Otčenáš
3443
Otčenáš
Tragickou chybou tzv. křesťanů je, že Pánu Ježíši Kristu NEVĚŘÍ.
Pakliže nevěří, nemouhou přinášet skutky z víry.
Hospodin zakázal Adamovi jíst ovoce ze stromu poznání dobrého a zlého. (Gn 2:17)
Prvním skutkem Zlého, namířeným proti člověku, bylo zpochybnění Božího Slova. Satan prostřednictvím hada vzal člověku víru.
Satan má až podnes své nástroje, které se usilují brát člověku víru. Satan je …More
Tragickou chybou tzv. křesťanů je, že Pánu Ježíši Kristu NEVĚŘÍ.
Pakliže nevěří, nemouhou přinášet skutky z víry.
Hospodin zakázal Adamovi jíst ovoce ze stromu poznání dobrého a zlého. (Gn 2:17)
Prvním skutkem Zlého, namířeným proti člověku, bylo zpochybnění Božího Slova. Satan prostřednictvím hada vzal člověku víru.
Satan má až podnes své nástroje, které se usilují brát člověku víru. Satan je činný i na Glorii. Jeho nástrojem je ten, který se ustavičně podivuje nad tím, že učedníci Pána Ježíše Krista káží stále stejné, neměnné Boží Slovo. Satanův nástroj (Lhář) naproti tomu stále stejně Boží Slovo zpochybňuje, neváhal dokonce jít až tak daleko, že mnohokrát uvedl v posměch i vlastní slovo.
Nenechte si brát víru v Boží Slovo, věřte tomu, co Ježíš učí. Pokud uvěříte, budete dělat to, co přikazuje a nebude vám to zatěžko.
16Kdo uvěří a bude pokřtěn, bude zachráněn. Kdo neuvěří, bude odsouzen. 17Tato znamení budou doprovázet ty, kteří uvěří: V mém jménu budou vyhánět démony, budou mluvit novými jazyky, 18budou brát hady do rukou a vypijí-li něco smrtelného, nijak jim to neublíží. Na nemocné budou vzkládat ruce a budou se mít dobře.“ 19Potom, když jim to pověděl, byl Pán Ježíš vzat vzhůru do nebe a posadil se po pravici Boží. 20Oni vyšli a vyhlásili všude evangelium, Pán pracoval s nimi a potvrzoval to slovo znameními, která je doprovázela. Amen. Mk 16:16-20
Otčenáš
Apoštol Pavel píše učedníkům Pána Ježíše Krista do Korintu -
27Vy jste tělo Kristovo a jednotlivě jste jeho údy. 1Kor 12:27
Všechny údy Kristova těla jsou činné. Každý úd koná skutky z víry.
Víra a skutky z víry jsou neodmyslitelně spojeny.
Otčenáš
Trepifajksl Nevím, nevím otčenáši. Blbá výmluva se dá napsat přece mnohem méně větami i bez omáček. Ale oceňuji některé tvé žertovné vložky, třeba, že apoštol Petr nemohl být ukřižován, protože se chápal meče a každý, kdo se chápe meče, tak mečem zahyne.

Ježíš je Pravda. Nikdy nelže, Trepifajksle. Ty dokonce věříš, že Ježíš je Bůh. No tak mi tedy vysvětli, proč mu nevěříš?
52Tehdy mu (Petrovi…More
Trepifajksl Nevím, nevím otčenáši. Blbá výmluva se dá napsat přece mnohem méně větami i bez omáček. Ale oceňuji některé tvé žertovné vložky, třeba, že apoštol Petr nemohl být ukřižován, protože se chápal meče a každý, kdo se chápe meče, tak mečem zahyne.

Ježíš je Pravda. Nikdy nelže, Trepifajksle. Ty dokonce věříš, že Ježíš je Bůh. No tak mi tedy vysvětli, proč mu nevěříš?
52Tehdy mu (Petrovi) Ježíš řekl: „Vrať svůj meč na místo. Neboť všichni, kdo se chápou meče, mečem zahynou". Mt 26:52

18Amen, amen, pravím tobě (Petrovi), když jsi byl mladší, sám ses opásával a chodil jsi, kam jsi chtěl; ale až zestárneš, vztáhneš své ruce a jiný tě opáše a povede, kam nechceš.“ 19Toto řekl, aby mu naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. J 21:18-19
Pán Ježíš věděl, jakou smrtí Petr oslaví Boha.
Každý učedník musí být připraven, že skončí jako mučedník.
Pán dokonce říká -
A kdo jde za mnou a nebere svůj kříž, není mne hoden. Mt 10:38
Každý z nás učedníků nese svůj kříž a je stále připraven na smrt. Nikdo z nás neví den, ani hodinu.