Libor Halik
16210.9K

Fatima 3: Práve sme zabili miliardu ľudí

Konferencia o Fatime 2013: P. Martin Malachi read all 3rd prophecy of Fatima Cesta k mieru. Suzanne Pearson. Indície k tretiemu tajomstvu.
Ďakujem, John, a ďakujem aj otcovi Grunerovi a ďalším členom Fatimského centra za túto úžasnú príležitosť, že tu dnes môžem byť. Nepoškvrnené srdce Panny Márie, oroduj za nás.
Fatima je udalosť definujúca Cirkev v treťom tisícročí.
Tretie tajomstvo je buď alebo problém. My sa teraz nachádzame pri alebo. Nadchádzajúci trest je vašou najhoršou nočnou morou exponencionálne znásobenou. Toto sú slová otca Malachiho Martina, rímskokatolíckeho kňaza, ktorý sa narodil v County Kerry v Írsku v roku 1921. Vstúpil do rehole Jezuitov v roku 1939, vysvätený bol v roku 1954, bol vymenovaný za teologického poradcu kardinála Augustina Beu ešte pred 2. vatikánskym koncilom a pápežmi Jánom XXIII. a Pavlom VI. mu boli zverené úlohy.
Otec Martin opustil rehoľu Jezuitov v roku 1964 s povolením od pápeža Pavla VI., ktorý mu udelil oprávnenie fungovať ako svetský kňaz mimo bežnej diecéznej štruktúry. Toto povolenie udelené v liste od pápeža Pavla VI. prijal kardinál Terence Cooke, keď sa odsťahoval do New Yorku. Od roku 1966 až do jeho smrti v roku 1999, napísal 17 kníh, najčastejšie o Katolíckej cirkvi, o jej stave a jej problémoch. Výlučne ponúkal tradičnú latinskú omšu, ktorú celebroval každý deň. Som si vedomá toho, že Malachi Martin zostáva kontroverznou postavou, a nie som tu od toho, aby som vás presviedčala o ňom v niečom, ale vyzývam každého jeho kritika na to, aby dokázal prekonať jeho rekord obrátení plodnou evanjelizáciou. Nespočetne veľa duší priznáva, že boli privedené do Katolíckej cirkvi otcom Martinom. Nielen kresťania, ale aj iné viery a dokonca aj ateisti. Vďaka jeho úsiliu odpadlí katolíci začali opäť praktizovať svoju vieru. A vlažné duše sa stali zapálenými dennými prijímateľmi Božieho tela. A katolíci nového obradu objavili tradičnú omšu. V okolí mesta New York, kde žil, z vlastnej skúsenosti viem, že si ľudia vďaka jeho poradenstvu dali do poriadku svoje životy. Povzbudoval strápené duše, aby sa s ním spojili, a bol nesmierne veľkorysý ohľadom svojho času a viedol s nimi dlhodobú rukopisnú korešpondenciu. Zakaždým bol k dispozícii na telefóne, ako aj k osobným stretnutiam. Mnoho ďalších ľudí z celej krajiny sa dalo na pokánie po vypočutí si nahrávky jedného z jeho prejavov alebo interview. Predovšetkým vystupoval v programe rádia Art Bell a rádia Coast to Coast v relácii AM. Význam otca Malachiho Martina pre diskusiu o Fatime je jeho tvrdenie, že si PREČÍTAL OBSAH TRETIEHO TAJOMSTVA. CELÝ ČAS O TOM ROZPRÁVAL. Niektorí ľudia pripisujú toto jeho tvrdenie jeho živej írskej predstavivosti. Minulé leto však vyšiel článok, ktorý, ako sa zdá, potvrdzuje to, že ho skutočne čítal. Talianský magazín Chiesa viva (Život Cirkvi) vydal článok, v ktorom otec Luigi Villa, ktorého poveril páter Pio, aby bojoval proti slobodomurárstvu v Cirkvi, a oficiálne ho na to poveril pápež Pius XII., vyhlásil, že tretie tajomstvo v sebe obsahovalo to dlhé a nesúvislé falošné tajomstvo, ktoré sa objavilo 3. októbra 1963 v nemeckom časopise Neues Europa (Nová Európa). Určité vety obsiahnuté vo falošnom tajomstve obsahovalo aj to pravé tajomstvo, povedal otec Villa, ktorý zároveň tvrdí aj to, že kardinál Ottaviani mu ukázal, ktoré to boli, a povzbudil ho k tomu, aby vo vhodnom čase tieto informácie zverejnil. Bol to tento dokument, ktorý Art Bell prečítal Malachimu Martinovi 4. mája 1998. Komentár otca Martina k tomu bol: "Nie je to ten text, ktorý som videl v roku 1960, ale obsahuje určité časti z neho." Keď sa ho opýtali, či osoba, ktorá tento dokument napísala, nejakým spôsobom mohla vidieť to pravé tajomstvo, odpovedal: "Áno, zdá sa, že táto osoba mala prostriedky na prečítanie alebo jej niekto obsah tajomstva odovzdal." Jeho svedectvo v šou Arta Bella bolo 15 rokov pred odhalením otca Luigiho Villu. V zásade hovoria obaja to isté. Avšak otec Martin k tomu ešte pridal, že existuje časť tretieho tajomstva, ktorú text v Neues Europa neobsahoval. Keď sa ho Art Bell opýtal, či pravé tajomstvo je rovnako dramatické ako to, ktoré pred chvíľou prečítal, otec Martin mu odpovedal takto: "Horšie, oveľa horšie." "Ústredný prvok tretieho tajomstva je hrozivý." "A tento text ho neobsahuje." "Pretože to, čo ste prečítali, je v podstate vyhladenie prírodnými silami a to nie je podstatou tretieho tajomstva. Toto nie, ale niečo oveľa hrozivejšie." To priamo korešponduje s dodatkom, ktorý publikovala Neues Europa o mesiac neskôr k vzrušujúcemu článku z októbra. V ňom objasňujú to, že tú najdôležitejšiu podstatu zjavení Matky Božej, ktorá tvorí základ a záver tretej časti Fatimského posolstva, nezverejnili. POČAS ŠTYROCH ROKOV PRED JEHO SMRŤOU V ROKU 1999 SOM MALA TÚ VÝSADU SPOZNAŤ OTCA MALACHIHO MARTINA, ako som počúvala jeho interview a čítala niektoré z jeho kníh, som prvýkrát spoznala jeho názor ohľadom znepokojujúcich zmien najsvätejšej obety počas omše. Čoskoro na to mi navrhol, že ma bude duchovne viesť. Potom som s nim mala pomerne značnú interakciu za tie celé 4 roky. Počas tohto obdobia spomínal Fatimu veľmi často. Domnieval sa, že Fatima bola najdôležitejšia udalosť 20. storočia a pri vykonávaní jeho mandátu to bola neblahá úloha, ktorej čelila Cirkev a svet. Keď som tak počúvala rôzne inteview s ním, všimla som si, že zakaždým, keď hovoril o Fatime, hovoril s mocou, ako keď Pánovi súčasníci hovorili o jeho učení. Počas nášho prvého telefonického rozhovoru som povedala: "Mám dojem, že poznáte tretie tajomstvo." A otec Malachi odpovedal: "Poznám." Keď sme sa nasledujúci týždeň stretli, zmienil sa o jeho skepticizme k charizmatickému hnutiu. Zo žartu som sa ho opýtala: "Odhalil vám Duch Svätý tretie tajomstvo?" Ó, to nie, ale VIDEL SOM KÓPIU TRETIEHO TAJOMSTVA V ČASE, KEĎ HO OTVORIL V ROKU 1960 PÁPEŽ JÁN XXIII. a hľadal odpoveď u skupiny kardinálov. Jeden z tých kardinálov bol Augustin Bea, a ja som bol jeho asistent. Potom som sa odvážil povedať: "Tretie tajomstvo sa týka apostázy v Cirkvi. Nie?" Diskusia sa zakladala na niekoľkých roztrúsených kúskoch o Fatime, ktoré vyšli najavo v priebehu chatrných 70. a 80-tych rokov, ako aj na reálnych úvahách brata Michel de la Sainte Trinité v The whole truth about Fatima (Celej pravde o Fatime - súbor kníh). Citujem: "Telesné tresty už boli predpovedané v druhej časti tajomstva." "Tretie tajomstvo hovorí o trestoch v duchovnej rovine." Koniec citátu. Na moje prekvapenie mi OTEC MALACHI ODPOVEDAL, ŽE APOSTÁZA V CIRKVI TVORÍ POZADIE ALEBO CELÝ KONTEXT TRETIEHO TAJOMSTVA, a apostáza začína práve teraz. Ale tresty predpovedané tajomstvom sú veľmi skutočné telesné tresty a sú veľmi hrozné. Potom mi povedal, o čom sa rozprával s kardinálom Beom. Keď kardinál Bea vyšiel z porady pápeža Jána XXIII., držal sa svojich poradcov a bol bledý ako stena. "Čo sa deje, Vaša Eminencia?" Opýtal som sa ho. "PRÁVE SME ZABILI MILIARDU ĽUDÍ. POZRI SA NA TO." "PODAL MI DO RUKY KUS PAPIERA, KDE BOLO NAPÍSANÝCH 26 RIADKOV." "OD TOHTO DŇA SA KAŽDÉ SLOVO TOHO TEXTU NEZMAZATEĽNE ZAPÍSALO DO PAMÄTI." Koniec citátu. Kardinál Bea urobil toto vyhlásenie ohľadom miliardy ľudí, PRETOŽE PÁPEŽ (Jan XXIII. r.1960) SA PRÁVE ROZHODOL NEZVEREJNIŤ TRETIE TAJOMSTVO A NEZASVÄTIŤ RUSKO. Spýtala som sa otca Malachiho, či mi môže toho prezradiť viac, ohľadom tých hrozných trestov, ktoré zabijú miliardu ľudí. Vysvetlil mi, že predtým, než mohol vidieť to tajomstvo, musel nutne zložiť prísahu, že ho nikomu neprezradí. Veril však, že by malo byť odhalené, a Pán aj Panna Mária chcú, aby ľudia o ňom vedeli. A preto spomínal tretie tajomstvo zakaždým, keď mohol. Hovoril okolo toho s cieľom poskytnúť čo najviac základných informácií o ňom, ako aj čo najviac náznakov, koľko sa len o ňom dalo bez toho, aby musel odhaliť priamo pôvodný text. Uprednostňoval odmlieť veľmi rýchlo zoznam možných pohrôm a povedal, že niektoré z nich sú uvedené v tajomstve. Aj keď zoznam zahrňoval také veci ako tretia svetová vojna, smrť pápeža, a tri dni tmy, nebolo to nijak obzvlášť objasňujúce, pretože nie všetky nadchadzajúce tresty boli v tomto zozname uvedené, a nie všetko v zozname, patrilo aj medzi tresty. Potom povedal: "Uvidíš, bude objavený nový druh energie."
"Dôležitá informácia o tejto novej forme energie je, že bude veľmi lacná." "Natoľko lacná, že dokáže pokryť všetky potreby každého muža, ženy a dieťaťa na Zemi, " keby bola v správnych rukách." "Ale nie je v tých správnych rukách." "Je v rukách tých, ktorí ju chcú zneužiť na zabíjanie a ničenie." Nato som sa ho opýtala: "Nemyslíte predsa našu krajinu, alebo áno?" "Nie, Amerika je zlá, sme vinní zo spáchania mnohých hriechov, ale nie sme takto zlí." "Nie sme dostatočne zlí na to, aby sme úmyselne zavraždili miliardu ľudí." "My by sme to nespravili, ale oni áno." A kto sú tí oni, to mi už nepovedal. Ktoré krajiny budú najviac zasiahnuté? Povedal mi, že trest bude v niektorých miestach horší než na iných, ale nebude nikto, kto by sa mu dokázal vyhnúť. JE VŠAK MOŽNÉ, ABY NIEKTO TENTO TREST PREŽIL? "ÁNO," POVEDAL ZAMYSLENE, "ALE V TEJ NAJVÄČŠEJ BIEDE."
A ako nám bude oznámené, že tieto udalosti sa začnú diať? "Stále sledujte oblohu." "Napomenutie sa bude veľakrát opakovať." Rovnako, aký mali účinok slová tretieho tajomstva na otca Malachiho, sa obsah tejto konverzácie tiež nazabudnuteľne zapísal do mojej pamäti.
Po tomto dni som mala pocit, že už nedokážem vnímať život rovnakým spôsobom ako predtým. Počas rokov, ktorých som poznala otca Martina, často rozvíjal tieto informácie, ktoré mi poskytol v tento prvý deň. Napríklad povedal, že by sme mohli zmierniť závažnosť nadchádzajúcich trestov, ak by sme poznali obsah tretieho tajomstva.
Tiež sme sa zvykli rozprávať o veciach, ktoré povedal verejne alebo napísal vo svojich knihách. V jeho knihe The keys of this blood, píše, že Luciina formulácia tajomstva na jednej strane zahŕňa tri hlavné témy:
1. Telesné tresty národov, ktoré v sebe zahŕňajú katastrofy spôsobené človekom alebo prírodné, na súši, vo vode a v atmosfére Zeme.
2. Duchovné tresty spôsobené zmiznutím náboženskej viery. Obdobie rozšírenia ateizmu v mnohých krajinách.
3. Ústredná funkcia Ruska v predošlých dvoch sledoch udalostí.
"V skutočnosti telesné a duchovné tresty, podľa Luciinho listu, sú pevne ukotvené v presnom rozvrhu, v ktorom Rusko je ten háčik toho všetkého." Tajomstvo predstavil ako buď, alebo problém. Pápež v roku 1960 mal povinnosť otvoriť tajomstvo, prečítať si ho a spraviť to, čo mu kázalo. To bolo to "buď". Pápež Ján XXIII. odmietol to "buď", a teraz sa nachádzame v "alebo".
Duchovný trest sa začal veľmi skoro po roku 1960. Ako následok odmietnutia Svätého Otca, otec Martin povedal: "Kardináli, biskupi a kňazi budú padať ako listy zo stromu priamo do pekla." "Viera zmizne z krajín a kontinentov." "Mnoho vyvolených stratí vieru." "Ľudia, ktorí teraz veria, prepadnú v zúfalstvo." "Veci sa tak zhoršia, že keby Panna Mária nezasiahla, nikto by nebol zachránený." Otec Malachi mi povedal, že apostáza v Cirkvi bude pozadie alebo kontext tretieho tajomstva. Zároveň však povedal aj to, že duchovný trest je súčasť trestu, ktorý Boh na ľudí uvalí, ak neuposlúchneme žiadosti Panny Márie. V tejto súvislosti často spomínal niečo veľmi znepokojujúce. Boh vezme svoju milosť, povedal. To znie ako veľmi krutá vec, ktorú by Boh urobil. Sabotuje svoju vlastnú vôľu, aby všetci ľudia mohli byť spasení a spoznali pravdu. Skôr to je ako začarovaný kruh. KEĎ SVÄTÝ OTEC ODMIETOL ZVEREJNIŤ TAJOMSTVO A ODMIETOL ZASVÄTIŤ RUSKO, PRIŠIEL O MILOSTI NIELEN PRE SEBA, ALE AJ PRE CELÚ CIRKEV PRE JEJ POSLUŠNOSŤ JEMU. A zrejme bol tiež potrestaný za svoju neposlušnosť tým, že dostal menej milosti, než jej mal predtým. KEDYKOĽVEK ZRÁDZA KŇAZ, biskup, kardinál Krista, svojou vierou znehodnocuje omšu a sviatosť, zanechá svoje nádherné povolanie alebo sa zlými skutkami o neho pripravuje, či je schopný niečo zanedbať, O TO JE MENEJ MILOSTI V POKLADNICI CIRKVI. A ak si to všetko znásobite všetkými tými tisíckami, ktorí konajú takéto veci v období po roku 1960, vyjde vám obrovský deficit milosti, ktorý by tam byť mal. Je to zostupná špirála. Deficit neustále narastá. Je čoraz namáhavejšie konať dobro a vyhýbať sa zlu. Otec Malachi prirovnal tok milosti k toku elektriny, ktorá prúdi mestom. Keď dôjde k výpadku, nič nepôjde. Rovnakým spôsobom, po veľkom neupočúvnutí v roku 1960, stratila Cirkev svoju moc. Kláštory sa zavreli, kňazi odišli, účasť na omši poklesla, každý rozmer katolíckeho života prudko klesol. Táto zostupná špirála sa ukončí jedine vtedy, keď Svätý Otec zasvätí Rusko. Avšak s postupným klesaním zásob milosti sa to stáva pre neho čoraz ťažším. Keď som sa spýtala otca Malachiho, prečo sa pápežovi Jánovi Pavlovi II. so všetkou jeho oddanosťou Panne Márii nepodarilo zasvätiť Rusko, povedal, že nedostal tú milosť. Ďalšia časť duchovného trestu, o ktorej sa často zmieňoval, bola: "Satan sa dostane k moci aj v najvyšších Cirkevných kruhoch."
Najsilnejšie vyhlásenie tohto druhu prišlo od volajúceho do Art Bell šou, ktorý povedal, že mu jeden starý jezuita povedal: "Posledný pápež bude v Satanovej moci." Otec Martin mu odpovedal, že tento muž, citujem: "Mal potrebné prostriedky na prečítanie alebo mu bol poskytnutý obsah tajomstva." Napriek tomu však povedal, že tá citácia je nepresná. Je to preto, že nikomu nie je dovolené presne citovať tajomstvo. Ale aj keby bol posledný pápež ovládaný Satanom a bola by to presná citácia, otec Martin už inokedy vymedzil tieto dve hlavné komponenty vo vete. Posledný pápež, ako často hovoril, nemusí nevyhnutne znamenať posledný pápež pred koncom sveta, ale posledný pápež týchto časov. Mohlo by to znamenať POSLEDNÝ PÁPEŽ PRED ZASVÄTENÍM RUSKA? A potom vyjadrenie, OVLÁDANÝ SATANOM, môže mať tiež rôzne významy. Otec Martin to zvykol vysvetľovať tým, keď hovoril o démonickej činnosti a exorcizme. Existuje niekoľko spôsobov, ktorými môže ovládať Satan človeka. Môže čiastočne alebo úplne posadnúť dotyčnú osobu, dotyčná osoba môže predať svoju dušu diablovi, za určitú službu od neho na odplatu. Alebo Satan môže tak dôkladne ovplyvňovať ľudí a okolnosti okolo človeka, že osoba nedokáže urobiť nič, čo odporuje Satanovej vôli. Pápež Benedikt XVI. neraz bedákal počas viacerých návštev vo svojej pápežskej kancelárii nad tým, že jeho autorita končí priamo u týchto dverí. Jeden sa musí pýtať, ako blízko sa už Cirkev k tomuto scenáru dostala. Môžeme vidieť, že duchovný trest začal už v roku 1960 naberať na sile. Napokon tento deficit vo viere a cnostiach, bude pozadím nie pre jeden, ale až niekoľko telesných trestov. Tento hrozný trest nepríde bez varovania. Ale len tí, ktorí sú znovuzrodení vo svojich srdciach, a to bude pravdepodobne menšina, rozpoznajú, čo naznačuje a pripravia sa na súženie, ktoré bude nasledovať. Povedal nám vôbec niečo o tomto varovaní? V roku 1997 povedal pýtajúcemu sa Bernardovi Johnsonovi: "Domnievam sa, že veľkým faktorom je to, čo sa deje na nebi." "Sledujte oblohu, je to obozretný príklad." "Myslím si, že znamenie Panny Márie sa na oblohe objaví už čoskoro." "Myslím si, že to bude šok pre každého, a myslím si, že aj Cirkev bude ťažko otrasená tým, čo sa na oblohe objaví." Sledujte oblohu, bola častá rada otca Martina. Obzvlášť však v prvej polovici roku 1997 z nejakých dôvodov OČAKÁVAL TO, ŽE UVIDÍ ZNAMENIE PANNY MÁRIE, AKO HO NAZÝVAL, ZAČIATKOM JARI. Niekto sa ho opýtal, či to bude kométa Hale-Bob, ktorá sa v tom roku mala ukázať. Nie. Povedal, že očakáva iný druh znamenia. Keď sa však nezjavilo, koncom júna mi povedal: "To znamená, že ešte dobrú chvíľu sa to nestane." "Máme trochu viac času." Aký druh znamenia hľadal? Bolo to znamenie Panny Márie v zmysle ženy odetej slnkom a s mesiacom pod jej nohami, a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd? Alebo to bolo iba znamenie Panny Márie preto, že ona nám povedala, aby sme ho hľadali? Bolo spomenuté v treťom tajomstve nejaké špecifické znamenie? Ako keď nám druhé tajomstvo povedalo o noci osvietenej neznámym svetlom pred vypuknutím 2. svetovej vojny? Ironicky do roka a do dňa, odkedy nám otec Malachi nariadil, aby sme sledovali oblohu, začal sa na nebi objavovať nový fenomén priamo nad našimi hlavami. Nebolo to síce to znamenie, ktoré on hľadal, stále má však svoj význam pre trest uvedený v treťom tajomstve. V lete v roku 1998, spomenula som otcovi Martinovi, že prvýkrát v živote sa cítim bez energie, úplne vyčerpaná väčšinu času. Povedal mi: "Neobávaj sa, nie je to kvôli tebe. Robia niečo v atmosfére." Musíme ísť ďalej. Vážne som začala sledovať oblohu. KAŽDÝCH PÁR DNÍ SKUPINA LIETADIEL ZANECHÁVALA ZA SEBOU ŠACHOVNICU Z DLHÝCH BIELYCH ČIAR NA NEBI, ROZPRAŠOVANÍM NEJAKEJ NADÝCHANEJ BIELEJ LÁTKY, KTORÁ SA NEROZPLYNULA. Ak niekto pokračoval a sledoval, čo sa stane, jednotlivé čiary sa rozširovali spoločne, pokým nevytvorili súvislú sieť umelého mraku. Toto, čo začalo najskôr postupne, sa dnes deje už skoro každý deň na každom mieste, vytvárajúc tak všadeprítomný prachový biely zákal, ktorý zatemňuje našu oblohu po väčšinu dní. Zo začiatku bol tento proces ešte ľahko pozorovateľný, dnes už však pretrvávajúci zákal natoľko zhoršil viditeľnosť, že človek musí byť takmer v lietadle, aby dokázal vidieť neustále opätovné pokrývanie novými pruhmi, odohrávajúce sa za stálou pokrývkou hmlistých mrakov. Otec Martin nám povedal, že TELESNÉ TRESTY POSTIHNÚ PEVNINU, VODY A ATMOSFÉRU NA CELOM SVETE. Počas posledného roku svojho života mohol vidieť, že začali ovplyvňovať atmosféru. Mohli by tým položiť základy pre časť trestu? Otec Martin povedal v rádiu v šou Arta Bella, pri niekoľkých príležitostiach poslucháčom, že ak by niekto citoval presne slová tretieho tajomstva, a opýtal sa ho, či je to ono, povedal by áno. Volajúci mu teda často čítali rôzne texty, aby ich posúdil. Obvykle zdôrazňovali hrozné katastrofy, ako zemetrasenia, prílivové vlny, tsunami atď. Raz, potom čo si vypočul niekoľko možných tajomstiev, pri ktorých uviedol, že to nie je ten text, ktorý videl v roku 1960, povedal, citujem: "To, čo majú všetky tieto tajomstvá spoločné je, že popisujú veľké zmeny v prírode," AKO KEBY SA SAMA PRÍRODA VZBÚRILA PROTI ĽUDSKEJ RASE." "Niektoré z týchto vecí sú v tajomstve uvedené, ale pamätajte, že ak sa tieto veci začnú diať, nebude to príroda, ani Boh." Ostávajú nám teda len dve možnosti: Satan a ľudia. Ako popisuje v knihe Keys of this blood: "Katastrofy spôsobené ľuďmi alebo prírodou, na pevnine, vo vodách, a v zemskej atmosfére..." Spomína teda spôsobené ľuďmi, neuvádza však žiadne pričinenie démonov. Zdá sa, že tiež môžeme vylúčiť vesmírne katastrofy, akými su zrážka dvoch asteroidov, alebo blížiacu sa kométu. V skutočnosti sa ho jeden volajúci do šou Arta Bella opýtal, či predpoveď zahŕňa kométu. Povedal, že nič s kométou. Keď prírodu zachvátia tieto mimoriadne silné kŕče, povedal: "Pamätajte si, nespôsobuje to príroda ani Boh." "MOHLO BY SA ZDAŤ, ŽE JE TO PRÍRODA ALEBO BOŽSKÉ PRIČÍNENIE, ALE NIE JE." V minulosti by sme predpokladali, či katastrofy spôsobili ľudia alebo príroda podľa toho, že napríklad katastrofy, ako sú vojny, boli spôsobené ľuďmi a iné, ako sú zemetrasenia, boli Božím zapríčinením. Avšak dnes, vzhľadom k obrovskej manipulácii s našim jedlom, vzduchom, ktorý dýchame, a dokonca aj životnými procesmi, sú katastrofy spôsobené človekom a prírodou, kombináciou ich oboch, t.j. katastrofy spôsobené človekom manipulujúcim prírodou, pričom používa prírodu samú ako zbraň. Otec Malachi mi odhalil, že bude objavený nový druh energie, ktorý môže byť použitý na zabitie miliardy ľudí, čo potvrtzuje túto tézu. Túto energiu popísal ako veľmi lacnú, schopnú zlepšiť život každého jedného človeka na Zemi, miesto toho však bude použitá na vývin zbrane apokalyptického ničenia. Aj keď túto energiu nepomenoval, jedna, možno je ich aj viac, ale táto jedna určite sa zhoduje s jeho popisom, a je to skalárna energia. Skalárna energia je založená na objave novej formy elektromagnetického vlnenia, ktoré existuje vo vákuu. Toto pozdĺžne elektromagnetické vlnenie sa pohybuje pozdĺž časovej osi. Samotný čas môže byť zhustený do energie tým istým koeficientom, ktorým je rýchlosť svetla na druhú, pri ktorej sa hmota zhustí do energie. Takže teraz môžeme prostredníctvom tejto novej sily rozpútať ohromnú silu, ktorú v sebe ukrýva sám čas. Tom Bearden na svojej stránke vyhlásil, že je to ako položiť mlynské koleso do rieky. Získaná energia je zadarmo, odkedy už tá rieka tečie, či už sa na ňu napojíme alebo nie. Skalárnu energiu objavil Nikola Tesla v roku 1889. Narodil sa v Chorvátsku, mal srbský pôvod. Občanom Spojených štátov sa stal v roku 1891. Pracoval pre Thomasa Edisona a dostal finančnú pomoc od J.P. Morgana. Keď však v roku 1904 oznámil, že dokáže využiť skalárne vlny na bezdrôtový prenos energie, prestali ho finančne podporovať. Ako mu vysvetlili, na voľnú energiu nemôžete umiestniť merač (spoplatniť ju). Tesla povedal: "Elektrická energia je všadeprítomná v neobmedzenom množstve a môže poháňať stroje na celom svete bez potreby uhlia, ropy, plynu alebo akéhokoľvek iného bežného paliva." Prirodzene, o tejto energii nechcel nikto počuť, a Tesla zomrel bez jediného centu v roku 1943. Po jeho smrti FBI skonfiškovala všetky spisy, ktoré našla, a do dnešného dňa sú tieto objavy pred verejnosťou držané v tajnosti. Radšej, než by vláda poskytla tieto jeho technológie verejnosti, ich namiesto toho drží v tajnosti a využíva ich pre vojenské účely. O týchto strašných trestoch, ktoré svetu hrozia, ak budeme naďalej odmietať riešenie Panny Márie, povedal otec Martin toto: "Začnú nečakane, a bude ich sprevádzať všeobecné zmätenie myslí a zatemnenie ľudského vnímania." "Celé ČASTI KONTINENTOV BUDÚ SPLÁCHNUTÉ DO MORA A CELÉ NÁRODY ZANIKNÚ." "CELÉ NÁRODY STRATIA VIERU. Prírodné katastrofy, aké ľudstvo ešte nikdy nezažilo, zrovnajú ľudstvo." Raz sa v relácii Arta Bella jeden volajúci opýtal otca Martina, či sa tajomstvo zmieňuje aj o Spojených štátoch. Odpovedal mu: "Naša krajina nie je špecificky spomenutá, ale niečo veľmi relevantné je." Tretí prvok, ktorý podľa otca Malachiho Martina, zahŕňa tretie tajomstvo, je Rusko. V každom bode pozdĺž kontinua naplnenia týchto proroctiev bolo Rusko tou spúšťou, ktorá celý proces popoháňala. V jeho knihe The Keys of this blood, ktorá vyšla ešte pred pádom železnej opony, napísal Malachi Martin ohromujúcu analýzu o úlohe Ruska. Tu je niekoľko výňatkov z nej: V roku 1980 pápež Ján Pavol II. povedal skupine nemeckých katolíkov o treťom tajomstve. Jeden z nich sa opýtal, prečo Ján XXIII. odmietol uposlúchnuť žiadosť zverejniť tretie tajomstvo. Vysvetlil mu, že je to vzhľadom k závažnosti k jeho obsahu. Môj predchodca na Petrovom stolci radšej diplomaticky uprednostnil odloženie zverejnenia, aby tým tak nepodporil svetovú veľmoc komunizmu k určitým krokom. Malachi Martin napísal, že jeho slová smerovali "k smrteľnému ohrozeniu, ktorému by čelili kapitalistické národy, o ktorých sa Lucia zmieňuje veľmi explicitne v texte tretieho tajomstva." "Skutočnosť, že Svätý Otec došiel k tomuto záveru a urobil o tom vyhlásenie znamená, že musí byť presné a zakladajúce sa na objektívnych faktoch. V tom treťom tajomstve sú skutočne", pokračoval, "Luciine slová také jednoznačné a natoľko preukázateľné, a preto aj veľmi autentické, že ak by ich predstavitelia Sovietskeho zväzu poznali, s najväčšou pravdepodobnosťou by sa rozhodli podniknúť určité územné a militaristické kroky, proti ktorým by sa Západ nemohol vôbec ubrániť, a Cirkev by sa dostala pod ešte väčší útlak Sovietskeho zväzu." "Luciine slová zdôrazňujú strašnú chybu kapitalistických národov." "Západ by sa mohol chytiť do pasce Sovietskeho zväzu." Táto analýza bola pochopiteľná počas rokov komunizmu. Je však Rusko hrozbou aj po páde Sovietskeho zväzu? Otec Martin si tým nebol tak celkom istý, že skutočne padol. Mnohí sovietski predstavitelia zastávali aj naďalej rovnaké úrady. Boli nanovo zvolení do svojich postov ako bývalí komunisti. Potom je tu aj ruský jadrový arzenál. Počas studenej vojny nám bolo neustále pripomínané, koľko rakiet s dlhým doletom na nás Sovietsky zväz mal priamo namierených, pripravený rozpútať Armageddon jediným stlačením tlačidla. Sú tieto odpaľovacie plochy stále pripravené? Aj keď súčasná ruská vláda nemá v pláne rozpútať vojnu, je tu stále prítomné ohrozenie jadrovou nehodou alebo ich zbrane by sa mohli dostať do rúk teroristov. OVEĽA NEBEZPEČNEJŠIE NEŽ JADROVÁ HROZBA JE TO, ŽE RUSKO VEDIE VO SVETE VO VÝVOJI SKALÁRNEJ ENERGIE. Väčšina Teslových podkladov bola odoslaná po jeho smrti do Juhoslávie, kde sa Sovietom dostali veľmi ľahko do rúk. Pokým väčšina západných univerzít ignorovala jeho výskum pre hrozbu, že voľná energia by bola veľkým biznisom, univerzity Sovietskeho zväzu vrátane jeho satelitov využili Sovieti Teslovu technológiu v pretekoch o vojenskú prevahu nad Spojenými štátmi. V januári 1960 oznámil Nikita Chruščov, že Rusko vyvinulo fantastickú novú zbraň. Takú silnú, že by dokázala vymazať všetko živé na Zemi, ak by bola použitá bez obmedzenia. Niektorí výskumníci tvrdia, že Sovieti začali používať túto zbraň na útok na americké vojenské ciele a na zmenu počasia nad Amerikou už od 60-tych rokov. Západ zastavil Teslove objavy, a tak sa ocitol sám nepripravený. Takže pokým Rusko rozširovalo svoje schopnosti, americké ministerstvo obrany malo čo robiť, aby ho dohnalo. Najzákladnejšou skálarnou zbraňou je skalárny interferomete, nazývaný aj Teslova húfnica. V roku 1908 Tesla objavil, že pomocou interferometra dokáže vytvoriť obdĺžnikovú vlnovú interferenciu. Pomocou tejto techniky sa môžu zlúčiť obrovské vlny do sústredeného obrovského energetického lúča. Takýto sústredený lúč môže zasiahnuť akýkoľvek cieľ na svete, či už pod vodou alebo na nebi. Tento ostrý elektromagnetický pulz, ktorý takto zasiahne cieľ, ho úplne zničí. TIETO LÚČE MÔŽU BYŤ POSLANÉ AJ DO ZEME, ABY VYVOLALI ZEMETRASENIA A SOPEČNÉ VÝBUCHY. OKREM TOHO, ŽE TIETO LÚČE SÚ SMRTIACE, MÔŽU SA SKRYŤ ZA SILY PRÍRODY, čo vedie populáciu, na ktorú boli zamerané, k presvedčeniu, že boli potrestané Božím pričinením, pričom je to zbraň zostrojená človekom. Skalárne pulzy DOKÁŽU VYVOLAŤ OBROVSKÉ BÚRKY NEUVERITEĽNEJ SILY, Z KTORÝCH VZNIKNÚ HURIKÁNY A TORNÁDA, ktoré ovládaním prúdenia, dokážu byť zámerne navedené k cieľovým lokalitám. Daždové mraky sa však môžu naopak vyčerpať, čo spôsobí, že len preletia nad vyprahnutými a spálenými územiami, ktoré zúfalo potrebujú vodu. Ak uvážime, že Rusko zastáva vedúcu pozíciu vo svete ohľadom vývoja týchto zbraní, je kľúčové vedieť, či ešte vždy v Rusku funguje tvrdá línia vojenských síl. Malachi Martin sa znepokojoval napríklad nad tým, čo sa stalo agentom KGB. Počas dlhého rozhovoru s Bernardom Johnsonom v roku 1994 povedal, že KOMUNISTI ZVRHNUTÍ NEBOLI. "STIAHLI SA, teraz vieme, že agenti KGB sa zmiešali s davom, ktorý skandoval na ulici." "Všetky udalosti boli riadené, neprebehla žiadna skutočná revolúcia." "KGB mala sieť špiónov, protišpiónov, hlavných špiónov, informátorov, kuriérov a zabijakov všetkých druhov." "Mala gulagy, zajatecké tábory so strážcami, mučiteľmi, kapitánmi a otrokmi na prácu." "Čo sa s nimi všetkými stalo?" "Nikto nám to nepovie. NIKTO OD KGB NEBOL ZATKNUTÝ A UVÄZNENÝ ZA SPÁCHANÉ ZLOČINY." "Nikoho nepostavili pred súd." "Nikoho neodsúdili za tie roky vrážd a mučenia tých, ktorí boli uväznení v gulagoch." "Nikto o tom vôbec nikdy nehovoril." "Kto to v našich médiách zariadil tak, že nám neboli poskytnuté odpovede na naše otázky?" "Ani tieto otázky nikto nikdy nepoložil. Kto povedal ľuďom v médiach, aby tieto otázky nekládli?" "Kto riadi tok informácii tak, že sa nedozvedáme skutočne o tom, čo sa v Rusku odohráva?" Predtým povedal Malachi Martin Bernardovi Johnsonovi prečo ešte Sovietsky zväz stále existuje. Jediné vysvetlenie pre to je, že existuje vyššia moc, ku ktorej obe krajiny prechovávajú úctu. Existuje skupina ľudí, ktorá umožnila vznik Sovietskeho zväzu aj Spojených štátov. Tá prišla na to, že medzi týmito dvoma veľmocami môžu vybudovať ohradu, v ktorej privedú svet do Nového svetového ekonomického poriadku. Sovietsky zväz, rovnako ako aj kapitalistický západ, sú vedené k tomu, aby vytvorili bezbožný svet. Rovnaký záver odráža aj jeho román Vatican. Keď vysokopostavený agent KGB sa spovedá hlavnému hrdinovi. "Máme strach zo skupiny mocných mužov, ktorí stoja nad Spojenými štátmi a Sovietskym zväzom." "Nad každým jedným. Sú sami sebe zákonom. Chcú stáť na oboch stranách: vašej i našej." "Skutočný boj vedieme s nimi, s totalitnou, fašistickou, medzinárodnou kapitalisticky založenou "skupinou, ktorá je stonásobne neľudskejšia, ako si myslíte vy o nás marxistoch, že sme." Dokonca aj v jeho poslednej knihe, románe Windswept House, sa slobodomurári, satanisti, nepriatelia cirkvi nakoniec uzavrú dohodu s tajomnou temnou postavou známou pod menom Capstone. Jedného dňa, počas prechádzky v New Yorku po Lexingtonovej ulici, mi otec Martin povedal: "Ešte stále MÁME SVOJE VLÁDNE ŠTRUKTÚRY, NAŠE DEMOKRATICKÉ PROCESY, NAŠE VOĽBY, LENŽE VŠETKO JE RIADENÉ." "V nadchádzajúcich rokoch rozhodnutia, ktoré najviac ovplyvnia vaše životy, nebudú urobené Američanmi." Ako povedal: "V Novom svetovom poriadku, nebude viac záležať na národnom štáte, všetko bude globálne." "Nový svetový poriadok nie je až tak politický ako skôr finančný." Bernardovi Johnsonovi povedal: "Dnešná geopolitická situácia sa riadi jednou vecou, a iba tou vecou - prúdením kapitálu a tovaru, a to sa týka všetkých krajín." "Musíte sa podriadiť novému geopolitickému obchodu." "Ste závislí od Medzinárodného menového fondu a Svetovej banky." "Celá vaša ekonomika musí byť zameraná na tú globálnu." ĽUDIA, KTORÍ PRACUJÚ NA NOVOM SVETOVOM PORIADKU, NIE SÚ ODDANÍ ŽIADNEJ KRAJINE. CELÝ TRH OVLÁDA 60 AŽ 80 ĽUDÍ, KTORÍ ROZHODUJÚ O ŽIVOTE A SMRTI NÁRODOV. Sú veľmi bohatý a ich bohatstvo neustále rastie. Svoje investície majú po celom svete, a rozhodujú o hodnote vašich peňazí. Prezidentovi Spojených štátov hovoria, čo má robiť a čo robiť nemá, a on musí urobiť to, čo mu povedali. Jeden z národov, ktorý je ovplyvnený tou skupinou pozostávajúcou zo 60-tich až 80-tich ľudí, ktorá rozhoduje o osude všetkých národov Zeme, je aj maličký mestský štát Vatikán. Tiež je ovládaný týmto malým počtom mocnárov a musí ich poslúchať pod hrozbou prežitia. Oveľa znepokojujúcejšie pre otca Malachiho, bolo zistenie, že SAMOTNÁ CIRKEV SA ZA TIE ROKY SPOLČILA S TOUTO MOCNOU FINANČNOU OLIGARCHIOU SLÚŽIACOU MAMONE. Časť z bohatstva Západu, ktoré sa podarilo Cirkvi nahromadiť, bola použitá v spolupráci s jej úhlavným nepriateľom na finančné operácie. Otec Malachi tvrdil, že nutnosť sa podriadiť vôli týchto nepriateľov stálo Cirkev jej vodcovstvo v duchovnej oblasti. Takže teraz sa spolieha len na pozemskú finančnú moc, ako sa kedysi spoliehala rovnako na pozemskú politickú moc, namiesto toho, aby sa radšej spoliehala na duchovnú moc, ktorú jej kedysi udelil Kristus. Otec Malachi bol touto situáciou natoľko rozrušený, že tejto téme venoval tri zo svojich kníh. V jednej z nich, v románe Vatican, táto spolupráca nadobudla konkrétnu formu. v dokumente, ktorý nazval "Obchodná dohoda", a ktorý podpísal každý pápež od zániku pápežských štátov. Zámerom vyjednávania, ktorý udali bolo, aby dvaja nepriatelia, Svätý stolec a medzinárodné zhromaždenie, sa zaviazali k vzájomne výhodnému riskantnému obchodu, pričom stále ostali nepriateľmi. Raz som sa otcovi Malachimu zmienila o tom, že Vatican, je mojou najobľúbenejšou knihou od neho. Odpovedal mi na to, že Vatican je z jeho všetkých kníh tá najviac autobiografická. Ak by som to vyjadrila inými slovami, tak do života hlavných postáv vpísal veľa zo svojich vlastných zážitkov a, pravdepodobne, aj svoj osobný názor. Ak by sme túto knihu mali nazvať inak, museli by sme ju pomenovať If I were pope (Keby som bol pápežom), pretože v určitom bode románu je konkláve, v ktorom hlavná postava je zvolená za pápeža. "Túto obchodnú dohodu nepodpíšem." Oznámil prekvapeným kardinálom, ktorí o nej nikdy nepočuli. V zdvihnutej ruke držal malý kúsok papiera, ktorý pomaličky roztrhal na kusy. Keď rozprával o histórii a zmysle tejto obchodnej dohody, varoval ich: "Ak mňa zvolíte za pápeža, budete znášať následky." "Keď vypoviem túto obchodnú dohodu, Cirkev už naďalej nebude pod ochranou mocných, a ekonomická prosperita zanikne spolu s ňou, ale budeme opäť schopní uplatňovať svoj duchovný úrad, ktorý udelil Kristus Petrovi a jeho nástupcom." "Potom trhance rozsypal po zemi." Samozrejme, že táto obchodná dohoda je možno len literárne znázornenie, ale realita, ktorú týmto literárnym znázornením zdôrazňuje, smeruje dlhou okľukou k otázke, PREČO AŽ SEDEM PÁPEŽOV PO SEBE SA NEODVÁŽILO ZASVÄTIŤ RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE. Každý jeden nový pápež je pri čítaní tajomstva konfrontovaný s hrôzostrašnými trestami, ktoré nám hrozia. Zároveň tiež musí cítiť, ako ho Panna Mária žiada a volá, jedine jeho samého, aby všetku tú detskú dôveru a synovskú lásku, ktorú jej dával celý svoj život, a všetky tie milosti a povzbudenia, ktoré dostal, sú práve teraz potrebné, pretože práve teraz musí zistiť, čo je také absolútne hrôzostrašné na tom, keď v zasvätení menovite spomenie Rusko. V Keys of this blood Malachi Martin napísal: "Ak v treťom tajomstve bol nejaký dominantný prvok, bolo nim práve Rusko." "Všetky podmienky v treťom tajomstve dávajú zmysel jedine v spojitosti s Ruskom." "Geopolitická zmena spomenutá v tajomstve nie je ďaleko." "Rusko bolo jeho koho, Rusko bolo jeho ťažiskom, Rusko bolo jeho hlavným činiteľom na zmenu." "Rusko je zdrojom všeobecnej slepoty a omylov." "V tajomstve je voľba medzi svetovým mierom, a svetovou katastrofou definovaná pojmami Mária a Rusko." Reforma alebo fatálna chyba Cirkvi je tiež definovaná pojmami Márie a Ruska. Vieme však, kto na konci zvíťazí. AKO MÁRIA SĽÚBILA: "MOJE NEPOŠKVRNENÉ SRDCE NAPOKON ZVÍŤAZÍ." SVÄTÝ OTEC MI ZASVÄTÍ RUSKO, RUSKO SA OBRÁTI A TO ZARUČÍ SVETU OBDOBIE MIERU. Svätá Mária, nech tvoje víťazstvo príde už čoskoro. Ďakujem vám. "Prišla som varovať veriacich, aby zmenili svoje životy a kajali sa za svoje hriechy." "Aby prestali viac urážať Boha, ktorý už je dostatočne hlboko urazený." V poslednom zjavení 13. októbra 1917 Panna Mária držala ticho škapuliar. Gesto, ktorým naznačovala, že si želá, aby ho každý nosil.
Pre Magnificat Slovakia z odposluchu preložil a napísal titulky Miroslav Čonka.
Zveřejněno se souhlasem Magnificat Slovakia. Rozšiřujte dále, prosím.

Pohřeb a vzkříšení církve. Za jaké situace zasvětí Rusko a ožije křesťanství? Jak proběhne pohřeb a vzkříšení církve: Nejprve dojde k... Pohřeb a vzkříšení církve. Za jaké situace zasvětí Rusko a ožije křesťanství?
ľubica
Modlite sa, moje deti, pretože väčšina z vás si neuvedomuje, že kométa smeruje k Zemi a ľudstvo bude v šoku. “
imeteo.sk/…-hviezda-prvykrat-za-800-rokov
Janka S.
Takisto som bola toho názoru, že Rusko doteraz nebolo zasvätené, ale z omylu ma vyviedol film Fatima-posledné tajomstvo. Hovorí sa tam o tom, že celý svet vrátane Ruska bolo zasvätené v roku 1984 vtedajším pápežom J.P.II. To obdobie milosti, ktoré teraz žijeme a bolo prorokované tuším v La Saletských posolstvách je práve teraz a podľa mňa skončí v dobe keď sa začne odvíjať desať tajomstiev z …More
Takisto som bola toho názoru, že Rusko doteraz nebolo zasvätené, ale z omylu ma vyviedol film Fatima-posledné tajomstvo. Hovorí sa tam o tom, že celý svet vrátane Ruska bolo zasvätené v roku 1984 vtedajším pápežom J.P.II. To obdobie milosti, ktoré teraz žijeme a bolo prorokované tuším v La Saletských posolstvách je práve teraz a podľa mňa skončí v dobe keď sa začne odvíjať desať tajomstiev z Medžugoria.
dalila
V Cirkvi je zmätok a všetko to aj zlé, ale to bolo predpovedané už dávno. A len taká Ježišova otázka - nájde Syn človeka vieru keď príde druhý raz? To je Jeho proroctvo o veľkom zmätku
dalila
Môj osobný názor - sestra Lucia vymenená nebola. Pozrite, môžu byť príkazy z neba. Ale Cirkev vychádza z Písma a Tradície. To že príkazy zo súkromných zjavení nesplní, alebo ich skúma nie je na škodu. Stačí vidieť "zjavenia" v írsku. To, že posolstvo nebolo celé sú podľa mňa konšpiracie. A zoberme to tak, čo ak naozaj nebolo celé, ale jeho zverejnenie by bolo horšie ako zatajenie. Čo my vieme. …More
Môj osobný názor - sestra Lucia vymenená nebola. Pozrite, môžu byť príkazy z neba. Ale Cirkev vychádza z Písma a Tradície. To že príkazy zo súkromných zjavení nesplní, alebo ich skúma nie je na škodu. Stačí vidieť "zjavenia" v írsku. To, že posolstvo nebolo celé sú podľa mňa konšpiracie. A zoberme to tak, čo ak naozaj nebolo celé, ale jeho zverejnenie by bolo horšie ako zatajenie. Čo my vieme. Ešte raz,máme Sv.Písmo. Už väčšie zjavenie niet. A tam je KOMPLETNE VŠETKO, NÁVOD NA ŽIVOT A AJ ODPOVEDE NA OTÁZKY.
One more comment from dalila
dalila
Nečítala som celé, ale ide o to. My silou mocou chceme vedieť, čo je v treťom fatimskom posolstve. A že zabijeme 1mld ľudí. Nie. máme Sv.Pismo a sviatosti. Ak toto nedodrzujeme neuverime ani keby niekto zmŕtvych vstal. Veľa hresime a najmä sa nekajame, preto príde trest. A toto nám treba hovoriť? Všade všade v zjaveniach sa hovorí o modlitbe a pokání.
Libor Halik
Co nezveřejnili Boha neposlušní-v tomto- papeži, to zveřejnila PMaria skrze malé holky v Garabandal r.1965: "Nyní mnoho kardinálů, biskupů a kněží jde do věčného zatracení a s sebou tam berou jim důvěřující věřící." A v r.1973 v Akitě: "Kardinálové budou proti kardinálům a biskupové proti biskupům." Tj. dnes kdy 4-5 kardinálů a stejně biskupů promluvilo proti kardinálovi biskupovi Bergogliovi z …More
Co nezveřejnili Boha neposlušní-v tomto- papeži, to zveřejnila PMaria skrze malé holky v Garabandal r.1965: "Nyní mnoho kardinálů, biskupů a kněží jde do věčného zatracení a s sebou tam berou jim důvěřující věřící." A v r.1973 v Akitě: "Kardinálové budou proti kardinálům a biskupové proti biskupům." Tj. dnes kdy 4-5 kardinálů a stejně biskupů promluvilo proti kardinálovi biskupovi Bergogliovi z Argentiny, který není platně papežem. @mike084
ľubica
Libor Halik
Nepoznám detaily. Je rozdieľ pomedzi sľubom, či skor automatickou mlčanlivosťou Vigana a prísahou ohľadne fatim. tajomstva. Malachy Martin bol zabitý r.1999 a ku prvému čiastočnému zverejneniu 3. fatimského tajomstva došlo cez pápeža Jana Pavla II. v r.2 000. Pre @warez @mike084
warez
Chápem, ale prísaha zlej veci predsa neviaže? Vigano tiež sľúbil pod ťažkým hriechom mlčanlivosť v diplomatických veciach Vatikánu, no svedomie mu už nedovoľovalo mlčať. Pre spásu nesmrteľných duší.
Tá prísaha napomáha upevniť neposlušnosť pápežov voči nebu, ktoré žiadalo tajomstvo zverejniť. Preto sa mal poradiť so spovedníkom a zverejniť. ( Libor Halik )
Libor Halik
P. Malachy Martin sľúbil mlčanlivosť pápežovi, preto spovedník nemá právomoc ho zbaviť mlčanlivosti, iba pápež. @warez
warez
trošku mi to nesedí. Keď ide o spásu toľkých duší, prečo okolo toho chodí ako mačka akolo horúcej kaše? Namiesto toho, aby skrátka požiadal svojho spovedníka: "pre najvyššie dobro ľudu, zbavte ma mlčanlivosti." A tajomstvo vypovie. A je to na svete. A konečne sa dá čosi riešiť.
Neviem, čo si mám o tom pátrovi myslieť. (Nech mu dá Pán Boh život večný.)
Renda shares this
125
.
Ružena
Hriešna prísaha nikoho nezaväzuje.
Libor Halik
Jak šest papežů nezvládlo zveřejnit třetí tajemství.
Výňatek z přednášky Johna Salzy na konferenci „Only the Pope Can Save Washington“, 22.-24. září 2015.
John Salza, J.D.
Název mé přednášky je „Jak šest papežů nezvládlo zveřejnit třetí fatimské tajemství“. V této přednášce budu prezentovat historický důkaz založený na nezvratných faktech a nevyvratitelném svědectví, jež nám dává morální jistotu,…More
Jak šest papežů nezvládlo zveřejnit třetí tajemství.
Výňatek z přednášky Johna Salzy na konferenci „Only the Pope Can Save Washington“, 22.-24. září 2015.

John Salza, J.D.

Název mé přednášky je „Jak šest papežů nezvládlo zveřejnit třetí fatimské tajemství“. V této přednášce budu prezentovat historický důkaz založený na nezvratných faktech a nevyvratitelném svědectví, jež nám dává morální jistotu, že existuje utajený text třetího fatimského tajemství, který je v současnosti Vatikánem zamlčován. Pro více informací se podívejte do mé nové knihy A Catechism on Fatima na www.johnsalza.com.

Co je třetí fatimské tajemství?

Třetí fatimské tajemství je poslední část poselství, které Naše Paní předala dětem 13. července 1917. Tajemství sestává ze dvou částí: (1) Luciin popis vize popravy papeže, biskupů, kněží a dalších věřících vojáky vně města v troskách, a (2) Slova Naší Paní vysvětlující tuto vizi a jiné záležitosti týkající se Církve a světa (včetně proroctví o apostazi v Církvi počínající právě po polovině 20. století), jež začínají obratem: „V Portugalsku bude dogma Víry vždy zachováno...“

Jaký je důkaz o dvou oddělených textech?

Důkaz, který budu prezentovat, demonstruje, že Lucie zaznamenala slova Naší Paní v dopise svému biskupovi a vizi na list ze zápisníku, který nebyl adresován nikomu. Luciin dopis jejímu biskupovi obsahující skutečná, vyřečená slova Naší Paní sestává z asi 25 řádků, zatímco vize zveřejněná Vatikánem má 62 řádek. Dopis byl napsán na jednotlivém listu papíru, odděleném od listu ze zápisníku, který Lucie použila k sepsání vize.

Dopis byl sepsán 9. ledna 1944 (nebo krátce před tím), zatímco vize byla sepsána 3. ledna 1944). Oba dokumenty byly vloženy do oddělených zalepených obálek, přičemž každá obsahovala „výslovný příkaz“ Naší Paní, aby byly oba dokumenty zveřejněny v roce 1960. Obálka obsahující dopis, byla doručena do Vatikánu 16. dubna 1957 (zatímco obálka obsahující vizi byla doručena 4. dubna 1957). Dopis byl přechováván v psacím stole zvaném „Barbarigo“ (zatímco vize byla přechovávána v tajných archivech Svatého Officia).

Záznam také ukazuje, že papežové Jan XXIII., Pavel VI. a Jan Pavel II. četli třetí tajemství ve dvou odlišných datech, což naznačuje dva odlišné texty. Jak uvidíme, Jan XXIII. četl dva texty; jeden (dopis) kolem 20. srpna 1959 a druhý (vizi) v roce 1960. Pavel VI. četl také dva texty; jeden (dopis) 27. června 1963 a druhý (vizi) 27. března 1965. Jan Pavel II. také četl dva texty; jeden (dopis) v říjnu 1978 a druhý (vizi) 18. července 1981.

[Poté, co John Salza detailně prokázal výše uvedená fakta, pokračoval částí třetího tajemství zveřejněnou Vatikánem v roce 2000 o „bíle oblečeném biskupovi“.]

Co je vize „bíle oblečeného biskupa“?

Jak bylo zmíněno, Vatikán nakonec zveřejnil text vize 26. července 2000 (o 40 let později) spolu s komentářem v dokumentu nazvaném Fatimské poselství, ale stále nezveřejnil dopis, který zůstává „utajený“.

Se zveřejněním v roce 2000 se dozvídáme, že část třetího tajemství odhaluje děsivý, materiální trest zahrnující papeže spolu s dalšími členy Církve, kteří jsou krutě popraveni vojáky za použití střel z pušek a šípů ve městě v troskách a plném mrtvol. Protože doposud neproběhla žádná taková veřejná poprava papeže a jiných věřících, zůstává toto proroctví pro budoucnost.

Luciiny popisy ve vizi jsou docela zvláštní a mohou během této popravy ve Vatikánu sugerovat přítomnost dvou „biskupů oblečených v bílém“, což v současnosti nastalo s papežem Františkem a emeritním papežem Benediktem (to je v dějinách Církve zcela bezprecedentní situace). Vlastně jsem tuto možnost zmiňoval ve své přednášce v Římě v roce 2012, rok před tím, kdy Benedikt XVI. oznámil svou rezignaci.

Poté, co popsala obraz „podobný tomu, jako když se lidé vidí v zrcadle“, vidí Lucie „bíle oblečeného biskupa“, který působil na děti „dojmem, že je to Svatý Otec.“ Proč by Lucie říkala, že viděla obraz a [měla] „dojem“, že to byl Svatý Otec, kdyby to byl opravdu papež?

Je tento „bíle oblečený biskup“ toutéž osobou jako „Svatý Otec“, který je později v této vizi „zabit skupinou vojáků“ ranami z pušek a šípy? Nebo Lucie dělá rozdíl mezi pravým papežem a antipapežem?

Existuje dnes, vzhledem k veřejnému zpochybňování platnosti Bergogliovy volby, skutečně tento scénář papeže/antipapeže? Mohl by být „bíle oblečeným biskupem“ emeritní papež Benedikt, který stále působí „dojmem“ Svatého Otce? Nebo je to František, „římský biskup“? Nebo je to jiný papež (nebo biskup) v budoucnosti? A je „polorozbořeným městem“ Řím (přičemž „korkový dub“ je v Římě zdomácnělý)?

To nebudeme nikdy vědět, dokud Církev nezveřejní utajený text, nebo dokud se, chraň Bůh, prorokované tresty kvůli tomu, že papež selhal při zasvěcení Ruska, neuskuteční.

Jak Vatikán interpretoval vizi ve svém dokumentu Fatimské poselství z 26. června 2000?

Způsobem, který odporuje rozumu. V dokumentu z roku 2000 se kardinál Sodano a arcibiskup Bertone pokoušeli Fatimě upřít jakoukoliv budoucí prorockou realitu a odkázat [Fatimu] k minulosti. Jak přesně? Ve skutečnosti tím, že sugerovali, že prorocká vize Naší Paní (o popravě papeže a dalších věřících vojáky ranami z pušek a šípy v polorozbořeném městě) předaná v roce 1917, byla naplněna neúspěšným pokusem Mehmeta Ali Agci o atentát na Jana Pavla II. 13. května 1981. Zjevné problémy s vatikánským výkladem jsou následující:

1) Jan Pavel II. nebyl zabit;

2) Jan Pavel II. nebyl na vrcholu hory u paty kříže, když byl postřelen;

3) na nikoho jiného se ten den na Svatopetrském náměstí nestřílelo, tím méně, že by byl někdo zabit;

4) Ali Agca nebyl voják;

5) Ali Agca byl osamělý střelec;

6) Ali Agca navíc k ranám ze střelné zbraně nepoužil šípy; a

7) Řím nebyl městem v troskách.

Problémy s tímto výkladem jsou zjevné a početné, což je důvod proč Matka Angelica z Eternal Wod Television Network (EWTN) kritizovala vatikánský dokument, když řekla: „nedostali jsme vše“. (1)

Navíc prorocká posloupnost v tomto „pokusu o interpretaci“ ze strany Vatikánu nedává smysl. Naše Paní nás vede od hrůzu budící vize pekla, kde démoni mučí duše zatracených, ke konkrétním varováním o nejnásilnějším a smrtí naplněném století světové historie, jež si vyžádalo 200 milionů životů ... po zpackaný pokus o atentát na papeže, který strávil několik měsíců v nemocnici, jen aby pokračoval v aktivním a produktivním životě (a žil dalších 24 let) a dokonce se vrátil na lyžařské svahy? (2)

Jakkoliv byl tento nezdařený pokus o zabití papeže zavrženíhodný, stěží mohl být „vrcholnou“ událostí nejkrvavějšího století ve světové historii, století dvacátého. To nedává smysl.

Jaké další problémy existují u vatikánské interpretace vize z roku 2000?

U této interpretace existuje mnoho jiných podstatných problémů. Například, proč by Vatikán čekal takřka 20 let do roku 2000, aby odkryl proroctví, které se údajně naplnilo v roce 1981? Ve skutečnosti kardinál Oddi v časopise Il Sabato 17. října 1990 informoval, že se Lucie v květnu 1982 setkala s Janem Pavlem II. a bylo rozhodnuto, že vize nebude zveřejněna, protože by mohla být „mylně interpretována“. Jestliže však byla prorocká vize naplněna již v roce 1981, pak nemohla být „mylně interpretována“ v roce 1982 ani jindy, protože už byla naplněna.

A dále, jestliže bylo třetí tajemství naplněno v roce 1981, pak by Jan Pavel II. nepotřeboval v roce 1984 provést zasvěcení, aby zabránil vyplnění podmíněného trestu; už by byl vyplněn v roce 1981.

Nakonec napsal Jan Pavel II. 19. dubna 2000 dopis Lucii (jehož kopie byla zahrnuta do dokumentu z 26. června 2000), v němž říká, že k Lucii posílá Bertoneho, „aby se jí zeptal na jisté otázky ohledně výkladu ´třetí části tajemství´“, jako pomoci pro přípravu zveřejnění Vatikánského dokumentu.

Jestliže však byl pokus o atentát z roku 1981 naplněním „třetí části tajemství“ a tajemství je nyní „součástí minulosti“, pak se člověk musí ptát, proč měl Jan Pavel II. ještě otázky ohledně výkladu v roce 2000.

Je vatikánská interpretace vize jako „pokusu o atentát“ pro katolíky závazná?

Ne. Dle Pátého lateránského koncilu má pouze papež autoritu podávat zavazující výklad proroctví a papež Jan Pavel II. neposkytnul v dokumentu z 26. června 2000 žádný výklad vize. Spíše byl dokument vydán dvěma kardinály a arcibiskupem, a připouští, že je jen „pokusem“ o výklad proroctví.

Kardinál Ratzinger, který k vizi předkládá „teologický komentář“, uvádí svou psanou analýzu tvrzením: „Před tím, než se pokusíme o výklad...“ a „Před tím, než se ujmeme výkladu...“, nakonec popisuje své úsilí jako „Pokus interpretovat fatimské ´tajemství´“. Na tiskové konferenci 26. června 2000 Ratzinger také řekl: „Není záměrem Církve vnucovat jediný výklad.“ (3) Ratzinger také objasňuje, že „pokus“ o interpretaci, je pokusem kardinála Sodana a nikoliv papežovým. Samozřejmě nás vatikánští oficiální představitelé, kteří nemají žádnou autoritu interpretovat proroctví, nemohou zavazovat „pokusnými výklady“, které, jak připouštějí, nejsou závazné.

Třetí tajemství, nadcházející synoda a apostaze v Církvi

Proč takové odvádění pozornosti? Protože, jak budu demonstrovat ve své příští přednášce, třetí tajemství varuje před apostazí v Církvi, započínající u nejvyšších vůdců (papeže a biskupů). Tato apostaze, která již byla bezpochyby spuštěna Druhým vatikánským koncilem, dosahuje za vlády papeže Františka hlavu [Církve], a to zvláště s tzv. synodou o rodině.

Zatímco Druhý vatikánský koncil vytvořil primárně naukovou krizi v Církvi, synoda by mohla vytvořit morální krizi bezprecedentních rozměrů, jestliže bude podkopána tradiční nauka o manželství, a sodomité a smilníci budou připuštěni ke Svatému přijímání, čímž rozpoutají nemyslitelnou svatokrádež vůči Svátosti oltářní. I když jsou mnozí biskupové „marinováni“ v modernismu, zdá se, že slušný počet z nich „nakreslí“ ohledně katolické morálky hranici, za níž nelze jít. Můžeme jen doufat a modlit se, aby to byl tento případ, a díky Bohu za ty, kteří tak učiní.

Bohužel, jen pár biskupů, jako byl velký arcibiskup Marcel Lefebvre, odpověděli na naukovou krizi způsobenou Druhým vatikánským koncilem a novou mší. Takřka všichni zbývající biskupové se podvolili. Zdá se však, že Bůh dává biskupům ještě jednu šanci postavit se za katolickou Pravdu, tentokrát, aby hájili učení Našeho Pána o manželství a rodině. Jak se přibližujeme 100. výročí Fatimy, mohou být výsledky synody konečnou zkouškou, jíž Bůh použije, aby prosel zrno od plev, než potrestá svět trestem odhaleným ve třetím tajemství – pokud papež nezabrání trestu tím, že zasvětí Rusko.

Bez ohledu na to, co se však stane, bez ohledu na to, co papež rozhodne, musíme zůstat s Ježíšem a Marií a s Tradicí Církve tak, abychom, jak řekl sv. Vincenc, „nikdy nebyli svedeni jakoukoliv lživou novotou“. Naše Paní fatimská, oroduj za nás!

Poznámky:

1) 16. května 2001 na „Mother Angelica Live“. Autor sledoval živý televizní přenos a byl svědkem tohoto prohlášení Matky Angeliky.

2) Dle životopisce Jana Pavla II. George Weigela: „Prvních 15 let svého pontifikátu [tj. do roku 1993, 12 let po pokusu o atentát] si dával pauzy, aby si zalyžoval, a zázrakem u toho bylo, že italští paparazzi jej nechali na pokoji.“. Citováno v „The Pope Was Once a Terrific Sportsman,“ 2. dubna 2005, NBC Sports online.

3) „Vatican releases additional Fatima information,“ United Press International, 27. června 2000.

Zdroj: The Fatima Crusader č. 113, zima 2015, str. 22-27
Překlad: D. Grof
Libor Halik
Zasvěcení Ruska Panně Marii fatimské, JUDr. John Salza Transcript: Ave Maria! Název mé přednášky zní "Falešné dopisy z Fatimy" a popíši, co to znamená. Bude to další důkaz toho, co jsem odkryl z minulosti o organizovaném a systematickém ukrývání fatimského poselství, naneštěstí skrze jisté vatikánské hodnostáře, ohledně 3. tajemství a zasvěcení Ruska. Před zkoumáním důkazů, přezkoumejme základní …More
Zasvěcení Ruska Panně Marii fatimské, JUDr. John Salza Transcript: Ave Maria! Název mé přednášky zní "Falešné dopisy z Fatimy" a popíši, co to znamená. Bude to další důkaz toho, co jsem odkryl z minulosti o organizovaném a systematickém ukrývání fatimského poselství, naneštěstí skrze jisté vatikánské hodnostáře, ohledně 3. tajemství a zasvěcení Ruska. Před zkoumáním důkazů, přezkoumejme základní fakta. Víme, že v roce 1917 naše Paní přišla do Fatimy a slíbila, že znovu přijde požádat papeže o zasvěcení Ruska v jednotě se všemi biskupy světa. Myslíte, že zasvětili? Ještě ne. R.1929 Paní splnila slib. Přišla a zjevila se řeholnici Lucii a řekla: "Bůh nyní požaduje zasvěcení Ruska". Avšak od r.1929, kdy naše Paní předala ten příkaz, žádný papež nikdy neposlechl její žádost. Pius XII. je jediný papež, který někdy zmínil Rusko v zasvěcení. A to v r.1952, když zasvětil národy Ruska, ale NEměl spoluúčast všech biskupů. Ale jiní papežové, Pavel VI., Jan Pavel II., ti jen zasvěcovali svět. NIKDY neměli spoluúčast biskupů. Proto jsou církev a svět v kompletním zmatku. Proto Bůh dopustil, aby byla církev otrávena modernismem. Proto 20. století bylo nejkrvavějším stoletím světových dějin. Sklízíme, co jsme zaseli ohledně Fatimy. Právě se nalézáme před propastí 3. světové války. Mnoho bylo napovídáno o zasvěcení světa Janem Pavlem II. v r.1984. To je spojeno s (padělanými) dopisy napsanými později. Upřímně, co Jan Pavel II. udělal r.1984, se nelišilo od toho, co Pius XII. udělal v r.1942 a Pavel VI. udělal v r.1964. Jan Pavel II. zasvětil svět bez spoluúčasti biskupů. Nezasvětil národ Ruska se spoluúčastí biskupů. Nicméně r.2000 Vatikán, jistí představitelé Vatikánu oznámili, že zasvěcení r.1984, - řekli to 16 let poté - oznámili, že zasvěcením r.1984 byl plně splněn příkaz Panny Marie. Vydali dokument "Poselství Fatimy". Můžete ho vidět on-line. Avšak tento dokument nepochází od papeže. Nemá papežskou autoritu. Pocházel od kardinálů Sodana a Ratzingera a pak od arcibiskupa Tarsicio Bertone. Zkoumali jsme ho z mnoha různých úhlů. Avšak dokument nemá autoritu magisteria. Při publikování kardinál Ratzinger sdělil, že neobsahuje nic autoritativně zavazujícího katolíky. Ale důkaz, že zasvěcení 1984 NEstačí, je zřejmý. Jaký? V r.1984 Jan Pavel II. nezmínil Rusko v zasvěcení. Neměl spoluúčast biskupů světa. Rusko nezkatoličtělo (L: po rozvodu jsou pravoslavné sňatky). Na světě není mír. Naše Paní slíbila ve Fatimě: "Jakmile papež zasvětí Rusko, Rusko zkatoličtí a Bůh dá období míru celému světu." NEŽ SE TO STANE, varovala naše Paní: "Rusko bude metlou trestu, bude šířit své omyly po celém světě." Nestalo se to? Nyní se můžeme podívat, co objektivně svými slovy a činy Jan Pavel II. sám řekl o zasvěcení r.1984. On prakticky připustil, že zasvěcení neudělal. Ocituji některé věci, které si můžete přečíst - vše s odkazy, citáty v mé knize. Ale teď nabídnu několik citátů Jana Pavla II. Krátce poté, co byl zvolen, projevil neochotu provést zasvěcení. Např. řekl, cituji ho: "Takové zasvěcení Ruska by bylo považováno Rusy za vměšování do jejich neměnných záležitostí a mělo by politické následky." To řekl Jan Pavel II. R.1981 Jan Pavel II. řekl proti biskupovi Hnilicovi, že - cituji: "Stále existují teologové, kteří pochybují o tom, že lze zasvětit někomu jinému než Bohu samotnému." To je NEkatolický výrok teologie Jana Pavla II. 13.5.1982 po svém zasvěcení světa, které udělal v tom roce se omluvil. Cituji ho: "Já se pokusil udělat vše, co bylo možné v dané situaci". Znovu uznává, že nesplnil rozkaz naší Paní a myslím, což je nejvíce odhalující, že i během obřadu 1984. Je to na veřejné nahrávce. Bylo to i publikováno v Senatorial Romano - italských novinách. Během zasvěcovacího obřadu řekl, že NEzasvěcoval Rusko. Řekl následující. Cituji: "Osviť zejména" - vzpomínám, jak to říkal během zasvěcování - "Osviť zejména ty národy, které Ty sám svěřuješ naší Paní, u kterých Ty sám čekáš na naše zasvěcení a svěření a boj zblízka." A zopakoval tuto modlitbu po zasvěcení téhož večera. Kdo čeká na zasvěcení? Je to samozřejmě Rusko a lidé Ruska, jediný národ, který byl určen k zasvěcení. Jan Pavel II. pak vysvětlil, že odmítl zmínit Rusko. Opět cituji: "To by mohlo být vykládáno jako provokování sovětského vedení". Jan Pavel II. řekl také biskupovi Pavlu Josefu Cordesovi (že zasvětí Rusko). Biskup vzpomíná výrok svatého otce: "Řekl (tj. slíbil zasvětit), ale na radu spolupracovníků Jan Pavel II. opustil myšlenku zasvěcení Ruska. Nemohl riskovat přímou provokaci sovětského vůdce." Zapřemýšlejme nyní ! Jestliže Josef Stalin, satanský diktátor, který zemřel r.1953, nebyl vyprovokován zasvěcením Ruska Piem XII. r.1952, jak by mohl být vyprovokován Konstantin Černěnko, sovětský vůdce té doby, anděl oproti Stalinovi ! Proč by ho vyprovokovalo zasvěcení Ruska r.1984 ? To je nesmysl. Jen výmluvy. Lidské vykrucování se. Po obřadu r.1984 Jan Pavel II. řekl otci Keonovi, cituji: "Nemůžeme zasvětit Rusko samostatně." Takže Jan Pavel II. nám řekl, že to nehodlá udělat a neudělal to. Je také zajímavé si všimnout, co ihned poté, po tom údajně úspěšném zasvěcení Ruska v r.1984, začal Jan Pavel II. ihned dělat? Začal organizovat v Assisi modlitební setkání za světový MÍR, které se konalo v r.1986. Zapřemýšlejme o tom ! Když naše Paní slíbila, že po platném zasvěcení Ruska Bůh udělí světový mír, proč on organizuje modlitební setkání za mír po zasvěcování r.1984 ? Měl být MÍR odměnou za platné zasvěcení? Samozřejmě, že měl. Jan Pavel II. chtěl mír jinak (L: jako Medžugorje), ne cestou naší Paní. Jan Pavel II. se angažoval v 5 dalších mezináboženských modlitebních shromážděních za mír. Vše je zdokumentováno. Zúčastnil se dalšího modlitebního setkání v Assisi r.2002, které opět bylo jen 2 roky po jeho zasvěcení světa v r.2000. Tak zopakoval stejné chyby, které udělal v r.1984 a r.1986. Klíčové je, že slova a skutky Jana Pavla II. samy odhalují, že zasvěcení udělané r.1984 není dostačující. Fakticky žádné zasvěcení, které papež učinil, nikdy nestačilo. Navzdory tomu, co jistí vatikánští představitelé chtěli, abychom věřili v r.2000. Nyní prohlédneme také slova sestry Lucie samotné. Lucie dostala napřed kopii textu zasvěcovacího obřadu Jana Pavla II. Těsně před zasvěcováním 22.3.1984 Lucie řekla toto. Cituji: "Takovéto zasvěcení NEmůže mít plnohodnotný-rozhodující charakter." Proč ? Jan Pavel II. nezmínil Rusko a chyběla spoluúčast biskupů. V rozhovoru zveřejněném v září 1985 o zasvěcení r.1984 Lucie řekla toto: "Nebyla tam spoluúčast všech biskupů a nebyla tam žádná zmínka o Rusku." Tazatel tedy požádal Lucii: "Takže zasvěcení nebylo provedeno tak, jak požadovala naše Paní ?" Odpověděla: "Víte, mnozí biskupové to považovali za bezvýznamné." Později 25.4.1987 měla Lucie výjimečnou cestu ven z kláštera, aby volila ve všeobecných volbách. Přitom byla krátce dotázána novinářem Enrico Romerem a tehdy řekla, že zasvěcení NEbylo učiněno. Znovu tvrdila, co vždy a on to publikoval v červenci. Myslím, že 20.7.1987. Toto negativní ohodnocení sestrou Lucií bylo také veřejně potvrzeno kardinálem Meierem 25.10.1987 a kardinálem Sticklerem 26.11.1987. Opět je vše veřejně zaznamenáno. A tak máme prohlášení od Lucie r.1987, že zasvěcení v r.1984 nestačilo. Pro ty, kteří tvrdí, že Vatikán vytvořil falešnou sestru Lucii už r.1960, což je jistě možné, mám na mysli fotografický důkaz, - je zajímavé, ale nevysvětluje, proč Lucie v těchto ověřených rozhovorech vždy tvrdila, že Rusko NEbylo zasvěceno po celou dobu do r.1987. Proč by toto falešná sestra Lucie tvrdila ? Myslím falešnou dvojnici. Lucie řekla pro nahrávku, že Rusko nebylo zasvěceno v r.1984, ani jindy. Nyní, když někteří představitelé Vatikánu nás chtějí přesvědčit, že zasvěcení 1984 stačí, i když Jan Pavel II. nezasvětil Rusko, ani neměl spoluúčast biskupů. Přestože se Rusko neobrátilo. Přestože na světě není MÍR. Co tito představitelé Vatikánu dělají? Nemohou Rusko násilím obrátit. Neutvoří světový mír. Nepřinutí Jana Pavla II. změnit, co vyslovil. Nemohou manipulovat světem, či Ruskem, či dokonce papežem. Co udělají ? Jaké jediné řešení jim zbývá ? Oni musí změnit Luciino svědectví. To musí udělat. To se pokusili udělat. A první pokus nastal v létě r.1989. Sestře Lucii byly dány přesné pokyny od nejmenovaného vatikánského operativce, aby řekla, že zasvěcení v r.1984 stačilo. Otec Kayon to zveřejnil. Řekl, cituji: "Rozkaz přišel z Říma, zavazoval každého, ať říká a věří, že zasvěcení je hotové, že papež udělal vše, co mohl a Nebe se tím gestem uspokojilo. Otec Cuello potvrdil tuto nestydatost přímo před 3 svědky v hotelu Solarvae na tržišti ve Fatimě. Ale zajímavě a zcela předvídatelně, protože Lucie byla svatou, nemohla vyhovět tomuto rozkazu. Nezměnila svá předchozí tvrzení. Zmlkla. Zvolila si neprotiřečit celoživotnímu svědectví. Už řekla dost. Reakce byla jasná a její mlčení a nespolupráce s vatikánskou linií jen dokazovaly, že s ní nesouhlasila. Nezafungovalo to ! 2. pokus byl následující. Když aparát nedokázal donutit Lucii lhát, náhle se objevila řada podvodných dopisů psaných na psacím stroji, které byly údajně napsány a podepsány Lucií a tvrdily, že zasvěcení r.1984 stačilo. O těchto falešných dopisech promluvím nyní. Není žádným překvapením, že náš drahý přítel otec Gruner byl 1., kdo mluvil o těchto podvodných dopisech. Skutečně svým úsilím získal kopie všech těchto dopisů, které osobně se mnou sdílel, když jsem psal knihy o Fatimě. Mám kopie těchto dopisů, originály v portugalštině, i překlady v angličtině a jak uvidíte tyto dopisy demonstrují kam až jistí představitelé Vatikánu zajdou v klamání veřejnosti a aby zabránili zasvěcení Ruska. A to bez pokárání, bez vůbec žádného pokárání od svatého otce (tj. papeže). Opravdu máme ďábelské síly ve Vatikánu. Bylo celkem 5 falešných dopisů, které začaly obíhat v r.1989 s jakoby autorstvím Lucie, v němž se tvrdí, že zasvěcení r.1984 stačilo. Byly adresovány následujícím: 1) sestře Marii do Betléma. 2) panu Waltru M. Nolkerovi. 3) otci Paulu Kramerovi. 4) pro časopis "30 dní" 5) otci Robertu Foxovi. Pět falešných dopisů. Otec Gruner udělal velmi mnoho terénních výzkumů dokazujících, že tyto dopisy byly klamné. Když se o to podělil se mnou, analyzoval jsem je také a identifikoval jsem celou řadu dalších problémů, které jsem diskutoval s otcem Grunerem, přinášeje je do jeho pozornosti. Měli jsme o nich dlouhou diskusi. Znění všech těchto 5 dopisů je v mé knize o zasvěcení Ruska. Myslím, že to je jediný zdroj, obsahující všech 5 dopisů v plném znění. Všechny texty máme v této knize. Teď vám představím všechny důkazy, že tyto dopisy jsou podvodná falsa, protože obsahují stejné nebo podobné faktické chyby, opomenutí a fabrikáty. Což znamená, že by nemohly pocházet od sestry Lucie. Prostě to není možné. Bylo 5 dopisů. Odmaskuji vám jen 1 dopis. Nejen kvůli nedostatku času, ale proto, že vatikánský dokument, který jsem už zmínil, se odkazuje a spoléhá na tento podvodný dopis, pro potvrzení toho, že zasvěcení z r.1984 stačí. Pokud si myslíte, že je to neuvěřitelné, počkejte si, co tento dopis ve skutečnosti říká, a i vy budete ohromeni. Takže opřu se o to, že Vatikán předložil tento dopis coby důkaz. Je to v jejich "Poselství textů z Fatimy 2000". Tak se na to podíváme. Je to dopis určený panu Walteru M. Nolkerovi ze dne 8.11.1989. Přečtu dopis, části z dopisu, poté okomentuji. Dopis začíná "J + M, ve jménu Ježíše a Marie! Pane Walter M. Nolkere, Pax Christie!" Pamatujte, že to Lucie jakoby psala tento dopis. "Dostala jsem váš dopis a musím odpovědět na vaši otázku." Na otázku od p. Nolkera. "Bylo kolegiální zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie provedeno v souladu s požehnanou Matkou? Ano, bylo provedeno 25.3.1984 dle požadavků naší Paní." Hned prvním zřejmým bodem zde je, že dopis je v rozporu s Luciiným svědectvím a veřejnými prohlášeními po celý její život až do r.1987. Už jsem vám předal prohlášení z 1984, 1985, 1987. Sestra Lucie oznámila, že zasvěcení 1984 nepostačuje. Je tu rozpor a jen několik let poté, co dala tato prohlášení. Také vím, že Lucie nebyla nikdy vyzvána, aby zkontrolovala tento dopis. Není to zajímavé? Mám na mysli, když Vatikán přišel s tvrzením v r.2000, Lucie ještě žila. Jak to, že nepozvou Lucii k autentizaci dopisu? Protože by se prozradil podvod. Lucie byla ještě živá a žila až do r.2005. To říkám jako právník. Nazývejme to rozporuplným tvrzením. K dispozici je rozporuplné svědectví. To je důkaz, že je žalovatelným svědkovo svědectví. Ale v tomto případě svědek není Lucie. Svědkem je padělatel dopisu. Protože Vatikán věděl v r.2000, že dopis z r.1989 je v rozporu se všemi Luciinými předchozími prohlášeními až do r.1987, Vatikán musel nést důkazní břímě, aby ukázal, proč Lucie změnila své svědectví. Měl důkazní břímě k Lucii - ověřit, že je to její dopis. Ale protože Vatikán se rozhodl to nezkontrolovat, můžeme předpokládat, že Lucie neověřovala dopis. Tak je to prosté. Je nutné to připustit. Druhým problémem tohoto dopisu, stejně jako u zbývajících falešných dopisů, je, že je psán na psacím stroji. Avšak Lucie neuměla psát na stroji. Když se podíváte na všechny spisy Lucie, její vzpomínky, její dopisy, jsou jich stovky. Jsou vždy psány ručně. Nikdy neuměla psát na stroji. Máme stovky stran Luciiny korespondence. Ve skutečnosti její pokrevní sestra Carolina uvedla 11.10.1990, opět mám citaci v knize, že Lucie neuměla psát na stroji. A co je nejbombastičtější, v r.2007 kardinál Bertone toto skutečně potvrdil. On připustil, že Lucie neumí psát na stroji. Proč jsou tyto dopisy na psacím stroji? Padělatel se raději rozhodne pro psací stroj, než se pokoušet kopírovat rukopis jedince. Sníží to riziko odhalení při padělání. O to jde. 3) Jsme teprve na začátku. 3) dopis obsahuje otevřenou lež, když říká, cituji: "Zasvěcení SVĚTA bylo žádostí Panny Marie". Ne, nebylo. Ne, nebylo. Naše Paní nikdy nežádala o zasvěcení světa. Ona žádala o zasvěcení Ruska a jen Ruska, protože Rusko je trestajícím nástrojem. A proto Rusko musí být identifikováno jako objekt zasvěcení. A skutečně mohu citovat přímo Matku Boží samotnou. Ve zjevení 13.7.1917 naše Paní zmiňuje Rusko 4x v 6 po sobě jdoucích větách. Řekla, cituji: "Aby se tomu zabránilo, přijdu požádat o zasvěcení Ruska mému Neposkvrněnému Srdci ve spojení s pokutováním na 1. soboty. Jestliže budou mé požadavky horlivě splněny, Rusko se obrátí a svět bude mít mír. Pokud ne, bude Rusko šířit své omyly po celém světě, podněcujíce války a pronásledování proti církvi. Dobří budou umučeni. Svatý otec bude muset hodně trpět. A různé národy budou úplně vyhubeny. Na konci mé Neposkvrněné Srdce zvítězí, svatý otec mi zasvětí Rusko a to konvertuje (L: i pravoslavné rozvody přestanou) a období MÍRU bude dáno světu." 13.6.1929 ve zjevení naše Paní říká, cituji: "Nastal čas, ve kterém Bůh žádá svatého otce, aby ve spojení se všemi biskupy světa zasvětil Rusko mému Neposkvrněnému Srdci, a Bůh slibuje, že tím Rusko zachrání." V květnu 1952 ve zjevení Lucii naše Paní znovu říká, cituji: "Ať je známo svatému otci, že já stále čekám na zasvěcení Ruska mému Neposkvrněnému Srdci. Bez zasvěcení Rusko nebude schopno konvertovat, ani svět nebude mít MÍR." Falešné dopisy jsou neslučitelné s oběma tvrzeními - Lucie a naší Paní samotné. Falešný dopis pokračuje, cituji: "To zasvěcení provedené jeho svatostí Piem XII. dne 31.10.1942 se zastřeným zmíněním Ruska, které však bylo srozumitelné Bohu." Zastavme se zde. Všimněte si, že dopis se odkazuje k zasvěcení světa r.1942 Piem XII., ale nezmiňuje zasvěcení národů Ruska 7.7.1952 Piem XII. Není to divné? Proč padělatel vynechal zasvěcení r.1952, které výslovně zmínilo Rusko? Chce nám vnutit, že netřeba říkat Rusko, aby se zasvětilo Rusko, o to mu jde. A pokud si všimnete dále, falešný dopis tvrdí, že zasvěcení světa 1942 obsahovalo, cituji: "zahalenou zmínku o Rusku, cokoliv by to znamenalo." Ale my víme, že Pius XII. nikdy nezmínil Rusko zahaleným nebo otevřeným způsobem v zasvěcení r.1942. Člověk by mohl ve skutečnosti říci, že zahalená zmínka byla ve skutečnosti r.1952, kdy Pius XII. zasvětil lidi Ruska. Ne r.1942, když Pius XII. zasvětil svět, ale rozhodně ne kraj nebo národ Ruska. Takže o co jde? Co se děje? Motivace falsifikátora je tu zřejmá. Chce, abychom věřili, že když r.1942 zasvěcení světa, které nikdy nezmínilo Rusko, obsahovalo skrytou zmínku o Rusku, pak zřejmě r.1984 zasvěcení světa musí také obsahovat skrytou zmínku o Rusku. To je šílené. Falsifikátor chce, abychom tak věřili. Pak ale opět, proč by 1984 bylo dostatečným zasvěcením, ale 1942 zasvěcením nedostatečným? Pius XII. a Jan Pavel II. udělali přesně stejnou věc. Oba zasvětili svět bez biskupů. Pius XII. to udělal r.1942, Jan Pavel II. to udělal r.1984. Totéž. Tak co dělá 1984 zasvěcení dostatečným, ale 1942 zasvěcení nedostatečným? Je to nesmyslné. Opakuji, proč padělatel nezmínil 1952 zasvěcení lidí Ruska? Tento padělek vynechal 1952 zasvěcení lidí Ruska, protože chce znovu nalhat, že netřeba zmínit Rusko. Ale viděli jsme, že Paní chce stále slyšet slovo Rusko. A toto je zásadní od r.1929 do 1989, což je v podstatě 60 let. Mám na mysli, že Lucie nikdy nic neřekla o zasvěcení světa - - že to by uspokojilo žádost naší Paní, - že toto by prošlo či bylo dostačujícím. Myslím, že motivy padělatelů jsou tu odhaleny. Falešný dopis pokračuje: "Potom jsem byla požádána, zda to bylo provedeno tak, jak naše Paní požadovala." - mluví o 1942 zasvěcení - "Odpověděla jsem ne, protože chyběla jednota se všemi biskupy světa." OK, souhlasím s tím. ALE ! Falsifikátor správně říká, že zasvěcení 1942 chyběla jednota s biskupy. Avšak jde o tentýž biskupský problém jako v 1984 zasvěcení. Jan Pavel II. neměl spoluúčast všech biskupů světa v r.1984 také. Takže tu není rozdíl s 1942 zasvěcením. Tento padělatel uznává nedostatečnost 1942, ale 1984 zasvěcení je nedostatečné taky. Tam není nic navíc speciálního v 1984 zasvěcení. Dopis pokračuje, cituji: "a toto zasvěcení" - mluví o tom, co naše Paní požadovala - "a toto zasvěcení je výzvou k sjednocení všeho Božího lidu a tato podmínka je nevyhnutelná." AVŠAK sjednocení všeho Božího lidu nebylo důvodem, proč naše Paní žádala biskupy o spoluúčast při zasvěcení Ruska. Toto je opět ekumenická modernistická novořeč z církve II. vatikánského koncilu. Proč naše Paní žádá biskupy, aby se podíleli na zasvěcení ? Řeknu vám proč. Kvůli pokutování (zadostučinění) za falešné ekumenické praktiky koncilní církve, ve kterých se dokonce papežové angažovali. Opakovaně se NEKŘESŤANSKY modlili, s protestanty a židy a S HINDUISTY a buddhisty a dalšími pohany. Viděli jsme to v Assisi znovu a znovu: v 1986 a 2002 a 2011 - raději, než aby se modlili všichni biskupové, katoličtí biskupové světa, za zasvěcení Ruska - Za tyto skandální akce, které naše Paní předvídala, chce Ona odškodnění. Za tyto hříchy a trestné činy. Tito papeži SE ROUHALI nejen výsměchem vůči poselství z Fatimy, ale i shromažďováním pohanů k modlitbám k jejich falešným bohům. Mluvme, jak to je - je to porušení 1. přikázání Desatera - Je to smrtelný hřích, a to požaduje odškodnění a zadostiučinění, kterého bude nakonec dosaženo, když papež nakonec poručí biskupům zasvětit národ Ruska společně s ním při vyloučení nekatolíků, při vyloučení pohanů. Nebudou přizváni k spoluúčasti na tomto zasvěcování, ač byli v Assisi. Řecké slovo pro ekumenismus je Aikomenos. Víte, co to znamená ? Znamená ty patřící do domu. Domácnost víry. Jedná se o slova, která sv. Pavel užívá v Galatským 6. kapitole, 10. verši, K tomu odkazuje. K čemu ekumenismus skutečně odkazuje, je vyjádření katolické jednoty mezi papežem a jeho biskupy. To je to, co ekumenismus opravdu znamená. Ok, to je papež a jeho biskupové. To je ekumenická jednota. Ti, kteří jsou v domácnosti víry. Ne tamti mimo domácnost víry. Proto naše Paní vyžaduje společné kolegiální zasvěcení Ruska. Pak Rusko zkonvertuje ke katolické víře. Toto bude demonstrovat světu, že katolické náboženství je jediné pravdivé náboženství zjevené Bohem a že papež je skutečně Kristovým náměstkem a že všichni podléhají jeho otcovské autoritě. Falešný dopis pokračuje: "Svatý otec Pavel VI. pak udělal zasvěcení ve Fatimě 13.5.1967." Co je chybné na tomto tvrzení? Řeknu to ještě jednou. Falešný dopis říká, že svatý otec Pavel VI. pak učinil zasvěcení ve Fatimě 13.5.1967. Pavel VI. nikdy nedělal zasvěcení 13.5.1967. Ve skutečnosti Pavel VI. nikdy nedělal žádné zasvěcení r.1967. Pavel VI. zasvětil svět v r.1964. Udělala by Lucie takovou chybu ve svém dopise ? Lucie byla na papežské mši 13.5.1967. Ona by nikdy neřekla, že Pavel VI. tehdy zasvěcoval. Takže to je faktická chyba v dopise. Zřejmě padělatel solidně nezkontroloval své údaje. Toto je falešný dopis, ale kardinál Bertone po nás chce, abychom věřili, že je pravým. Má ho za základ pro tvrzení, že zasvěcení 1984 stačilo. Opět to byl nepravdivý údaj, který by Lucie nikdy nenapsala. Falešný dopis pokračuje: "Pak jsem byla požádána, zda zasvěcení bylo vykonáno Pavlem VI. r.1967," - které se však nikdy nekonalo - "jak požadovala naše Paní ? Odpověděla jsem že ne, pro chybějící jednotu biskupů celého světa." Ok, my uznáváme, že biskupové se musí spoluúčastnit. Hádejte, jací biskupové se neúčastnili ? Většina biskupů neměla účast na zasvěcování světa Janem Pavlem II. v r.1984. Falešný dopis pokračuje: "Tentýž suverénní papež Pavel VI. provedl zasvěcení znovu během posvátného koncilu za spoluúčasti několika biskupů." Znovu, to je neuvěřitelné. Vysvětlím během minutky. Tentýž suverénní papež Pavel VI. provedl zasvěcení znovu během posvátného koncilu za spoluúčasti několika biskupů. Zastavme se tady. Toto je další neuvěřitelná a trapná chyba. Vzpomeňme, že falsifikátor nejprve řekl, že Pavel VI. provedl zasvěcení v květnu 1967. Pak falsifikátor říká, že Pavel VI. provedl následující zasvěcení znovu během 2. vatikánského koncilu. Jaký je tu problém? 2. vatikán skončil r.1965. Ok, nejenže Pavel VI. neprováděl zasvěcování r.1967, ale padělatel prohlašuje, že udělal zasvěcení v r.1967 a pak udělal další později během 2. vatikánského koncilu. Padělatel si myslel, že 2. vatikán pokračuje. - Bože nedopusť, myslím, že to je ono - Myslel, že 2. vatikán pokračoval po 13.5.1967, zřejmě. Nebo myslel, že Pavel VI. (FANTASTICKY) cestoval časem, aby provedl zasvěcení 1967, které neproběhlo. Právě to jsou krajně faktické chyby, které by Lucie neudělala. Padělatel ani neznal základní data a fakta. Přitom toto se Vatikán pokouší používat jako důkaz, že zasvěcení 1984 stačilo. Je to naprosto směšné. Stačí, aby advokát vzal tento dopis na zodpovědnost a zažaloval úspěšně pro nedbalost. To je tak komické. Falešný dopis pokračuje: "Byla jsem požádána, zda to zasvěcení r.1967" - které se nekonalo - "bylo uděláno podle požadavků naší Paní. Odpověděla jsem ne, neboť nebylo uskutečněno se všemi biskupy shromážděnými v 1 místnosti, ani raději" - poslechněte si to - "s každým biskupem v jeho vlastní diecézi s lidem Božím, pro který zde je vůdcem v jednotě se svatým otcem, který je Kristovým nejvyšším a univerzálním reprezentantem na Zemi." Zastavme se tady u dalšího neuvěřitelného a legračního tvrzení. Nejlepší čas pro zasvěcení je na ekumenickém koncilu, kdy všichni biskupové jsou pohromadě v 1 místnosti. Avšak falsifikátor říká, že toto Lucie nechtěla. To je nesmysl. Toto přímo protiřečí všemu, co Lucie kdy řekla o zasvěcení. Znovu ukážu nějaký detail z mé knihy. Např. sestra Lucie řekla arcibiskupovi Portaloopymu a také biskupovi Dahmerallovi ve Fatimě a MUDr. Lacerdovi, co protiřečí tomuto vatikánskému dopisu: Papež by měl svolat všechny biskupy do Říma. Cituji Lucii: "Ať svolá všechny biskupy do Říma, nebo na jiné místo" - např. do Tui ve Španělsku - "k uskutečnění zasvěcení". Přesně opak toho, co padělaný dopis požaduje. Lucie myslela, že ideálním pro papeže by bylo shromáždit biskupy společně do 1 místnosti nebo v jiném místě k provedení zasvěcení. Neskutečná Lucie řekla, že papež by mohl, cituji: "nařídit biskupům celého světa každému v jeho vlastní katedrále veřejnou a slavnostní ceremonii k odškodnění a zasvěcení Ruska svatým srdcím Ježíše a Marie". Ale skutečná Lucie nikdy neřekla, aby všichni biskupové provedli zasvěcení odděleně jeden od druhého. Opět, toto je tvrzení, které bylo motivováno falsifikátory usilujícími zamaskovat fakt, že zasvěcení v r.1984, které provedl Jan Pavel II., nemělo spoluúčast biskupů světa. Jakápak těžkost vyškrtnout spoluúčast, jestliže se nárokuje, že oni můžou vše udělat, když jsou rozptýleni po světě. Nakonec nejdůležitější ! I kdyby Jan Pavel II. měl spoluúčast všech biskupů světa v r.1984, připočítáme-li ji, on však NEzmínil Rusko ! Falešný dopis pokračuje: "To bylo uděláno pro Neposkvrněné Srdce Marie, matky Kristovy a všeho Božího lidu, mystického těla Kristova, jehož matkou ona je, lidu Boha zasvěceného jí skrze ni a s Kristem. Ten čin zasvěcení on obětoval Otci pro spásu světa. Dle mého názoru toto je další důkaz z jazyka, který by Lucia nepoužila. 1) je tu tento modernistický termín lid Boží. Omílané slůvko, slýchané v konciliární církvi. 2) Autor říká, že zasvěcení světa bylo obětováno za spásu světa. Ale to není smyslem, proč naše Paní požádala o zasvěcení Ruska. Ona žádala zasvěcení Ruska za účelem konverze Ruska na katolickou víru, aby přestalo šířit své omyly napříč světem a aby bylo dáno světu období míru. To je důvod žádosti naší Paní. Falešný dopis pokračuje: "To bylo také uskutečněno svatým otcem Janem Pavlem II. ve Fatimě 13.5.1982." Pokračuje chronologicky všemi zasvěceními. "Jan Pavel II. udělal zasvěcení světa r.1982." Ale také svěřil Panně Marii svět r.1981 a další zasvěcení bylo r.1983. Falsifikátor opomíjí tamta další dvě. Takže on účtuje s jedním selháním Jana Pavla II., ale existují další selhání, i r.1991 a r.2000. Falešný dopis pokračuje: "Byla jsem pak dotazována, zda to bylo provedeno" - znovu odkazuje k zasvěcení 1982 - "dle podmínek vyžadovaných naší Paní a já odpověděla ne, je to v předchozích příčinách chybějící jednoty všech biskupů světa i zasvěcení samotného, protože zasvěcení mělo být výzvou k jednotě všeho lidu Božího a tato podmínka byla nepostradatelnou." Opakuji, že při zasvěcení 1984 také chyběla jednota se všemi biskupy světa. R.1982 to nebylo jinak než r.1984 a znovu slyšíme tohoto falsifikátora říkat, že cílem zasvěcení je jednota všeho Božího lidu. Toto však není účelem zasvěcení. Jistě to není účelem, který byl kdy zjeven naší Paní nebo Pánem nebo i sestrou Lucií ohledně účelu zasvěcení. Opakuji, účelem zasvěcení bylo, že Rusko je nástrojem trestání světa a Rusko potřebuje být exorcisováno z jeho démonů. To se stane jedině, když papež nakonec zasvětí Rusko, národ Ruska jmenovitě, jejímu Neposkvrněnému Srdci. Takto Rusko konvertuje a přestane šířit své omyly. Jak Lucie vysvětlila, zasvěcení Ruska bude mít hromadný účinek odčinění za zločiny Ruska a pak nastane doba míru. Nikdy nebyla výslovná výzva v žádné z fatimských zjevení k sjednocování křesťanů světa do mystického těla Kristova, protože to může nastat, pouze když tito nekatoličtí křesťané opustí jejich heretický sexuální život a konvertují ke katolické víře. Není jiné cesty. Tento ekumenický jazyk pochází od modernistů z pokoncilní církve, ne od těch, kteří přijali fatimská zjevení v r.1917 a 1929. Stručně, falsifikátoři se pokouší vyměnit nezbytnost exorcisování Ruska od jeho démonů za dlouho očekávané hledání křesťanské jednoty, jak k té zradě nabádá podvodný tvůrce dopisu. Falešný dopis pokračuje: "Nakonec tentýž suverénní papež Jan Pavel II. napsal všem biskupům světa žádajíce každého, aby udělal obřad zasvěcení v jeho vlastní diecézi společně s Božím lidem, svěřujíce mu ho v jednotě s jeho svatostí." Nyní si tu všimněte, že padělatel říká, že Jan Pavel II. pouze žádal biskupy, aby s ním provedli zasvěcení světa, ne Ruska. Ale on jim to NEnařídil provést. Ač skutečná Lucie navrhovala, aby to papež poručil a přikázal biskupům udělat. A tímto Jan Pavel II. skutečně NEusiloval naplnit požadavky naší Paní nikdy, dle našeho rozeznání z papežových slov a skutků. Falešný dopis jde dál a říká, cituji: "Jan Pavel II. udělal pokus," - toto je nyní o zasvěcení 1984 - "on přikázal sochu naší Paní přivézt do Říma, a před tímto vyobrazením v jednotě se všemi biskupy světa sjednocenými s jeho svatostí a se vším lidem Božím, provedl tento obřad zasvěcení veřejně před zobrazením naší Paní z Fatimy v Římě 25.3.1984. Já byla pak otázána, zda to bylo uděláno tak, jak naše Paní žádala a já odpověděla: Ano. Coimbra 8.11.1989" s jakoby podpisem sestry Lucie. Takto dopis končí. Povšimněte si, že Jan Pavel II. nařídil sochu naší Paní přivézt do Říma, což je nezávažný detail, který reálně nemá žádný vztah k našemu vyšetřování. Ale on NEnařídil biskupům přijít do Říma, aby zasvětili Rusko Paní Neposkvrněného Srdce. Avšak papež je schopen vydávat příkazy. Nechce vydat jen 1 příkaz, který dostal od naší Paní, naneštěstí. Opět máme údajné tvrzení od jakoby sestry Lucie, které protiřečí celoživotnímu svědectví, které ona dala po r.1984, které jsme již sledovali. Přímo skrze formulaci z r.1987, že toto zasvěcení r.1984 nestačilo. Toto je opravdu usvědčující důkaz. Jaký je další důkaz, že tento dopis je falsum ? Mám zprávu získanou otcem Grunerem k tomuto padělanému dopisu datovanou 27.11.1989. Tato zpráva byla napsána charakterním mužem žijícím v Coimbre v čase Fatimy, odkud pochází sestra Lucie. Byl důvěryhodným počítačovým odborníkem s kvalifikací na psychologickou válku nebo její oceňování a on ohodnotil tento podezřelý dopis a oznámil následující. - toto se také aplikuje na jiné falešné dopisy - 1) říká, že od 18.století, je velmi řídké pro Portugalsko, aby datum bylo umístěno na konci dopisu, jak tomu je v tomto padělaném dopise. Říká, že to není obvyklé a že Lucie by to neudělala. Poznamenává, že data jsou obvykle umístěna na začátku vpravo za PAX Christie a před drahý pane Nolker. Také prohledal publikovaná díla otce Antonia Maria Martina, která ukazují, že skoro všechny Luciiny dopisy byly vždy datovány nahoře. Poznamenává, že Luciiny dopisy minimálně od r.1943 vždy začínají s J M J, a ne J a M. To je menší detail, ale hoden povšimnutí. Mám také zprávu, opět získanou skrze otce Grunera a otce Kramera. Paul Kramer má soudního experta na podpisy rukou se značnou zkušeností a profesionálním tréninkem, který byl akreditován aktuálně soudem zvaným Nejvyšší soud Ontaria v Kanadě a on analyzoval údajný podpis Lucie na dokumentu a vydal písemný posudek, ve kterém úředně posoudil, že podpis Lucie je falešný a že náplň dopisu je v úplném protikladu k Luciinu svědectví. Mám tuto zprávu dr. M. N. Bunkera. Poté, co udělal analýzu, šel do detailů o podpisu, říká, že zdokumentoval nejednotnosti ve sklonu tlouštky tahů, kolísání tahů, hrudek důrazů a rozmáchnutostí mezi Luciiným autentickým rukopisem a podpisem na podvržených dopisech. Takže ten falsifikátor nejenže odbyl obsah dopisu, on odbyl i falšovací práci s podpisem. Takže dodatek k expertově zprávě. Expert deklaroval, že dopisy jsou padělky, protože: "Velmi nezvratně ukazují o obsazích, že je sestra Lucie nemohla napsat. Jsou v rozporu s tím, co ona tvrdila po mnoho let. Velmi ignorují dokonce i ta nejzákladnější fakta o fatimském poselství. Jejich styl a slovní zásoba a nepřítomnost skromné pokory jsou v úplném rozporu s prostým, pokorným a přímým literárním stylem vizionářky." Otec Paul Kramer také dosvědčil závěry tohoto experta a poznamenal, cituji: "Předložili jsme 1 z dopisů psaných na stroji soudnímu znalci - akreditovanému expertovi pro soudy v Kanadě. Jeho posudek zněl, že dopis psaný na stroji nebyl podepsán stejnou osobou, která podepsala dokumenty 'Vzpomínky sestry Lucie'." To nás přivádí k vatikánskému zveřejnění v r.2000. V tomto zveřejnění z 26.6.2000 zvaném "Poselství z Fatimy" se arcibiskup Tarcisio Bertone, který se později stal kardinálem Bertone - státním sekretářem vatikánského státu, zcela nepochopitelně odvolává na tento podvržený dopis, tento podezřelý dopis, kterým nárokuje, že zasvěcení od Jana Pavla II. z r.1984 stačí. - je to neuvěřitelné, protože on by měl vědět, že šlo o padělek zfalšovaný před 11 lety - Nárokuje ve vatikánském prohlášení, které je online, které konstatuje následující. Takovým je kardinál Bertone, který říká, že: "25.3.1984 na Svatopetrském náměstí při vzpomínce na Zvěstování PM sv. otec v duchovní jednotě s biskupy světa" - ne ve skutečné jednotě - (fyzicky se neshromáždili) "předem shromážděnými svěřil všechny muže a ženy a všechno lidstvo Neposkvrněnému Srdci Mariinu." Bertone pak připojuje slova zasvěcení včetně následujících. Říká, cituji ho: "Tento náš lidský svět svěřujeme a zasvěcujeme Tobě, neboť jsme plni starosti o pozemský a věčný osud jednotlivců i lidstva. Specielním způsobem svěřujeme a zasvěcujeme Tobě tamty jednotlivce a národy, které obzvláště potřebují svěřit a zasvětit." Bertone pak uzavírá, cituji ho: "Sestra Lucie osobně potvrdila že tento zástupný a univerzální obřad zasvěcení odpovídal tomu, co si naše Paní přála, ano, už to bylo uděláno přesně tak jak naše Paní požadovala už 25.3.1984." - Padělaný dopis z 8.11.1989 byl citován coby autorita. - "Od té doby další diskuse nebo žádost o zasvěcení je zbytečná." Ocitováno. Tak tady to máte. Arcibiskup Bertone, který se stal státním sekretářem vatikánského státu a 2. nejmocnějším v Katolické církvi se opírá o padělaný dopis již veřejně posouzený soudním akreditovaným forenzním expertem coby padělek. Přesvědčuje nás, že Rusko bylo zasvěceno v r.1984. Kardinál Bertone klame sám sebe. Je to možné? Proč ten úskočný jazyk, že toto zasvěcení odpovídalo na žádost naší Paní? Myslím, že jistě kterékoliv zasvěcování odpovídá na žádost naší Paní po zasvěcení. Ale určitě je na hony vzdálené tomu, co by skutečně uspokojilo požadavek naší Paní z r.1929. Jako přídavek k důkazu falsa již demonstrovaného, existují další fakta, která podemílají důvěryhodnost nároků kardinála Bertoneho. 1) jak jsem zmínil, budeme pokračovat, že sestra Lucie nikdy nepřiznala soukromě ani veřejně, že by napsala v listopadu 1989 dopis nebo ho podepsala. Chybí jediné slůvko potvrzení od sestry Lucie. Protože dopis NEnapsala. 2) jak jsme zmínili, Bertone nikdy nepožádal Lucii o potrvrzení toho dopisu, a jestliže o to požádal, odmítla to. Měl mnoho příležitostí to udělat. 3) Jan Pavel II. nikdy nepotvrdil Bertoneho ubezpečování ohledně dopisu z r.1989. Nikdy. Ve skutečnosti Jan Pavel II. jel do Fatimy navštívit sestru Lucii v květnu 1991, pár let po vydání tohoto dopisu. Nebylo vhodnější doby, která by papeži potvrdila Bertoneho nároky? Že? Mohl mít tehdy potvrzení od Lucie, že byla autorkou dopisu, ale neměl. Ve skutečnosti nápadné mlčení nastalo tehdy mezi Lucií a papežem. Nápadné mlčení, které dokazuje nesoulad mezi papežem a nebeským poslem. Nakonec je Lucie nade vše tlačena k doznání tváří v tvář papeži, že to zasvěcení z r.1984 vyplnilo příkaz od naší Paní. Avšak to by protiřečilo každému jednotlivému tvrzení, které kdy sdělila o specifických požadavcích zasvěcení Ruska v jednotě se všemi biskupy, včetně Luciiných mnohých veřejných prohlášení od r.1982 po celou dobu do r.1987, že Rusko nebylo zasvěceno v souladu s přikázáním naší Paní. Tato fakta jsou závažná spolu s dalšími. Proti falešným dopisům efektivně reklamují stejnou věc. Je tu další střípek ze zajímavých dějin těchto padělaných dopisů. V říjnu, přesně 12.10.1992 se konala fatimská konference v sále. Ne ta naše. Byla od těch protlačujících stranickou linii. Nazývala se "1. mezinárodní pastorační konference o Fatimě". Konala se přímo ve Fatimě a na konci konference 1 z našich fatimských učenců, bratr Francois de Marie Desonions veřejně konfrontoval otce Luciana de Guerra, který je rektorem fatimského sanctuaria a požádal otce Guerra před svědky, aby odpřisáhl na Bibli, že on není autorem těchto falešných dopisů. Existuje fotka z té akce. Jeden z Křižáků publikoval tuto konfrontaci. Byla to nejkritičtější konfrontace, když na to pomyslíme. V katolické teologii se to vyučovalo a bratr Francois a otec Guerra jsou docela známí. Katolík smí za jistých podmínek přísahat na Bibli o smrtelně vážných věcech. Ok. Měl by to dělat, když je to nezbytné. V případě nezbytnosti bránit pravdu, aby ostatní nebyli klamáni a svedeni omylem do hříchu. Za nezbytnosti katolík může a měl by a oni to také znají. Otec Gruner o tom se mnou také hovořil. Lidé klíčového postavení, představitelé škol, mají veřejnou povinnost nedovolit klamat veřejnost. Jsou morálně zavázáni nedat veřejnosti falešný dojem. Proto byla rozhodující ta konfrontace bratra Francois de Marie Desonions žádajícího otce Guerra přede všemi svědky, aby přísahal na Bibli, že nebyl autorem těch dopisů. Přísahej na Bibli právě teď, je to nezbytnost. Ty musíš bránit pravdu. Pokud byl otec Guerra spolupachatel, či sám zfalšoval tyto dopisy, to byla smrtelně vážná věc. Smrtelně vážná věc být obviněn z falšování slov matky Boží. Ok, tato konfrontace byla kriticky rozhodující. Otec Guerra byl morálně zavázán hájit pravdu, říci pravdu a nedělat falešný dojem. Jak otec Guerra odpověděl ? Řekl následující: "Ne, já nechci. Já nemůžu teď přísahat, za těchto podmínek. Já s tebou nebudu diskutovat. Ty nemáš srdce, ty nemáš srdce." Toto řekl. Vše je opět zdokumentováno v mé knize podepsané Křižáky. Čili veřejným odmítnutím se odhalila pravda. Otec Guerra zanechal dojem, že zfalšoval dopisy, nebo přinejmensím byl spolupachatelem padělku. Jakýkoliv katolík je tím morálně ospravedlněn, považuje-li je za padělky. Také jsme zaznamenali, že během stejné konference tam byly otázky a odpovědi na konci a opět tam byli fotografové a je to zaznamenáno také. Řeholník Francois rozehřál pódium. Přišel na pódium a také veřejně konfrontoval mluvčí na pódiu. Tehdy tam byl otec Kondor, který je vicepostulatorem pro blahořečení Františka a Hyacinty a také otec Robert Box, kterého si pamatujete z televize EWTN a on je obvinil veřejně ze zfalšování těchto dopisů. Znovu další veřejná konfrontace a jako Guerra, oba Fox a Kondor, neodpověděli a opustili jeviště. Čili udělali dojem, že jsou za to zodpovědni, že oni jsou spolupachateli toho padělku. Váš otec Gruner o tom v noci mluvil. Ptal jsem se otce, proč si myslí, že tito muži riskovali svou pověst? Proč nemohli promluvit? Myslím, že otec Gruner přesně poznamenal: "Protože byli řízeni vyšší autoritou. To je jediný důvod, proč riskovali svou pověst - byli řízeni vyšší autoritou státního sekretáře vatikánského státu. Čili falešné dopisy od sestry Lucie Waltru Nolkerovi a jiným adresátům jsou téměř najisto podvrhy, je to založeno na vnitřním i vnějším důkazu, který hovoří sám za sebe. Nejohavnější na tom je, že tito duchovní manipulovali Luciinými slovy a slovy naší Paní. Udělali ze sestry Lucie lhářku. Toto dělají, ačkoliv vědí, že ona mnohokrát zdůrazňovala před r.1989, že zasvěcení r.1984 nestačilo. Změnit 1 ocenění událostí je přesně to, co advokáti, když jsme u soudu a děláme křížový výslech svědka, přesně toto hledáme k znevěrohodnění svědka. Jakmile je shledáno, že svědci jsou diametrálně v protikladu ke své předchozí výpovědi, přestávají být důvěryhodní. Můžete je obvinit a tak zákonný soud by měl velký den, kdyby umístil tuto sestru Lucii do svědecké lavice. Sestru Lucii, uměle vytvořenou těmito vatikánskými spiklenci řízenými kardinálem Bertonym. To se však nestane, protože Vatikán je sám sobě soudem. A má svá vlastní pravidla, izolujíc sestru Lucii karanténou od veřejnosti, zatímco máme falsifikát jí připisovaný, který protiřečí jejím věrohodným výpovědím. O čem nám vše toto vypovídá ? Minimálně bychom měli být extrémně znepokojeni propastně prohnilým stavem moderní Katolické církve našich časů. Jestliže to, co jsem právě presentoval je pravdivé a přesné, pak se obchoduje s podvrženými dopisy i falešnými rozhovory a toto je případ otevřeného padělání a klamu. Je to smrtelný hřích vyššího duchovenstva. Tyto hnusné hříchy a kriminální činy musí vynucovat jistí členové vatikánského aparátu, kteří chtějí vydávat falešné svědectví, aby pokračovala jejich agenda na podvádění katolíků. Počítají s tím, že masy budou věřit jejich výmyslům jen kvůli jejich vysokému postavení. Protože jsou arcibiskupové a kardinálové. Kdyby skutečná sestra Lucie potvrdila vatikánskou úřední verzi, že zasvěcení Ruska už bylo splněno, nebylo by nic lepšího než přivést Lucii na veřejnost, aby to řekla publiku. Mohli to provést 13.5.2000 nebo 26.6.2000 na tiskové konferenci, kdy Vatikán zveřejnil poselství z Fatimy, aby rozptýlili všechny pochybnosti. Mohli záležitost vypořádat jednou provždy. Mohli pozvat sestru Lucii tehdy ještě živou, aby potvrdila jejich výroky. Je zřejmé, proč to neudělali. Nejspíš proto, že Lucie by nespolupracovala na podvodu. Skutečná Lucie byla umlčena Vatikánem a byla držena v izolaci jako ve vazební věznici a bylo jí zakázáno mluvit o Fatimě s každým, - i se svým dlouholetým zpovědníkem otcem Joseem Parisiem. Nikdy jí nebylo dovoleno hovořit s někým o Fatimě. Povolili jí pouze krátké návštěvy a jen od blízkých příbuzných a přátel. Toto otec Gruner vždy uváděl, že byla vždy oblíčena dozorkyněmi. Nemůžete s ní nikdy být soukromě, vždy byla obklíčena jinými řeholnicemi a nemohla nikdy mluvit v soukromí. Z 1 miliardy katolíků na světě byla jen 1 katolička ve vatikánské vězeňské vazbě - sestra Lucie, Nebem vyvolená vizionářka. Jednoduchá otázka. Proč by Vatikán svazoval sestru Lucii k mlčenlivosti, pokud by ona souhlasila, že zasvěcení r.1984 stačilo? Proč? Čeho se obávali? Odpověď je zřejmá. Kdyby mluvila, odmítla by vše, co oni tvrdili. Řekla by stejný příběh, který řekla před 60 lety. Že 3. fatimské tajemství nebylo celé zveřejněno a že zasvěcení Ruska NEnastalo ve shodě s příkazem naší Paní. Také že Jan Pavel II. zasvěcoval svět (místo Ruska) a to bez biskupů 25.3.1984, Lucie veřejně odmítla přijmout vatikánskou verzi. Údajný náhlý obrat sestry Lucie v r.1989 do protikladu k celoživotnímu svědectví, je nejen absurdní, ale bylo dokázáno, že je lží motivovanou falešnými rozhovory z podvržených dopisů, zfalšovaných podpisů, novou konstrukcí editace, konceptuálních překladů, faktických nepřesností a mlčením od papeže samého. Tak vatikánské "Poselství z Fatimy 2000", které tvrdilo, že zasvěcení 1984 stačilo a že 3. fatimské tajemství bylo plně zveřejněno, může být souhrnně opuštěno. Nebylo schváleno papežem a nemá absolutně žádnou závaznou autoritu. Jak by mohlo mít ? Vždyť se opírá o zfalšovaný dopis pro své nároky. Přátelé, toto je žalostný stav Katolické církve v naší době. Bůh dopustil toto zlo, že církev se převrátila. Je to tajemství. Není snad? Dopustil to, aby z toho vykřesal větší dobro. To víme. Dělá to, aby oddělil obilné zrno od plev. Dělá to, aby potrestal ty, kteří ztratili víru v Katolickou církev a kteří opustili Katolickou církev, zatímco ona trpí své Pašije. Dělá to, aby odměnil ty, kteří zůstali věrní Církvi, když ona trpí své Pašije. Jako naše Paní zůstala u paty kříže Syna, tak naše Paní je naším příkladem. Není zde lidské řešení. Víme to. Pouze nadpřirozená intervence od Všemohoucího Boha může odvrátit církev z jejího katastrofického vnuceného směrování. Bůh zjevil, že pouze skrze naši Paní nadpřirozená intervence nastane. A nastane, jen když papež nakonec zasvětí Rusko v souladu s rozkazy naší Paní. Bůh nemění, co si usmyslel. Sv. Tomáš říká, že nelze pohnout Bohem. Bůh je neměnný. Tohle je součástí Jeho věčného rozhodnutí. Nepřijme nic menšího. Ať naše modlitby a oběti spěchají k triumfu Neposkvrněného Srdce Mariina, které zničí nepřátele církve a obnoví všechny věci v Kristu. Děkuji. 2016. Přeložil kněz Libor Serafím Halík
One more comment from Libor Halik
Libor Halik
P. Martin Malachi: KEĎ SVÄTÝ OTEC ODMIETOL ZVEREJNIŤ fatimské TAJOMSTVO A ODMIETOL ZASVÄTIŤ RUSKO, PRIŠIEL O MILOSTI NIELEN PRE SEBA, ALE AJ PRE CELÚ CIRKEV PRE JEJ POSLUŠNOSŤ JEMU. O TO JE MENEJ MILOSTI V POKLADNICI CIRKVI.
ľubica
Duchovný trest sa začal veľmi skoro po roku 1960. Ako následok odmietnutia Svätého Otca, otec Martin povedal: "Kardináli, biskupi a kňazi budú padať ako listy zo stromu priamo do pekla." "Viera zmizne z krajín a kontinentov." "Mnoho vyvolených stratí vieru." "Ľudia, ktorí teraz veria, prepadnú v zúfalstvo." "Veci sa tak zhoršia, že keby Panna Mária nezasiahla, nikto by nebol zachránený." Otec …More
Duchovný trest sa začal veľmi skoro po roku 1960. Ako následok odmietnutia Svätého Otca, otec Martin povedal: "Kardináli, biskupi a kňazi budú padať ako listy zo stromu priamo do pekla." "Viera zmizne z krajín a kontinentov." "Mnoho vyvolených stratí vieru." "Ľudia, ktorí teraz veria, prepadnú v zúfalstvo." "Veci sa tak zhoršia, že keby Panna Mária nezasiahla, nikto by nebol zachránený." Otec Malachi mi povedal, že apostáza v Cirkvi bude pozadie alebo kontext tretieho tajomstva. Zároveň však povedal aj to, že duchovný trest je súčasť trestu, ktorý Boh na ľudí uvalí, ak neuposlúchneme žiadosti Panny Márie. V tejto súvislosti často spomínal niečo veľmi znepokojujúce. Boh vezme svoju milosť, povedal. To znie ako veľmi krutá vec, ktorú by Boh urobil. Sabotuje svoju vlastnú vôľu, aby všetci ľudia mohli byť spasení a spoznali pravdu. Skôr to je ako začarovaný kruh. KEĎ SVÄTÝ OTEC ODMIETOL ZVEREJNIŤ TAJOMSTVO A ODMIETOL ZASVÄTIŤ RUSKO, PRIŠIEL O MILOSTI NIELEN PRE SEBA, ALE AJ PRE CELÚ CIRKEV PRE JEJ POSLUŠNOSŤ JEMU. A zrejme bol tiež potrestaný za svoju neposlušnosť tým, že dostal menej milosti, než jej mal predtým. KEDYKOĽVEK ZRÁDZA KŇAZ, biskup, kardinál Krista, svojou vierou znehodnocuje omšu a sviatosť, zanechá svoje nádherné povolanie alebo sa zlými skutkami o neho pripravuje, či je schopný niečo zanedbať, O TO JE MENEJ MILOSTI V POKLADNICI CIRKVI.
......... 🥴 🥴 🥴
Maria Dubovska
imprimatovaný teolog je kto? platný je len ten imprimatur, ktorý je od jej biskupa.
ale maju metody mike, práve preto je dielo nezaradené a to je asi v poriadku. ale z henochovej doby ti iste mnoho priblíži najma po praktickej stránke, ktorú nikoho nenapadne redigovat.
tak vieme z evanjelií napríklad jak sa žilo v dobách Ježiša. je to hotová archeologická, historická a iná zlatá žila. (okrem …More
imprimatovaný teolog je kto? platný je len ten imprimatur, ktorý je od jej biskupa.

ale maju metody mike, práve preto je dielo nezaradené a to je asi v poriadku. ale z henochovej doby ti iste mnoho priblíži najma po praktickej stránke, ktorú nikoho nenapadne redigovat.
tak vieme z evanjelií napríklad jak sa žilo v dobách Ježiša. je to hotová archeologická, historická a iná zlatá žila. (okrem samozrejme svojho hlavného duchovného poslaniea)
Maria Dubovska
to je celkom možné, každopádne nejaké zlomky poznania tu sú. nebol žiadny ideologický dovod falšovat či menit napr. state o vzniku písma. je to neškodná záležitost.