Clicks814

Video: Výzva Aliancie za nedeľu, Slovensko, o.z. a odprosujúca modlitba em. arcibiskupa Jána Sokola za Slovenský národ

Video: Výzva Aliancie za nedeľu, Slovensko, o.z. a odprosujúca modlitba em. arcibiskupa Jána Sokola za Slovenský národ TU
alianciazanedelu.sk/archiv/8588

Výzva Aliancie za nedeľu, Slovensko, o.z. a odprosujúca modlitba em. arcibiskupa Jána Sokola za Slovenský národ k odprosujúcim modlitbám, adoráciam ale aj k pôstu a pokániu počas nasledujúceho Veľkého týždňa.
Pochválený buď Pán Ježiš Kristus. Na veky amen.

Anton Čulen:
Drahý otec arcibiskup, na Alianciu za nedeľu – Slovensko, o. z. sa obracia množstvo našich čitateľov so žiadosťou o výzvu slovenského národa k odprosujúcim modlitbám, adoráciam, ale aj k pôstu a pokániu počas nasledujúceho Veľkého týždňa.

Chceme Vás, drahý otec arcibiskup, poprosiť o odprosujúcu modlitbu a požehnanie pre slovenský národ za ukončenie tejto situácie aj za súčasný pasívny a submisívny postoj predstaviteľov Cirkvi, odprosenie Pána Boha za hriechy nás laikov, biskupov i kňazov.

Arcibiskup Ján Sokol:
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pane, celé ľudstvo zasiahla strašná pandémia, ktorou si nás iste chcel upozorniť: Obráťte sa, robte pokánie! Ale ako pozerám, ako by si to ľudia nevšimli. Túto tvoju výzvu a túto tvoju výstrahu ako keby neprijímali.

Preto ťa odprosujeme za všetky hriechy, nielen naše, ale celého sveta. A prijmi toto naše odprosenie ako zmiernu obetu a dotyk milosti za obrátenie sveta, aby sme si jasne uvedomili, že všetky udalosti, ktoré prežívame svedčia o tom, že naozaj len ty nám môžeš v tejto situácii pomôcť.

Preto ťa prosíme, prijmi túto našu modlitbu, v ktorej ťa chceme odprosovať, ktorou sa ti chceme klaňať, zvelebovať ťa, chváliť a oslavovať.

Chceme ti poďakovať za všetky milosti a dobrodenia ktorými obsypávaš nielen nás, ale tento celý svet, že si dopustil pandémiu, ale nemá až také katastrofické následky, ako bola potopa, ako bola Sodoma a Gomora, hoci podobné hriechy sa práve v našej spoločnosti a v našej dobe vyskytujú. Ďakujeme ti za tvoju lásku a za tvoje milosrdenstvo a prosíme ťa, dotkni sa milosťou predovšetkým tých, ktorí vedú národy, aby skutočne sa spamätali a aby si uvedomili, že už všetko sa využilo, čo sa mohlo prirodzene, a predsa situácia nie je dobrá. A my veríme, že jedine tvoja pomoc tu pomôže, tak ako pred tristo desiatimi rokmi tu v Trnave a na jej okolí, keď po modlitbách, odprosujúcich prosbách, keď pútnici prichádzali a naozaj razom nastal obrat a vtedajšia pandémia cholery, prestala. O tom sú záznamy, ktoré aj magistrát musel podpísať a podpísal, ako pravdivé.

Nuž Trnavská Panna Mária, obraciame sa na teba, prijmi túto našu odprosujúcu modlitbu, prijmi naše vďaky, prijmi naše prosby a predlož ich pred trón Trojjediného Boha s prosbou, aby sa ľudia spamätali, najmä vedúci štátov a spoločenstiev a aby sme robili úprimné pokánie, zmenili zmýšľanie a vrátili sme sa k tebe.

Panna Mária, vezmi nás pod ochranu a sprostredkuj naše modlitby, naše zmierenie, naše poďakovanie, naše prosby pred trón Trojjediného Boha, aby sa ľudia spamätali, odvrátili sa od zlej cesty a vrátili sa na cestu spásy. Veríme, že ty si nikoho neopustila, neopustíš ani nás a že nám sprostredkuješ túto milosť, že sa skutočne ľudia spamätajú.

Tento zdvihnutý prst Boží si ľudia uvedomia, vidiac aká je situácia, napriek všetkým krokom, čo sa robia, a že ty nám vyprosíš milosť, aby pandémia prestala, a aby sme my robili úprimné pokánie, a verní Pánu Bohu a Svätej Cirkvi zostali. Amen.

Anton Čulen:
Otec arcibiskup, no veľmi pekne ste to povedali, tak dúfam, že Pán Boh dá a toto sa dostane do sveta, aby sa Slováci naozaj mohli pomodliť. Viete, že oni prosia, aby sme hlavne teraz v tom Svätom týždni prosili Pána Boha aj pôstom, aj modlitbami aj obetami, aby sa tá pandémia odvrátila a situácia aby sa zmenila, aby aj naše kostoly, chrámy Božie boli otvorené a ľudia znova mohli pristupovať k sviatostiam. Lebo mnohí to s veľkou bolesťou toto všetko znášajú, my si to možnože neuvedomujeme, ale je to tak. Volajú mi, rozprávam sa s nimi a niekedy je to úplne žalostné, mnohí aj plačú.

Arcibiskup Ján Sokol:
Je to pravda, tí verní, tí ľahostajní, ja sa bojím, že ich akosi nevidím, ani takú určitú tvorivosť kňazov i biskupov v tejto situácii. Takú tvorivosť, akú sme mali za ateizácie. Čo sme všetko robili a spoločenstvách, prenášali knihy atď. No a aby skutočne táto pandémia podnietila k obráteniu, k zmene zmýšľania a ozaj, aby sme sa vrátili na správnu cestu a správnych hodnôt a kráčali k Bohu.

Anton Čulen:
Dobre, tak veľmi pekne Vám ďakujem a teším sa na to, dúfam, že to bude všetko v poriadku a dostane sa to aj k ľuďom. Ďakujem Vám, s Pánom Bohom, otec arcibiskup, držte sa.

Arcibiskup Ján Sokol:
S Bohom, pekný deň Vám prajem, ešte počkajte: Nech Pán Vás napĺňa pokojom napriek všetkým problémom, veľkým svetlom v tejto tme, čo sa valí na celý svet, Bohu žiaľ aj na Svätú Cirkev.

Vnímavým srdcom, aby ste vedeli rozoznávať, že toto je ešte dobré, a toto sa už akosi troška trasie, ale hento je už celkom zlé, a ostali ste verní všetci aj s rodinou a vaši známi pod ochranou Panny Márie, ženy viery, jednej Svätej Katolíckej, Apoštolskej Cirkvi, ktorá má pramene Písmo a Tradíciu a kráčali cestou spásy. Moje modlitby nech sú Vám k tomu povzbudením a tomu nech žehná Všemohúci Boh Otec, i Syn i Duch Svätý. Amen.

Anton Čulen:
Bohu vďaka otec arcibiskup za všetko, aj za toto požehnanie. Majte sa, s Pánom Bohom.

Arcibiskup Ján Sokol:
S Bohom, s Bohom, s Bohom.

Vyzývame k odprosujúcim modlitbám, adoráciam ale aj k pôstu a pokániu počas nasledujúceho Veľkého týždňa za urážky Božieho Majestátu, znesväcovanie nedele, znesväcovanie Eucharistie, urážky Najsvätejšieho Mena Ježišovho, Najsvätejšej Trojice, Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska, urážky svätých, za odvrátenie chorôb, moru, hladu a vojny, za úctu k životu od počatia až po prirodzenú smrť, za rodiny, za dodržiavanie ľudských práv a úplnej náboženskej slobody, za práva dané od Boha – za vysluhovanie sviatosti, ktoré ustanovil Pán Ježiš Kristus, Spasiteľ a Vykupiteľ sveta, predovšetkým sviatosti zmierenia a sviatosti Eucharistie a za otvorenie Božích chrámov pre Boží ľud.

alianciazanedelu.sk/archiv/8588
dyk
Kázeň zo soboty 27.3.2021 Plaveč :
Kázeň zo soboty 27.3.2021: