Clicks801
Libor Halik
2

Výzva kardinálov: Nech PMária rozšliape tých čo pod zámienkou vírusu likvidujú kresťansků civilizáciu

Veritas liberabit vos!

Výzva kardinálov a osobností sveta Cirkvi a svetu


Máme dôvod predpokladať na základe oficiálnych dát o pandémii a úmrtiach, že sú tu sily, ktoré majú záujem vyvolávať v obyvateľstve paniku. Tak chcú natrvalo presadiť formy neprijateľného ohraničenia slobody a s tým spojenú kontrolu ľudí a sledovanie všetkých ich pohybov. Tieto nelegálne pokusy riadiť ľudí sú znepokojujúcou prípravou na vytvorenie svetovej vlády, ktorá bude bez akejkoľvek kontroly!
Sú tu sily, ktoré sledujú politiku drastického zredukovania populácie a súčasne sa prezentujú ako záchrancovia ľudstva.
Nepripustíme, aby sa stáročia kresťanskej civilizácie vymazali pod zámienkou vírusu, aby sa založila nenávisťou naplnená technokratická tyrania, v ktorej ľudia, ktorých mená ani tváre nikto nepozná, mohli rozhodovať o osude sveta, aby nás zatvorili iba do virtuálnej skutočnosti.


Rím, 7.5.2020 (kath.net) V Ríme uverejnili 7. mája výzvu pre Cirkev a svet katolíkom a ľuďom dobrej vôle pod názvom „Veritas liberabit vos (Jn 8,32). Podpísali ju o. i. kardináli Robert Sarah, Gerhard Müller a Zen, biskup Tyler, ako aj mnohí lekári, právnici, žurnalisti a zodpovedné katolícke osobnosti:

V dobe najťažšej krízy považujeme my, pastieri Katolíckej cirkvi na základe svojho poslania za svoju svätú povinnosť adresovať výzvu našim spolubratom v biskupskom úrade, kňazom, rehoľníkom, svätému Božiemu ľudu a všetkým mužom a ženám dobrej vôle. Túto výzvu podpísali aj lekári, intelektuáli, právnici, žurnalisti a iní odborníci, ktorí súhlasia s jej obsahom.
Je skutočnosťou, že pod zámienkou pandémie covid-19 sa v mnohých prípadoch porušujú neodňateľné práva občanov a ich základné slobody sa nepomerne a neoprávnene obmedzujú, vrátane práva na náboženskú slobodu, slobodné vyjadrenie názoru a pohybu. Zdravie verejnosti nesmie a nemôže byť alibi na porušovanie práv miliónov ľudí na celom svete a už nehovoriac zámienkou pre to, aby sa občianske autority oslobodili od povinnosti múdro konať v prospech verejného blaha. To platí o to naliehavejšie, čím viac pochybností sa z rôznych strán o skutočnom nebezpečí nákazy ako aj o odolnosti vírusu objavuje.

Mnohé smerodajné hlasy sveta vedy a medicíny potvrdzujú, že panika zo strany médií o víruse covid-19 sa nezdá byť nijakým spôsobom odôvodnená. Máme dôvod predpokladať – a to na základe oficiálnych dát pandémie a vzhľadom na prípady úmrtí – že sú tu sily, ktoré majú záujem vyvolávať v obyvateľstve paniku. Týmto spôsobom chcú natrvalo presadiť formy neprijateľného ohraničenia slobody a s tým spojenú kontrolu ľudí a sledovanie všetkých ich pohybov. Tieto nelegálne pokusy riadiť ľudí sú znepokojujúcou prípravou na vytvorenie svetovej vlády, ktorá bude bez akejkoľvek kontroly!

Myslíme si tiež, že v niektorých situáciách urobené stlmujúce zásahy vrátane zastavenia obchodných aktivít viedli ku kríze, ktorá zrazila na lopatky celé hospodárske sektory. To zasa napomáha zasahovanie cudzích mocností a má to závažné spoločenské a politické účinky. Týmto formám „social engineering“ musia zodpovední vo vládach zabrániť opatreniami na ochranu občanov, ktorých sú zástupcami a v záujme ktorých konajú, ako je ich významnou povinnosťou. Musia pomáhať rodine - bunke spoločnosti – a vyhýbať sa neprimeranému trestaniu slabých a starších ľudí a nútiť ich k bolestnému odlúčeniu od príbuzných. Kriminalizácia osobných a spoločenských vzťahov sa musí posudzovať ako neprijateľná súčasť projektu, ktorým sa podporuje izolácia osôb, aby sa ich dalo lepšie manipulovať a kontrolovať.
Vyzývame vedecké spoločenstvo postarať sa, aby sa liečba vírusu covid-19 napomáhala s úprimnou starosťou o verejné blaho a preto sa starostlivo vyhýbalo tomu, aby pochybné hospodárske záujmy ovplyvňovali rozhodnutia vlád a medzinárodné orgány. Nemá zmysel na jednej strane pohŕdať liekmi, ktoré sa prejavili ako účinné a často sú aj
cenovo výhodné a na druhej strane dávať prednosť liečbe alebo vakcínam, ktoré farmaceutickým firmám zaručujú vyššie zisky, a pritom nie sú rovnako účinné. Tým sa zvyšujú náklady na verejné zdravie.
Pastierom Cirkvi pripomíname, že pre katolíkov je morálne neprijateľné nechať sa ošetrovať vakcínami vyrobenými z potratených detí.
Okrem toho vyzývame vlády, aby sa postarali o to, aby sa formám kontroly ľudí čo najstriktnejšie vyhýbali, či už cez systémy stopovania tracing alebo iné druhy lokalizácie. Boj proti vírusu covid-19, nech je akokoľvek vážny, nesmie slúžiť ako zámienka na podporu nejasných zámerov nadnárodných mocností, ktoré sledujú veľmi intenzívne politické a hospodárske záujmy.
Občanom sa musí zvlášť umožniť, aby mohli odmietnuť obmedzovanie osobných slobôd, beztrestne odmietnuť hroziacu povinnosť zaočkovania, ako aj systémy sledovania či podobné nástroje
.

Tí, ktorí sledujú politiku drastického zredukovania populácie a súčasne sa prezentujú ako záchrancovia ľudstva – a pritom bez nejakej politickej či spoločenskej legitímnosti – sa nachádzajú v očividnom rozpore s nimi samými.
V konečnom dôsledku nemožno politickú zodpovednosť tých, čo zastupujú ľud, v nijakom prípade preniesť na „expertov“, ktorí - čo je naozaj znepokojujúce – požadujú pre seba samých trestno-právnu imunitu.

Obraciame sa naliehavo na médiá, aby sa aktívne usilovali o korektné odovzdávanie informácií, aby bolo možné slobodne hovoriť a nie, aby sa slobodný názor trestal cenzúrou - ako sa to medzitým na sociálnych médiách, v tlači a v televízii veľmi rozšírilo. Korektné odovzdávanie informácií znamená, že sa dá priestor aj iným hlasom líšiacim sa od všeobecne vládnucich názorov. Tak sa občanom prizná, že môžu fakty sebavedome hodnotiť a že nebudú ovplyvňovaní silnými hlasmi mocných. Demokratická a úprimná konfrontácia je najlepší prostriedok proti riziku subtílnych foriem diktatúry, pravdepodobne ešte horšej ako tie, ktoré naše spoločnosti v nedávnej minulosti nechali vzniknúť a videli zaniknúť.
Myslime na záver ako pastieri zodpovední za Kristove stádo na to, že Cirkev si dôrazne nárokuje autonómiu vo vedení, pri bohoslužbách a hlásaní viery. Táto autonómia a sloboda Cirkvi je základným právom, ktoré jej dal Pán Ježiš Kristus, aby mohla sledovať ciele, ktoré sú jej vlastné. Z tohto dôvodu si ako pastieri dôrazne nárokujeme právo nezávisle rozhodovať o slávení svätej omše a sviatostiach.
Rovnako žiadame uznanie naše neobmedzenej slobody vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa bezprostrednej kompetencie cirkevnej autority ako napr. liturgické normy a kánonické predpisy udeľovania svätého prijímania a spravovania sviatostí. Štát nemá nijaké právo sa z nejakého dôvodu miešať do suverenity Cirkvi. Cirkevné autority nikdy neodmietali spoluprácu so štátom, ale taká spolupráca nesmie znamenať, že sa zo strany občianskych orgánov, nezáleží v akej forme, budú vydávať zákazy či obmedzovania verejných bohoslužieb a pastorácie. Božie práva a práva veriacich sú najvyšším zákonom Cirkvi. Od nich sa nemôže a nechce odkloniť. Žiadame, aby sa obmedzenia slávení verejných bohoslužieb zrušili.
Ľudí dobrej vôle pozývame, aby sa nevzdávali povinnosti solidarity a verejného blaha pre všetkých – podľa stavu a možností – v duchu bratskej lásky k blížnemu. Túto spoluprácu, ktorú si Cirkev želá, nemožno však oddeliť od zachovávania prirodzeného zákona, ani od zabezpečovania slobôd jednotlivca. Občiansko-právne povinnosti občanov znamenajú aj uznávanie ich práv štátom.
Všetci sme vyzvaní hodnotiť súčasné skutočnosti v súlade s náukou Evanjelia. Tá obsahuje rozhodnutie k boju: alebo s Kristom, alebo proti Kristovi! Nenechajme sa zastrašiť či dokonca zhroziť tými, ktorí nám chcú nahovoriť, že sme iba menšina. Dobro je oveľa viac rozšírené a mocnejšie ako to, čo nám svet chce nahovoriť. Bojujeme proti neviditeľnému nepriateľovi, ktorý oddeľuje občanov od seba, deti od rodičov, vnukov od starých rodičov, veriacich od ich pastierov, žiakov od učiteľov a zákazníkov od predavačov.
Nepripustíme, aby sa stáročia kresťanskej civilizácie vymazali pod zámienkou vírusu, aby sa založila nenávisťou naplnená technokratická tyrania, v ktorej ľudia, ktorých mená ani tváre nikto nepozná, mohli rozhodovať o osude sveta, aby nás zatvorili iba do virtuálnej skutočnosti. Ak to je plán, pomocou ktorého nás mocní zeme chcú zlomiť, tak majú vedieť, že Ježiš Kristus, Kráľ a Pán histórie sľúbil, že „brány pekelné ju nepremôžu“
(Mt 16,18).

Zverujeme vlády a všetkých, ktorí riadia osud národov, všemohúcemu Bohu, aby ich v tejto ťažkej chvíli krízy osvietil a viedol. Majú myslieť na to, že tak ako nás pastierov, ktorým zveril svoje stádo, bude Pán súdiť aj tých, ktorých povinnosťou je vládnuť obyvateľstvu ich krajiny a chrániť ho.
Chceme sa k Pánovi modliť s pevnou vierou, že ochráni Cirkev a svet. Nech preblahoslavená Panna Mária rozšliape hlavu starého hada a zničí plány tých, ktorí sú synmi temnoty.


Podpisy a možno podepsat v jiných jazycích na:

veritasliberabitvos.info
Libor Halik
Česky totéž na: www.lumendelumine.cz/index.php

SIGNATÁŘI

Mgr. Carlo Maria Viganò, Archbishop, Apostolic Nuncio
Cdl Gerhard Ludwig Mueller, Prefect emeritus of Congragation of the Doctrine of the Faith
Cdl Joseph Zen Ze-kiun, Bishop emeritus of Hong Kong
Cdl Janis Pujats, Archbishop emeritus of Riga

Mgr Luigi Negri, Archbishop emeritus of Ferrara-Comacchio
Mgr Joseph Strickland, Bishop of …More
Česky totéž na: www.lumendelumine.cz/index.php

SIGNATÁŘI

Mgr. Carlo Maria Viganò, Archbishop, Apostolic Nuncio
Cdl Gerhard Ludwig Mueller, Prefect emeritus of Congragation of the Doctrine of the Faith
Cdl Joseph Zen Ze-kiun, Bishop emeritus of Hong Kong
Cdl Janis Pujats, Archbishop emeritus of Riga

Mgr Luigi Negri, Archbishop emeritus of Ferrara-Comacchio
Mgr Joseph Strickland, Bishop of Tyler, Texas
Mgr Thomas Peta, Metropolitan Archbishop of Astana
Mgr Athanasius Schneider, Auxiliary Bishop of Astana
Mgr Jan Pawel Lenga, Archbishop emeritus of Karaganda
Mgr Rene Henry Gracida, Bishop emeritus of Corpus Christi
Mgr Andreas Laun, Auxiliary Bishop of Salzburg
Mgr Robert Mutsaerts, Auxiliary Bishop of Den Bosch, Paesi Bassi
Father Serafino Lanzetta, Theologian
Father Alfredo Maria Morselli, Theologian
Father Curzio Nitoglia, Theologian
Abbé Guy Pagès

NOVINÁŘI, VYDAVATELÉ A SPISOVATELÉ

Dr Aldo Maria Valli, journalist
Dr Magdi Cristiano Allam, writer
Dr Giulio Meotti, journalist
Dr Marco Tosatti, journalist
Claudio Messora, director Byoblu.com
Dr Robert Moynihan, writer, journalist
Dr Jeanne Smits, journalist
Dr Olivier Figueras, journalist
Dr Cesare Sacchetti, journalist
Prof. Giorgio Nicolini, director of Tele Maria
Michael J. Matt, editor The Remnant
John-Henry Westen, co-founder, editor-in-chief LifeSiteNews.com
Vittoria Alliata di Villafranca, journalist and writer
Dr Maria Guarini, editor and writer
Prof. Francesco Lamendola
António Carlos de Azeredo, editor
José Narciso Pinto Soares, editorial counselor
Dr Massimo Rodolfi
Riccardo Zenobi, writer
Danilo Quinto, writer
Olivier Vallet, writer

DOKTOŘI, IMUNOLOGOVÉ, VIROLOGOVÉ A VÝZKUMNÍCI

Dr Stefano Montanari, scientific director Nanodiagnostics laboratory, Modena
Dr Antonietta Gatti, research manager, Nanodiagnostics laboratory, Modena
Prof. Alessandro Meluzzi, psychiatrist
Dr Anna Rita Iannetti, doctor, PNEI and biointegrated medicine
Dr Rosa Maria Roccaforte, cardiologist
Dr Silvana De Mari, doctor
Dr Maria Grazia Sordi, psychologist
Dr Roberto Marrocchesi, nutritionist
Dr Mario Sinisi

LAICI

Dr Angelo Giorgianni, judge
João Freire de Andrade, jurist
Lawyer Francesco Fontana
Lawyer Luigi Valensise
Lawyer Fabio Candalino
Lawyer Luca Di Fazio
Lawyer Massimo Meridio
Dr Lawyer Gianni T. Battisti
Lawyer Piero Peracchio
Lawyer Paola Bragazzi
Lawyer Luís Freire de Andrade
Lawyer Heitor A. Buchaul
Lawyer Maître André Bonnet

PROFESOŘI, UČITELÉ A ODBOTNÍCI

Hon. Prof. Vittorio Sgarbi, art critic, essayist
Prof. Matteo D’Amico
Prof.ssa Mafalda Miranda Barbosa
Prof. Francesca Maimone
Prof. Martino Mora, philosopher
Prof. Massimo Viglione, historian and essayist
Prof. Elisabetta Sala, teacher and writer
Dr Ing. Alessandro Peracchio
Dr Luca Scantamburlo
Prof. Rosa Maria Bellarmino
Steven Mosher, president Population Research Institute
Prof. Emeterio Ferrés Arrospide, Coimbra University
Prof. Ibsen Noronha
Prof. ing. Amadeu Teixeira Fernandes, Georgetown University
Dr José Filipe Sepúlveda da Fonseca
Dr Alfonso Martone,
Dr Luís Ferrand d’Almeida
Dr Fabrizio Giudici
Dr Antonio Marcantonio
Ing. Roberto Imparato

ASOCIACE

Atman Association - President Manuela Baccin
Riprendiamoci Il Pianeta Association - President Magda Piacentini
Movimento 3V - Vaccini Vogliamo Verità - Secretary Luca Teodori
Libera Scelta Association - President Alessandra Bocchi
Iustitia in Veritate Association- Directors
Una Vox Association - President Calogero Cammarata
Comitato Famiglia e Vita - President Franco Rebecchi
Confederazione dei Triarii
AURET, Autismo, Ricerca e Terapie - President Lawyer Roberto Mastalia
Vita al Microscopio Association - President Nino Ferri
Texas Right to Life - Jim Graham Cleveland
Right to Life - Molly Smith
Libor Halik