Clicks173
PORCIUNKULA BÚCSÚ Augusztus 2-a az assisi →Porciunkula-kápolna fölszentelésének emléknapja. Miután Szt Ferenc helyreállította, ezen a napon szentelték fel újra a kápolnát. A Porciunkula-kápolná…More
PORCIUNKULA BÚCSÚ

Augusztus 2-a az assisi →Porciunkula-kápolna fölszentelésének emléknapja.
Miután Szt Ferenc helyreállította, ezen a napon szentelték fel újra a kápolnát.
A Porciunkula-kápolnához kapcsolt teljes búcsú. Szt Ferencnek egy alkalommal a kápolnában megjelent az Úr Jézus és a Szűzanya, és biztatták, hogy kérjen valami nagy kegyelmet. Ferenc azt kérte, hogy aki ezt a kápolnát meglátogatja, teljes búcsút nyerhessen. A kérés rendkívüli volt, de az Úr Krisztus helybenhagyta és Ferencet a pápához utasította. III. Honorius 1216:-ban teljesítette Ferenc kérelmét, és aug. 1. déltől másnap estig minden esztendőben →toties-quoties, a szenvedő lelkekért is felajánlható teljes búcsút engedélyezett azoknak, akik a fölkeresik a Porciunkula-kápolnát, gyónnak, áldoznak és imádkoznak a pápa szándékára. - A 14. sz. végétől a pápák a porciunkula búcsút megadták egyes ferences templomoknak, IV. Sixtus 1480: a búcsút kiterjesztette az első r. tp-aira, 1482: az összes ferences és klarissza templomra, de e búcsút csak a rendhez tartozók nyerhették el. XV. Gergely 1622. VII. 4: az összes hívőnek megadta a búcsú elnyerésének lehetőségét. X. 12: a templomok körét a kapucinusokéval bővítette. - A magyar nép ajkán porcinkula, purcinkula, porcinkulabúcsú, Porcinkulai Szt Ferenc a ferences rend három ágának: a ferencrendieknek, minoritáknak és kapucinusoknak, továbbá a velük kegyelmi közösségben élő harmadrendnek legnagyobb ünnepe a 17. sz. óta. A →kordatársulatok révén vált széles körben ismertté. A porcinkula búcsú ui. a barátok: a ferencesek, minoriták, kapucinusok minden templomát e napra szakrális centrummá tette, ahova a harmadrendiek messze környékről elzarándokoltak, mintegy hazatértek a kolostor egyességébe. -
A porcinkula búcsúkiváltságát néhány ferences kolostor ill. templombeli barokk ábrázolásunk (Esztergom, Szabadka, Eger, Rozsnyó, Szendrő) is megörökítette. Szabadkán a Szentháromság előtt Mária és Ferenc hódol. Az Atya →kordát ereszt le a Szűzanya segítségével Ferenc és Páduai Szt Antal kezén át a purgatórium tüzében szenvedő lelkek számára. Pozsonyi templomuk Szt János-kápolnáját a hívek holtak kápolnájának is nevezik, az 1591: odahelyezett oltárképről, amelyen Ferenc a kordájával menti ki a lelkeket a tisztítótűzből. Az érsekújvári kolostor társalgójában Ferenc a kordával, Domonkos pedig az olvasóval köti át, vagyis oltalmazza a világot. Fülek kolostori képén Jézus a kordát Ferencnek és Klárának nyújtja. Ők juttatják el a hívekhez. ~ ünnepét választotta titulusul Nyírbátor minorita temploma (1717), legújabban pedig Káptalanfüred. A porcinkula búcsú-hagyományt a jozefinista szellem elsorvasztotta, a hazai ferencesek is alig törődtek vele. A harmadrend a nagy ferences reform (1897) óta hazánkban is újjászületett. Tagjai megtalálhatók a társadalom minden rétegében. - A kordás, ill. harmadrendi társulatok már a barokk időktől kezdve a maguk falujának templomában is iparkodtak a rendi szentek: Ferenc, Antal, Erzsébet, továbbá a rend kezdeményezte kultuszok: keresztút, betlehem oltárának, ill. képmásának fölállításával ferences légkört teremteni. Együttes hatásuk a ferences ihletésű népi jámborságban itt-ott most is él.

A teljes búcsú saját magunk részére illetve a tisztítótűzben szenvedő lelkek javára nyerhető el illetve ajánlható fel.

Augusztus 1. déltől augusztus 2. napnyugtáig
Feltételei: ezeken a napokon szentgyónás (előtte - utána 8 nappal) és szentáldozás. Hagyomány szerint ima a pápa szándékára (6 Miatyánk, 6 Üdvözlégy, 6 Dicsőség)
Annyiszor nyerhetünk e feltételekkel teljes búcsút, ahányszor elmegyünk ezen időszak alatt a templomba.

Boldogságos Szűz Mária, Angyalok Királynője, könyörögj érettünk.