Clicks352
Stano Kobella

Proroctvo... "Nové štáty" a "postapokalyptický" svet, naslúchajte čo Duch vraví

4. decembra 2021 - od sestry Barbory

Písmo: Ján 3:16 Lebo Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby každý, kto v Neho verí, nezahynul, ale mal večný život. 17 Lebo Boh neposlal svojho Syna na svet preto, aby súdil svet, ale aby svet mohol byť spasený skrze Neho. 18 Kto verí v Neho, nebude odsúdený, ale ten, kto neverí, už je odsúdený, lebo neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho. 19 A to je ten súd, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia milovali viac tmu ako svetlo, pretože ich skutky boli zlé. 20 Lebo každý, kto robí zlo, nenávidí svetlo, ani nejde k svetlu, aby neboli pokarhané (napravené, odhalené) jeho skutky.

Slovo: Budú sa potácať po uliciach, pokrytí s boľačkami v otupenosti. Nastane mocný zápas v národoch. Skupiny preživších sa budú zoskupovať dokopy, hľadajúc jedlo a zásoby. Milióny zomrú. Ochabnutí, starší, uväznení a mentálne chorí budú pozabíjaní. Bude zavedený nový svetový poriadok. Zostávajúci boháči budú riadiť všetky aspekty života. Budú všetko vlastniť pôdu, vodu i vzduch. Armádna polícia bude patrolovať po uliciach. Ktorýchkoľvek porušiteľov zákona zastrelia na mieste. Nezostane tam už žiadna demokracia ani republika. Diktátor odstráni všetky skupiny odporu. Koncentračné tábory budú rozosiate po celých Nových štátoch. Moje meno a moja kniha budú zakázané a ilegálne. Zem bola dotlčená pohromou za pohromou, a vojnou. Tyranský diktátor sveta je teraz pri moci. Ten kto máš uši, počúvaj, čo Duch vraví.

Word: They will be staggering in the streets, covered with sores in a stupor. There will be a power struggle in the nations. Groups of survivors will band together searching for food and supplies. Millions will have died. The infirmed, elderly, incarcerated, and mentally ill will have been killed. A new world order will be implemented. The remaining rich men will control all aspects of life. They will own everything, the land, the water, and the air. The military police will patrol the streets. They will shoot any law breakers on site. There will be no democracy or republic remaining. The dictator will remove all resistance groups. Concentration camps will be scattered across the new states. My name and my book will be banned and illegal. The earth has been pummeled by disaster after disaster, and war. The tyrant dictator of the world is now in power. He who has an ear listen, to what the spirit says.

youtube.com/watch?v=lkOGOk4iBfY
Public domain