Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks35

"Đối với tôi bạn sẽ không có quyền lực nếu nó không được ban cho ban bởi truyền thông" (xem John 19,11)

vi.cartoon
Hình ảnh: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsXgkbpfbefh