Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks2.3K
Te_Deumlaudamus
4

Częściowa intronizacja

Żyjemy w dziwnych czasach , atrybutem władzy królewskiej i intronizacji staje się korona z cierni, krzyż, poniżenie. Krzyż jest symbolem zbawienia, odkupienia a władzy królewskiej - korona ,pałac, poddani i prawa władcy respektowane w jego narodzie .Byli tylko poddani. Gdzie są prawa władcy- dziesięć przykazań (aborcja,wyzysk, oszukańcze prawa) ,
pałac - brak poszanowania dla liturgii obce symbole,
korona - cierniowa.
Słowo intronizacja było wymieniane tylko w mediach, w rzeczywistości odbyło się chwilowe 'przyjecie' mające na celu uciszenie twz. fanatyków.

Jaka może być częściowa intronizacja, Jest Królem albo nie,Chrystus nie pragnie 'ochłapów' On chce być jedynym i całkowitym Królem i jedynym Panem.
A więc Chrystus jest 'troszeczkę' Królem, gdyż mamy więcej panów, którym służymy, nie jesteśmy bezwarunkowi jak On, jak daleko odeszliśmy od Pisma Świętego.

lntronizacja na Króla w Polsce, byłaby początkiem intronizacji w poszczególnych narodach.Chrystus jest Królem, nie w ludzkim pojmowaniu, ale trzeba to uznać, dlatego tą władzę trzeba nazwać po ludzku, bo tylko tak możemy Go uczcić, na miarę naszego ograniczonego pojmowania.
Lionel L. Andrades
Kardynałowie Raymond Burke, Carlo Cafarra Joachim Meisner i Walter Brandmüller milczeli wczoraj w święto Chrystusa Króla
Wynik obrazu dla zdjęć milicji Christi Cristo re

Cardinals Raymond Burke, Carlo Cafarra Joachim Meisner i Walter Brandmüller milczeli wczoraj w święto Chrystusa King.Due do doktrynalnej zmiany tradycyjnej teologii zbawienia nie ma bardziej jest ekumenizm powrotu, nie nie jest …More
Kardynałowie Raymond Burke, Carlo Cafarra Joachim Meisner i Walter Brandmüller milczeli wczoraj w święto Chrystusa Króla
Wynik obrazu dla zdjęć milicji Christi Cristo re

Cardinals Raymond Burke, Carlo Cafarra Joachim Meisner i Walter Brandmüller milczeli wczoraj w święto Chrystusa King.Due do doktrynalnej zmiany tradycyjnej teologii zbawienia nie ma bardziej jest ekumenizm powrotu, nie nie jest już koniecznością dla niezarejestrowanych chrześcijan być włączone do Kościoła do zbawienia i bez Społecznego panowania Chrystusa króla nad wszystkimi aktami prawnymi politycznej.
Wynik obrazu dla zdjęć z czterech kardynałów i dubia
Oni sprzeciwili się subiektywizmu w Amoris Laetitia i teologii moralnej, ale ignorują własne subiektywizmu w interpretacji teologii zbawienia.
Gdy podobno odpowiedział na ich dubia Franciszek i cytowane Soboru Watykańskiego II był interpretacji Soboru Watykańskiego II z tym samym subiektywizmu.
Czterej kardynałowie zakładać hipotetyczne przypadki nie są hypothetical.Pope Franciszek robi to samo, kiedy interpretuje Soboru Watykańskiego II.
Czterej kardynałowie mają co do zasady przyjmuje się, że hipotetyczne przypadki mogą mieć charakter hipotetyczny, ale wyraźne i to jak widzą Soboru Watykańskiego II. To nie jest tradycyjny i nieracjonalne. Jeśli uda im się z tym pogodzić, to dlaczego nie może Franciszek zerwać z tradycją w jego interpretacji Soboru Watykańskiego II, teologii moralnej i teologii zbawienia?
Przed pierwszym Synod Kardynał Kasper powiedział wyraźnie, że jeśli eklezjologia można zmienić w Kościele, to dlaczego nie może Eucharystia podawać rozwiedzionych remarried.He jest poprawna w sensie, że eklezjologia została zmieniona z Soboru Watykańskiego II.It przeprowadzono w głupi, prymitywny sposób i uciekł z nim. Oni po prostu założyć, co było niewidoczne były obiektywne i nikt w Kongregacja Nauki Wiary skorygować błąd. Nawet tradycjonaliści powtórzył ten sam nonsens. Tradycyjna teologia została zastąpiona fantazji teologii.
Eklezjologia została zmieniona, gdy hipotetyczne i niewidoczne przypadki zostały uznane widoczne i osobiście known.The chrzest pragnienia i są zapisywane w niezwyciężonej ignorancji były postulowane być znany w sprawach osobowych, widoczne, a wszystko to bez chrztu wody w Kościele katolickim. Więc oni wtedy wywnioskować, że te przypadki były znane wyjątki od Feeneyite interpretacji dogmatu extra Ecclesiam nulla salus. Więc LG 16 itp w Soborze Watykańskim II są widoczne i znane było zerwanie z Syllabus Błędów i reszty Tradycji. Więc nie był już znany zbawienie poza Kościołem. To była nowa doktryna. Stary eklezjologia podstawie Feeneyite eens został pochowany.
Więc Franciszek nawiązuje do tej nowej eklezjologii Soboru Watykańskiego II, w którym pochodzi z pomieszania podmiotowość obiektywnie, invisiblity z byciem visible.And nikt nie narzeka. Nikt nie mówi, że Sobór Watykański II może być interpretowane z niewidocznymi przypadków po prostu niewidoczne i tak to nie ma zderzenia ze starym eklezjologii.
A jeśli nie ma żadnego zderzenia ze starym eklezjologii następnie na Uroczystość Jezusa Chrystusa możemy po raz kolejny potwierdzają społecznego panowania Chrystusa Króla nad wszystkimi aktami prawnymi politycznej. To jest priorytetem, ponieważ poza Kościołem katolickim nie ma zbawienia znane, nie są znane żadne przypadki chrztu pragnienia, a więc wszystko musi być włączeni do Kościoła jako członków do salvation.This musi być wyrażona w legisalation politycznego i społecznego dobro wspólne.
Ale czterej kardynałowie nie powiedzieć.
Oni ograniczyli się tylko do teologii moralnej.
Franciszek odpowiedział tradycyjnej błędu i oszustwa na Soborze Watykańskim II i nikt nie wskazał na obiektywną błąd w Soborze Watykańskim II.
Kardynał Raymond Burke powiedział, że Amoris Laetitia nie może być Magisterium ponieważ nie ma zamieszania i niejasności. Co na temat Soboru Watykańskiego II? Dlaczego Rada wspomnieć o chrzest pragnienia i są zapisywane w niezwyciężonej ignorancji w odniesieniu do dogmatu extra Ecclesiam nulla salus i potrzebę "wiary i chrztu" dla wszystkich do zbawienia. (AG 7, LG 14) .Powierzchnia chrzest pragnienia etc są niewidoczne przypadki i nie mają znaczenia dla wszystkich potrzebujących wiary i chrztu dla salvation.They nie istnieje w naszej rzeczywistości. Są przypadki "zerowe" w słowach apologeta John MARTIGNONI. Nie są wyjątki do nulla dogmat extra Ecclesiam mówi ks S.Visintin OSB, Dean Teologiczny, Uniwersytet Papieski San Anselmo, Rzym.
Ale 'zerowe przypadki "nie są" zerowe przypadki "dla czterech cardinals.This jest nowa teologia, która została przyjęta co do zasady. Opiera się ona na założeniu, irracjonalnego (widoczne przypadki chrztu pragnienia) oraz wnioskowania (widoczne chrzest pragnienia jest wyraźnym wyjątkiem Feeneyite eens) .Why wykonaj cztery kardynał obserwować tą nową teologię, The Rahnerian teologię?
Jeśli uniknąć tej nowej teologii i skorygować konkretna błąd w piśmie Urzędu Świętego 1949, który jest tam w Ad gentes 7 i Lumen gentium 14 następnie Franciszek nie może przytoczyć Soboru Watykańskiego II jako zerwanie z Tradycją i kardynała Waltera Kaspera nie można przytoczyć Watykan Rada II jako przyczynę zmiany eklezjologii.
Nie ma zmian w eklezjologii bez irracjonalnej wnioskowania z Fr. Sprawa Leonard Feeney w Boston.It był w 1949 roku Boston, że Kościół wziął nową trasę teologiczną. To było irracjonalne, niż tradycyjne i heretyckie.
To wciąż jest Magisterium i zaakceptowane przez wszystkich kardynałów.
-Lionel Andrades

Cardinals Raymond Burke, Carlo Cafarra, Joachim Meisner and Walter Brandmüller were silent yesterday on the feast of Christ the King

Cardinals Raymond Burke, Carlo Cafarra, Joachim Meisner and Walter Brandmüllerwere silent yesterday on the feast of Christ the King.Due to a doctrinal change in traditional salvation theology there is no more an ecumenism of return, there is no more the necessity for non Christians to be incorporated into the Church for salvation and no Social Reign of Christ the King over all political legislation.

They objected to subjectivism in Amoris Laetitia and moral theology but ignore their own subjectivism in the interpretation of salvation theology.

When Pope Francis reportedly responded to their dubia and cited Vatican Council II he was interpreting Vatican Council II with the same subjectivism.
The four cardinals assume hypothetical cases are not hypothetical.Pope Francis does the same when he interprets Vatican Council II.
The four cardinals have in principle accepted that hypothetical cases can be non hypothetical but explicit and this is how they see Vatican Council II. This is non traditional and irrational.If they can accept this then why cannot Pope Francis break with tradition in his interpretation of Vatican Council II, moral theology and salvation theology?
Before the first Synod Cardinal Kasper said clearly that if ecclesiology can be changed in the Church then why cannot the Eucharist be given to the divorced and remarried.He is correct in the sense that ecclesiology has been changed with Vatican Council II.It was done in a stupid, crude way and they got away with it. They just assumed what was invisible was objective and no one in the Congregation for the Doctrine of the Faith corrected the error. Even the traditionalists repeated the same nonsense. Traditional theology was replaced with fantasy theology.
Ecclesiology was changed when hypothetical and invisible cases were considered visible and personally known.The baptism of desire and being saved in invincible ignorance were postulated to be known in personal cases, visible and all without the baptism of water in the Catholic Church. So they then inferred that these cases were known exceptions to the Feeneyite interpretation of the dogma extra ecclesiam nulla salus. So LG 16 etc in Vatican Council II being visible and known was a rupture with the Syllabus of Errors and the rest of Tradition. So there was now known salvation outside the Church. This was a new doctrine. The old ecclesiology based on Feeneyite EENS was buried.
So Pope Francis is referring to this new ecclesiology in Vatican Council II which comes from mixing up subjectivity with objectivity, invisiblity with being visible.And no one complains. No one says that Vatican Council II can be interpreted with invisible cases just being invisible and so then there is no clash with the old ecclesiology.

And if there is no clash with the old ecclesiology then on the feast of Christ the King we can once again affirm the Social Reign of Christ the King over all political legislation. This is a priority since outside the Catholic Church there is no known salvation, there are no known cases of the baptism of desire and so all need to be incorporated into the Church as members for salvation.This must be expressed in political and social legisalation for the common good.
But the four cardinals did not say this.
They have restricted themselves to only moral theology.

Pope Francis responded with the traditional error and deception on Vatican Council II and no one pointed out the objective error in Vatican Council II.
Cardinal Raymond Burke has said that Amoris Laetitia cannot be magisterial since there is confusion and ambiguity. What about Vatican Council II? Why does the Council mention the baptism of desire and being saved in invincible ignorance with reference to the dogma extra ecclesiam nulla salus and the need for 'faith and baptism' for all for salvation.(AG 7, LG 14).The baptism of desire etc are invisible cases and have no relevance to all needing faith and baptism for salvation.They do not exist in our reality. They are 'zero cases' in the words of the apologist John Martignoni. They are not exceptions to the dogma extra ecclesiam nulla says Fr. S.Visintin osb, Dean of Theology, Pontifical University of San Anselm, Rome.
But 'zero cases' are not 'zero cases' for the four cardinals.This is the new theology which has been accepted in principle. It is based on the irrational premise ( visible cases of the baptism of desire) and inference( visible baptism of desire is an explicit exception to Feeneyite EENS).Why do the four cardinal follow this new theology, the Rahnerian theology?
If they avoid this new theology and correct the objective error in the Letter of the Holy Office 1949 which is there in Ad Gentes 7 and Lumen Gentium 14 then Pope Francis cannot cite Vatican Council II as a break with Tradition and Cardinal Walter Kasper cannot cite Vatican Council II as the cause of a change in ecclesiology.
There is no change in ecclesiology without the irrational inference from the Fr. Leonard Feeney case in Boston.It was in 1949 Boston that the Church took a new theological route. It was irrational,non traditional and heretical.

It still is magisterial and accepted by all the cardinals.
-Lionel Andrades
Lionel L. Andrades
W uroczystość Chrystusa Króla homilii były kontrolowane i ograniczone przez Watykan za zgodą politycznej lewicy

W uroczystość Chrystusa Króla wczoraj, w niedzielę, homilie były kontrolowane i ograniczone przez Watykan za zgodą lewicy. Nie słychać żadnego połączenia kapłanem całego prawodawstwa politycznym i społecznym, aby mieć Chrystusa Króla w jego centrum. Zamiast kapłani mówił niejasno o co …More
W uroczystość Chrystusa Króla homilii były kontrolowane i ograniczone przez Watykan za zgodą politycznej lewicy

W uroczystość Chrystusa Króla wczoraj, w niedzielę, homilie były kontrolowane i ograniczone przez Watykan za zgodą lewicy. Nie słychać żadnego połączenia kapłanem całego prawodawstwa politycznym i społecznym, aby mieć Chrystusa Króla w jego centrum. Zamiast kapłani mówił niejasno o co Chrystus Król z naszych serc i wiedzieć, że jego królestwo jest w nas.

Nawet dziennik Avvenire, konferencji biskupów katolików wspomniane święto, ale przewidywane wartości społecznych, solidarności itp Wspomnieli Quas Primas i inne encylicals papieży w artykule schowany w wewnętrznych stronach dziennika.

Wynik wizerunek zdjęcie milczeć

Kościelny murze nie zachęca katolików do głosowania dla katolickich partii politycznych, które wspierają Soical panowania Chrystusa Króla nad wszystkimi aktami prawnymi politycznej. Kardynałowie i biskupi zbyt głosować na lewicowych lub prawicowych partii politycznych, których priorytety nie są naukami Kościoła katolickiego na temat społecznego panowania Chrystusa Króla.

Aby chronić swoje interesy wordly mocy ustaw wrogich lewicowych, wiara katolicka nie jest ogłoszony i nowa Ewangelia nadal będzie głoszona na całym świecie Kościół katolicki szeroki.

Wynik wizerunek zdjęcie milczeć

Sobór Watykański II nie jest interpretowane w zgodzie z dogmatu extra Ecclesiam nulla salus, która jest podstawą tradycyjnego nauczania na temat społecznego panowania Chrystusa Króla i znaczenie nie jest oddzielenie Kościoła i państwa.

Nawet tradycjonaliści, którzy potwierdzają społecznego panowania Chrystusa Króla podstawie Quas Primas neguje go Rahnerian teologii. Ta teologia opiera się na niewidzialnych przypadków są niewidoczne, a więc konkluzja nie jest tradycyjny i nieracjonalne. To był podstęp wykorzystywane przez kościelnego muru, aby wyeliminować dogmatu extra Ecclesiam nulla salus i starą eccclesiology Kościoła.

Wynik wizerunek zdjęcie katolickiego księdza dostarczania kazanie w wyniku churchImage na zdjęcie księdza katolickiego dostarczania kazanie w churchRelated obrazu

Więc dzisiaj tradycyjna Msza łacińska jest oferowany z Rahnerian theology.It samo jest z Novus Ordo Mszy. Kapłani, którzy oferują tradycyjna Msza łacińska nie potwierdzają starą eklezjologii i odrzucają Rahnerian theology.Since oznaczałoby to stratę w karierze , Kapłan będzie zawieszony przez Watykan za zgodą żydowskiego Lewicy rabbis.So obecnie homilie są łagodne i politycznie poprawne całego świata.

-Lionel Andrades

On the feast of Christ the King homilies were controlled and restricted by the Vatican with the approval of the political Left

MONDAY, NOVEMBER 21, 2016

On the feast of Christ the King yesterday,Sunday, homilies were controlled and restricted by the Vatican with the approval of the political Left. I did not hear any priest call for all political and social legislation to have Christ the King as its centre. Instead the priests spoke vaguely about making Christ the king of our hearts and to know that his kingdom is within us.
Even the daily Avvenire, of the Catholics bishops conference mentioned the feast but projected social values, solidarity etc. They mentioned Quas Primas and other encylicals of the popes in a article tucked away in the inside pages of the daily newspaper.

Ecclesiastical masonry does not encourage Catholics voting for Catholic political parties which support the Soical Reign of Christ the King over all political legislation. The cardinals and bishops too vote for the leftist or right wing political parties whose priorities are not the teachings of the Catholic Church on the Social Reign of Christ the King.
To protect their wordly interests under hostile leftist laws, the Catholic faith is not proclaimed and a new Gospel continues to be preached in the Catholic Church world wide.

Vatican Council II is not being interpreted in harmony with the dogma extra ecclesiam nulla saluswhich is the basis of the traditional teaching on the Social Reign of Christ the King and the importance of there not being a separation of Church and State.
Even the traditionalists who affirm the Social Reign of Christ the King based on Quas Primas negate it with Rahnerian theology. This theology is based on invisible cases being invisible and so the conclusion is non traditional and irrational. This was the ruse used by ecclesiastical masonry to eliminate the dogma extra ecclesiam nulla salus and the old eccclesiology of the Church.

So today the Traditional Latin Mass is offered with Rahnerian theology.It is the same with the Novus Ordo Mass. The priests who offer the Traditional Latin Mass will not affirm the old ecclesiology and reject Rahnerian theology.Since it would mean a loss of his career. The priest would be suspended by the Vatican with the approval of the Jewish Left rabbis.So presently homilies are mild and politically correct all over the world.
-Lionel Andrades
Weronika.S
Póki co nasze władze są poddane czarnym ulicznym marszom.....
Korda Pl