Clicks1.1K
Varovanie

MOU MISÍ NENÍ VÁM DÁT NOVOU BIBLI. TAK BY TOMU NIKDY NEMOHLO BÝT, PROTOŽE KNIHA MÉHO OTCE OBSAHUJE CELOU PRAVDU.

Poselství Ježíše ze dne 24. března 2013 v 18:06.
jezis-kristus-varovanie.net/varovani.org/html2/744.html

MOU MISÍ NENÍ VÁM DÁT NOVOU BIBLI. TAK BY TOMU NIKDY NEMOHLO BÝT, PROTOŽE KNIHA MÉHO OTCE OBSAHUJE CELOU PRAVDU.

Má vroucně milovaná dcero,
když se tě budou tázat ti, kteří Mě milují, co je účelem této mise, tvá odpověď musí být – zachránit vaše duše. Když budeš posmívána, zesměšňována a budou se tě ptát, co ti dává právo hlásat Boží Slovo – odpověď je, že tím Ježíš může zachránit vaše duše. Potom, když ti, kteří již hlásají mé svaté Slovo a kteří následují má učení, tě obviní z kacířství, odpovíš jim takto: Vy, kteří jste věrní Kristu, nemyslíte, že vy také jste v očích Boha hříšníci? Cožpak nechcete také zachránit svoje duše?
Hřích bude stát vždy mezi vámi a Bohem. Každičká duše, včetně nejzatvrzelejších hříšníků a těch mezi vámi, kteří jste vybrané duše, nebudete nikdy svobodni od hříchu, dokud znovu nepřijdu. Můžete být vykoupeni pokaždé, když se vyzpovídáte ze svých hříchů, ale vaše duše zůstane očištěná jen na krátký čas.
Nikdy nemějte pocit, že nepotřebujete potravu života. Mé Světlo vás nyní táhne ke Mně skrze tuto velmi mimořádnou misi. Dávám vám velká požehnání a zvláštní milosti, když odpovídáte na moje volání, když vás vábím do mého nového království – mého Nového ráje.
Možná, že věříte, že Bůh by nepotřeboval poslat dalšího proroka – že lidstvo bylo uvolněno ze sevření Satana po mé smrti na kříži, že vám již byla dána Pravda skrze mé učení a že Pravda je obsažena v Knize mého Otce, nejsvětější Bibli. A měli byste pravdu, ale jen v tom. Je ještě mnohé, co musíte poznat, protože proroctví, obsažená v Knize Zjevení vám nejsou známa. Byl vám dán souhrn – a ještě mnozí z vás jej stále odmítají uznat. Nevšímáte si Knihy Zjevení a nemáte chuť jí porozumět.
Mou misí není dát vám novou Bibli, neboť tak by tomu nikdy být nemohlo, protože Kniha mého Otce obsahuje celou Pravdu. Mou úlohou ve světě, který se ponořil do pohanství, je jednak vám připomenout Pravdu, a pak je to mé přání připravit vaše duše na čas mého Druhého příchodu.
Mnoho vás říká, že Mě ctí, ale mnozí od Pravdy odpadli. Mnozí nevěří v Satana nebo v existenci pekla a jako takoví neberou hřích vážně. Vaší tolerancí hříchu jste byli uvedeni do smrtelného omylu. A nyní přijdou do všech křesťanských církví smrtelné omyly, kdy hřích bude dán stranou. Budete uvedeni do učení klamu. Je to plán vymyšlený Zlým, aby vás ode Mne odvedl.
Protože má Boží přítomnost, mé Tělo a má Krev, je obsažena v každém svatostánku na světě – byli jste schopni s hříchem bojovat. Ale nyní, když přichází plán k odstranění nejsvětější eucharistie, budete bezmocní.
Proto vám odhaluji Pravdu toho, co má přijít, abych vás mohl připravit. Jen proto, že vás miluji, k vám nyní volám.
Až omyly budou odkryty, pak pochopíte, kolik se toho musíte naučit, jak vám pýcha zabránila přijmout moji ruku milosrdenství a jak nicotní jste beze Mne.

Váš Ježíš