Clicks919

Kdo má být postaven před církevní soud? Schiigumen Sergej, anebo metropolita Kirill?

Vážený metropolito Kirille, obrací se na Vás biskupové z České republiky. Dozvěděli jsme se o Vašem zločinu proti Kristu a církvi a cítíme povinnost reagovat. Stejné zrady, které se dopouštíte Vy, …More
Vážený metropolito Kirille,
obrací se na Vás biskupové z České republiky. Dozvěděli jsme se o Vašem zločinu proti Kristu a církvi a cítíme povinnost reagovat. Stejné zrady, které se dopouštíte Vy, se dopouští i apostatický Vatikán. Sdílíte s ním stejného ducha.
Citujeme z Vašich eparchiálních stránek: Jekatěrinburská eparchie 27. dubna vydala „rozhodnutí zbavit schiigumena Sergeje práva kázat a mluvit na veřejnosti.“

Pokud jste nesouhlasil s obsahem kázání či projevů schiigumena, měl jste uvést konkrétní herezi v oblasti víry či morálky, které se dopustil, a odůvodnit, v čem se příčí evangeliu a apoštolské Tradici. Nic konkrétního jste neuvedl, a přesto schiigumena trestáte.

Tím, že jste se veřejně postavil proti prorockému hlasu, který Bůh v této kritické době dává k záchraně církve i národa, jste se sám odmaskoval. Vyšel najevo Váš vnitřní odpad od Krista a Jeho učení. Ukázalo se, že jste součástí systému, který aktivně likviduje ty, kdo brání život církve i základy Kristova evangelia a apoštolské Tradice.

V případě otce Sergeje jste se nepostavil proti člověku, ale proti Kristu. Duch, který skrze Vás zneužívá církevní autoritu, zabíjí Kristova svědka. Za Vámi je duch antikrista. Dopustil jste se trojnásobného zločinu: postavil jste se proti Kristu, proti církvi – Kristovu Tajemnému Tělu – a postavil jste se tím i proti ruskému národu.

Otvíráte dveře duchu smrti, aby mohl v této kritické době bez překážek prosadit duchovní i fyzickou genocidu. Globalizační mašinérie hrozivě postupuje. Schiigumen Sergej proti ní odvážně vystoupil. Vykonává tím dnes prorockou službu církve. Varuje, dokud je čas, a vybízí k pravdivému pokání.

Vy, místo toho, abyste rovněž plnil povinnost církve a jako biskup chránil a podporoval prorocký hlas, ukázal jste se jako zrádce Krista – Jidáš. Připravujete tím likvidaci křesťanství a nakonec i ruského národa.

Stavíte se proti samotnému Bohu, metropolito Kirille. V tomto čase Bůh dal prorockého ducha k záchraně církve. Vy ho likvidujete a tato Vaše smrtonosná aktivita je příčinou, proč na Vás dle Gal 1,8-9 Bůh uvrhl Boží anathemu – prokletí.
Nyní jste povinen jako apostata opustit biskupský úřad. Pokud ale dále zatvrzele a nekanonicky zůstáváte v úřadu, kupíte tím prokletí na sebe, na kněze i věřící lid a táhnete je do věčné záhuby.

„Církev stojí na apoštolech a prorocích.“ (Ef 2,20) Vy, metropolito Kirille, ani prorockou, ani apoštolskou úlohu církve neplníte. Ty, kteří ji plní, pronásledujete. Dokázal jste, že jste se nejenže vyloučil z církve, ale navíc proti ní bojujete. Pokud nebudete konat pokání a v nejbližší době byste zemřel, půjdete přímo do pekla jako zrádný apoštol Jidáš. Schiigumen, kněží i věřící lid Vás už jako zjevného buřiče proti Bohu nesmí poslouchat, chtějí-li být spaseni.

Pokračování citace ze stránek jekatěrinburské eparchie: „... zbavit schiigumena Sergeje práva kázat... více odpovídá kajícímu, modlitebnímu a osamocenému způsobu života mnicha s velkou schimou.“

Bůh proroku přikazuje: „Volej z plna hrdla, bez zábran! Rozezvuč svůj hlas jako polnici! Mému lidu ohlas jeho nevěrnost, domu Jákobovu jeho hříchy!“ (Iz 58,1)

Vy, metropolito Kirille, pokrytecky tvrdíte, že mlčet, když Bůh říká „Volej!“, více odpovídá kajícímu, modlitebnímu a osamocenému způsobu života mnicha s velkou schimou. To je manipulace a Vaše neposlušnost Bohu.

Citace z výnosu č. 32 z 27. dubna 2020: „Dbaje o blaho každé duše věrných dětí Kristovy církve v jekatěrinburské metropolii, a především o zbožnost kněžského kléru, daného mé poníženosti k pomoci v apoštolské službě, po dlouhém vyšetřování a modlitbě považuji za nutné dát Vaší ctihodnosti několik nařízení, aby Vaše služba neutrpěla škody.“

Kdybyste skutečně dbal o blaho každé duše... i o zbožnost kněžského kléru, tak byste prorocký hlas schiigumena podporoval. Vám nejde o blaho duší ani o zbožnost kléru a ani o Krista. Tento Váš výrok odhalil, že jste církevní farizej, který nemá kapku sebekritiky a umí pod maskou zbožných frází krutě likvidovat Boží dílo. O Vás a Vám podobných platí: „Jsou to falešní apoštolé, nepoctiví dělníci, přestrojení za apoštoly Kristovy. A není divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla; není tedy nic překvapujícího na tom, že se jeho služebníci převlékají za služebníky spravedlnosti.“ (2Kor 11,13-15)

Dále citace z dokumentu: „Proto dbaje o spásu Vaší věčné duše a s přáním ulehčit Vám splnění velkých mnišských slibů ohledně zřeknutí se své vůle a mlčení, žehnám Vám a prosím Vás přijmout toto požehnání v poslušnosti svaté církvi a Její božské Hlavě – Kristu – a vykonat následující...“

Vy, metropolito Kirille, vyžadujete, aby se mnich s velkou schimou zřekl své vůle ne pro vykonání Boží vůle, tak jak to věrně činí a riskuje život, ale proto, aby se sjednotil s Vaší zradou a plnil Vaši vůli – vůli apostaty, a ne vůli Boží. Schiigumen skládal sliby ne Vám, Jidášovi, ale skládal sliby Bohu. Vás, který jste zradil Boha, nesmí poslouchat ani od Vás přijímat pseudopožehnání.

Citace z dokumentu: „... v poslušnosti Svaté církvi a Její božské Hlavě – Kristu...“

Klademe otázku, komu Vy, metropolito Kirille, sloužíte a koho posloucháte? Krista, anebo ďábla? Vy jako Jidáš sloužíte ďáblu a nemáte nic společného s Kristem, a proto vůbec neberte Jeho jméno ani do úst, protože pácháte hřích znesvěcování Božího jména. Vy sloužíte systému antikrista, systému NWO. Nyní to vyšlo najevo, vážený pane Nakonečnyj.

Vy jako apoštol Jidáš nemáte právo vyžadovat poslušnost v autoritě Ježíše Krista. Vy patříte k těm zrádným velekněžím, kteří Krista odsoudili na smrt. Máte stejného ducha jako Annáš a Kaifáš. Skutečně umíte používat zbožné fráze, ale za nimi je jed hada z ráje. Ďábel na poušti, když pokoušel Krista, citoval dokonce Boží slovo podobně, jako to umíte Vy.

Citace z dokumentu: „… jsa Vaším nadřízeným biskupem, od kterého čerpáte právo vykonávat kněžskou službu a kázat, od nynějška Vás zbavuji práva učit, kázat a poučovat v rámci veřejných kázání i osobních duchovních rad.“

Vážený metropolito Kirille, Vy nejste pravověrný biskup, kterého je třeba poslouchat. Uvědomujete si, že na Vás je dle Gal 1,8-9 Boží prokletí – anathema? Od Vás a jiných falešných apoštolů nikdo nečerpá právo vykonávat kněžskou službu. Sv. Basil o Vám podobných píše: „Kupčí s Kristem a já nepokládám za biskupa nikoho, kdo přijal svěcení z těchto nečestných rukou... Utíkáme od nich – heretiků – a vrháme na ně anathemu...“

Vážený metropolito, z Vás, který jste pod Boží anathemou, nepřechází blahodať, ale prokletí!
Citace z dokumentu: „Nesmíte předsedat slavení Božské liturgie ani spolusloužit, stejně jako nesmíte vykonávat jiné veřejné a soukromé bohoslužby a udělovat svátosti.“

Tento zákaz se vztahuje na Vás, metropolito Kirille, ne na schiigumena Sergeje. Vy jako heretik a odpadlík už nesmíte vést slavení Božské liturgie ani spolusloužit, stejně jako nesmíte vykonávat jiné veřejné a soukromé bohoslužby a udělovat svátosti. Vaše liturgie – jako apostaty – jsou před Bohem neplatné a neúčinné. Jsou urážkou Boha a škodou pro církev.

Citace z dokumentu: „Nemůžete zpovídat ani v chrámu ani v cele.“
I tento zákaz se vztahuje ne na otce Sergeje, ale na Vás jako heretika.
Citace z dokumentu: „Nesmíte opustit území mužského monastýru sv. Jana Teologa bez mého písemného požehnání.“
Radíme Vám, metropolito Kirille, abyste Vy, co nejdříve, pro spásu své nesmrtelné duše, opustil úřad a šel do mužského monastýru sv. Jana Teologa a zůstal tam až do své smrti v pokání. V jiném případě Vám jako veřejnému a zatvrzelému odpadlíkovi hrozí věčné zavržení.

Citace z dokumentu: „Připomínám Vám nařízení sv. Ignáce Bohonosce: ‚... Bez svolení biskupa není dovoleno ani křtít, ani vysluhovat večeři lásky, a naproti tomu, co on schválí, to je příjemné i Bohu.‘“

Svatý Ignác, protože zůstal věrný Kristu, byl v Římě předhozen dravým šelmám. Jenže Vy, metropolito Kirille, nemáte nic společného s Ignácem Bohonoscem, ale spíš s těmi šelmami. To, co Vy schvalujete – likvidaci proroka – to není příjemné Bohu, ale je to příjemné ďáblu!

Citace z dokumentu: „Proto jako Váš biskup Vám žehnám, abyste posloužil svaté církvi mlčením, samotou a modlitbou, které tak chybí současnému bouřlivému a rozháranému světu. Je to to, co jste si Vy sám pro sebe vybral přijetím velké schimy.“
Žehnat k mlčení, kdy je třeba varovat před masovou smrtí a cestou do pekla, je skutečně „žehnání“ samotného ďábla. A maskovat se nabádáním k modlitbě je projev hrubého pokrytectví!

Citace z výnosu č. 41 z 26. 5. 2020: „Máte zakázáno vykonávat kněžskou službu a je Vám odňato právo nosit na hrudi kříž až do výroku eparchiálního soudu.“
Všechny Vaše výnosy, metropolito Kirille, a všechno, co nařizujete, je neúčinné a neplatné, protože Vy, jako heretik, jste vyloučen z církve a nemáte už právo nosit biskupské insignie.

Citace z rozsudku č. 04 z 15. června: „Protože schiigumen Sergej pročetl předem připravený text, který neměl žádný vztah k podstatě předložených obvinění, a pak spěšně opustil zasedání eparchiálního církevního soudu a neodpověděl na podstatné otázky, bude provedeno další zasedání 26. 6.“
Schiigumen jednal moudře, jasně se vyjádřil k podstatě a nemělo smysl čekat na vaše farizejské komentáře a zfabrikovaný rozsudek. Ten je před Bohem i církví stejně neplatný. Na druhý soud se nedostavil a veřejnosti oznámil, že souzeni máte být Vy (Kirill Nakonečnyj a Kirill Gunďajev) za hrubé zločiny proti Kristu a církvi.

Pokračování citace z rozsudku: „Vyjadřujeme naději, že schiigumen bude schopen za ten čas najít v sobě duchovní sílu k živému a upřímnému rozhovoru, přehodnotí svůj postoj k svému počínání, vzpamatuje se a polepší se.“
Všichni upřímní pravoslavní nejen z Jekatěrinburgu vyjadřují naději, že složíte úřad Vy, metropolito Kirille, protože Vám už nepatří, a co nejdříve odejdete.
Klademe otázku: Kdo hájí Boha a Jeho zájmy? Vy, odpadlík a heretik, anebo schiigumen Sergej? Boží zájmy hájí schiigumen Sergej! Kdo trpí, je pronásledován a riskuje pro Boží pravdu vězení, případně i život? Vy, anebo schiigumen Sergej? Schiigumen Sergej! Kdo se má polepšit? Vy, zrádce Krista, anebo schiigumen, který Krista hájí? Vy, Kirille, se musíte polepšit!

Citace z prohlášení tiskové služby eparchie ze 17. 6. 2020: „Eparchie vyzývá k modlitbě za to, aby se schiigumen Sergej vzpamatoval a aby čas, který je mu dán do dalšího zasedání církevního soudu, využil k nápravě a pokání...“
Vážený pane Nakonečnyj, uvědomujete si základní otázku, jaká je dnes situace? Jde o bytí a nebytí církve a ruského národa! Co děláte Vy pro jeho záchranu? Nic, a navíc konáte pravý opak – likvidujete toho, kdo nasazuje i svůj život pro nesmrtelné duše a ruský národ. Vy, metropolito Kirille, jste trojnásobný vrah – vrah Krista, vrah církve, vrah ruského národa!

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři Byzantského katolického patriarchátu

27. 6. 2020