozí z vás Mě doopravdy neznáte, protože nemáte pokoru ve své duši, jste tak pyšní na svou znalost Písma svatého. Mnozí z vás nestihli ani přečíst evangelia, anebo pochopit, co nastane před mým Druhým příchodem. Pořád to ještě nevíte, přestože Pravda vám již byla dána v nejsvětější Bibli.
Proč pokračujete v popírání Božího Slova, hádáte se, odmítáte a bojujete proti ruce, která vás stvořila? Nejste o nic víc informovaní než ti, kteří Mě ukřižovali. Nemáte o nic víc znalostí než farizeové, kteří věřili, že jejich výklad svatého Božího Slova byl nadřazen výkladu Syna člověka. Kvůli vašemu odmítání konečných proroctví Mě zapřete. Všechny vaše služby vůči Mně nebudou znamenat nic, protože budete následovat toho, kdo byl poslán Satanem, aby vám upřel vaše právoplatné dědictví v mém ráji.
Jak Mě rmoutíte. To, jak Mě zradíte, se bude odrážet v pronásledování, které přivodíte na ty, které nazýváte vašimi bratry a sestrami v mém jménu. Stanete se naočkováni lžemi, jako jiní před vámi zkaženými vůdci a diktátory minulosti. Kvůli tomu, že postrádáte opravdovou lásku ke Mně, která vyžaduje velkou oběť, přinesete Mi mnoho zármutku a utrpení. Zatímco vás nepřátelé mé církve stáhnou do sítě klamu, budete zpívat jejich chvály, zbožňovat a milovat ty, kteří Mě nenávidí, a Já budu zapomenut.
Pamatujte na tato slova. Pokud postavíte falešné bohy přede Mne, vystavíte se Božímu hněvu.

Váš Ježíš