TerezaK
3101

Odkazy na informace ohledně Druhého Příchodu Páně,

kromě, samozřejmě, Písma Svatého, (pro ty, kteří potřebují komunikaci přes i-net.):

1)Pravověrné katolické Vedení zde, (kde Pán Ježíš slíbil, že nás povede, až do konce): fb stránka: I messaggi della Madonna nel Mondo

2) Odkazy pro duchovní život, mystické výroky o hraničních tématech s imprimatur: Home | MISTICI SPONSALI, UN SEGRETO FINALMENTE SVELATO

3) Zevrubné dění: Kniha pravdy: možnost vyhledávání podle hesel: Úvodní strana - Kniha Pravdy
Aktualizované v navazujících zprávách: poselstvi-zbytku.org

4) Bohoslužby ve spojení s Benediktem XVI.: youtube.com/channel/UCYYDj4O4e11cE7XNtngkoJA

5) Aktuální dění ve světě (s odkazy na poselství): fb stránky The Great Warning and the Second Coming of Jesus Christ

6) Zprávy prorockého slova pro současnou dobu: Zjevení podle Jána

7) Odkazy na změnu pólů: fb stránky Surviving The PoleShift
na přicházející binární systém: fb stránka: THE BINARY IS HEADING TOWARDS TO EARTH

8) Duchovní, liturgický průvodce, ve sjednocení s Benediktem XVI.: Rozhodnite sa žiť pre Krista a začne sa vo vás nádherná premena.
TerezaK
CHANGING OF THE GUARD
DIEGO E. BERMAN, PHD
A LITTLE ENERGETIC OASIS COMING UP THIS WEEKEND ✨
Dear friends, we are still not fully done with the new moon lightcodes and the 11:22:22 fractal portal energies, these will be diminishing in intensity by today and tomorrow. Solar activity has also been quiet and no solar storms have been predicted, so far, for the coming days. If nothing shifts (and as …More
CHANGING OF THE GUARD

DIEGO E. BERMAN, PHD

A LITTLE ENERGETIC OASIS COMING UP THIS WEEKEND ✨

Dear friends, we are still not fully done with the new moon lightcodes and the 11:22:22 fractal portal energies, these will be diminishing in intensity by today and tomorrow. Solar activity has also been quiet and no solar storms have been predicted, so far, for the coming days. If nothing shifts (and as you know everything is possible), we should be heading into a little energetic lullaby this weekend.

Solar activity is hard to predict, new solar spots are created constantly in different regions of our Star, it’s a very dynamic process. This means that we could be under a solar geomagnetic storm from one day to another. All we can do is keep monitoring. But meanwhile… let’s rest and recharge.

Our bodies have been through so many inner changes these past weeks. The energy and light codes marathon seems to be over, but now we have to integrate and recover. This means our bodies are still doing a lot of inner and outer work. We are disassembling old outdated mental and emotional patterns, and creating anew energetic systems and circuits that can support higher frequencies and new realities more aligned with our true divine essence.

And although the incoming light codes are subsiding, we can still be experiencing intense symptoms of transformation. Our nervous system is still working and rewriting day and night so please rest as much as needed. Also, the burning and release of old stagnant energies can create increase in heat in different body parts, feeling like a little fever, usually around the head/face, arm and leg joints. This is due to the interaction of the old energy and the new incoming codes, this process generates a sort of fusion of energies, and hence heat is created and the old is being released from the system. Allergies can also flare up, digestive clearings, and skin issues as well.

Emotional sensitivity is also heightened at this time, specially around past emotional or traumatic issues. Remember to breathe deeply and let it go… When past issues are resolved, when forgiveness for others as well as yourself has been attained, and when your heart is truly open and ready to receive, then new roads leading you toward love will be revealed.

Try to relax this weekend, simplify your schedule, and focus on your new timeline of reality. Do not let the physical symptoms prevent you from looking at the big picture of the amazing transformative process you are going through. Of course, this process is quite personalized, and each of us needs to heal/integrate different life stories. Be kind to yourself. This weekend will be a good time to go within and reflect on how far you have come in your journey, and congratulate yourself for that. We are all moving into higher levels of awareness, it does not matter how slow or fast you navigate your journey, as long as you take steps in the right direction, no matter how big or small. If you are reading this, it means your intentions for moving forward are on track!

Enjoy this little energetic oasis, things can always change next week, but so far it seems the cosmos is giving us a little break. Stay tuned for more updates. December will start with a bang, energetically speaking, so recharge, reconnect, relax, and rejoice until then.

Have a great weekend. Much love ❤️

WE ARE ONE ♡

Diego E. Berman 2022 Ⓒ

DIEGO E. BERMAN PhD

THE SUN MASTERS
TerezaK
STŘÍDÁNÍ STRÁŽÍ
DIEGO E. BERMAN, PHD
MALÁ ENERGETICKÁ OÁZA JIŽ TENTO VÍKEND ✨
Milí přátelé, stále ještě nejsme zcela hotovi se světelnými kódy novoluní a fraktálními portálovými energiemi 11:22:22, ty budou dnes a zítra ztrácet na intenzitě. Sluneční aktivita je rovněž klidná a pro nadcházející dny zatím nejsou předpovídány žádné sluneční bouře. Pokud se nic neposune (a jak víte, …More
STŘÍDÁNÍ STRÁŽÍ
DIEGO E. BERMAN, PHD
MALÁ ENERGETICKÁ OÁZA JIŽ TENTO VÍKEND ✨
Milí přátelé, stále ještě nejsme zcela hotovi se světelnými kódy novoluní a fraktálními portálovými energiemi 11:22:22, ty budou dnes a zítra ztrácet na intenzitě. Sluneční aktivita je rovněž klidná a pro nadcházející dny zatím nejsou předpovídány žádné sluneční bouře. Pokud se nic neposune (a jak víte, možné je všechno), měli bychom o víkendu směřovat k malé energetické ukolébavce.
Sluneční aktivita se těžko předpovídá, v různých oblastech naší hvězdy neustále vznikají nové sluneční skvrny, je to velmi dynamický proces. To znamená, že ze dne na den můžeme být pod vlivem sluneční geomagnetické bouře. Jediné, co můžeme dělat, je sledovat situaci. Ale zatím... odpočívejme a nabírejme síly.
Naše těla prošla v posledních týdnech tolika vnitřními změnami. Zdá se, že maraton energetických a světelných kódů je u konce, ale nyní se musíme integrovat a zotavit. To znamená, že naše těla stále vykonávají spoustu vnitřní i vnější práce. Rozebíráme staré zastaralé mentální a emocionální vzorce a vytváříme nové energetické systémy a okruhy, které mohou podporovat vyšší frekvence a nové reality více sladěné s naší skutečnou božskou podstatou.
A přestože příchozí světelné kódy ustupují, stále můžeme zažívat intenzivní příznaky transformace. Náš nervový systém stále pracuje a přepisuje ve dne i v noci, takže prosím odpočívejte, jak je třeba. Také spalování a uvolňování starých stagnujících energií může způsobit zvýšení tepla v různých částech těla, pocit jako malá horečka, obvykle kolem hlavy/obličeje, kloubů rukou a nohou. Je to způsobeno interakcí staré energie a nových přicházejících kódů, tento proces vytváří jakousi fúzi energií, a proto vzniká teplo a stará se uvolňuje ze systému. Mohou se také objevit alergie, pročištění zažívacího traktu a také kožní problémy.
V tomto období je také zvýšená emoční citlivost, zejména v souvislosti s minulými emočními nebo traumatickými záležitostmi. Nezapomínejte zhluboka dýchat a nechat to odejít... Až se vyřeší problémy z minulosti, až dosáhnete odpuštění druhým i sobě a až bude vaše srdce skutečně otevřené a připravené přijímat, pak se vám odhalí nové cesty vedoucí k lásce.
Zkuste si tento víkend odpočinout, zjednodušte si rozvrh a soustřeďte se na novou časovou osu své reality. Nedovolte fyzickým příznakům, aby vám bránily v pohledu na celkový obraz úžasného transformačního procesu, kterým procházíte. Tento proces je samozřejmě zcela individuální a každý z nás potřebuje vyléčit/integrovat jiné životní příběhy. Buďte k sobě laskaví. Tento víkend bude vhodný čas, abyste se ponořili do svého nitra a zamysleli se nad tím, jak daleko jste na své cestě došli, a pogratulovali si za to. Všichni se posouváme do vyšších úrovní vědomí, nezáleží na tom, jak pomalu nebo rychle se po své cestě pohybujete, pokud děláte kroky správným směrem, bez ohledu na to, jak velké nebo malé. Pokud toto čtete, znamená to, že vaše záměry pro pohyb vpřed jsou na dobré cestě!
Užijte si tuto malou energetickou oázu, příští týden se věci vždy mohou změnit, ale zatím se zdá, že nám vesmír dává malou přestávku. Zůstaňte naladěni na další aktualizace. Prosinec začne energeticky bouřlivě, takže do té doby načerpejte síly, znovu se spojte, odpočívejte a radujte se.
Přeji vám krásný víkend. Mnoho lásky ❤️
JSME JEDNI ♡
Diego E. Berman 2022 Ⓒ

Translated with DeepL Translate: The world's most accurate translator (free version)
TerezaK
🔔 ❤ 🔥 BPROHLÁŠENÍ. PODÍVEJTE SE NA VÝCHOD NA PRUH SVĚTLA NA OBLOZE
Barbara Francis a bratr Dan, 26.listopadu 2022
Announcement. Look to the east for the streak of Light in the sky
PÍSMO - Izajáš 34, 4-6:
„Rozkladu propadne všechen nebeský zástup: nebesa se svinou jako svitek a všechen jejich zástup bude padat, jako opadává listí z vinné révy a padavče z fíkovníku. Můj meč na nebi je zpit …More
🔔 ❤ 🔥 BPROHLÁŠENÍ. PODÍVEJTE SE NA VÝCHOD NA PRUH SVĚTLA NA OBLOZE
Barbara Francis a bratr Dan, 26.listopadu 2022
Announcement. Look to the east for the streak of Light in the sky
PÍSMO - Izajáš 34, 4-6:
„Rozkladu propadne všechen nebeský zástup: nebesa se svinou jako svitek a všechen jejich zástup bude padat, jako opadává listí z vinné révy a padavče z fíkovníku. Můj meč na nebi je zpit hněvem. Hle, sestupuje vykonat soud nad Edómem, nad lidem, nad nímž jsem vyhlásil klatbu. Hospodinův meč je samá krev a od tuku je mastný, je od krve jehněčí a kozlí, od tuku z beraních ledvin. Neboť Hospodin má obětní hod v Bosře, v zemi edómské veliké obětní porážení.“
💧 PROROCTVÍ:
HLEĎTE! PŘICHÁZÍM RYCHLE!
Nebe vyhlásí Můj návrat. DÍVEJTE SE NA VÝCHOD, neboť NA NEBI BUDE PRUH SVĚTLA a mraků již nebude.
PAK SE NÁHLE OBJEVÍM, aby to všichni viděli, V CELÉM SVÉM MAJESTÁTU.
Nemluvili o tomto dni proroci?
Lidská srdce vychladnou a MÁ MOC BUDE ZŘEJMÁ VŠEM, VŠICHNI JI UVIDÍ.
Zdaliž ti tato slova nepůsobí chvění?
TEĎ ČINĚTE POKÁNÍ a přijměte Mé nebeské objetí."

🔔 PROHLÁŠENÍ:
24.září 2022 Hospodin pověřil Barbaru, aby vyhlásila, že „DEN POMSTY NAŠEHO PÁNA JE BLÍZKO“. Viz Izajáš 61:2

Zjevení podle Jána