Saint Jacques

Extraits de la liturgie byzantine dans la tradition de Corfou.
Ύμνοι Αγίου Αποστόλου Ιακώβου του Ζεβεδαίου

Stichère des vêpres

Ἐὰν ἀνομίας παρατηρήσῃς, Κύριε, Κύριε τίς ὑποστήσεται; ὅτι παρὰ σοὶ ὁ ἱλασμός ἐστιν.

Si tu regardes nos iniquités, Seigneur, Seigneur, qui soutiendra ton regard ? Auprès de toi se trouve le pardon.

Μάκαρ θεόπτα Ἰάκωβε, σὺ τὴν τοῦ Λόγου φωνήν, παραυτίκα δεξάμενος, πατρικῆς ἠλόγησας, θεραπείας καὶ σχέσεως· καταλιπὼν γάρ, βίου τὸν τάραχον, εἰς νοητήν δέ, μεταβὰς θάλασσαν, ταύτην ἐτάραξας, εὐσεβείας δόγμασι, καὶ ταῖς βρονταῖς, ταῖς ὑπερκοσμίοις σου, θεομακάριστε.

Jacques, bienheureux témoin oculaire de Dieu, à l'appel du Verbe ayant répondu sur le champ, tu n'as pas mis en compte le respect dû à ton père ni ton amour envers lui; laissant donc les troubles de la vie, tu es allé remuer, bienheureux Apôtre, l'océan de la pensée avec les enseignements de la foi et les tonnantes révélations provenant de l'au-delà.

Doxastikon des vêpres

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.

Ἀπόστολε καὶ Μάρτυς, Ἰάκωβε, τοῦ καλοῦ ποιμένος τὸ θεόλεκτον πρόβατον, τῷ ὁμαίμονι ἐν ὑψίστοις συναγαλλόμενος, αἴτησαι τοῖς ἑορτάζουσι τὸ σεπτόν σου μνημόσυνον, ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, καὶ τὸ μέγα ἔλεος.

Saint Jacques, apôtre et martyr, brebis choisie du bon Pasteur, toi qui exultes avec ton frère dans le ciel, demande pour qui célèbre ta mémoire sacrée le pardon des péchés et la grande miséricorde.

Cathisme

Χριστῷ μαθητευθείς, καὶ πιὼν τὸ ἐκείνου, ποτήριον σοφέ, ὥσπερ ἔφη σοι μάκαρ, μαχαίρᾳ Ἰάκωβε, ἀπεκτάνθης Ἀπόστολε· ὅθεν ἅπασα, ἡ Ἐκκλησία χορεύει, ἑορτάζουσα, τὴν παναγίαν σου μνήμην, ἐν ᾗ εὐφημοῦμέν σε.

En disciple du Christ ayant bu son calice, comme lui-même te l'avait dit, sous le glaive, bienheureux apôtre Jacques, tu fus mis à mort; aussi l'Eglise entière exulte en célébrant comme une fête ta mémoire sacrée.

Stichère des laudes

Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυναστείαις αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὐτὸν κατὰ τὸ πλῆθος τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ.

Louez-le dans ses puissances, louez-le dans la plénitude sa grandeur.

Τῷ καλάμῳ τῆς χάριτος, ἐκ βυθοῦ ματαιότητος, τοὺς βροτοὺς ἀνείλκυσας, ἀξιάγαστε, τοῦ Διδασκάλου τοῖς νεύμασιν, ὑπείκων Ἰάκωβε, τοῦ φωτίσαντος τὴν σήν, κατὰ πάντα διάνοιαν, καὶ Ἀπόστολον, καὶ σεπτὸν θεηγόρον σε Παμμάκαρ, ἀναδείξαντος τῆς τούτου, ἀκαταλήπτου Θεότητος.

De l'océan des vaines illusions tu repêchas les mortels avec la grâce divine pour roseau, admirable Jacques, te soumettant aux ordres du Maître qui éclaira ton âme en plénitude et fit de toi un apôtre, Bienheureux, prédicateur de son insaisissable divinité.

Doxastikon des laudes

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit

Δεῦτε τῆς οὐρανίου μυσταγωγίας τὸν κήρυκα, καὶ ὑποφήτην τοῦ Εὐαγγελίου, ψαλμικαῖς ὑμνῳδίαις, Ἰάκωβον εὐφημήσωμεν· οὗτος γὰρ ποταμὸς ἀνεδείχθη τοῦ νοητοῦ Παραδείσου, τὰς ψυχικὰς ἀρούρας, τοῖς οὐρανίοις ὄμβροις ἐπάρδων, καὶ καρποφόρους δεικνύων Χριστῷ τῷ Θεῷ, τῷ παρέχοντι πᾶσι ταῖς πρεσβείαις αὐτοῦ, ἱλασμόν καὶ φωτισμὸν καὶ μέγα ἔλεος.

Venez, par des psaumes et des cantiques louons saint Jacques, le prédicateur des mystères du ciel, le serviteur de l'Evangile du Christ; car ce fleuve du mystique Paradis grâce aux pluies célestes arrosa le champ des âmes et lui fit porter du fruit pour le Christ notre Dieu qui, par ses prières, accorde à tous le pardon et l’illumination et la grande miséricorde.

Apolytikion

Γόνος ἅγιος, βροντῆς ὑπάρχων, κατεβρόντησας, τὴ οἰκουμένη, τὴν τοῦ Σωτῆρος Ἰάκωβε κένωσιν, καὶ τὸ ποτήριον τούτου ἐξέπιες, μαρτυρικῶς ἐναθλήσας Ἀπόστολε, ὅθεν πάντοτε, ἐξαίτει τοὶς σὲ γεραίρουσι, πταισμάτων ἱλασμὸν καὶ μέγα ἔλεος.

Etant saint fils du tonnerre, tu as foudroyé le monde, tu as bu cette coupe jusqu’à la dernière goutte, la kénose du Sauveur, apôtre Jacques qui as lutté en martyr, demande donc toujours pour ceux qui t’honorent le pardon des fautes et la grande miséricorde.