POSELSTVÍ KNĚŽÍM, BISKUPŮM A KARDINÁLŮM O FALEŠ- NÉM PROROKU

Poselství Ježíše ze dne 7. června 2011 v 15:50.
jezis-kristus-varovanie.net/varovani.org/html2/108.html

POSELSTVÍ KNĚŽÍM, BISKUPŮM A KARDINÁLŮM O FALEŠ-
NÉM PROROKU

Má vroucně milovaná dcero,
trpěla jsi, protože tě mučí mistr klamu. Musíš se usilovně modlit, abys odolala jeho útokům. Vlož všechnu svou důvěru ve Mne a pak Mě nechej jednat. Měla bys Mi nabídnout své utrpení s radostí ve svém srdci, a ne se stávat rozmrzelou. Budeš-li si stále připomínat, že tato utrpení přicházejí, protože jsi v jednotě se Mnou a že jsi vpravdě požehnaná jako vyvolená duše, pak se budeš cítit jinak.
Mnoho mých následovníků začíná nyní chápat co se na světě děje a prostřednictvím milostí Ducha Svatého povstávají k výzvě bránit mé Slovo. Tato armáda věrných se stane nyní silnější a beze strachu povede hříšníky ke spáse.
Můj svatý vikář, papež Benedikt, potřebuje vaše modlitby. Modlete se za něj každý den, protože potřebuje ochranu na každé úrovni, aby ho provedla trýzní, která přichází. Je důležité, aby moji následovníci se měli stále na pozoru před jakýmkoliv novým papežem, jenž se může přihlásit, protože nebude z Boha. Prosím, naléhejte na všechny moje posvěcené služebníky, aby se připravili na strašné výzvy, nejvíce skličující, jimž kdy budou muset ve svém úřadu čelit. Budou potřebovat hodně odvahy, aby se postavili za pravdu mého učení. Tak mnoho mých posvěcených služebníků je slepých k mým slibům, které jsem dal, když jsem řekl, že přijdu znovu. Kdypak si myslí, že by se to mělo stát? Jsou tak zvyklí odříkávat má učení, že zapomněli, že by mohli být svědky těchto událostí kdykoliv, a možná, dokonce i během svého života. Neboť to je jedna z největších výzev dneška.
Poslal-li jsem proroky do světa před tisíci roky, pak je samozřejmě opět pošlu v čase, kdy přijdu znovu, aby na to připravili svět.
Probuďte se k těm lekcím, které učíte ve svých shromážděních. Pochopte, že jsem to Já, kdo k vám nyní mluví. Mnoho jich přijde v mém jménu, ale málo jich bude mluvit pravdu. Toto poselství přichází ode Mne, vašeho božského Spasitele. Modlete se za schopnost rozlišení, abyste poznali můj pravý hlas, když je vám dáván. Otevřete nyní srdce a poslyšte, co vám musím říct. Přišel čas, abych vám sdělil, že proroctví obsažená v Knize Zjevení, se začínají odhalovat před vašima očima.
Vy, moji milovaní služebníci, musíte statečně bojovat z lásky ke Mně proti překážkám, které před vás položil mistr klamu, jenž vás bude trápit až po samou mez vaší odolnosti. Musíte si uvědomit, že falešný prorok vás bude svádět. Okouzlovat vás. Přesvědčovat vás, že reprezentuje Pravdu. Musíte nyní projevit věrnost Mně a mému Věčnému Otci. Prosím, nezoufejte. Neboť i když tyto události budou ve vás vyvolávat strach a rozrušovat vás, vaše věrnost a oddanost musí patřit Mně.
Je to poprvé ve vašem úřadu, kdy vaše víra bude opravdu zkoušena. Církev Petrova je moje církev. Ale když klíče budou vráceny zpět Bohu Otci, což se stane teď, pak se církev stane částí mého království. Já jsem Pravda. Následujte Pravdu v každém čase.
Nyní se modlete ke Mně za milosti, které jsou nutné k tomu, abyste včas překonali Satanův klam. Jinak falešný prorok svým osobním šarmem a charismatickými způsoby chytí do pasti mé milované děti. Jsou to způsoby mistra klamu, s nímž je svázán. Satan nad mou církví nezvítězí, budou-li moji služebníci obezřetní ke klamu a uvidí-li jej takový, jakým ve skutečnosti je. Z ďábelské lži, ze které – pokud se na ní účastníte a budete přísahat věrnost této nové ohavnosti – není cesty zpět!
Slyšte Mě teď. Obraťte se ke Mně a proste Mě o vedení a o speciální milosti, které potřebujete, abyste vedli mé stádo zpátky ke Mně a k mému Nebeskému Otci. Neboť když to uděláte, udělím vám takové milosti, že nebude trvat dlouho a najdete sílu k obraně mého Slova za každou cenu.
Já vás všechny miluji a toužím po vaší podpoře během tohoto konce časů.

Ježíš Kristus