Clicks1.2K
Varovanie
1

Nevstupujte do tlamy, odkiaľ príde to, čo je napísané!

Slová Pána Ježiša Krista,
dané skrze brata Jozefa 04.03.2001 ( publikácia Otvorme Svoje Srdcia Božej Láske, vydané r. 2002 )


Syn môj, brat môj, priateľ môj! Moje Srdce je veľmi skľúčené nad tvojim malým národom. Zvolil som si ho pre budúci svet, ktorý očakávate, aby tvoj malý národ učil tých, ktorí boli veľký a silný. Moja ochrana nad tvojim národom je ešte stále veľká, len dokedy bude tvoj národ pokúšať moju trpezlivosť ?! Všetko vám dávam, moju drahú Matku k vám zosielam, aby vás učila láske, hovorí k vám, prosí vás, ale vy ste hluchí a nepočujete naše volanie. Ste rozpoltený, rozdelený národ, hádate sa navzájom, vraždíte sa, kradnete a ochudobňujete tých ktorí toho majú naozaj málo.Vaša chamtivosť je daná peklom. Nič však z toho, čo ste pobrali a predali, nie ja a nebude vám požehnané. Nič si nevezmete na druhý svet, lebo len málo z vás príde do môjho Kráľovstva! Darujem vám veľa milostí, aby ste prijali to, čo od vás očakávam.
V tvojom národe sú však aj duše veľmi čisté, ktoré sú zasvätené môjmu Božskému Srdcu a Srdcu mojej drahej Matky. Nakoniec, ty sám si mojim synom, ktorý má volať a hovoriť o pokání a obrátení. Syn môj, si môj brat, priateľ. Všetko ti darúvam, avšak slová, ktoré píšeš, sa málo žijú v tvojom národe. Málo duší túži po mojom pohladení. Všedné starosti a práce sú uprednostňované pred mojou láskou. Veľa ľudí z tvojho národa túži po senzáciách a pri tom zabúda na to, že Ja som živý Boh, ktorý všetko riadi.
Hovorím ti, že Slovensko, ktoré je mojim darom pre vás, je na zlej ceste, veľmi zlej ceste, k večnému a ťažkému hriechu. Chráňte sa tých krokov, čo kráčajú do útrob zla! Vy všetci, ktorí sa viete modliť, modlite sa za predstaviteľov slovenského národa, aby ste neupadli celý národ tam, kde je už veľa národov. Ste mojím národom. Aj keď ste národom nevďačným, ale vaše prosby sú vypočuté. Moja Matka za vás neustále prosí, preto vy ktorí ste zasvätený jej Nepoškvrnenému Srdcu a ste deťmi Márie, Panny a Matky svätej, viac otvorte svoje srdcia a proste o pomoc. Moja veľká láska je láskou súcitu a milosrdenstva. Ona sa nad vami zľutuje a tým viac vás bude chrániť pred útokmi satana.
Všetci moji verný, bojujte so zlom pomocou svätej Matky. S ružencom v ruke chráňte si vašu zem i slovenskú dušu pred tými, čo čakajú na chvíle, ktoré by boli pre vás záhubou. Odovzdajte všetko, celú Zem-celý národ, do môjho Srdca a Srdca svätej Matky. Zasväcujte sa, orodujte a proste, modlite sa za jednotu celého národa. Moja Svätosť si praje vašu vernosť ku mne a k svätej Matke. Nech jej plášť ochráni a zatieni zrak tým, ktorí zazerajú do dolín, lúk a slovenských sŕdc.
Brat môj, priateľ môj, syn môj! Volaj a pros k obráteniu sa sŕdc, aby sa tvoj národ zobudil a otvoril oči zo spánku, ktorým tak tvrdo spí. Volám tvoj národ k svätosti a k pokániu. Ja sľubujem, že nedopustím na tvoj národ pohromu, ktorá sa šíri svetom. Nech je upovedomený každý týmto, čo som povedal. Ak však neuposlúchnete moju prosbu, sami sa odsúdite a sami si vyberiete cestu ku zániku vašej slobody. Som Bohom a Spasiteľom. Milujem túto zem, ktorú som daroval tvojmu malému národu. Keby sa celý tvoj národ zomkol v jedno veľké spoločenstvo a volal moju božskosť a svätosť o pomoc, moja láska, ktorá pretrváva, zoslala by Ducha pokoja, Ducha lásky, Ducha sily, Ducha vernosti, Ducha čistoty, Ducha bohatstva, Ducha sviežosti. Svätá Matka by sa nad vami nakláňala, ako matka nad dieťaťom v kolíske. Viac, viac pokory, viac, viac vernosti potrebuje tvoj malý národ. Otvorte srdcia pre Ducha Svätého, pre Svätosť samu. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Proste a dostanete. Klopte a otvoria Vám. Odstráňte všetko nečisté a zlé! Nevstupujte do tlamy, odkiaľ príde to, čo je napísané! Otvorte sa Bohu, vášmu Stvoriteľovi a Spasiteľovi. Ja, váš Pán a Boh, vám hovorím: Klaňajte sa mi, zasväcujte sa mi, milujte ma a uctite si moje zákony. Chváľte všetko, čo je mnou stvorené, chváľte moje sväté meno, ktoré je nad všetky mená, postite sa, milujte sa. Voľte to, čo je Vám blízke a sväté. Voľte si slobodu lásky, pokoja, svätosti a harmónie. Svet je v ťažkom a zúfalom stave. Svet trpí chorobou, nevyliečiteľnými vredmi a nákazami, ktoré treba liečiť bolestne a vypáliť všetko, čo je nakazené a choré.
Prosím vás, ľud môj, ľud môjho Srdca! Spamätajte sa, kým máte čas. Obráťte vaše srdcia, robte pokánie a volajte o odpustenie vašich hriechov. Žehnám celý svet. Nech vám Duch Svätý ožiari srtce a obalí ho rúškom lásky .
Amen.