ľubica
dovolila som si skopirovat od o. L-Halíka: Je to ÚPLNÁ demontáž naší civilizace. Podepsali ho ZRÁDCI: ministr školství Řecka (Grécka), bývalý předseda parlamentu EU, opat z Athosu Efraim, zástupce moskevského patriarchy Kirilla – arcibiskup Hilarion, zástupce patriarchy Bartoloměje – metropolita Theoklitos, zástupce římského papeže Františka – kard. W. Kasper 29.6.2014 ve Štrasburku. Mělo to …More
dovolila som si skopirovat od o. L-Halíka: Je to ÚPLNÁ demontáž naší civilizace. Podepsali ho ZRÁDCI: ministr školství Řecka (Grécka), bývalý předseda parlamentu EU, opat z Athosu Efraim, zástupce moskevského patriarchy Kirilla – arcibiskup Hilarion, zástupce patriarchy Bartoloměje – metropolita Theoklitos, zástupce římského papeže Františka – kard. W. Kasper 29.6.2014 ve Štrasburku. Mělo to zůstat utajené před kněžími a laickými věřícími, ale 9.4.2015 to někdo Řekům prozradil---

Memorandum v oblasti vzdělávání
čl. 1: Zavedení multikulturního vzdělávání ve všech vzdělávacích institucích ve státě (od 11.9.2016)
čl. 2:
Zrušení všech křesťanských i národních svátků ve všech vzdělávacích institucích (od 11.9.2017)
čl. 3:
Likvidace přináležnosti studentů k církvi (od 11.11.2016)
čl. 4: Povinné navštěvování synagogy a islámské mešity žáky základních i studenty středních škol (od 11.11.2016)
čl. 5: Zavedení hodin sexuální výchovy do školních osnov prvních stupňů základních škol (od 11.9.2016) a bezplatné poskytování prezervativů všem žákům, počínaje od prvních tříd základních škol (od 11.10.2016)
čl. 6: Zrušení hodin řeckého dějepisu… (od 12.11.2018)
čl. 7:
Praktická realizace hodin sexuální výchovy na všech stupních školního vzdělávání (od 11.12.2017)
čl. 8: Zrušení národních svátků a přehlídek (od 16.10.2016)
čl. 9: Zavedení dnů životního prostředí ve všech vzdělávacích institucích (od 17.10.2016)
čl. 10: Zrušení bohosloveckých fakult na univerzitách (od 16.10.2016) a jejich převedení na katedry religionistiky v rámci filosofických fakult. Vyřadit křesťanské vzdělávání na všech úrovních vzdělávání (od 11.9.2016) a zavedení religionistiky (od 12.9.2016)
čl. 11: Propuštění mnoha profesorů na různých stupních vzdělávání a zavedení internetu (od 1.1.2017)
čl. 12A: Zavést promítání slajdů na hodinách sexuální výchovy (od 19.9.2016)
12B: Zavést elektronickou identifikaci studentů (od 20.9.2017)
12C: Zavedení elektronických bezpečnostních čárových kódů na všech školách a univerzitách a zavedení karty bezpečnosti pro studenty i pedagogy ve školách i univerzitách. (pozn.: nejde o bezpečnost, ale o kontrolu)
12D: Exkurze vzdělávacích institucí a univerzitních kateder na místa sexuální svobody (od 17.9.2017)
12E: Sexuální svoboda žáků (od 16.9.2016)


Memorandum v oblasti církve:
čl. 1A: Reforma církevních bohoslužeb, konkrétně času a rozpisu. Zimní sezóna: bohoslužby v neděli od 10-11:30 ráno. Letní sezóna: bohoslužby od 19:30 do 21:00. Reforma započne 17.10.2017
1B: Odstranit ikonostasy z chrámů (od 26.10.2017)
1C: Zavést ikony renesančního typu – záměna byzantské mentality (od 3.1.2017)
1D: Zavést do chrámů hudební nástroje (od 3.1.2017)
čl. 2A: Zrušit povinné nošení reverend a hábitů mimo chrámy (od 15.8.2017)
2B: Odstranění plnovousu a vlasů u duchovenstva (od 5.1.2017)
čl. 3: Zrušit bdění v chrámech a klášterech (od 14.8.2018)
čl. 4: Odstranit ty světce, kteří byli antisemité (od 15.8.2016)
čl. 5: Zavést antirasistický směr kázání pro veškeré duchovenstvo a všechny stupně kněžství (od 15.9.2016)
čl. 6: Odstranit antisemitské zpěvy ze všech křesťanských chrámů (od 16.9.2016).
čl. 7A: Odstranit utreňu (tj. ranní chvály) z křesťanských pravoslavných chrámů (od 16.9.2016)
7B: Zavést nový liturgický řád ve všech křesťanských církvích (od 16.9.2017)
7C: Zavést dny životního prostředí 5. června i 21. prosince, věnovaných Matce zemi, a také 14. dubna, začátek reformy 20.9.2016
7D: Zavedení svátku židovského holocaustu s ustanovením zvláštních obřadů pro všechny křesťanské církve. Svátek se bude slavit třikrát do roka, především 27. ledna, 21. dubna a neděli po Velikonocích (neděle sv. Tomáše). Počátek reformy 1.7.2016
7E: Zrušit všechny národní svátky všech křesťanských církví (od 15.7.2017)“


Citace Memoranda – ohledně církve
10D: Zrušit ženám zákaz vstupu na mnišskou svatou horu Athos (od 6.1.2017)
11B: Uvedení katolických mnichů a katolických řádů … na Svatou horu Athos (od 20.11.2017 do 18.8.2018).
11C: Zavést na Svaté hoře Athos lanovku, smart systém, antické kultovní sochy, přeměnit Athos v ekologickou archaicko-byzantskou společnost – stát s nezávislou správou, proměnit Athos v nové centrum nového křesťanského směru, nové centrum nového náboženského směru a nové církevní hudby (od 4.1.2018)
14A: Organizovat ekologická sympózia, konference a mezinárodní fóra na Řeckých ostrovech, ale také na Kypru a na Athosu.

Memorandum – část: administrativní reformy
7E: Vybudování klášterů s mnichy a mniškami všech konfesí a všech religií v EU i na Svaté hoře Athos od 17.3.2018.
11F: Založení regionální středomořské asociace se všemi sjednocenými zeměmi středomoří (od 13.7.2017). Evropský koordinační orgán bude mít své ústředí na Svaté hoře Athos (od 17.12.2017).
Citace čl.7E: „Vybudování klášterů s mnichy a mniškami všech konfesí a všech religií v EU i na Svaté hoře Athos (od 17.3.2018).“
Odpověď: Memorandum diktuje přeměnu Svaté hory Athos na nový model New Age! Jde o pilotní projekt k totální likvidaci křesťanství. Ptáme se: To budou v jedné budově společně mniši a mnišky všech konfesí a všech religií? Babylon! Sodoma-Gomora! Centrum satanismu! Odpadlými katolickými mnichy a mniškami spolu s buddhistickými mnichy a sakrálními hinduistickými prostitutkami a různými šamany voodoo a jiných pohanských kultů zde budou přinášeny oběti démonům spojené se sexuálními zvrácenostmi a oběťmi satanu? Synagoga satanova! Jak si může dovolit Štrasburk projektovat satanizaci Athosu? Jak to, že ji schvalují zástupci patriarchů Kirilla a Bartoloměje?!Svatá hora Athos je pro pravoslavné křesťany duchovním centrem s daleko větší autoritou, než byl pro katolíky Vatikán.

Citace čl.11C: „Zavést na Svaté hoře Athos lanovku, smart systém, antické kultovní sochy, přeměnit Athos v ekologickou archaicko-byzantskou společnost – stát s nezávislou správou, proměnit Athos v nové centrum nového křesťanského směru, nové centrum nového náboženského směru a nové církevní hudby (od 4.1.2018).“
Odpověď: Vnutit mnichům na Athosu smart systém je horší, než jim vnutit televizi. Proč musí mniši, kteří se věnují modlitbě, přijmout systém, který jimznemožní jejich duchovní život, a tím zničí jejich duchovní identitu? To je duchovní terorismus a omezování občanských i náboženských svobod. Je to zároveň duchovní rasismus, který pronásleduje jinak smýšlející, než jak nadiktuje NWO.
Citace: „…antické kultovní sochy…“
Odpověď: Svatá Hora Athos má být podle Štrasburského Memoranda zamořena pohanskými demoralizačními kulty a násilným vnucováním pohanství.

Citace: „… přeměna Athosu v ekologickou archaicko-byzantskou společnost – stát s nezávislou správou.“
Odpověď: Architekti NWO neplánují nezávislý křesťanský stát, ale antikristovský stát.

Citace: „… proměnit Athos v nové centrum nového křesťanského směru.“
Odpověď: Tento tzv. nový křesťanský směr je ve skutečnosti náboženstvím antikrista s duchem New Age.
Citace: „(Athos) nové centrum nového nábožensého směru a nové církevní hudby (od 4.1.2018).“
Odpověď: Jde o nový náboženský směr New age, který likviduje křesťanství v kořenu a je bezpečnou cestou do pekla.
Co si pod termínem nové církevní hudby autoři Memoranda představují? To bude rocková hudba, metal či heavy metal, techno, trance, či hudba New Age, za kterou je duch pohanství? Rocková hudba má své kořeny v satanském voodoo a je spojena s nečistotou, okultismem, cynismem, narkotiky, a dokonce lidskými oběťmi.
Patriarcha Kirill už dovolil znesvětit katedrálu Božského Spasitele v Moskvě rockovým koncertem.
Již dříve došlo k pokusu zlikvidovat Svatou horu, a to z iniciativy patriarchy Bartoloměje, který k tomu zneužil i řeckou vládu. Rovněž tuto vládu zneužil, aby zlikvidovala pravověrného jeruzalémského patriarchy Ireneje.

Citace Štrasburského memoranda: (apokalypsisnow.blogspot.ru/2015/04/blog-post.html )
„čl. 8A: Reformování všech křesťanských svátků křesťanských církví.
čl. 8B: Zavedení nových svátků do křesťanských církví.
čl. 8D
: Vstup v OSN, které bude řídit sjednocenou křesťanskou církev (od 15.7.2017).“

Komentář: Ptáme se: Jak může vedení OSN řídit sjednocenou křesťanskou církev? Taková neexistuje. Mezi křesťany patří katolíci, pravoslavní a několik desítek protestantských denominací. OSN prosazuje globalizaci křesťanství s pohanstvím v New Age. Upřednostňuje pohanství s cílem zániku pravdivého křesťanství. Jak může být řídícím orgánem? Jaký rozvoj křesťanství, když OSN je pod vládou architektů NWO? Jejich nejvyšší kasta – ilumináti – uctívají satana. Křesťanská církev pod takovou vládou OSN přestává být křesťanskou a stává se synagogou satana. Jde tu o likvidaci křesťanství prostřednictvím OSN. Zatím zednáři organizovali tuto likvidaci skrytě, skrze zrádce v křesťanských církvích. Lobbistické kruhy je prosazovaly na klíčová místa a skrze ně konaly toto sebezničení. Příkladem je papež František, patriarcha Bartoloměj i patriarcha Kirill. Tito všichni jsou zajedno s programem zednářů i OSN – likvidovat pravdivé křesťanství a převést ho do antikristovského systému New Age.
Citace čl. 8E: „Jeruzalém se stane hlavním duchovním městem (od 5.1.2017).“
Odpověď: Jeruzalém nebude centrem pravdivého křesťanství, ale centrem synagogy satanovy. V Jeruzalémě náš Pán Ježíš Kristus zemřel na kříži a vstal z mrtvých. Tato místa jsou posvátná pro všechny křesťany. V současné době si tam chce postavit svůj trůn antikrist.
Citace čl. 8F: „Zrušit Jeruzalémský patriarchát, Antiochijský patriarchát, Alexandrijský patriarchát a Slovanské patriarcháty kromě moskevského.“
čl. 8G: „Zůstanou pouze 3 patriarcháty – křesťanské sjednocené církve – a to je Ruský patriarchát, Římský patriarchát a Konstantinopolský patriarchát“.
Odpověď: Delegáti Kirilla, Bartoloměje i Františka podepsali předem naplánovaný program této likvidace.
Citace čl. 8H: „Proměna církevních škol ve všech křesťanských církvích na religionistické školy (od 17.7.2017).“
Odpověď: Religionistika je dnes největším propagátorem pohanství v rámci středního i vyššího vzdělávání. Degraduje křesťanství na stejnou rovinu s pohanstvím, a navíc pohanství preferuje. Proměna církevních škol na religionistické školy znamená zničení mladé křesťanské generace. Takové školy ničí křesťanství více než státní školy.
Citace čl. 9B: „Řecká církev přebírá zodpovědnost za udržování muslimských modlitebních domů, a to z vlastních prostředků a prostředků EU.“
Odpověď: Je vrcholné absurdum zavázat řeckou církev povinností starat se o udržování muslimských center! Navíc z vlastních prostředků! Řekové jsou v ekonomické krizi zaviněné vedením EU. Nyní mají ze svých osobních financí přispívat na likvidaci pravoslaví. EU se tímto ve spojení se zrádnými církevními hierarchy nedopouští vůči pravoslavným v Řecku pouze diskriminace, ale cílevědomé likvidace. Neexistuje ale ani jeden dokument ze Štrasburku, který by zavazoval muslimy nebo buddhisty, aby zabezpečovali křesťany. Naopak, statistiky ukazují na vyvražďování křesťanů a demolice jejich chrámů.
Citace čl. 9C: „Rovněž řecká církev přebírá starost o buddhistické modlitební domy a vůbec o domy všech náboženských vyznání (od 1.9.2016).“
Odpověď: Pokud má řecká církev podporovat buddhismus a destruktivní sekty v Řecku, je to přijetí programu sebevraždy. Křesťanství má povinnost hlásat Kristovo evangelium pravdy a spásy lidem, a ne prosazovat učení, které křesťanství ničí. Bohužel, tento model sebelikvidace začal už v katolické církvi fungovat, a to po II. vatikánském koncilu. Dnes v osobě papeže Františka přináší zjevné ovoce morální i věroučné sebevraždy. A o to právě usiluje Štrasburk ve spojení se zrádnými hierarchy pravoslavné církve, kteří tento program sebezničení už sami podepsali.
Citace čl. 9D: „Vzdělávací kurzy pro všechny věřící všech náboženských vyznání ve všech centrech všech křesťanských církví (od 20.9.2016).“
Odpověď: Církev je povinna hlásat Kristovo evangelium spásy a svědčit o Kristu i za cenu mučednické smrti. Svoje struktury dát k systematické formaci a výuce pohanství je církevní zrada. Jsou to zločiny proti křesťanství. Katolická církev je začala realizovat už po II. vatikánském koncilu. Své školy, kláštery, vzdělávací centra využívá k propagaci pohanství. Křesťané v tomto systému už nemohou hlásat pravdu a ani svědčit o Kristu jako jediném Spasiteli!
--------------
Do češtiny část přeložili biskupové Eliáš Dohnal, Metoděj Spiřík, Timotej Sojka a kolektiv:vkpatriarhat.org.ua/cz/
vkpatriarhat.org.ua/cz/
vkpatriarhat.org.ua/cz/
vkpatriarhat.org.ua/cz/
Celý originál lze googlem automaticky přeložit z:
apokalypsisnow.blogspot.cz/2015/04/blog-post.html
snakee
Ty jsi naletěl i bez aprilu
Samson1
Aha, dnes je apríl, já vůl naletěl, že. 🙂
snakee
@Samson1 BÁBA TO MYSLELA TAK, ŽE NESMÍŠ HRÁT NA VLNU CHARISMATISMU A TRADICIONALISMU DOHROMADY, TO SE VYLUČUJE, ON PAN BISKUP TAKY ZAČAL SLOUŽIT VÝCHODNÍ LITURGII, ALE CHARISMATIKEM BÝT NEPŘESTAL A TEĎ Z TOHO MÁ V HLAVĚ HOKEJ I SE SVÝMI OVEČKAMI
ľubica
k počutým slovám sa hodia slová z vizií sv A.K.Emmerichovej:

Viděla jsem cizí církev, která byla zbudována proti všem pravidlům... Nebyli zde andělé, aby bděli nad její výstavbou. V této církvi nebylo nic, co by přicházelo shůry. .
..Bylo zde jen rozdělení a chaos. Byla to zřejmě církev lidského původu podle poslední módy, podobně jako nová nepravověrná církev v Římě, která se zdála té církvi …
More
k počutým slovám sa hodia slová z vizií sv A.K.Emmerichovej:

Viděla jsem cizí církev, která byla zbudována proti všem pravidlům... Nebyli zde andělé, aby bděli nad její výstavbou. V této církvi nebylo nic, co by přicházelo shůry. .
..Bylo zde jen rozdělení a chaos. Byla to zřejmě církev lidského původu podle poslední módy, podobně jako nová nepravověrná církev v Římě, která se zdála té církvi podobná.(12. září 1820) V cizí církvi bylo všechno prováděno mechanicky. Všechno bylo podle lidského rozumu... Viděla jsem nejrůznější osoby, věci, nauky a názory.

Bylo v tom něco pyšného, domýšlivého a násilného a zdá se, že budovatelé byli velmi úspěšní. Neviděla jsem ani jednoho anděla nebo světce, který by jim pomáhal. Ale v pozadí v dálce jsem viděla krutý národ vyzbrojený oštěpy. A viděla jsem jednu postavu, která se smála a řekla: »Postavte ho tak pevný, jak můžete. Jen my ho srovnáme se zemí.«“


www.lumendelumine.cz/index.php
Samson1
Já nemohu hento za to, že jsi ztratila víru a ve víru událostí se ve větru ohýbáš jak řtina. 🙂 Kristus je týž včera, dnes i na věky. A jestli jsi bez viny, hoď kamenem. Vidím, že máš nachystanou hromadu. Abys to kamení též neházela na samého Pána svatého uprostřed lidu bojujícího. Víš hento, Pán dal jednu radu: Začni od trámu ve svém oku, než začneš s třískou u Samsona1. 🤗
Samson1
ľubica
v ústrety NOVEJ BUDUCNOSTI: www.rotary-jubilee2016.org
🤨
Monika G
www.lumendelumine.cz/index.php Tento dopis byl publikován již v roce 1966. Co by autor asi napsal dnes?
Filofej
Vyvodiť z jedného zobrazenia zmŕtvychvstaleho Ježiša záver,že sa zabúda na spritomnovanie jeho obety vo sv.omši je jemne povedané paranoja.
Samson1
Ale nesmí se zapomínat na stálé zpřítomňování oběti a to je mše svatá a třeba i ty rány světců, sv. Františka, P. Pia, že kříž je stále živý, dotýká se stále církve bojující, Kristus stále prožívá mysticky a nekrvavě celou Golgotu při mši svaté, protože je to oběť.
Filofej
Ježiš vstal z mŕtvych a je živý!
Sv.Serafim Sarovský aj vo veľkom pôste zdravil pútnikov : Christos voskrese,radosť moja!
Samson1
Na svém stole v kapli, kam běžně ráno dochází si František dal do znaku kříže Krista vzkříšeného!!!
Umučení Krista v Nové éře už neexistuje. V katolictví trvá věčně.

http://gloriaolivae.blog.com/files/2016/03/falesnykriz.jpg
Stylita
Senátor Doubrava od roku 1967 do roku 2010 člen komunistické strany, dnes senátor za hnutí Severočeši.cz a předseda společného senátorského klubu SPO, Severočechů a komunistů. Pro mne tedy nedůvěryhodná osoba. Komentovat jeho komunistické šplechty snad ani nemá cenu. To je jak z Rudého Práva.
Dokument, který zveřejnil Eliáš Dohnal, je čistá fantasmagorie. Myslet si, že igumen z Athosu podepíše …More
Senátor Doubrava od roku 1967 do roku 2010 člen komunistické strany, dnes senátor za hnutí Severočeši.cz a předseda společného senátorského klubu SPO, Severočechů a komunistů. Pro mne tedy nedůvěryhodná osoba. Komentovat jeho komunistické šplechty snad ani nemá cenu. To je jak z Rudého Práva.
Dokument, který zveřejnil Eliáš Dohnal, je čistá fantasmagorie. Myslet si, že igumen z Athosu podepíše povinnost zakládání nevěstinců u škol, podporu pornografie a další bláznoviny, věru předpokládá jistou naivitu a neznalost Athosu.
Je to podvrh. Jen by mě zajímalo,kdo si dal tu práci a dokument vypracoval.
Po kauze Petry Bostlové a "zednářských mailů" mne to už nepřekvapuje. Možná se autor může potrhat smíchy, kolik lidí mu na to skočilo.
snakee
www.youtube.com/watch a zbojníka Žižku kdy bude svatořečit?
snakee
Svobodné radio 16.3.2016 stařenka si založila nové vlákno, aby si v klidu mohla schizmaticky notovat a zdá se že první rybka Monika se chytla
Samson1
Ty potřebuješ Beno dobrou ránu holííí pastýřskou. 😀 Já jsem vzdorolaik 😀