Clicks868
pl.news
21

Rapowanie nie jest trudne – nawet w habicie (film)

Polscy raperzy pod koniec kwietnia rozpoczeli akcję "Hot16Challenge", by zebrać pieniądze dla medyków walczących z koronawirusem.

Udział w niej wzięli nawet biskupi, księża, seminarzyści i zakonnicy, publikujący żenujące filmy.

Siostry (poniżej) w okropnym Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie stworzyły film, który stał się viralem również z powodu imponujących habitów.

Część polskiego tekstu:

"joł, joł, joł! Rapowanie nie jest trudne
Rapowanie nie jest nudne.
Wystarczy tylko, że powiesz
»Jezu, ufam Tobie«.
Nie chcemy maski,
chcemy Twojej łaski"

#newsBkhicbceix

durius
Kochani , polecam WAM wspaniałą lekturę (dla leniwych bo to audiobook ) "Uwolnijcie nas stąd "...Maria Simma (youtoube ). A tak przy okazji do tego rapowania sióstr...tu jest mowa o Was.....1:52:50. Polecam , wspaniała książka.
durius
Siostrzyczki , jak Wam jest nie wstyd z tą błazenadą. Tym bardziej że reprezentujecie zgromadzenie św. Faustyny. On pisała w "Dzienniczku" o takich jak Wy. Ale oczywiście trzeba iść z biegiem tego świata. Nadążać za nim i w pas mu się kłaniać. Pomyliłyście swoje powołanie , ale zaznaczam że Nie zamierzam Was oceniać a tym bardziej sądzić. Wręcz przeciwnie. ...."stamtąd przyjdzie sądzić żywych i …More
Siostrzyczki , jak Wam jest nie wstyd z tą błazenadą. Tym bardziej że reprezentujecie zgromadzenie św. Faustyny. On pisała w "Dzienniczku" o takich jak Wy. Ale oczywiście trzeba iść z biegiem tego świata. Nadążać za nim i w pas mu się kłaniać. Pomyliłyście swoje powołanie , ale zaznaczam że Nie zamierzam Was oceniać a tym bardziej sądzić. Wręcz przeciwnie. ...."stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych...". To co pokazujecie tu i na pewno jak żyjecie to jedna wielka żenada. Wiele czytałem o takim zachowaniu sióstr, tańczących,śpiewających takie brednie. Zastanówcie się nad sobą. A gdzie jest Wasza przełożona....pytam....i serdecznie pozdrawiam...pokorą,pokorą i jeszcze raz pokorą.
przeciwherezjom
Przełożona? Nie wiem konkretnie jak jest u tych sióstr. Ale to właśnie największa masakra jest z przełożonymi. Zauważyliśmy, że np największym reżimem koronowirusowym są (jeszcze do dziś!!!) objęte kościoły pod panowaniem zakonów! Prawdopodobnie zarządzenia skorumpowanych biskupów są dodatkowo wzmacniane (np przez zastraszenie) przez szefostwo zakonów.
Ludovic Denim
Drogie Siostry z Polski,

Skoro udało ci się poznać muzykę hip-hopową i nakręcić ten film, być może teraz możesz znaleźć czas, by poszukać zrozumienia, dlaczego Sobór Watykański 2 zaprzecza prawdziwej religii i jej dogmatom z ostatnich 1960 lat?

Mogliście wiedzieć, co się dzieje na świecie, ale czy możecie dowiedzieć się, czego Jezus Chrystus Nasz Pan chce dla świata w naszych czasach?

Gorąco …More
Drogie Siostry z Polski,

Skoro udało ci się poznać muzykę hip-hopową i nakręcić ten film, być może teraz możesz znaleźć czas, by poszukać zrozumienia, dlaczego Sobór Watykański 2 zaprzecza prawdziwej religii i jej dogmatom z ostatnich 1960 lat?

Mogliście wiedzieć, co się dzieje na świecie, ale czy możecie dowiedzieć się, czego Jezus Chrystus Nasz Pan chce dla świata w naszych czasach?

Gorąco polecam przeczytanie najpierw encyklik „Mortalium Animos”, „Pascendi Dominici” i wszystkich tych, które można znaleźć przed Soborem Watykańskim 2. Wasze zbawienie zależy od tego, a nie od waszego rapu, którego nie uczynił Jezus Chrystus opieka w ogóle. Nie zostaniesz osądzony za ten błąd, jeśli zrozumiesz ostatnią próbę, przez którą przechodzimy, ponieważ ci, którzy boją się Boga, znają również Jego Miłosierdzie.

Proszę, przestańcie tracić czas i zacznijcie być mocni dla Wiary, gdy kościół katolicki się rozpada.

Z Francji

N.B: Nie zapominajcie, że Jezus Chrystus po raz ostatni pragnie Nabożeństwa do Najświętszego Serca, a nie innego:
www.youtube.com/watch
www.facebook.com/…/386716074792414

ezus Chrystus ukazał się św. Marguerite-Marie Alacoque we Francji i poprosił ją, aby spotkała się z naszym francuskim królem Ludwikiem XIV w celu poświęcenia Francji Jego Najświętszemu Sercu.
Święty Marguerite zrobił to w 1689 roku, ale król Ludwik XIV nie dokonał konsekracji ...
Jego potomkowie, królowie Ludwik XV i Ludwik XVI, również tego nie zrobili, a potem… dokładnie 100 lat później, dzień po dniu, był to początek rewolucji francuskiej i prześladowań Kościoła katolickiego we Francji. Sam król Ludwik XVI został ścięty ... i to był koniec monarchii, który był winny i porzucony przez Jezusa Chrystusa za to, że nie złożył ślubu.

Musieliśmy czekać do rewolucji komunistycznej „la komuny” w Paryżu w 1870 r., Aby kapłani obudzili się i próbowali poświęcić się Najświętszemu Sercu. Dlatego do dziś na szczycie Montmartre w Paryżu wciąż znajduje się Bazylika Najświętszego Serca, która jest najczęściej odwiedzanym zabytkiem, cokolwiek by nie powiedzieć, pogańska prasa udająca, że czasami była to Wieża Eiffla.

A potem, gdy nie dokonano poświęcenia Francji, Matka Boża Fatimska pojawiła się w Portugalii i poprosiła o poświęcenie Rosji i wyjaśniła, że Nasz Pan Jezus Chrystus posłał ją jako ostatnią drogę do nawrócenia się poprzez nabożeństwo do Niepokalanego Serca.

Ponownie ostrzegła nas, mówiąc, że jeśli ją odrzucimy, zostaniemy ukarani „głodem, wojnami i… i… prześladowaniami Kościoła katolickiego”. Albo będziecie oddawać cześć Najświętszemu Sercu i Niepokalanemu Sercu, albo staniecie się męczennikami ... Istnieje wiele wątpliwości co do poświęcenia Świętej Faustyny dla Jego Boskiego Miłosierdzia, szczególnie dlatego, że aby otrzymać Jego Boskie Miłosierdzie jako powiedziane w Przysłów Starego Testamentu, należy BIEĆ SIĘ BOGA, bać się, że ludy 2. Soboru Watykańskiego wcale NIE mają ... Bóg nie oddaje Swojego Miłosierdzia tym, którzy tego nie robią bójcie się Go, to zwykły fakt. Przestańcie tracić czas z fałszywym oddaniem Faustyny i zacznijcie robić to, czego chce Matka Boża Fatimska. Są powody, dla których kardynałowie Bertone i inni ukryli Trzecią Tajemnicę Fatimską i nie chodziło o zamordowanie papieża Jana Pawła 2, biorąc pod uwagę, że Trzecia Tajemnica Fatimska mówiła o papieżu w mieście na wpół zrujnowanym. Rzym nie był w połowie zrujnowany, a po nim nie było armii ... Trzecia Tajemnica Fatimska była fałszywa, jak udowodnił to Ojciec Kramer z Centrum Fatimskiego w USA. Możesz szukać jego książek tutaj na Glorii.

Modlitwy o nawrócenie.
Ludovic Denim
Dear Sisters from Poland,

As you were able to find out Hip-Hop music and to shoot this video, maybe now you can find some time to look for understanding why the Council of Vatican 2 is denying the true religion and Its dogmas from the past 1960 years ?

You were able to know what's going on in the world, but are you able to find out what Jesus Christ Our Lord wants for the world in our days …More
Dear Sisters from Poland,

As you were able to find out Hip-Hop music and to shoot this video, maybe now you can find some time to look for understanding why the Council of Vatican 2 is denying the true religion and Its dogmas from the past 1960 years ?

You were able to know what's going on in the world, but are you able to find out what Jesus Christ Our Lord wants for the world in our days instead ?

I highly recommend you first to read first the encyclicals "Mortalium Animos", "Pascendi Dominici" and all the ones that you can find before the council of Vatican 2. Your salvation depends on this and not on your rap that Jesus Christ doesn't care at all. You won't be judged for this mistake if you understand this last trial that we're going through as those that fear God know also His Mercy.

Please stop to lose your time and begin to be a stalwart instead for the Faith as the Catholic church is crumbling.

From France

N.B : don't forget that Jesus Christ wants the Devotion to the Sacred Heart for the last time and not another one : www.youtube.com/watch
www.facebook.com/…/386716074792414

Jesus Christ appeared to Saint Marguerite-Marie Alacoque in France and asked her to meet our French king Louis XIV for the consecration of France to His Sacred Heart.
Saint Marguerite did so in 1689 but the King Louis XIV didn't do the consecration...
His descendants Kings Louis XV and Louis XVI didn't do too and then... exactly 100 years after, day to day, it was the beginning of the French revolution and the persecution of the Catholic church in France. The King himself Louis XVI was beheaded... and it was the end of the Monarchy that was guilty and abandoned by Jesus Christ for not having done His vow.

We had to wait until the communist revolution of "la commune" in Paris in 1870 so that the priests wake themselves up and tried to do the consecration to the Sacred Heart. That's why there is still nowadays the Basilica of the Sacred Heart on the mount of Montmartre in Paris, which is the most visited monument by the way, whatever used to say the pagan press pretending it would be the Eiffel tower instead sometimes.

And then the consecration of France having not been done, Our Lady of Fatima appeared in Portugal and asked the consecration of Russia and explained that Our Lord Jesus Christ sent her as the last way to convert ourselves through the devotion to her Immaculate Heart.

Again, she warned us by telling that if we reject her, then we will be punished through "famines, wars, and ... and ... persecution of the Catholic church". Either you do the devotion to the Sacred Heart & the Immaculate Heart, either you'll end up as martyr... There are many doubts about the devotion of Saint Faustina for His Divine Mercy, especially because in order to get His Divine Mercy as said in the Proverbes of the Old Testament, one must FEAR God, fear that peoples of the 2nd Council of Vatican have NOT AT ALL........... God doesn't give His Mercy to those that don't fear Him, it's a sheer fact. Stop to lose your time with the fake devotion of Faustina and begin to do what Our Lady of Fatima wants. There are reasons why Cardinals Bertone and others have hidden the 3rd Secret of Fatima and it wasn't about Pope John-Paul 2 assassinated given that the 3rd Secret of Fatima spoke about a Pope in a city half in ruins. Rome wasn't half in ruins and there wasn't an army after him... The 3rd Secret of Fatima was fake as Father Kramer from the Fatima Center in the USA proved it. You can look for his books here on Gloria.

Prayers for your conversion.
wlowoj
siostra Faustyna jest dumna...
old school
Diabel tez jest dumny
durius
Siostra Faustyna przekręca się w grobie widząc takie koleżanki. W swoim "Dzienniczku " pisz o TAKICH siostrach. Co ONE robią. Żal patrzeć.
Rafał_Ovile
Od zmiany przełożonej s. Siepak trwa dynamiczna auto-laicyzacja w tym zakonie.
Pinochet
Do tego Pallotyni i wszystko jasne
Rafał_Ovile
Pinochet pytanie, który zakon się nie laicyzuje i nie jest laicyzowany? 😉
durius
Ale to nie znaczy że mamy się z tym zgadzać i przyklaskiwać
MementoMori+++
przeciwherezjom
laicyzacja? - raczej "demonizacja". To szatan przechwytuje zakony - niemal wszystkie upadną. I tak farta mają mieć np franciszkanie, bo zgodnie z zapowiedzią św. Franciszka z Asyżu jego zakon się podzieli - wniosek? - część zakonników ocaleje z diabelskiego pogromu.
MementoMori+++
Zakonnice z reguły są szalone i zwariowane. Raz na jakiś czas trzeba sie powygłupiać o ile codziennie się żyje według zakonnej reguły . Mała Tereska przecież z siostrami występowały na scenie w przedstawieniu. Ale czy konsekrowane osoby powinny brać udział w świeckich inicjatywach i iść za duchem czasu ? Wątpie
durius
Tu nie ma w co wątpić , to po prostu jest żenada.
Katarzyna_M
Ale żenada....
Pinochet
Dziewczynki dobrze się bawią. A tak bardziej poważnie, żal oglądać i słuchać.
durius
Żenada. A poczytaj opinii po filmikiem na youtoube. Tam sie wszystkim podoba.Żenada.
wlowoj
Bo to jest "z tego świata" więc się światu podoba.
przeciwherezjom
Przepowiednie, które dotyczą niemal doszczętnego zniszczenia Kościoła to nie żart. "Księga Prawdy" nie kłamie....