Stylita
3426

Boží slovo na den 20.1. A.D. 2022

Ježíš se uchýlil se svými učedníky k moři a velké množství lidu z Galileje šlo za ním. Také z Judska, z Jeruzaléma, z Idumeje, ze Zajordání, i z okolí Tyru a Sidónu přišlo k němu mnoho lidí, protože slyšeli, co všechno koná. Tu řekl svým učedníkům, že mají mít pro něho připravenou loďku, aby se na něho (lidé) netlačili. Mnoho jich totiž uzdravil, takže se neduživí hrnuli k němu, aby se ho mohli dotknout. Kdykoli ho viděli nečistí duchové, padali před ním na zem a křičeli: "Ty jsi Syn Boží!" On jim však přísně zakazoval, aby ho neprozrazovali.
Mk 3,7-12
U.S.C.A.E.
Béda Pred Pánom padali jedni i druhí: ranení telesnými chorobami i trápení nečistými duchmi. Chorí jednoducho s úmyslom získať zdravie, kým posadnutí, či skôr v nich prebývajúci zlí duchovia, boli zo strachu z Božej moci nútení nielen vrhnúť sa pred ním na zem, ale i vyznať jeho vznešenosť; preto nasleduje: a kričali: Ty si Boží Syn! Podivuhodná je slepota ariánov, keď po sláve vzkriesenia popi…More
Béda Pred Pánom padali jedni i druhí: ranení telesnými chorobami i trápení nečistými duchmi. Chorí jednoducho s úmyslom získať zdravie, kým posadnutí, či skôr v nich prebývajúci zlí duchovia, boli zo strachu z Božej moci nútení nielen vrhnúť sa pred ním na zem, ale i vyznať jeho vznešenosť; preto nasleduje: a kričali: Ty si Boží Syn! Podivuhodná je slepota ariánov, keď po sláve vzkriesenia popierajú Božieho Syna, hoci zlí duchovia ho vyznávajú ešte odetého do smrteľného tela. Nasleduje: 12 ale on im prísne pohrozil, aby ho neprezrádzali. Lebo hriešnikovi Boh hovorí: Prečo odriekaš moje príkazy? (Ž 50,16) Hriešnikovi sa teda zakazuje ohlasovať Pána, aby ho niekto nepočul ohlasovať a nenasledoval mýliaceho sa. Zlý duch nie je dobrý učiteľ, lebo často primiešava do pravdy klamstvo, aby klamné svedectvo zakryl zdaním pravdy. Ostatne nielen zlým duchom, ale i tým, ktorých Kristus uzdravil, a aj apoštolom pred umučením sa prikazuje o ňom mlčať, aby sa hlásaním Božej vznešenosti neoddialil osoh z umučenia. V alegorickom zmysle keď Pán vyšiel zo synagógy a utiahol sa k moru, dal predobraz spásy pohanov, ku ktorým láskavo prišiel skrze vieru, keď pre neveru opustil Judeu. Lebo správne sa pohanské národy zmietané na rozličných cestičkách hriechov prirovnávajú k nepokojnému moru. A šiel za ním veľký zástup z rozličných krajov, lebo na hlásanie apoštolov láskavo prijal mnohé národy, ktoré za ním prichádzali. Loďka, ktorá poslúžila Pánovi na mori, je Cirkev zhromaždená z pohanov. Na loďku nastúpil pre zástup, aby ho netlačil, uniká pred rozbúrenými mysľami telesných ľudí a raduje sa z toho, že prišiel k tým, čo pohŕdajú svetskou slávou, a robí si u nich príbytok. Je rozdiel medzi tým, tlačiť sa na Pána a dotknúť sa ho. Tlačia sa tí, čo telesnými myšlienkami či skutkami narúšajú pokoj, v ktorom zostáva pravda, a dotýka sa ten, kto ho vierou a láskou prijal do srdca. Preto sa hovorí, že tí, čo sa ho dotkli, boli uzdravení.
Stylita
Z denní liturgie
2. týden v mezidobí - Liturgie.cz

1. čtení:
Čtení z první knihy Samuelovy.
Když vojsko přitáhlo a David se vracel po zabití Filišťana, ze všech izraelských měst vycházely králi Saulovi na uvítanou ženy se zpěvem a tanci, s bubínky, jásotem a cimbály. A ženy při tanci prozpěvovaly: "Saul pobil své tisíce, a David své desetitisíce." Saul se velmi rozhněval a bral tu věc ve zlém; …More
Z denní liturgie
2. týden v mezidobí - Liturgie.cz

1. čtení:
Čtení z první knihy Samuelovy.
Když vojsko přitáhlo a David se vracel po zabití Filišťana, ze všech izraelských měst vycházely králi Saulovi na uvítanou ženy se zpěvem a tanci, s bubínky, jásotem a cimbály. A ženy při tanci prozpěvovaly: "Saul pobil své tisíce, a David své desetitisíce." Saul se velmi rozhněval a bral tu věc ve zlém; řekl: "Davidovi dali desetitisíce, a mně dali tisíce! Schází mu už jen království!" A od toho dne se Saul stále díval na Davida nevraživě. Saul mluvil svému synu Jonatanovi a svým dvořanům o tom, že je třeba Davida zabít. Protože však Saulův syn Jonatan Davida velmi miloval, sdělil mu to slovy: "Můj otec Saul usiluje tě zabít; prosím tě, měj se proto zítřejšího rána na pozoru! Jdi se schovat a zůstávej v úkrytu. Já pak vyjdu a budu stát vedle svého otce na poli, kde budeš, a budu o tobě mluvit svému otci. Uvidím, co je, a oznámím ti to." Jonatan tedy mluvil svému otci Saulovi o Davidovi dobře a řekl mu: "Nechť se král neprohřeší proti svému služebníku Davidovi! On se přece proti tobě neprovinil, ano, jeho činnost je ti velmi užitečná. Vydal svůj život v nebezpečí, zabil Filišťana a Hospodin dopomohl skrze něho celému Izraeli k velkému vítězství. Sám jsi to viděl a měl jsi z toho radost. Proč by ses tedy proti nevinné krvi prohřešoval tím, že pro nic za nic chceš dát Davida zabít?" Saul si dal od Jonatana říci a přísahal: "Jako že je živ Hospodin, nebude zabit!" Potom Jonatan zavolal Davida, oznámil mu všechny ty věci a uvedl Davida k Saulovi. Stál tedy v jeho službě jako dříve.
1Sam 18,6-9;19,1-7

Žalm:
V Boha důvěřuji, nebudu se bát.

Smiluj se nade mnou, Bože, neboť člověk po mně šlape,
stále mě tísní bojem.
Stále po mně šlapou moji protivníci,
je jich hodně, kdo proti mně brojí.

Ty sám si zapiš mou bídu,
vpiš mé slzy do svého záznamu,
mé trampoty do svého svitku!
Pak ustoupí moji nepřátelé,
kdykoli tě budu volat;
vím velmi dobře, že Bůh je pro mě!

V Boha, jehož slib velebím,
v Hospodina, jehož slib velebím,
v Boha důvěřuji a nebudu se bát,
co mi může udělat člověk?

Bože, jsem ti zavázán sliby,
přinesu ti děkovnou oběť.
Zl 56

Evangelium:
Mk 3,7-12