Clicks443
Otčenáš
3

Víra a skutky

14Co je platné, moji bratři, říká-li někdo, že má víru, ale nemá skutky? Může ho taková víra zachránit?
15Budou-li bratr nebo sestra nazí a budou mít nedostatek denní obživy,
16a někdo z vás jim řekne: ‚Odejděte v pokoji, zahřejte se a nasyťte se,‘ a přitom jim nedáte to, co potřebují pro své tělo, co je to platné?
17Tak i víra: nemá-li skutky, je sama o sobě mrtvá.
18Někdo však řekne: ‚Ty máš víru a já mám skutky.‘ Ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na svých skutcích.

Jak 2:14-18

Boží Slovo si nikdy neprotiřečí. To jen lidé, všelijak nábožní i bezbožní, chápou nebo nechápou slyšené, či psané slovo, každý podle míry svých možností.
Celý problém spočívá v tom, že lidé slovo víra a slovo skutek za každých okolností od sebe oddělují. Tak si sami zavírají cestu k tomu, aby nalezli smysl výroků.

Skutek.
Člověk, věřící nebo nevěřící, koná skutky z rozličných příčin. Třeba proto, že chce někomu udělat radost nebo naopak, chce někomu ublížit. Skutek tedy může stát samostatně.

Víra (zde myslím víru v duchu Ježíšova učení) však ze své podstaty nemůže zůstat prázdnou. Víra nemůže stát samostatně. Věří-li učedník v Pána Ježíše Krista (tedy i Pánu Ježíši Kristu), činí to, co Pán přikazuje. Pokud by tak nečinil, ve skutečnosti by neměl víru. Nevěřil by v Pána a Pánu. Apoštol Jakub tento stav popsal takto: 17Tak i víra: nemá-li skutky, je sama o sobě mrtvá. A následuje apoštolův požadavek k posluchači (čtenáři): 18b Ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na svých skutcích. Přitom ví, že nikdo víru bez skutků nemůže mít a že jsou to skutky, které jsou důkazem víry.

Jak nyní zřetelně vidíte, na Božím Slově není nic, co by si protiřečilo. Spása je skutečně z víry. Z živé víry, z víry, která plodí skutky víry.
Prosím, neznevažujte Boží Slovo jen proto, že jste něčemu neporozuměli. Odhoďte stud a raději se ptejte. Vždyť i u vás bude Pán hledat plodnou víru.
Otčenáš
Tragickou chybou tzv. křesťanů je, že Pánu Ježíši Kristu NEVĚŘÍ.
Pakliže nevěří, nemouhou přinášet skutky z víry.
Hospodin zakázal Adamovi jíst ovoce ze stromu poznání dobrého a zlého. (Gn 2:17)
Prvním skutkem Zlého, namířeným proti člověku, bylo zpochybnění Božího Slova. Satan prostřednictvím hada vzal člověku víru.
Satan má až podnes své nástroje, které se usilují brát člověku víru. Satan je …More
Tragickou chybou tzv. křesťanů je, že Pánu Ježíši Kristu NEVĚŘÍ.
Pakliže nevěří, nemouhou přinášet skutky z víry.
Hospodin zakázal Adamovi jíst ovoce ze stromu poznání dobrého a zlého. (Gn 2:17)
Prvním skutkem Zlého, namířeným proti člověku, bylo zpochybnění Božího Slova. Satan prostřednictvím hada vzal člověku víru.
Satan má až podnes své nástroje, které se usilují brát člověku víru. Satan je činný i na Glorii. Jeho nástrojem je ten, který se ustavičně podivuje nad tím, že učedníci Pána Ježíše Krista káží stále stejné, neměnné Boží Slovo. Satanův nástroj (Lhář) naproti tomu stále stejně Boží Slovo zpochybňuje, neváhal dokonce jít až tak daleko, že mnohokrát uvedl v posměch i vlastní slovo.
Nenechte si brát víru v Boží Slovo, věřte tomu, co Ježíš učí. Pokud uvěříte, budete dělat to, co přikazuje a nebude vám to zatěžko.
16Kdo uvěří a bude pokřtěn, bude zachráněn. Kdo neuvěří, bude odsouzen. 17Tato znamení budou doprovázet ty, kteří uvěří: V mém jménu budou vyhánět démony, budou mluvit novými jazyky, 18budou brát hady do rukou a vypijí-li něco smrtelného, nijak jim to neublíží. Na nemocné budou vzkládat ruce a budou se mít dobře.“ 19Potom, když jim to pověděl, byl Pán Ježíš vzat vzhůru do nebe a posadil se po pravici Boží. 20Oni vyšli a vyhlásili všude evangelium, Pán pracoval s nimi a potvrzoval to slovo znameními, která je doprovázela. Amen. Mk 16:16-20
Otčenáš
Apoštol Pavel píše učedníkům Pána Ježíše Krista do Korintu -
27Vy jste tělo Kristovo a jednotlivě jste jeho údy. 1Kor 12:27
Všechny údy Kristova těla jsou činné. Každý úd koná skutky z víry.
Víra a skutky z víry jsou neodmyslitelně spojeny.
Otčenáš
Trepifajksl Nevím, nevím otčenáši. Blbá výmluva se dá napsat přece mnohem méně větami i bez omáček. Ale oceňuji některé tvé žertovné vložky, třeba, že apoštol Petr nemohl být ukřižován, protože se chápal meče a každý, kdo se chápe meče, tak mečem zahyne.

Ježíš je Pravda. Nikdy nelže, Trepifajksle. Ty dokonce věříš, že Ježíš je Bůh. No tak mi tedy vysvětli, proč mu nevěříš?
52Tehdy mu (Petrovi…More
Trepifajksl Nevím, nevím otčenáši. Blbá výmluva se dá napsat přece mnohem méně větami i bez omáček. Ale oceňuji některé tvé žertovné vložky, třeba, že apoštol Petr nemohl být ukřižován, protože se chápal meče a každý, kdo se chápe meče, tak mečem zahyne.

Ježíš je Pravda. Nikdy nelže, Trepifajksle. Ty dokonce věříš, že Ježíš je Bůh. No tak mi tedy vysvětli, proč mu nevěříš?
52Tehdy mu (Petrovi) Ježíš řekl: „Vrať svůj meč na místo. Neboť všichni, kdo se chápou meče, mečem zahynou". Mt 26:52

18Amen, amen, pravím tobě (Petrovi), když jsi byl mladší, sám ses opásával a chodil jsi, kam jsi chtěl; ale až zestárneš, vztáhneš své ruce a jiný tě opáše a povede, kam nechceš.“ 19Toto řekl, aby mu naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. J 21:18-19
Pán Ježíš věděl, jakou smrtí Petr oslaví Boha.
Každý učedník musí být připraven, že skončí jako mučedník.
Pán dokonce říká -
A kdo jde za mnou a nebere svůj kříž, není mne hoden. Mt 10:38
Každý z nás učedníků nese svůj kříž a je stále připraven na smrt. Nikdo z nás neví den, ani hodinu.