Stylita
2553

Boží slovo na den 22.11. A.D. 2022

Když někteří mluvili o chrámu, jakými krásnými kameny a pamětními dary je ozdoben, řekl Ježíš: „Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni, všechno bude rozbořeno.“ Zeptali se ho: „Mistře, kdypak se to stane? A jaké bude znamení, že to už nastává?“ Odpověděl: „Dejte si pozor, abyste se nenechali svést! Mnozí (lidé) totiž přijdou pod mým jménem a budou říkat: `Já jsem to!' a `Ten čas je tady!' Nechoďte za nimi! Až pak uslyšíte o válkách a vzpourách, neděste se, neboť to se musí stát napřed, ale nebude hned konec.“ Potom jim řekl: „Povstane národ proti národu a království proti království, budou velká zemětřesení, na různých místech hlad a mor, hrozné úkazy a velká znamení na nebi.“
Lk 21,5-11
Stylita
blah. Salvator Lilli a 7 druhů: Cerun K'uraži, David, Jan (syn Balži), K'adir Xodianin, Pavel Ieremia, Teodor Davidis a Vardavar Dimbalac
Salvator Lilli et VII socii armeni: Cerun filius K'uraži, David filius Davidis, Ioannes Baldji K'adir filius Xodianin, Paulus filius Ieremiæ, Theodorus filius Davidis et Vardavar filius Dimbalac
22. listopadu, připomínka
Postavení: mučedníci
Úmrtí: 1895
Narodil …More
blah. Salvator Lilli a 7 druhů: Cerun K'uraži, David, Jan (syn Balži), K'adir Xodianin, Pavel Ieremia, Teodor Davidis a Vardavar Dimbalac
Salvator Lilli et VII socii armeni: Cerun filius K'uraži, David filius Davidis, Ioannes Baldji K'adir filius Xodianin, Paulus filius Ieremiæ, Theodorus filius Davidis et Vardavar filius Dimbalac

22. listopadu, připomínka
Postavení: mučedníci
Úmrtí: 1895

Narodil se 19. 6. 1853 v Cappadocii, ležící asi 60 km jižně od Aquily v Itálii, jako syn Vincenta a Anunciaty Lilli. V 17 letech vstoupil k reformovaným františkánům v Nazzaro, kde po roce složil časné sliby. Filozofii a teologii odešel studovat do Svaté země. Nejprve v Betlémě a po složení věčných slibů (6. 8. 1874) pokračoval studiem v Jeruzalémě. Kněžské svěcení přijal 6. 8. 1878 a začal působit v bazilice sv. Hrobu v Jeruzalémě. Odtud se vrátil na čas do Itálie a pak ho řeholní představení poslali ke katolickým Arménům v jižním Turecku.
Působil v Seyhan ležícím východně od Tarsu a v Maras kázal v zaplněné františkánské kapli. Vláda nebyla nakloněna křesťanskému náboženství a svoji nenávist nakonec projevovala s brutalitou (v letech 1894 a 1895) .
Otec Salvator Lilli zprvu vycházel i s místními představiteli vlády a mírové vztahy měl i s vyznavači islámu. Za epidemie cholery obětavě pomáhal křesťanům i mohamedánům.
Vybudoval kapli, kterou posvětil 4. 10. 1893, a koupil pozemky k postavení školy a nemocnice, případně hospice pro staré lidi. Roku 1894 byl jmenován farářem a superiorem františkánského hospice v Mujuk - dereš. Turecká vláda v té době začala násilné obracení na islám a vyhlazování křesťanských Arménů. Když spolubratři radili o. Salvatorovi odejít, odpověděl: „Kde je ovčinec, tam musí zůstat i pastýř!“
Když 19. 11. 1895 přišli na jeho faru vojáci, byl od nich přes všechnu svou laskavost týrán a zajat. O tři dny později, 22. 11., spolu se sedmi arménskými katolíky byl odvlečen asi dvě hodiny cesty směrem k Maras. Kapitán jim pak naposled dal na vybranou: zapření víry nebo smrt. Otec Salvator Lilli odpověděl: „Kromě Krista nevyznám nikoho!“ Následně zemřel pod bodáky tureckých vojáků, ve věku 41 let, jako první. Jeho smrt měla ostatní přimět k volbě Mohameda. Ale všichni zajatí křesťané: Baldiji Oghlu Ohanes, Khodianin Oghlu Kadir, Kuradji Oghlu Tzerum, Dimblak Oghlu Vartavas, Jeremiáš Oghlu Boghos, David Oghlu David a jeho bratr Toros, zůstali víře věrní. Jejich odpovědí bylo: „Zabijte nás, my naši víru nezapřeme!“ Proto je rovněž ubodali krutým způsobem.
Blahořečení byli společně 3. 10. 1982 papežem Janem Pavlem II.
zdroj: blah. Salvator Lilli a 7 druhů: Cerun K'uraži, David, Jan (syn Balži), K'adir Xodianin, Pavel Ieremia, Teodor Davidis a Vardavar Dimbalac
Stylita
Z denní liturgie
34. týden v mezidobí - Liturgie.cz
1. čtení:
Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana.
Já, Jan, měl jsem vidění, a hle – bílý oblak a na oblaku sedí někdo podobný Synu člověka. Na hlavě měl zlatý věnec a v ruce ostrý srp. Potom vyšel z chrámu jiný anděl a silným hlasem volal na toho, který seděl na oblaku: „Dej se do práce svým srpem a žni! Přišla totiž hodina žně, …More
Z denní liturgie
34. týden v mezidobí - Liturgie.cz

1. čtení:
Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana.
Já, Jan, měl jsem vidění, a hle – bílý oblak a na oblaku sedí někdo podobný Synu člověka. Na hlavě měl zlatý věnec a v ruce ostrý srp. Potom vyšel z chrámu jiný anděl a silným hlasem volal na toho, který seděl na oblaku: „Dej se do práce svým srpem a žni! Přišla totiž hodina žně, obilí na zemi je úplně zralé.“ A tehdy ten, který seděl na oblaku, pustil se na zemi do práce svým srpem, a země byla požata. Pak vyšel z chrámu v nebi ještě jiný anděl a také měl ostrý srp. Další anděl vyšel od oltáře, ten, který má moc nad ohněm, a zavolal silným hlasem na toho, který držel ostrý srp: „Dej se do práce svým ostrým srpem a uřež hrozny z pozemské vinice, protože bobule na ní jsou už úplně zralé.“ Pustil se tedy anděl svým srpem do práce na zemi, uřezal (hrozny) z pozemské vinice a naházel (je) do velkého lisu Božího hněvu. Lisovalo se mimo město a z lisu tekla krev a (sahala) koním až po uzdu (na vzdálenost) tisíc šest set honů.
Zj 14,14-20

Žalm:
Hospodin přichází řídit zemi.

Hlásejte mezi pohany: Hospodin kraluje.
Upevnil svět, aby nekolísal:
národy řídí podle práva.

Radujte se, nebesa, zajásej, země,
zahuč, moře a vše, co je naplňuje;
zaplesej, pole a vše, co je na něm.
Tehdy se rozveselí všechny lesní stromy.

Před Hospodinem, že přichází,
že přichází řídit zemi.
Bude řídit svět spravedlivě,
národy bude spravovat věrně.
Zl 96

Zpěv před evangeliem
Aleluja. Buď věrný až do smrti, praví Pán, a dám ti za odměnu život. Aleluja.
Zj 2,10c

Evangelium:
Lk 21,5-11