Clicks264

R. 880 sv. Orosia Česká umučena muslimy ve Španělsku

ČT. Texty na: www.moraviamagna.cz/texty/t_oros1.htm a revue.theofil.cz/krestanske-osobnosti-detail.php Cesty víry - Orosia – neznámá česká světice 00:00:28 ZVUK ZVONŮ 00:00:32 Chtěli bychom …More
ČT. Texty na: www.moraviamagna.cz/texty/t_oros1.htm a revue.theofil.cz/krestanske-osobnosti-detail.php

Cesty víry - Orosia – neznámá česká světice
00:00:28 ZVUK ZVONŮ
00:00:32 Chtěli bychom připomenout
jednu samostatnou,
00:00:35 u nás pozapomenutou
a legendami opředenou událost
00:00:38 spojenou se sv. Metodějem.
00:00:41 Týká se mučednice,
která se stala svatou ve Španělsku
00:00:45 a Aragonci každý rok oslavují
výročí s ní spojené
00:00:48 velkolepými oslavami.
00:00:53 -Sv. Orosie neboli sv. Dobroslava
je světice českého původu.
00:00:58 Do seznamu svatých
byla zanesena r. 1902.
00:01:05 -Hlavní drama
se odehrálo v Pyrenejích
00:01:08 a Španělé dokladují
mnoho jmen a podrobností,
00:01:11 které odkazují
na česko-moravský původ světice.
00:01:16 -Byla dcerou přemyslovského knížete
Mojslava,
00:01:19 kterého zmiňují
pouze Anály Fuldské
00:01:22 a roku 880 papež Jan VIII.
požádal sv. Metoděje,
00:01:27 aby sehnal nevěstu
pro krále Fortunu I..
00:01:37 On toto přání splnil.
00:01:43 -Co tomu ale
předcházelo na našem území?
00:01:46 2. panovník Velké Moravy
kníže Rastislav
00:01:49 chtěl zřízením
vlastní církevní organizace
00:01:52 v rámci obrany před vlivem
Východofrancké říše
00:01:55 dosáhnout posílení samostatnosti.
00:01:58 Požádal tedy
byzantského císaře Michala III.
00:02:01 o vyslání křesťanských misionářů
ovládajících slovanský jazyk.
00:02:09 V r. 863 přišli na Velkou Moravu
bratři Konstantin Cyril a Metoděj.
00:02:15 Orosia Dobroslava
se narodila r. 864,
00:02:18 přibližně rok po příchodu
sv. Cyrila a Metoděje na Moravu.
00:02:24 Byla dcerou jednoho
z významných českých vévodů,
00:02:27 knížete Mojslava.
00:02:29 Ten je doložen
také písemnými prameny
00:02:31 a někdy považován za otce
2. manželky Svatopluka I.,
00:02:35 která se jmenovala Svatožizňa.
00:02:38 Orosia Dobroslava
už v časném dětsví ztratila
00:02:42 za nám nevyjasněných okolností
matku.
00:02:45 A když v boji s Franky
zahynul i její otec,
00:02:48 stala se asi v 8 letech sirotkem.
00:02:51 Byla adoptována prvními
českými křesťanskými panovníky,
00:02:55 knížecími manželi
z rodu Přemyslovců
00:02:57 Bořivojem a Ludmilou,
budoucí svatou,
00:03:00 kteří byli prarodiči sv. Václava,
českého patrona.
00:03:07 Tak se stala Dobroslava
někdy kolem r. 875
00:03:10 členkou českého vládnoucího rodu
00:03:13 a díky pokrevní příbuznosti
Bořivoje, a snad i svojí,
00:03:16 s moravským králem Svatoplukem
00:03:19 také příslušnicí
moravského královského dvora,
00:03:22 moravskou princeznou.
00:03:25 Bořivoj byl již dříve
pokřtěn Metodějem
00:03:28 na Svatoplukově
moravském dvoře,
00:03:30 Ludmilu a Orosii, obě mladé ženy,
00:03:33 pravděpodobně roku 877
křtil kněz-kaplan Kaich,
00:03:37 Metodějův žák,
působící v Čechách
00:03:41 ve svatoklimentském kostele
na Levém Hradci,
00:03:44 který založil Bořivoj.
00:03:47 Schovanka Orosia
snad předtím strávila nějaký čas
00:03:50 na moravském Velehradě.
00:03:52 Fuldské anály
sepsané v oné době
00:03:55 se zmiňují
o 5 knížatech českých,
00:03:57 kteří bojovali a zatlačili
západní nepřátele.
00:04:01 A mezi těmito knížaty
je citován otec Orosie Mojslav.
00:04:05 Okolnosti křtů,
00:04:07 které uděloval
kaplan jménem Kaich nebo Kaicha,
00:04:10 jsou zaznamenány
i v Kristiánově legendě.
00:04:14 Ludmila tehdy dovršila 17 let
00:04:16 a její schovanka Orosia
byla tedy jen asi o 4 roky mladší,
00:04:20 na rozhraní dětství a dospělosti.
00:04:25 A byly spíše
ve vzájemném vztahu přítelkyně,
00:04:28 než adoptivní matka a dcera.
00:04:31 Podle jedné z legend v době
00:04:33 Metodějovy 3. návštěvy
u papeže Jana VIII.,
00:04:36 kdy se jednalo o získání
jeho hodnosti arcibiskupa,
00:04:39 jednali u papeže
také španělští aragonští poslové
00:04:42 z Pyrenejského poloostrova
o nevěstě pro jejich prince.
00:04:47 Poselstvo mělo dosáhnout
dispense pro druhorozeného syna
00:04:50 dona Fortuna Garcése,
aby po něm mohl nastoupit na trůn,
00:04:54 protože prvorozený syn
00:04:56 zahynul ve válce
s muslimskými Maury
00:04:58 a druhorozený mezitím složil
věčné sliby v klášteře
00:05:03 jako benediktinský mnich.
00:05:05 K dispensi zrušení řeholních slibů
bylo nutné k tomu,
00:05:08 aby se mohl Fortuna Garcés oženit,
udržel rod
00:05:12 a mohl zároveň
pokračovat v rekonkvistě,
00:05:14 zpětném vytlačení muslimů,
muslimských Maurů,
00:05:17 z Iberského poloostrova.
00:05:19 -Proč se o tomto sňatku hovořilo?
00:05:22 Aby byl maličký aragonský stát
posílen odněkud z Evropy.
00:05:27 -A Metoděj dostal od papeže
zřejmě 1. úlohu
00:05:30 v nové funkci arcibiskupa
moravského a panonského.
00:05:33 Úkol kuriózní a delikátní:
00:05:35 navrhnout
pro španělského prince nevěstu.
00:05:38 Uvedl, že kníže Svatopluk
nemá dceru,
00:05:40 že však český vévoda Bořivoj
má schovanku,
00:05:43 mladou a ušlechtilou,
00:05:45 která by se mohla stát
manželkou dona Fortunia.
00:05:49 Podle legend Metoděj navrhl
změnit jméno Dobroslava
00:05:52 v Dob-ro-slava
00:05:54 po vzoru řeckého
?Dobrá rosa omývá?, Eu-ro-sia,
00:05:57 na dnes používanější "Orosia".
00:05:59 Část aragonského poselstva
odešla s Metodějem
00:06:03 na moravský Velehrad,
00:06:05 kde byla Dobroslava se souhlasem
zástupců svých rodičů
00:06:08 Bořivoje, Ludmily,
00:06:10 a také knížete Velkomoravské říše
Svatopluka provdána v zastoupení
00:06:15 za následníka španělského trůnu
Fortunia Garcése.
00:06:19 -Můžeme říci,
že byla oddána na dálku,
00:06:21 pravděpodobně v Římě.
00:06:23 Svatba na dálku
byla naprosto běžná,
00:06:26 jak ve středověku,
tak ještě v renesanci,
00:06:29 ba dokonce i v baroku.
00:06:32 Můžeme si třeba připomenout,
00:06:34 že Filip II. si vzal za ženu
sestru Rudolfa II. Annu,
00:06:40 a s ní byl oddán
tady v pražské katedrále.
00:06:47 Pak teprve došlo
k přesunu nevěsty do Španělska.
00:06:55 To je stejný postup,
který pozorujeme u sv. Orosie,
00:06:59 s tím, že nemáme přesná data,
kdy se to stalo,
00:07:03 narozdíl od 16. století.
00:07:08 -Po svatbě, asi v srpnu roku 880,
00:07:10 nastoupila mladičká
a půvabná moravská princezna,
00:07:14 královna Dobroslava Orosie,
dlouhou cestu do Aragonu,
00:07:17 pravděpodobně lemující
svatojakubskou poutní cestu.
00:07:22 S doprovodem a velkolepým průvodem
vyrazila na cestu
00:07:26 do dalekého a neznámého Španělska
00:07:29 přes Pasov, Basilej, Franky,
jižní Francii a Pyreneje,
00:07:32 dorazili asi v říjnu
k vodám řeky Aragon
00:07:35 a pak říčky Galego u řeky Basa
u obce Yebra
00:07:38 a směřovali k Jace.
00:07:41 Cesta měla tragický závěr.
00:07:45 Ve Španělsku křesťané
tehdy vedení nastávajícím
00:07:48 Orosiiným ženichem Fortuniem
bojovali s muslimskými Maury.
00:07:53 -Byla to situace,
00:07:54 kdy muslimské panství dosahovalo
90% Iberského poloostrova,
00:07:59 kromě proužku severního Španělska,
00:08:02 které šlo od Asturie
až k Aragonsku.
00:08:10 Tam vzniklo
křesťanské znovudobytí,
00:08:14 rekonkvista,
která skončila roku 1492.
00:08:22 -Dlouhé putování
Dobroslavy-Orosie skončilo
00:08:25 bohužel krátce před cílem.
00:08:27 Když docházela bezmála
na místo budoucí působnosti,
00:08:31 do Jacy, poselstvo vyslalo
napřed herolda,
00:08:34 aby v Jace oznámil příchod nevěsty.
00:08:37 Přihodilo se ale něco nečekaného.
00:08:40 Zajali jej muslimští Mauři,
00:08:42 zabavili mu pověřovací listy
a zabili ho.
00:08:45 Podle dokumentů,
které herold nesl,
00:08:47 poznal vůdce muslimských Maurů
Aben Lupo
00:08:50 cíl a význam poselstva,
a tomu přizpůsobil svou taktiku.
00:08:56 -Už byli avizováni
nejenom muslimové,
00:08:58 ale i průvod se dozvěděl,
že se blíží muslimové.
00:09:04 -Poselstvo mezitím čekalo
na návrat herolda,
00:09:07 ale ten se nevracel.
00:09:09 Protože majitel místa,
00:09:10 kde byli členové
poselstva ubytováni,
00:09:13 se nějak doslechl, co se stalo,
a varoval je.
00:09:16 Orosia s nejbližšími se uchýlila
do jeskyně v horách a vyčkávala.
00:09:22 -Do jeskyň, které jsou dodnes
ve všeobecné úctě
00:09:25 a jsou tam instalovány kaple...
00:09:28 -Nakonec byla Orosia
a její doprovod
00:09:30 u Yebry lstí odhaleni a dostiženi.
00:09:33 -Celému dvořanstvu
bylo dáno na vybranou
00:09:36 buď přestoupit na islám,
anebo smrt.
00:09:41 -Podle více legend
byla početná výprava
00:09:44 až několika set lidí a koní,
00:09:46 zahrnující celou Orosiinu rodinu,
zmasakrována.
00:09:50 To vše v přítomnosti Orosie,
00:09:52 aby byla ochromena strachem
a podlehla Aben Lupovi,
00:09:55 jenž jí byl uchvácen
00:09:57 a podle jedné z verzí
ji chtěl získat jako ženu,
00:10:00 snad do harému,
00:10:01 ale ona pevně trvala
na své křesťanské víře
00:10:04 a odmítla přestoupit k islámu.
00:10:07 Když Aben Lupe viděl,
že nepořídí, rozlítil se
00:10:10 a poručil,
aby byla krutě umučena.
00:10:12 Pálili ji pochodněmi,
polévali roztaveným olovem.
00:10:16 Orosii postupně usekali
zaživa všechny údy,
00:10:19 a nakonec sťali hlavu.
00:10:20 Ostatní členové doprovodu,
mezi nimi biskup,
00:10:24 jehož jméno zní španělsky "Asisco",
o němž se později,
00:10:27 v roce 1538 dodatečně tvrdilo,
00:10:30 že byl bratrem
vůdce poselstva Cornelia,
00:10:32 byli také povražděni.
00:10:34 -Ve skutečnosti
má tradice sv. Orosie
00:10:37 3 české světce.
00:10:38 Kromě sv. Orosie
jsou to její 2 strýcové,
00:10:41 kteří ji doprovázeli
po cestě do Aragonie,
00:10:44 oblasti
dnešního severního Španělska.
00:10:47 Biskup
a vojevůdce početné výpravy
00:10:50 sv. Cornelio jsou součástí
orosiánského doprovodu z Čech.
00:10:58 -Jiné historické prameny zachytily
00:11:00 také historku
z jejího svatebního průvodu,
00:11:03 který byl napaden
a zachránil se
00:11:05 za cenu ztráty koní.
00:11:07 Bavorský dějepisec nám tak zachoval
00:11:09 informaci
o velikosti svatebního průvodu,
00:11:12 asi 300 jezdců.
00:11:14 -Podle jedné legendy
00:11:16 doprovázel Dobroslavu
i její bratr,
00:11:19 jehož jméno se však nezachovalo,
a její sestra,
00:11:22 pro místní obyvatelstvo sv. Helena,
00:11:24 kteří oba rovněž podstoupili
mučednickou smrt.
00:11:28 -Existuje Bratrstvo sv. Orosie,
00:11:30 které se stará
nejen o oslavy svátku sv. Orosie,
00:11:34 ale také ostatních světců,
00:11:36 protože jedna identifikace
dokonce tvrdí,
00:11:40 že v kapli sv. Orosie
v katedrále jacké,
00:11:46 katedrála
je jeden z nejvýznamnějších
00:11:49 památníků románské architektury
z r. 1070,
00:11:53 v té kapli jsou ještě
další světice a světci
00:11:58 jako je sv. Helena a sv. Acisco,
00:12:02 což jsou vlastně
sourozenci a strýc sv. Orosie.
00:12:06 Z toho vyplývá,
00:12:07 že se kult této světice
rozšiřuje na celou českou rodinu.
00:12:18 -Nešťastný don Fortun se sice
dozvěděl o příchodu své snoubenky,
00:12:22 ale na místo přijel už pozdě.
00:12:25 S hlubokým smutkem nechal
pohřbít svou přislíbenou nevěstu
00:12:29 na místě umučení
00:12:30 a vrhl se zuřivě
do bojů proti muslimům.
00:12:33 Dívku svých snů
prý nepřestal milovat
00:12:36 a neoženil se do konce života.
00:12:38 Hnán vášnivou zlobou
osvobodil od Maurů celé Španělsko
00:12:41 a ochránil před muslimy
západní Evropu.
00:12:44 Obyvatelé to přisuzovali
pomoci umučené Orosie-Dobroslavy,
00:12:49 kterou navíc
provázely zvěsti o tom,
00:12:51 že ovládá deště,
blesky a krupobití.
00:12:55 Šťastným koncem bylo tedy
její svatořečení
00:12:58 a následný kult české patronky
a 1. diecéze Aragonska,
00:13:01 ke které se ale naše hagiografie
bohužel příliš nezná.
00:13:06 -Existence sv. Orosie
narážela nejvíce v Čechách.
00:13:11 Španělé se několikrát pokoušeli,
od 16. století,
00:13:15 zjistit něco o předcích sv. Orosie,
00:13:17 dokonce sem
dorazilo i nějaké poselstvo,
00:13:21 které to mělo ověřit,
00:13:24 ale zjistilo,
že tady nikdo nic neví.
00:13:28 Ten zájem u nás
povzbudil spisy různých Španělů,
00:13:32 takže na konci 19. století
se přeci jenom
00:13:35 o té Orosii něco vědělo,
ale nebylo vůbec myslitelné,
00:13:41 aby světice byla uznána za světici
také z české strany.
00:13:51 -Na událost v Aragonii
00:13:53 se pod tlakem neustálých bojů
pozapomnělo a až za 2 roky,
00:13:57 dle jiné tradice za 200 let,
00:13:59 sem přišel
prostý pastýř jménem Vilém,
00:14:02 který věděl o Orosii jen tolik,
že sem přišla z Východu
00:14:05 a na skále nedaleko Yebry
nechala vytrysknout vodu
00:14:09 jako připomínku
na uťaté údy a hlavu
00:14:11 do 5 pramenů křišťálové vody
00:14:14 jako symbol
své mučednické a panenské krve.
00:14:17 A tomuto pastýři se zde
zázračným způsobem
00:14:20 viděním zjevili andělé
a ukázali mu místo hrobu.
00:14:25 -Andělé řekli pastýřovi:
00:14:27 Vezmi ostatky,
hlavu dones do vesnice Yebra
00:14:31 a tělo do města Jaca.
00:14:35 -Nejprve se tedy stavil v Yebře,
kde nechal faráři lebku světice.
00:14:39 Mezitím ale zpráva
dorazila do Jacy
00:14:42 dříve než sám pastýř a zvony
na věži jacké katedrály
00:14:45 se samy rozhoupaly.
00:14:49 -Zvony začaly samy od sebe
zvonit na znamení,
00:14:52 že patronka města se blíží.
00:14:57 -A cestou, kudy procházel,
rozkvétaly květy
00:15:00 a panující sucho
bylo zažehnáno rosou.
00:15:03 Někteří nemocní se uzdravili
pouhou vůní,
00:15:05 kterou vydávaly tělesné pozůstatky.
00:15:08 -A to byl impuls
00:15:10 ke každoročnímu slavení
svátku sv. Orosie 25. června,
00:15:14 který pevně zakořenil
a zpopulárněl
00:15:16 v celém horním Aragonsku.
00:15:19 Svátek se tedy odvíjí od zjevení
pastýři Vilémovi.
00:15:24 -Pastýř pak už zůstal v katedrále
a pečoval o Orosiiny ostatky.
00:15:29 Následně vystudoval
a napsal 1. historii sv. Orosie.
00:15:33 A tak začala legenda.
00:15:39 -U legend si musíme uvědomit,
00:15:41 že nejde v žádném případě
o nějaké falšování skutečnosti
00:15:45 nebo vymýšlení.
00:15:47 Tam prostě je především
o morální příklad.
00:15:54 A i kdyby sv. Orosie
neexistovala, tak jde o to,
00:15:58 že se 1000 let udržuje tradice,
povědomí,
00:16:02 že to byla česká světice...
00:16:08 -Český mnich Jan z Litomyšle,
00:16:10 který přišel do Jacy r. 1493,
o Orosii věděl už z Čech.
00:16:17 -Zdá se, že jméno Eurosia
pochází
00:16:20 ze starého
českého jména Dobroslava,
00:16:23 což znamená "dobrá růže"
anebo "dobrá rosa".
00:16:27 A z toho se toto jméno
proměnilo v Orosii.
00:16:30 Což je "zlatá růže",
00:16:32 kterou známe
z našeho španělského hymnu.
00:16:38 -Její český původ je zmiňován
v nejstarším dokumentu
00:16:42 jacké katedrály z r. 928,
ale odvolává se na tradici starší.
00:16:49 Osudy světice jsou barvité.
00:16:51 Ve stručnosti je zachytil
Ottův slovník naučný.
00:16:54 Ten shrnul základní informace
z předcházejících publikací.
00:16:59 Písemná legenda,
nazývaná
00:17:01 2. legenda o sv. Eurosii,
napsaná v r. 822,
00:17:04 tedy jen 2 roky po její smrti,
00:17:08 má mnoho zajímavých informací
o česko-moravské historii.
00:17:16 Možná že moravská lidová tradice
uchovala památku na honosný průvod,
00:17:20 odvážející mladičkou krasavici
královské krve do daleké ciziny.
00:17:25 Může to být
původ lidové slavnosti
00:17:27 nazývané "jízda králů".
00:17:30 I když historikové
se zatím neshodli,
00:17:33 která z historických událostí
vyvolala tento zvláštní zvyk,
00:17:37 není vyloučeno,
00:17:38 že mladičký král v dívčím kroji
představuje ve skutečnosti
00:17:42 mladou dívku královské krve.
00:17:44 Bílá růže v jejích ústech je,
podobně jako lilie,
00:17:47 symbolem panenství.
00:17:49 A květinu mají v ústech
aragonští tanečníci.
00:17:53 -Orosie je naše horská kultura.
00:17:56 Pyrenejská kultura.
00:17:58 Na obou stranách
Pyrenejského pohoří
00:18:01 pokrývá všechny naše
společenské vrstvy a zvyky.
00:18:04 Sv. Orosie je především láska,
kterou pro ni máme.
00:18:10 Víra, kterou pro ni máme.
00:18:12 V nepřítomnosti
životní síly a lásky
00:18:15 a v osamělosti je naší ochranou
00:18:17 a my se ukrýváme
do její náklonnosti,
00:18:20 do jejího náručí.
00:18:22 Orosia je naší Matkou.
00:18:24 Je to naše bohyně.
00:18:30 -Zobrazována bývá
s královskou korunou na hlavě,
00:18:34 žezlem, křížem
a palmovou ratolestí.
00:18:38 -Tady můžeme vidět,
že má žezlo,
00:18:40 palmovou ratolest
na znamení mučednictví
00:18:43 a královskou korunu.
00:18:45 -Orosia je patronkou
španělských vinařů a ovocnářů,
00:18:48 ochránkyní v bouřích
proti bleskům a krupobitím,
00:18:52 přírodním katastrofám,
00:18:53 je vzývána pro dobrou úrodu,
proti suchu, škůdcům a nemocem.
00:18:58 Také je uváděna
jako patronka proti posedlosti
00:19:01 a proti zlým duchům a démonům.
00:19:05 -Jedna z nejstarších úkolů
nebo pověření sv. Orosie
00:19:09 a dnes pozapomenutých poslání
00:19:11 je osvobozování posedlých
od zlých duchů.
00:19:18 -Z Francie
a okolních částí Španělska
00:19:21 se do kraje Orosie chodili léčit
celá staletí posedlí,
00:19:24 prokletí nebo uřknutím
postižení lidé,
00:19:27 a když se jim prý ukázaly
Orosiiny ostatky,
00:19:30 tak začali vydávat
ďábelský křik,
00:19:32 a později se dařilo
je Orosiinými ostatky
00:19:35 a modlitbou vysvobozovat.
00:19:37 A lidé se k ní modlili také
za záchranu
00:19:40 před islamizací
Pyrenejského poloostrova.
00:19:42 1. pátek v květnu
se zde také slaví
00:19:45 vítězství místních
proti arabskému muslimskému vojsku
00:19:49 a nutno dodat,
00:19:50 že snad na přímluvu sv. Orosie,
ochránkyně města a kraje,
00:19:54 nebylo město
nikdy jimi dobyto
00:19:56 a rekonkvista
začala pak právě zde.
00:19:59 -Vlastně je to patronka
celého starého Aragonska,
00:20:02 tedy celého státu,
00:20:04 který fungoval
v zárodečném stadiu
00:20:06 na samých hranicích s Francií,
a jak začali muslimové ustupovat,
00:20:13 tak expandoval a vytvořilo se
samostatné aragonské království,
00:20:18 které skončilo
svou funkci v okamžiku,
00:20:22 kdy se Isabela Kastilská
a Ferdinand Aragonský vzali
00:20:27 a vytvořili
1. moderní španělský stát.
00:20:32 To také samozřejmě
vedlo později k objevení Ameriky,
00:20:36 v tom se projevila ta síla.
00:20:39 -Sv. Orosie je patronkou města Jaca
a zdejší diecéze.
00:20:43 Jaca byla dříve hlavní město
Aragonského království.
00:20:49 -Království aragonské,
00:20:50 které bylo
součástí španělské koruny,
00:20:53 proslulo oddaností ke sv. Orosii.
00:20:57 Sv. Orosie, její kult a relikvie,
00:21:00 učinily z tohoto místa
velmi důležité město.
00:21:05 -Ke skříňce s truhlou
s Orosiinými ostatky
00:21:07 v katedrále sv. Petra,
00:21:10 nejstarší románské katedrále
na Pyrenejském poloostrově,
00:21:13 má klíče šéf místní policie,
starosta Jacy
00:21:16 a biskup kraje Huesca.
00:21:21 -Sv. Orosie je mladá svatá
a podává nám zprávu o mládí.
00:21:25 Mládí naděje, lásky a víry.
00:21:31 Sv. Orosie dává
poselství dobrých zpráv,
00:21:34 evangelium pro všechny lidi,
kteří trpí, kteří čekají,
00:21:38 kteří milují a věří.
00:21:46 -Jacou prochází
také jedna ze svatojakubských cest,
00:21:49 Camino de Santiago.
00:21:51 Jako zajímavost
můžeme také uvést,
00:21:53 že na slavnost sv. Orosie
připadá u nás svátek sv. Ivana
00:21:57 a že sv. Orosii uznávají
00:21:59 i pravoslavní křesťané
na východě Evropy.
00:22:09 -Navíc je sv. Orosie
velmi důležitá antropologicky.
00:22:13 Díky úctě ke sv. Orosii
00:22:14 se v Aragonsku dochovala
bohatá tradice folkloru,
00:22:18 lidových tanců,
hudby světské i sakrální,
00:22:21 zpěvu, hudebních nástrojů,
a díky tomuto kultu byly zachovány.
00:22:27 -Orosia zachovala tradici
00:22:29 a zachránila identitu a kulturu
tamního obyvatelstva.
00:22:35 -Mluvíme o tradici,
00:22:36 která nás spojuje
s více místy na světě.
00:22:39 Itálie, Polsko, Latinská Amerika,
ale především s Českou republikou,
00:22:44 kde je Orosiin původ.
00:22:45 A pro nás je nejdůležitější,
00:22:48 že se v roce 2018 podařila
tradice kultu sv. Orosie
00:22:51 vyhlásit za nehmotné
kulturní dědictví.
00:22:54 -Dobroslavu
stála cesta do Španělska život.
00:22:57 Ale stala se princeznou,
královnou, svatou pannou mučednicí,
00:23:01 a tak může i po tisíciletí
00:23:03 ochraňovat
před nařknutím a posedlostí.
00:23:09 -Sv. Orosie má pro nás
velmi zvláštní význam.
00:23:12 Je to především naše patronka,
ale také náš vzor,
00:23:16 model a naše přímluvkyně.
00:23:21 -Orosia, naše princezna,
leží v dalekém Španělsku,
00:23:24 prozatím zapomenuta
svými česko-moravskými potomky.
00:23:28 Není důležité, zda pochybovat
či věřit v její bytí,
00:23:32 legendami opředené, ale to,
00:23:34 že existence 1000leté tradice
podepřené stovkami vyobrazení,
00:23:38 tvoří křesťanský most
00:23:40 mezi Španělskem
a Čechy a Moravou
00:23:43 a západními katolíky
a východními ortodoxními křesťany.
00:23:54 -Někdy se může diskutovat
00:23:55 o původu i samotné existenci
sv. Orosie.
00:23:59 Je ale také pravda,
a to nelze opomenout,
00:24:02 že existuje tradice mnoha staletí.
00:24:05 A když je takováto tradice
zachována a zakořeněna,
00:24:09 tak tam něco zásadního je.
00:24:12 Je to tradice živá, sekulární,
00:24:14 a možná v dnešním světě
i riskantní.
00:24:30 -Orosia byla dcerou
českého krále a jeho svaté manželky
00:24:34 a snoubenka aragonského prince.
00:24:38 Bude sv. Orosie někdy
uctívána ve svých rodných Čechách?
00:24:43 Svatá Orosia-Dobroslavo,
oroduj, přimlouvej se za nás!
00:24:53 Skryté titulky: Hana Svanovská,
Česká televize 2019
Libor Halik
Orosie svatá pros, aby u nás nebyly záplavy ani sucho 26.6.2020 5,30. Probudil mě v Brně velmi silný déšt, tak jsem hned poprosil. Chvíli poté průtrž přestala. Bez proseb o pomoc, by nás vládce dnešního světa satan s jeho spolupracovníky ovládajícími HARP ubil suchem či záplavami.
Libor Halik
Sv. Orosie se přimluvila a v Brně hustě dnes 23.5.2020 pršelo. Díky Bohu a přímluvě sv. Orosie.
Libor Halik
Svátek sv. Orosie připadá na 25. červen, tedy den jejího svatořečení. Stalo se tradicí pozvednutí ostatků sv. Orosie provádět každoročně na její oslavu. Tento zvyk má svůj španělský název: Ensena, Ensenar la Santa (ukázání Svaté).
Jasná Koruna Aragónská je jedinou ve Španělsku, která měla za královnu Moravanku, pannu, mučednici a kanonizovanou svatou.
* * *
V Čechách upadlo její jméno v pozapome…More
Svátek sv. Orosie připadá na 25. červen, tedy den jejího svatořečení. Stalo se tradicí pozvednutí ostatků sv. Orosie provádět každoročně na její oslavu. Tento zvyk má svůj španělský název: Ensena, Ensenar la Santa (ukázání Svaté).
Jasná Koruna Aragónská je jedinou ve Španělsku, která měla za královnu Moravanku, pannu, mučednici a kanonizovanou svatou.
* * *
V Čechách upadlo její jméno v pozapomenutí, ale Španělé, Francouzi, Italové i jiné národy světa ji znají a každého 25. června ji zbožně uctívají ve svátek nazvaný "Fiesta Santa Orosia".
Ale Moravané na svoji krásnou princeznu nezapomínají. Na jižní Moravě se uchovala památka na honosný průvod, odvážející mladičkou krasavici královského rodu do daleké ciziny, v podobě lidové tradice nazývané Jízda králů, kdy mladičký král v dívčím kroji představuje ve skutečnosti mladou dívku královské krve. Bílá růže v jeho ústech je, podobně jako lilie, symbolem panenství. orthodoxia.cz/svati/orosie-2.htm
Libor Halik
Bůh má někdy jiné plány než papež: "Don Fortunio Ximenes (Fortún Jiménez), král Aragónu a Navary, požádal Svatého otce, prostřednictvím vyslanců, aby zrušil platnost církevních (mnišských) slibů daných jeho druhorozeným synem donem Fortuniem Garcésem. To proto, aby tento syn mohl nastoupit na trůn, neboť prvorozený syn a dědic trůnu zahynul ve válce s Maury. A aby Svatý otec viděl, že toho …More
Bůh má někdy jiné plány než papež: "Don Fortunio Ximenes (Fortún Jiménez), král Aragónu a Navary, požádal Svatého otce, prostřednictvím vyslanců, aby zrušil platnost církevních (mnišských) slibů daných jeho druhorozeným synem donem Fortuniem Garcésem. To proto, aby tento syn mohl nastoupit na trůn, neboť prvorozený syn a dědic trůnu zahynul ve válce s Maury. A aby Svatý otec viděl, že toho nežádá z pouhé vrtkavosti, král žádal, ať sám papež vybere manželku pro jeho syna, s lid tak bude mít vůdce proti nájezdům Maurů.
V roce 880 požádal papež Jan VIII. arcibiskupa moravského a panonského, svatého Metoděje během jeho třetí návštěvy v Římě, aby nalezl vhodnou nevěstu pro syna navarrského krále Fortuny I. Protože Svatopluk neměl dceru, Metoděj doporučil Orosii.
Papež tedy doporučení přijal. Osvobodil dona Fortunia od jeho církevních závazků a doporučil mu Orosii za manželku.......Ale Bůh s ní měl jiné plány. V měsíci září se vydali na cestu. Byl rok 880. Šli přes Passau (Pasov), Basel (Basilej) a v měsíci říjnu přišli k vodám řeky Aragón, která už není daleko od města Yebra na jižní straně Pyrenejí."
Na podzim roku 880 očekával španělský princ Fortunio Garcéz Jimenéz svoji nevěstu - manželku. Byla však umučena a zabita muslimy.
Fortúnio Garcéz pokračoval ve vládnutí dalších 20 roků. Podle záznamů se už nikdy znovu neoženil, žil svobodný z úcty k ženě, která měla být jeho manželkou a královnou, ale která byla Bohem předurčena, aby zůstala pannou a stala se mučednicí, manželkou Kristovou, proslulou patronkou těchto hor.
Fortunio osvobodil od Maurů (muslimů) celé Španělsko a ochránil před muslimy západní Evropu. Obyvatelé přisuzovali vítězství nad Maury a Saracény pomoci umučené Orosie, kterou navíc provázely zvěsti o tom, že ovládá deště, blesky a krupobití.
Don Fortúnio Garcéz, král Mnich
, se v roce 901 nacházel v klášteře v Leiře (de Leire) a tam vzpomínal na svoje dávné církevní povolání. Dle orthodoxia.cz/svati/orosie-2.htm Viz i orthodoxia.cz/svati/orosie.htm