Znamenia posledných čias.

Milý čitateľ,
najprv by som na úvod rád oslávil Ježiša Krista:“ Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym. Odovzdávam Ti svoje hriechy a prosím, aby si ma spasil. Oslavujem Ťa za to, že si za mňa zomrel, chválim Ťa za to, že si zomrel za moje hriechy, vyvyšujem Ťa za to, že si na seba vzal všetky moje hriechy, a daroval si mi večný život! Zvelebujem ťa za to, že si vstal z mŕtvych, vystúpil si do neba a sedíš po pravici Božej, aby si sa za mňa prihováral. Ty jediný si Pán, alleluja, ty jediný si Kráľ alleluja, Ty jediný si Spasiteľ! Ty si Syn Boží, rovný Otcovi, alleluja! Ty mi dávaš svojho Ducha, ako tešiteľa, zástancu, obhajcu, prímluvcu, aby ma viedol k Tebe Ježišu! Ďakujem Ti za to Ježišu! Tebe aj Otcovi patrí všetka úcta v Duchu Svätom, Tebe patrí najvyššia úcta a veleba, Tebe patrí sláva, Teba oslavujem teraz, ale túžim aj v nebesiach na veky vekov. Amen.“
Pravdepodobne nebudem písať k tejto téme nič nové, pretože ak poznáš Bibliu, tak si určite počul-a, čo bude predchádzať Ježišov príchod a aké budú znamenia konca čias. Odpusť mi, že túto tému dávam v odkazoch a biblických skratkách. Robím to s vedomím, že to už poznáš, a ak nie, tak si to môžeš nájsť či zopakovať všetko, aj iné miesta, ktoré sú v Biblii knižnej, či v online podobe.
V Mt 24,3 sa učeníci Ježiša pýtajú: „Povedz nám, kedy to bude a aké bude znamenie tvojho príchodu a konca sveta?“
Už pri tejto otázke učeníkov môžeš vytušiť, že my kresťania, by sme mali poznať znamenia posledných čias. Ježiš nepovedal učeníkom: „tak toto je tajomstvo, vy to nesmiete poznať dopredu, nepatrí sa, aby ste to vedeli...“ Nakoľko Ježiš nám toto všetko zjavil, tak je isté, že ON sám chce, aby sme poznali tieto znamenia a mohli sa pripraviť na všetko, hlavne pokáním, a očakávať JEHO zjavenie. On nechce, aby sme boli „v nevedomosti“ 1Pt 1,14. On „nám to povedal vopred“ Mt 24, 25, čiže ON chce, aby sme mali poznanie Kol 3,10.
1. Príde odpad od viery: 2 Sol 2,3 (odpadnúť od pravej viery môže iba ten, kto verí v Ježiša)
2.
Ľudia neznesú zdravé učenie a odvrátia sa od PRAVDY: 2 Tim 4,3-4
3. Ľudia sa budú pridŕžať zvodných duchov a učenia démonov: 1 Tim 4,1
4. Budú mať výzor nábožnosti: 2 Tim 3,5
5. Evanjelium bude ohlasované po celom svete: Mt 24,14 (čo sa dialo už skoro 2000 rokov...)
6.
Vystúpi mnoho falošných prorokov: Mt 24,11, 2Pt 2,1, 1Jn 4,1, podobne bolo - Jer 14,14
7. Budú sa ohlasovať bludy: 2 Sol 2,11, Ef 4,14, 2 Tim 3,13
8. Akí budú ľudia voči sebe čo sa týka spolunažívania: 2 Tim 3,1-5
9. Odpad nevesty Kristovej, ktorá sa stane neviestkou antikrista: Zjv 17 – celá kapitola, ale hlavne verše 4, 6, 9, 18. Ďalej sv. apoštol Pavol varuje : Sk 20, 28-30, a tiež Jn 16, 12
10. Bude sa ohlasovať iný Kristus, iné evanjelium, ľudia príjmu iného ducha: 2 Kor 11, 4,
11. Na ľudstvo sa vylejú čaše Božieho hnevu ako trest za hriechy: Zjv15,5 – 16,21, Jer 15,2, a iné miesta... (aj keď boli na zemi doteraz rôzne utrpenia, pred koncom budú najväčšie, lebo „keby ich Pán Ježiš neskrátil, nezachránil by sa nik...“Mt 24,22)
12. Zjaví sa antikrist, ktorého „Ježiš zabije dychom svojich úst a zničí jasom svojho príchodu...“:
2 Sol 2,8 1Jn 2,18-23, 2Jn 7
13. Tento viditeľný svet, zem aj vesmír, toto všetko bude zničené: Mt 24,29, 1 Kor 15, 23-24 (žiadne 1000 ročné kráľovstvo tu na zemi, či duchovné, alebo iné, sa nebude konať, ako niektorí bludne vykladajú Zjv 20)
14. Zjavenie Syna človeka – Syna Božieho, Ježiša ako Sudcu živých i mŕtvych, čiže posledný SÚD: Mt 24,30 Mt, 25,31-33
15. VZKRIESENIE mŕtvych: 1 Sol 4,13-18 2 Kor 4,14 Sk 24,15 Flp 3,11 Ef 2,6; a následne VYTRHNUTIE – vyzdvihnutie - uchvátenie, znovuzrodených (Jn 3,5) kresťanov patriacich Kristovi Ježišovi, do neba: 1 Sol 4,13-18, 1 Kor 15, 51-58.

16. Šelma a aj falošný prorok, budú zaživa hodení do ohnivého jazera: Zjv 19,20
17. Diabol bude zvrhnutý do ohnivého jazera na konci časov: Zjv 20, 10
18. Smrť a aj podsvetie, bude zvrhnuté do ohnivého jazera: Zjv 20, 14
19. Každý, kto nebude zapísaný do KNIHY ŽIVOTA, bude zvrhnutý do ohnivého jazera: Zjv 20,15
20. Už bude len: ohnivé jazero - večné muky zavrhnutých spolu s démonmi a nebeské kráľovstvo v ktorom bude večné šťastie spasených, ktorí budú s Ježišom kraľovať 2 Tim 2,11-13, naveky vekov!
dyk
Lukáš 12,43n
43 Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť. 44 Veru, hovorím vám: Ustanoví ho nad všetkým, čo má.
!!!!!!!
45
Ale keby si ten sluha v srdci povedal: “Môj pán voľajako nejde,” a začal by biť sluhov a slúžky, jesť, piť a opíjať sa, 46 pán toho sluhu príde v deň, keď to najmenej čaká, a v hodinu, o ktorej nevie, oddelí ho a dá mu podiel medzi nevernými. …More
Lukáš 12,43n
43 Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť. 44 Veru, hovorím vám: Ustanoví ho nad všetkým, čo má.
!!!!!!!
45
Ale keby si ten sluha v srdci povedal: “Môj pán voľajako nejde,” a začal by biť sluhov a slúžky, jesť, piť a opíjať sa, 46 pán toho sluhu príde v deň, keď to najmenej čaká, a v hodinu, o ktorej nevie, oddelí ho a dá mu podiel medzi nevernými.
!!!!!!!
47
Toho sluhu, ktorý poznal vôľu svojho pána, no nepripravil sa a nesplnil jeho vôľu, veľmi zbijú. 48 Toho, ktorý ju nepoznal a urobil niečo, za čo si zaslúži bitku, menej zbijú. Kto mnoho dostal, od toho sa bude mnoho požadovať, a komu veľa zverili, od toho budú viac žiadať.

TRIEDENIE DUCHOV
49
Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo chcem? Len aby už vzplanul! 50 Ale krstom mám byť pokrstený a ako mi je úzko, kým sa to nestane! 51 Myslíte si, že som prišiel darovať pokoj zemi? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie. 52 Lebo odteraz sa päť ľudí v jednom dome rozdelí: traja proti dvom a dvaja proti trom. 53 Rozdelia sa otec proti synovi a syn proti otcovi, matka proti dcére a dcéra proti matke, svokra proti neveste a nevesta proti svokre."