Zjevení podle Jána

Vlasta Vojtíšková sdílel(a) ·

🔔 🔔 🔔 PŘEDOBRAZY PRÁVĚ PROBÍHAJÍCÍCH BIBLICKÝCH / ŽIDOVSKÝCH SVÁTKŮ ROŠ HA-ŠANA a JOM KIPUR

(Jom kipur - od večera úterý, 4. října - do večera středa, 5. října 2022)
Milí přátelé,
pojďme se lépe zamyslet nad svátky, které právě v Izraeli probíhají a mají nám svým významem co říct pro současnost i budoucnost.
ROŠ HA-ŠANA (doslova „hlava roku“) je židovský NOVÝ ROK (započal 25. září 2022)
Roš ha-šana – Wikipedie (wikipedia.org)
Slaví se 1. a 2. dne měsíce tišri, a od něho se počítají roky židovského kalendáře. Podle židovské tradice byl v tento den stvořen svět. Jedná se o PRVNÍ Z VYSOKÝCH SVÁTKŮ, hebrejsky označovaných jako „DNY BÁZNĚ“, „DNY ÚCTY“, „HROZNÉ DNY“. Je prvním dnem tzv. „DESETI DNŮ POKÁNÍ“, jež jsou nejdůležitějšími dny v židovském roce.

Roš ha-šana je také označován jako DEN TROUBENÍ (tento název odráží zvyk troubení na šofar) a DEN VZPOMÍNÁNÍ. Toto označení vychází z toho, že by se měl člověk ZAMYSLET NAD SVÝMI SKUTKY. Podle Talmudu jsou v tento den OTEVŘENY TŘI KNIHY a CELÝ SVĚT JE SOUZEN. Osoby zcela spravedlivé jsou zapsány do KNIHY ŽIVOTA; velcí hříšníci jsou zapsáni do KNIHY SMRTI a všichni ostatní do tzv. KNIHY PROSTŘEDNÍCH (bejnonim), kde mají až DO SVÁTKU JOM KIPUR MOŽNOST NAPRAVIT SE A „ZVRÁTIT OSUD“.

Významnost a závažnost dne je vyzdvižena BÍLOU BARVOU, symbolizující NEVINNOST a ČISTOTU. Bílou barvou je vyzdobena synagoga, opona je z bílého hedvábí, damašku či sametu, obdobně jako pokrývka stolu a lidé zde chodí oblečeni do bílého oděvu. Neodmyslitelným rysem svátku je TROUBENÍ na beraní roh, šofar. MÁ PŘIPOMÍNAT SMLOUVU uzavřenou mezi Hospodinem a Izraelem na hoře Sinaj a má rovněž všechny PROBOUZET z „mravní malátnosti“. V tradičních komunitách se na šofar troubí každé ráno již měsíc před začátkem měsíce tišri. Zvuk šofaru má probouzeným SDĚLIT, ŽE SE BLÍŽÍ „DEN SOUDU“.
.

JAK MŮŽEME SVÁTEK ROŠ HA-ŠANA CHÁPAT VE SVĚTLE NOVÉHO ZÁKONA? MÁ NĚJAKÝ VÝZNAM PRO CÍRKEV?

Z obsahu svátku Roš ha-šana vyplývá, že ŘADA TROUBENÍ v tento svátek zní jako VAROVÁNÍ PŘED SOUDEM a je VÝZVOU K PŘÍPRAVĚ NA VYTRŽENÍ. Ani poslední zatroubení na Roš ha-šana NEMŮŽE BÝT TOTOŽNÉ S VYTRŽENÍM CÍRKVE. Církev se musí na vytržení a soud nejprve důkladně připravit v POKÁNÍ. To se děje BĚHEM „DESETI DNŮ POKÁNÍ“, až do posledního dne těchto „Vysokých svátků“ čili do svátku Jom kipur. Tyto dny označované jako „DNY BÁZNĚ“, „DNY ÚCTY“, „HROZNÉ DNY“ jsou určeny KE ZPYTOVÁNÍ SVĚDOMÍ– řečeno novozákonně – k našemu USVĚDČENÍ DUCHEM SVATÝM, k vyznávání hříchů, odpouštění všem bližním a ke splynutí naší mysli s myslí Kristovou, abychom trvale přebývali v Něm a On v nás. Kdo ještě neuzavřel SMLOUVU s Pánem Ježíšem, má poslední příležitost to udělat a „zvrátit osud“, aby mohl být ZAPSÁN do KNIHY ŽIVOTA. Věřím, že ti, kdo patří Kristu mají být v tuto dobu ZAPEČETĚNI DUCHEM SVATÝM. BÍLÁ BARVA mluví o potřebě čistoty a svatosti. Kristova nevěsta musí být BEZ POSKVRNY A VRÁSKY.

Věřím, že SOUDY NA ZEMI v této době svátků mohou nabývat na intenzitě v pohromách a katastrofách, aby NAPOMOHLY NEROZHODNÝM K ROZHODNUTÍ buď pro Ježíše nebo proti Němu.
.

POSLEDNÍ DEN SVÁTKŮ SE JMENUJE JOM KIPUR.
Jom kipur – Wikipedie
V českém překladu to znamená DEN SMÍŘENÍ a je NEJVĚTŠÍM SVÁTKEM ZE VŠECH. Jom kipur je také nazýván jako DEN „TRÝZNĚNÍ DUŠÍ“ a „OČISTY OD HŘÍCHU“. V tento den se měli Izraelité pokořovat, měli mít bohoslužebné shromáždění a den odpočinku. Kdo by se nepokořoval, měl být vyobcován z lidu (Lv 16:29-34; 23:27-32; Nu 29:7). V tento den totiž BŮH ODPUSTIL IZRAELI zhotovení zlatého telete a tento den se také ABRAHÁM obřezal a tak UZAVŘEL SMLOUVU s Hospodinem. Tento den se připomíná dlouhým, více než dvacet čtyři hodin trvajícím PŮSTEM a INTENZÍVNÍMI MODLITBAMI. Jako jediný den v roce má celkem pět modlitebních časů. Jedná se o NEJSVĚTĚJŠÍ DEN ŽIDOVSKÉHO ROKU. Jom kipur se nazývá šabat šabatů, což jen vypovídá o velikosti tohoto svátku.

Ranní, přídavná i odpolední modlitba se liší od ostatních svátků stejně jako večerní – VYZNÁNÍM VIN a přidáváním KAJÍCNÝCH MODLITEB. Odpoledne se pak po četbě z Tóry předčítá biblická KNIHA JONÁŠ, jako příklad Božího milosrdenství s těmi, KDO NAPRAVILI SVÉ ŠPATNOSTI. Tento den se také VZPOMÍNÁ NA NEJBLIŽŠÍ ZEMŘELÉ při zvláštní modlitbě „Upamatování“ (Mazkir).
Jom kipur končí bohoslužbou nazvanou Ne'ila, doslova „uzamčení“, neboť v chrámových dobách se touto dobou uzamykaly brány Chrámu. Ne'ila je ZAKONČENA TROUBENÍM NA ŠOFAR a hlasitým vyznáním Šema Jisra'el (Slyš Izraeli).
.

CO ŘÍKÁ SVÁTEK JOM KIPUR NOVOZÁKONNÍM VĚŘÍCÍM?

Věřím, že tento svátek je odpuštěno všem kajícníkům. Mnozí z nich jsou zapsáni do Knihy života a zapečetěni. Ti, kteří byli v pokání pročištěni, oprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránkově. Ti jsou určeni k vytržení.

Předčítání z knihy JONÁŠE nám připomíná nejen Boží milost, ale i TŘI DNY TEMNOTY, které mají přijít SOUČASNĚ S PROMĚNOU církve a předcházet vlastnímu vytržení církve do oblak.

Vzpomínka na zemřelé je připomínkou toho, že ZESNULÉ NEPŘEDEJDEME, neboť ZEMŘELÍ V KRISTU VSTANOU NEJDŘÍVE (VZKŘÍŠENÍ BĚHEM VYTRŽENÍ).

Celá série deseti svátků je ukončena POSLEDNÍM ZATROUBENÍM NA SVÁTEK JOM KIPUR. Bude toto poslední troubení současně troubou Boží k vytržení církve? Vše ukáže čas. My však NEPROMARNĚME DOBU PŘÍPRAVY, naslouchejme Duchu svatému, čiňme pokání a nechme se Pánem posvětit, neboť čas je blízko.
.

PÍSMO :
Jeremjáš 6,17:
„Ustanovil jsem nad vámi strážné: Věnujte pozornost hlasu POLNICE! Ale oni řekli: ‚Nebudeme dávat pozor.‘“

Ezechiel 33,4-5:
„Uslyší-li kdo hlas POLNICE, ale nedá se varovat a meč přijde a zachvátí jej, jeho krev padne na jeho hlavu. Slyšel hlas POLNICE, ale nedal se varovat, proto jeho krev padne na něj; kdyby se byl dal varovat, byl by se zachránil.“

Matouš 24,31:
„On vyšle své anděly s mohutným zvukem POLNICE a ti shromáždí jeho vyvolené od čtyř úhlů světa, od jedněch konců nebe ke druhým.“

1.Kor 14,8:
„A kdyby POLNICE vydala neurčitý zvuk, kdo by se připravoval k bitvě?“

1. Kor 15,52:
„naráz, v okamžiku, až se NAPOSLED OZVE POLNICE. Až zazní, MRTVÍ BUDOU VZKŘÍŠENI k nepomíjitelnosti a MY ŽIVÍ PROMĚNĚNI.

1. Tes 4,16:
„Zazní povel, hlas archanděla a ZVUK BOŽÍ POLNICE, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve;

1cesta.cz
„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Jan 14:6 :)