Clicks1.1K
Varovanie
18

BYL POSLÁN ROZLOŽIT MOU CÍRKEV A ROZTRHAT JI NA MALÉ KOUSKY

Poselství Ježíše ze dne 8. března 2013 v 14:05.
jezis-kristus-varovanie.net/varovani.org/html2/728.html

BYL POSLÁN ROZLOŽIT MOU CÍRKEV A ROZTRHAT JI NA MALÉ KOUSKY

Má vroucně milovaná dcero,
Satan kypí vztekem proti mé církvi na zemi a jeho pustošení se dále rozšiřuje uvnitř jejích zdí.
Lstivý podvodník, který trpělivě čekal na svou příležitost, brzy vyhlásí svou vládu nad mými ubohými, nic netušícími, posvěcenými služebníky. Bolest, jakou jim způsobí, je pro Mne příliš těžká, abych ji nesl, a přesto, jeho vláda vyvrcholí v poslední očistě od zla v srdci mé církve.
Pečlivě manévroval, aby dosáhl své pozice, a brzy uvidíte jeho okázalé chování uprostřed jeho honosného dvora. Ze začátku bude svou pýchu, aroganci a posedlost sám sebou pečlivě skrývat před světem. Ve vnějším světě uslyšíte výdech úlevy, až zazní trubky a oznámí jeho mandát hlavy mé církve.
Mé Tělo je mou církví, ale nebude to Mně, Ježíši Kristu, komu bude přísahat svou věrnost, neboť pro Mne nemá žádnou lásku. Jeho věrnost patří šelmě, a jak jen se bude smát a vysmívat se mým posvěceným služebníkům, kteří ho budou podporovat.
On, který se odváží usednout v mém chrámu a který byl poslán Zlým, nemůže mluvit pravdu, protože nepřichází ode Mne. Byl poslán, aby rozložil mou církev a roztrhal ji na malé kousky před tím, než ji vyplivne ze svých hanebných úst.
Mé Tělo je mou církví. Má církev je ještě naživu, ale jen ti, kteří mluví Pravdu a drží se pevně mého svatého Božího Slova, mohou být částí mé církve na zemi. Nyní, kdy se ukáže poslední urážka vůči Mně, Ježíši Kristu, prostřednictvím Petrova stolce, konečně pochopíte Pravdu.
Kniha Pravdy, předpověděná Danielovi pro čas konce, nemá být brána členy mé církve lehkovážně, neboť u mých milovaných posvěcených služebníků vyvolá její obsah nevolnost, až si uvědomí, že mluvím Pravdu.
Falešný prorok – který se vydává za vůdce mé církve – je již připraven nosit roucha, která nebyla zhotovena pro něho.
Znesvětí mou nejsvětější eucharistii a rozdělí mou církev ve dví a pak znovu ve dví.
Bude se snažit zbavit úřadu věrné služebníky mého milovaného svatého vikáře, papeže Benedikta XVI., jmenovaného Mnou.
Vykoření všechny věrné mému učení a předhodí je vlkům.
Jeho činy nebudou zřejmé hned, ale příznaky budou brzy zjevné, když se vydá získat podporu vlivných světových vůdců a těch, kteří jsou ve vysokých pozicích.
Až ohavnost zapustí kořeny, pak změny budou náhlé. Jeho oznámení o vytvoření sloučené katolické církve, spojením všech věrouk a ostatních náboženství, přijde brzy poté.
Bude stát v čele nového světového náboženství a bude panovat nad pohanskými náboženstvími. Přijme ateismus tím, že jej zbaví znamení hanby, o kterém řekne, že je spojeno s usilováním o takzvaná lidská práva. Všechno, co je v očích Boha hříchem, bude touto novou, všezahrnující církví, pokládáno za přijatelné.
Kdokoliv se ho odváží zpochybnit, bude vyhledán a potrestán. Kněží, biskupové a kardinálové, kteří se mu postaví na odpor, budou exkomunikováni a zbaveni svých titulů. Ostatní budou zastrašováni a pronásledováni spolu s mnoha kněžími, kteří se budou muset skrývat.
Vy, moji ubozí posvěcení služebníci, kteří nyní poznáváte můj hlas, prosím, slyšte Mě, když se pokouším vás dosáhnout, abych vám přinesl útěchu. Nikdy bych vás nežádal, abyste odmítli moji církev na zemi, neboť jsem to byl Já, váš milovaný Spasitel, kdo ji vytvořil. Nabídl jsem své Tělo jako živoucí oběť, abych vás zachránil. Byla vám dána odpovědnost svědčit v mém jménu, abyste zachránili duše těch, které poučujete a vedete.
Vše, co můžete dělat, je důvěřovat Mi a nadále Mi sloužit. Co udělat nesmíte, je přijmout jakékoliv učení, které vám bude předloženo a o kterém budete okamžitě vědět, že není v souladu s mým učením. Musíte dělat, co vám říká vaše srdce, ale vězte toto:
Tato doba vám přivodí hlubokou bolest, a hluboký žal, který zakusíte, až uvidíte, jak má církev bude znesvěcena a zanechá vás v pláči. Ale musíte rozpoznat lži, které vám budou nyní předloženy jako to, čím jsou – jako potupa mé smrti na kříži.
Toto zničení může mít za následek zhroucení struktury mé církve. Změny a úpravy budov spolu s novým chrámem postaveným pro novou světovou církev budou provedeny a umístěny v Římě.
Buďte si jisti, že stejně tak jako můj chrám bude znesvěcen, že Já, Ježíš Kristus, Spasitel všeho lidstva, budu zavržen a hozen do stoky.

Váš Ježíš
Stano Kobella
Ježiš: "Mé Tělo je mou církví." - Presne tak, uvedomte si ľudia, že Kristova cirkev je Jeho Telo, to jest všetci ľudia, ktorí Krista milujeme a preto konáme podľa Jeho svätej vôle.

Nie je to žiadna pozemská cirkev, vedená ľuďmi, ale je to Nebeské kráľovstvo, kde kraľuje Ježiš v srdciach Jeho detí, ktorí spoločne tvoríme obrazne povedané "Kristovo telo". Ak sa kajáte, pokorujete pred Pánom a …More
Ježiš: "Mé Tělo je mou církví." - Presne tak, uvedomte si ľudia, že Kristova cirkev je Jeho Telo, to jest všetci ľudia, ktorí Krista milujeme a preto konáme podľa Jeho svätej vôle.

Nie je to žiadna pozemská cirkev, vedená ľuďmi, ale je to Nebeské kráľovstvo, kde kraľuje Ježiš v srdciach Jeho detí, ktorí spoločne tvoríme obrazne povedané "Kristovo telo". Ak sa kajáte, pokorujete pred Pánom a hľadáte Jeho vôľu a činíte podľa nej, tak sa približujete k Pánovi, v pravde prijímate Jeho svätú vôľu do svojho srdca a zachovávate ju, čo je navonok vo vonkajšej cirkvi znázornené eucharistiou, pamiatkou na Pánovu poslednú večeru. Keď prijímate Božiu vôľu do vášho života, vtedy vpravde jete "Ježišovo duchovné telo", jete pravý pokrm večného života, premieňate vašu dušu vďaka nemu na Jeho obraz, posväcujete ju vďaka Božej milosti.
apredsasatoci
Nech je pozemska cirkev akokoľvek nedokonalá, keby nebola, už dávno by sme sa my ľudia medzi sebou pozabijali.
Stano Kobella
apredsasatočí: Napísal som to len preto, aby ste neupínali svoj zrak len na vonkajšiu cirkev, ale začali obracať svoj zrak do svojho vnútra k Ježišovi, k Božiemu kráľovstvu.
Ak chcete aby vonkajšia cirkev ožila, byť svetlom pre vonkajšiu cirkev, musíte najprv vstúpiť do vnútornej, večnej cirkvi Pánovej. Počkaj, pridám video, mám ho preložené už azda dva týždne.
TerezaK
A sv.Petrovi, byli dány klíče na hraní :-D :-D Stano, Stano :-) Církev, která ještě putuje po zemi, NIKDY NEVEDLI LIDÉ, ALE DUCH SVATÝ! Pán Ježíš ustanovil apoštola Petra, aby byl viditelnou hlavou Církve, a slíbil, že zůstane její hlavou neviditelnou (to jenom, kdybyste si přečetli Tomáškův katechismus). Papež (pravý nástupce, nyní je jím Benedikt XVI.), vždy bude jen ZÁSTUPCE, který má …More
A sv.Petrovi, byli dány klíče na hraní :-D :-D Stano, Stano :-) Církev, která ještě putuje po zemi, NIKDY NEVEDLI LIDÉ, ALE DUCH SVATÝ! Pán Ježíš ustanovil apoštola Petra, aby byl viditelnou hlavou Církve, a slíbil, že zůstane její hlavou neviditelnou (to jenom, kdybyste si přečetli Tomáškův katechismus). Papež (pravý nástupce, nyní je jím Benedikt XVI.), vždy bude jen ZÁSTUPCE, který má vykonávat Ježíšovu moc. (Mt 16.18)(moc- tj. především služba a starost o věčný život duší)
TerezaK
ale určitě jste to myslel dobře, jen jsem tomu neporozumněla
One more comment from TerezaK
TerezaK
Asi jste nám chtěl jen připomenout, co je v katolickém katechismu: "Údy Církve - Církev Kristova není pouhý spolek, do kterého se přihlašujeme jen jako členové. Církev Kristova je jeho tajemné tělo a my jako členové Církve jsme údy tohot tajemného těla. Říkáme tajemné neboli mystické tělo, poněvadž Církev nemá zevnější podobu těla Kristova. " Jako v jendom těle máme mnoho údů, ale všichny údy …More
Asi jste nám chtěl jen připomenout, co je v katolickém katechismu: "Údy Církve - Církev Kristova není pouhý spolek, do kterého se přihlašujeme jen jako členové. Církev Kristova je jeho tajemné tělo a my jako členové Církve jsme údy tohot tajemného těla. Říkáme tajemné neboli mystické tělo, poněvadž Církev nemá zevnější podobu těla Kristova. " Jako v jendom těle máme mnoho údů, ale všichny údy nemají stejnou službu,tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu..." (Řím.12,4-5)" (...)
"Často o tom přemýšlej, že nejsi pouhým členem Církev jako nějakého spolku,nýbrž údem tajemného těla Kristova. Podle toho se také chovej k ostatním údům, jeden za druhého se modlí, jeden druhému, pokud může ochotně pomáhá. " (zkráceno: Katechismus, kardin.Tomášek, kap.24.čl78, str.34 To jsou , základy, to by měl a jisté zná každý chodící do kostela, katolík :-)) Děkujeme za připomenutí ::-)
Freddy Gargamel
Zaujímavé, že sa ten "pravý pápež Benedikt XVI." otvorene nepostaví bludom, ktoré šíri Bergoglio? A tiež, ak je Benedikt XVI. jediným pravým pápežom, potom zákonite je Bergoglio falošným uzurpátorom pápežského prestolu! Prečo teda Benedikt XVI. proti nemu otvorene nevystúpi a neoznačí ho za toho, kým je? A prečo sa s ním namiesto toho bratá a objíma?
Nie, ono to asi bude s tou cirkvou a Cirkvou …More
Zaujímavé, že sa ten "pravý pápež Benedikt XVI." otvorene nepostaví bludom, ktoré šíri Bergoglio? A tiež, ak je Benedikt XVI. jediným pravým pápežom, potom zákonite je Bergoglio falošným uzurpátorom pápežského prestolu! Prečo teda Benedikt XVI. proti nemu otvorene nevystúpi a neoznačí ho za toho, kým je? A prečo sa s ním namiesto toho bratá a objíma?
Nie, ono to asi bude s tou cirkvou a Cirkvou trošku inak, že... Asi skôr tak, ako píše vyššie Stano. Len pre vás, ktorý máte svoj zrak upretý nie na nebo, ale na zem, na úrady a úradníkov, to bude teraz veľmi ťažké... Čoraz ťažšie bude udržať si svoje ilúzie, lebo drzosť a agresivita falošného proroka bude každým dňom narastať...
TerezaK
Freddy: 1.) Benedikt NEMLČEL - akorát jste se o to, přiznejme si, vlastně ani nezajímal. 2.)Benedikt právě se vzdal VNĚJŠÍ MOCI, aby se odhalilo to, co ve Vatikánu je již po staletí a aby vedl svým příkladem (veden Duchem Svatým), církev, chápala? - tj. trpělivým výstupem na Golgotu.
TerezaK
...Abys pochopil, že křesťanská láska je žehnat svému vrahovi.
2 more comments from TerezaK
TerezaK
Mě se líbí, je zajímavé, že když sledujeme ta poselství různá, mnoho lidí se nechává vést Duchem Svatým, že se poslední dobou v mnohém shodují . je vidět, že jsou vedena Duchem Svatým(poselství katolická i protestantská na některých místech). Ale Duch Svatý, všimněte si, by nikdy neřekl, nemodlete se sv.růženec,nezastávejte se Magisteria Církve, apod. PROTože TO BY PÁN JEŽÍŠ neřekl. To už jsou …More
Mě se líbí, je zajímavé, že když sledujeme ta poselství různá, mnoho lidí se nechává vést Duchem Svatým, že se poslední dobou v mnohém shodují . je vidět, že jsou vedena Duchem Svatým(poselství katolická i protestantská na některých místech). Ale Duch Svatý, všimněte si, by nikdy neřekl, nemodlete se sv.růženec,nezastávejte se Magisteria Církve, apod. PROTože TO BY PÁN JEŽÍŠ neřekl. To už jsou interpretace jednotlivých lidí. např, ani |Stanovi, to Pán enřekne, ale on si to tak interpretuje. Přímo by mu to takto Pán nikdy neřekl,protože to by nebylo od Pána Ježíše. My jsme nyní měli: odpočiňte si, nemodlete se, nerozjímejte, jen odpočívejte mi na srdci, apod. A mnoho podobných bylo. poselství i nekatolických. Ale nikdy by Pán Ježíš neřekl, abychom se vůbec nemodlili sv. růženec,protže to není možné. Stejně tak, když Pán řekl, abychom se odpoutali od zarytých způsobů a někteří protestanté si to vykládají, že se má církev zbavit svých kořenů. ale to není možné, protože to by se zbavila Krista. Tam šlo o tom, zbavit se utkvělé představy, jak se se mnou chce Pán setkat, resp. jde o to, vzdát se své vůle a nechat se vést Bohem. Ale Bůh by nikdy neřekl, že není v eucharistii, protože takové poselství by prostě nebylo od Boha. Není v Hostiích ve falešné Církvi,ale v pravé církvi je stále přítomný ve způsobu chleba, až do konce světa. Ale Pán Ježíš jistě nechce, abychom byli závislí jen na této Jeho přítomnosti, to je něco navíc, ale chce a Je s námi stále. Zvl. tehdy a pro toho, pro koho je tato přítomnost nedostupná v dnešních dobách.. takže tak nějak...
TerezaK
Právě láska a úcta k Ježíšově Oběti, by měla člověka vést k tomu, že bude slyšet, když Bůh mluví.
TerezaK
na stránkách jezis-kristus -varovanie.net je napsané komu a jak bylo dáno. Zde je novější stránka: knihapravdy.sk zde je velmi přehledné vyhledávání: knihapravdy.sk/category/kniha-pravdy/ (i když na původních stránkách lze také,zde je to snažší)
dominikguzman
Prečo obálka tej knihy mi náramne pripomína obal ezoterickej knihy Tajemství? knihydobrovsky.cz/kniha/tajemstvi-82734 a názov knihy mi pripomína rovnako hroznú knihu Vo svetle pravdy od Abdrushina. A Mária Božieho Milosrdenstva, to nie je tá falošná vizionárka z Anglicka, ktorá sa už pred rokmi zdiskreditovala a bola odhalená ako podvodníčka, ktorá sa chcela na týchto posolstvách len nabaliť?
Varovanie
Poselství Ježíše ze dne 13. července 2012 v 23:05.

NYNÍ BYS MĚLA POCHOPIT, PROČ JSI JINÁ, NEŽ OSTATNÍ VIZIONÁŘI. JE TO PROTO, ŽE JSI PROROK, PROROK KONCE ČASU.

Má vroucně milovaná dcero,
musíš vědět, že úloha proroka se liší od úlohy vizionáře.
Prorok bude vždy vyděděncem, bude vždy nenáviděný, obávaný a izolovaný.
Prorok bude vždy pracovat sám, jako kdyby byl vyhnancem na poušti. Jedin…More
Poselství Ježíše ze dne 13. července 2012 v 23:05.

NYNÍ BYS MĚLA POCHOPIT, PROČ JSI JINÁ, NEŽ OSTATNÍ VIZIONÁŘI. JE TO PROTO, ŽE JSI PROROK, PROROK KONCE ČASU.

Má vroucně milovaná dcero,
musíš vědět, že úloha proroka se liší od úlohy vizionáře.
Prorok bude vždy vyděděncem, bude vždy nenáviděný, obávaný a izolovaný.
Prorok bude vždy pracovat sám, jako kdyby byl vyhnancem na poušti. Jediným ovocem na neplodné poušti bude Boží hlas.
Má dcero, když se cítíš osamělá a opuštěná, tak věz, že se takto cítili proroci v minulosti. Mnoho proroků cítilo tíhu tohoto úkolu, který jim byl svěřen.
Většina z nich věděla, že nebyli hodni šířit svaté Slovo Boha, ale přijali Boží volání z nebe, protože byli posláni.
Protože byli posláni do světa, znali instinktivně povinnosti, které museli plnit. Přesto to nebylo snadné.
Každé slovo, které pronesli, jim bylo hozeno zpátky do tváře.
V synagogách a chrámech, postavených k uctívání Boha, bylo každé jejich slovo roztrháno. Mnozí byli vyhnáni svým vlastním lidem a nemohli se vrátit do svého rodiště.
Mnozí se stali kočovníky a nikdy nenašli místa, kde by byli přivítáni jako ztracený syn. Místo toho pracovali, žili a zůstávali samotní bez nikoho, ke komu by se mohli obrátit.
Přesto ve svých srdcích věděli, že byli vedeni Bohem a necítili žádný strach, když mluvili jeho hlasem.
Milosti jim dané, jim umožňovaly zůstat silnými. Nikdy nezaváhali ve sdělování varování, proroctví a Božího Slova Božímu lidu.
Nezáleželo jim na tom, že se jim vysmívali, protože věděli, že Boží Pravda byla potravou života.
Bez Pravdy by Boží děti neměly prostředky k rozpoznání proroctví, když byla předpověděna. Ani by nebyly schopné přijmout Boží zákony, ustanovené Bohem pro dobro lidstva.
Odmítáni, zesměšňováni, vyvrženi a pokládáni za podivíny právě tak, jako jsem byl Já, během mého času na zemi, stále ještě předávali Boží Slovo. Jejich slova žijí navždy. Nikdy nezaniknou, protože sdělovali Slovo Pána, Boha Nejvyššího.
A tak to bude s tebou. Zůstaneš sama, jako hlas na poušti.
V mnoha kruzích mé církve si tě nebudou všímat.
Tentokrát je rozdíl v tom, že tato proroctví se vyplní během tvého života a Pravda bude této generaci dokázána.
Pak uvěří, až budou svědky důkazu Varování.
Proroctví pečetí, když je otvírám a odhaluji tobě jejich obsah, budou také důkazem, že jsem to Já, který prostřednictvím tebe, sedmého anděla, sedmého posla, hovoří k světu.
Budou ti naslouchat, přesto tě ale nabádám, abys zůstala mlčenlivá a vůči těm, kteří tě budou zpochybňovat nebo napadat, nezaujímala žádné stanovisko.
Dosud nerozumíš významu poselství. Časem porozumíš. Zatím nejsi oprávněna bránit mé Slovo.
Bude učiněn každý pokus tě obelstít při odpovědi, v naději, že se sama chytíš kvůli tvému nedostatku znalostí. Proto musíš zůstat klidná, izolovaná a v anonymitě, dokud ti nedám pokyn.
Nyní bys měla pochopit, proč jsi jiná, než ostatní vizionáři. Je to proto, že jsi prorok, prorok konce času.
Tato mise je ochraňována nebem a nemůže být zničena.
Jdi v míru a důvěře, má dcero.

Tvůj Ježíš
TerezaK
ezoterické knihy neznám(nikdy jsem je nečetla), takže s tím nemám problém. Obálek je mnoho a je asi těžké vybrat jednu, která by nikomu nic nepřipomínala. (Možná máte v sobě něco z ezoteriky nevyřešeného. Pokud mohu můj názor: duchovní zákony fungují, stejně jako hmotné, fyzikální. Ezoterici umí poznat, kdy je např.: voda posvěcená, apod-vídí, auru. Tj., že to prostě funguje. Záleží ale na tom, …More
ezoterické knihy neznám(nikdy jsem je nečetla), takže s tím nemám problém. Obálek je mnoho a je asi těžké vybrat jednu, která by nikomu nic nepřipomínala. (Možná máte v sobě něco z ezoteriky nevyřešeného. Pokud mohu můj názor: duchovní zákony fungují, stejně jako hmotné, fyzikální. Ezoterici umí poznat, kdy je např.: voda posvěcená, apod-vídí, auru. Tj., že to prostě funguje. Záleží ale na tom, jak a PRO KOHO A S JAKÝMI ÚMYSLY, se to používá. POKUD VĚŘÍM, že všechno má dopad na stvoření - pozitivní a laskavé myšlenky, spolupracuji s Duchem Sv., Pokud navíc znám, co učil Pán, vím, jak mohu dobro čerpat a předávat jej dál. Pokud se jen držím svátostí, ale zapomínám, že moje i MYŠLENKY mají vliv, těžko se udržím vůbec u platných svátostí a u Boha.)
Jinak brožurku vydalo nakladatelství, které jako jediné se u nás v době komunismu udrželo vydávat náboženské obrázky. (Nakladatel je katolík a má hodně dětí asi 10,už nevím)
dominikguzman
To čo je za stránku, ani tam nie je napísané, komu toto posolstvo bolo dané.
zaba
Utajenost osoby chápu, byla by obrazně řečeno roztrhána na kusy. Jejich obsah je totiž pravdivý (tedy se plní a je i ve shodě s ortodoxním výkladem bible), ale také velice výbušný. Odhaluje plán na převedení katolické církve do jednotné světové církve, která bude duchovní složkou NWO. Odhaluje mnoho o falešném proroku (úřadující dnešní papež) i jeho spolupráci s budoucím světským mesiášem …More
Utajenost osoby chápu, byla by obrazně řečeno roztrhána na kusy. Jejich obsah je totiž pravdivý (tedy se plní a je i ve shodě s ortodoxním výkladem bible), ale také velice výbušný. Odhaluje plán na převedení katolické církve do jednotné světové církve, která bude duchovní složkou NWO. Odhaluje mnoho o falešném proroku (úřadující dnešní papež) i jeho spolupráci s budoucím světským mesiášem Antikristem.
TerezaK
Má tři děti, a okamžitě by jí při odkrytí takové pravdy(kterou může vědět jenom Bůh),přišla asi o život. Nikde není psáno,že by si své Bůh neochránil, proto je logické, když obyčejné, slabé ženě, dal takový úkol, že jí Sám chrání a Sám nechtěl, aby veřejně sdělila své jména(a rovnou číslo popisné a kam chodí nakupovat rohlíky...) Na stránkách Varování je, jak jí byli dávána poselství, a zákl.…More
Má tři děti, a okamžitě by jí při odkrytí takové pravdy(kterou může vědět jenom Bůh),přišla asi o život. Nikde není psáno,že by si své Bůh neochránil, proto je logické, když obyčejné, slabé ženě, dal takový úkol, že jí Sám chrání a Sám nechtěl, aby veřejně sdělila své jména(a rovnou číslo popisné a kam chodí nakupovat rohlíky...) Na stránkách Varování je, jak jí byli dávána poselství, a zákl.info, ale nmou to nikkdy ajít,je to tam zašité, ale dotala jsme toto, to je to samé, mluvené: Úvod do Knihy Pravdy (Slovak) - YouTube