Clicks36
vi.news

Hồng y Brandmüller khuyến khích không tuân theo Traditionis Custodes

Hồng y Walter Brandmüller, 92 tuổi, viết trong một tuyên bố ngày 28 tháng 7 về Traditionis Custodes. Luật pháp cần có sự tiếp nhận khẳng định hoặc sự tuân thủ phê duyệt để có hiệu lực và hiệu lực lâu dài,

Do đó, một số luật bị bãi bỏ do không tuân thủ hoặc trở nên lỗi thời theo thời gian: "Pháp luật phải phục vụ lợi ích của cộng đồng không phải ngược lại."

Ví dụ, Brandmüller đề cập đến Veterum sapientia tháng 2 năm 1962 của John XXIII ra lệnh rằng thần học đại học phải được giảng dạy bằng tiếng Latinh: "Veterum sapientia, được in một lần, và sớm bị lãng quên."

Brandmüller đề cập đến luật thông thường, theo đó những phản đối chính đáng đối với luật của giáo hội phổ quát có tác dụng đình trệ: "Điều này có nghĩa là luật không được tuân theo chừng nào vẫn còn sự phản đối."

Ông nói rằng "nếu có nghi ngờ liệu một luật có ràng buộc hay không, thì nó không bắt buộc". Một sự nghi ngờ như vậy có thể dựa trên sự xây dựng sai sót của một văn bản pháp lý.

Brandmüller nhấn mạnh rằng lập luận của ông chỉ áp dụng cho các luật giáo hội như Traditionis Custodes, không áp dụng cho luật tự nhiên hoặc thần thánh.

#newsUigimedjui