LITÁNIE K DUCHU SVÄTÉMU.

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému...

BUĎ ZVELEBENÝ
(Opakuje sa za každou prosbou)

1. Duchu Svätý,zostúp z trónu svojej velebnosti a vybuduj si stánok v srdci svojho služobníka!
2. Duchu Svätý,ktorý si Otcom i Synom uctievaný,nauč ma žiť v stálej prítomnosti Božej!
3. Duchu Svätý,ktorý si Otcom i Synom uctievaný,nauč ma žiť podľa vôle Najvyššieho!
4. Duchu Svätý,ktorý sídliš v srdci Božieho Syna,nauč ma poznávať Ťa a úprimne milovať!
5. Duchu Svätý,ktorý sa staráš o slávu Boha Otca,nauč ma žiť v odovzdanosti a v úplnej dôvere v Boha!
6. Duchu Svätý,znamenie ohnivých jazykov,zapáľ v mojom srdci oheň svojej lásky!
7. Duchu Svätý,tajomná holubica,nauč ma chápať Sväté písmo!
8. Duchu Svätý,ktorý nemáš tvár ani meno,nauč ma správne sa modliť!
9. Duchu Svätý,ktorý hovoríš ústami prorokov,nauč ma žiť v pokoji a vo vyrovnanosti ducha – duše!
10. Duchu Svätý,horiace ohnisko lásky,nauč ma žiť múdro a trpezlivo!
11. Duchu Svätý,darca všetkých darov,nauč ma žiť v pokore a skromnosti!
12. Duchu Svätý,pretekajúca pokladnica milostí,nauč ma chápať cenu utrpenia!
13. Duchu Svätý,bezodná pokladnica milostí,nauč ma správne využívať drahocenný čas!
14. Duchu Svätý,z pokladnice ktorého neubúda,chráň ma od každej nelásky a pýchy!
15. Duchu Svätý,ktorého bohatstvo nikto nespočíta,nauč ma čeliť zbytočným predstavám a myšlienkam!
16. Duchu Svätý,darca premnohých darov,nauč ma vyhýbať sa neužitočnej činnosti a planým rečiam!
17. Duchu Svätý,z ktorého plnosti sme všetci prijali,nauč ma mlčať a vedieť prehovoriť v pravý čas!
18. Duchu Svätý,láska večná,nauč ma dávať dobrý príklad iným!
19. Duchu Svätý,dobrota nekonečná,daj mi vytrvalosť v dobrom!
20. Duchu Svätý,sladký učiteľ,nauč ma správne zaobchádzať s ľuďmi!
21. Duchu Svätý,milý priateľ duší,nauč ma nikoho neposudzovať a na krivdy nikdy nespomínať!
22. Duchu Svätý,obšťastňujúce Svetlo duše,nauč ma vidieť potreby iných a nezanedbávať dobré skutky!
23. Duchu Svätý,Otče úbohých,daj mi poznať svoje chyby!
24. Duchu Svätý,ktorý konáš v dušiach zázraky,veď ma bdelosťou k dokonalosti!
25. Duchu Svätý,pred ktorým nič nie je utajené,nauč ma unikať osídlam diablovým!
26. Duchu Svätý,ktorý poznáš budúcnosť vesmíru,pomôž mi vymaniť sa z područia tela a diabla!
27. Duchu Svätý,ktorý poznáš i moju budúcnosť,zverujem do Tvojej ochrany i moju rodinu,priateľov dobrodincov a všetkých ľudí!
28. Duchu Svätý,s Tvojou Božskou pomocou nauč ma žiť na česť a slávu Božiu,k spáse duší a k radosti Matke Božej,aby som mohol umrieť ako užitočný sluha.Amen.

Prisľúbenia Boha Otca tým,ktorí sa aspoň 3x týždenne vrúcne budú modliť tieto litánie

1. Vytrhnem ťa z rúk protivníka viditeľným spôsobom.
2. Odstránim prekážky,ktoré ti bránia v ceste k dokonalosti.
3. Pridám ti anjela,aby ťa vnuknutím ochránil od nástrah hriechu.
4. Vytrváš na ceste čnosti.
5. Dobre spoznáš svoje nedostatky.
6. Dostaneš silu vymaniť sa z hriešnych návykov.
7. Upevním v tebe vieru,nádej a lásku.
8. Vytrhnem ťa z hmotnej biedy.
9. Tvoja rodina bude žiť vo svornosti,vo vzájomnej láske.
10. Kto chce pomôcť svojim blízkym,musí sa modliť tieto litánie aspoň pol roka.

Prisľúbenia Ducha Svätého

Tieto litánie sa budú šíriť ako lavína.Kto tieto litánie dá inému,má účasť na jeho modlitbách. Nech povie DUCHU SVÄTÉMU,na aký úmysel chce obetovať zásluhy,pokiaľ si ich nechce nechať pre seba...
TerezaK