Válka naprogramována jako součást příchodu antikrista.

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 9. dubna 2022.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
poselstvi-zbytku.org/html1/1971.html

TI, KDO CHODÍ SAMI, STANOU SE KOŘISTÍ VLKŮ

Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
PŘIJMĚTE POŽEHNÁNÍ, KTERÉ NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE POSÍLÁ KAŽDÉMU Z VÁS. POŽEHNÁNÍ, KTERÉ BUDE HMATATELNÉ V ŽIVOTĚ KAŽDÉHO Z VÁS, POKUD TUTO VÝZVU PŘIJMETE S VÍROU A KAJÍCÍM A POKORNÝM SRDCEM.
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, činy a jednání každého z vás nejsou překvapivé. Nejsvětější Trojice ví, co děláte a jak jednáte, co máte v úmyslu dělat a co je ve vašem srdci.
Zůstaňte i nadále věrní jako děti, které jsou hodny našeho Krále a Pána a naší Matky a Královny posledních časů. Zůstávejte ve víře, nepochybujte, buďte pevné a horlivě konejte dobro [Gal 6, 9-10]. Pohromy dopadají s větší tvrdostí, když lidská stvoření pohrdají naším Králem.
Jsme vaši ochránci a společníci na cestě, a proto vám jako Kníže nebeských legií musím říct:
POHROMY, KTERÉ ZASÁHNOU LIDSTVO BUDOU VĚTŠÍ KVŮLI NEPOSLUŠNOSTI LIDSKÉHO STVOŘENÍ.
Přírodní katastrofy budou působit s větší silou. Některé katastrofy způsobuje příroda, jiné člověk, který využívá vědu ke zlu. Slunce zesiluje své erupce, bude dusit člověka i samotnou Zemi, která bude reagovat otřesy.
Válka je prezentována jako boj o území, přičemž zůstává skryto, že byla naprogramována jako součást příchodu antikrista.
Bude prolita krev mocného tvora a válka se rozšíří, kolik "běda" [Zj 8, 13] jsou a budou slyšet po celé zemi, neboť současný čas je dobou nářku. Mocnosti se střetnou neznámými zbraněmi a lidstvo bude ohromeno.
Lidé na cestě:
TOTO JE ROZHODUJÍCÍ OKAMŽIK!
Proto jsem vás vyzval, abyste byli obezřetní a "nesoudili" [Lk 6, 37]. Ti, kdo byli dosud ušetřeni Božího soudu, neuniknou při Varování svému vlastnímu soudu.
Modlete se, Boží lidé, modlete se, čiňte pokání a vytrvejte ve víře, modlitba je nezbytná.

Modlete se, Boží lidé, křižovatka pro lidstvo je stále těžší a vy poznáte bolest.

Modlete se Boží lidé, je naléhavé modlit se za země, které zažijí silné otřesy.
Živte svého ducha svatou eucharistií, buďte sjednocení. Ti, kdo chodí sami, se stanou kořistí vlků.
Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, mějte zásoby jídla.
Chcete zachránit svou duši? Jděte proti proudu světa.
V této době se děti naší Matky a Královny posledních časů modlí srdcem.
Chráním vás, moji milovaní, žehnám vám.
Svatý archanděl Michael

poselstvi-zbytku.org/html1/1971.html