Clicks638

Cały świat jest własnością naszego Pana i Króla Jezusa Chrystusa - jako stworzony przez Niego i DLA NIEGO

List do Kolosan 1, 16: «Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone» Źródło: bibliadeon.pl ______ Komentarz: «Lapidarnie ujęty dotąd w terminach biblijnych prymat kosmiczny Chrystusa otrzymu…More
List do Kolosan 1, 16:

«Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone»

Źródło: bibliadeon.pl

______

Komentarz:

«Lapidarnie ujęty dotąd w terminach biblijnych prymat kosmiczny Chrystusa otrzymuje z kolei uzasadnienie: racją tego bezwzględnego w całym stworzeniu pierwszeństwa Chrystusa jest Jego udział w akcie stwórczym. To stanowisko kosmiczne Chrystusa określają trzy przyimki: w Nim, przez Niego i dla Niego istnieje wszystko, co stworzone. Podobnie w Rz 11,36 ujął Apostoł zależność wszystkiego od Boga; a w 1 Kor 8,6 Bóg i Chrystus otrzymują podobne określenia relacji do świata i chrześcijan. Chrystus jest zasadą istnienia wszechrzeczy, przyczyną sprawczą i sensem czy też celem»

Źródło: Komentarz Praktyczny do Nowego Testamentu; Bp Kazimierz Romaniuk, O. Augustyn Jankowski OSB, Ks. Lech Stachowiak; Wydawnictwo PALLOTTINUM).

______


Katechizm Kościoła Katolickiego:

II. Stworzenie - dzieło Trójcy Świętej

290 "Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię" (Rdz 1,1). W tych pierwszych słowach Pisma świętego są zawarte trzy stwierdzenia: wieczny Bóg dał początek temu wszystkiemu, co istnieje poza Nim; tylko On jest Stwórcą (czasownik "stwarzać" - w języku hebrajskim bara - ma zawsze jako podmiot Boga). Całość tego, co istnieje (wyrażona formułą "niebo i ziemia"), zależy od Tego, kto daje jej istnienie.

291 "Na początku było Słowo... i Bogiem było Słowo... Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało" (J 1,1-3). Nowy Testament objawia, że Bóg stworzył wszystko przez odwieczne Słowo, przez swojego umiłowanego Syna. "W Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi... Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie" (Kol 1, 16-17). Wiara Kościoła przyjmuje również stwórcze działanie Ducha Świętego: On jest "Ożywicielem"111 , "Duchem Stworzycielem" (Veni, Creator Spiritus), "Źródłem wszelkiego dobra" 112.

292 Stwórcze działanie Syna i Ducha Świętego zapowiadane w Starym Testamencie113, a objawione w Nowym Przymierzu, nierozdzielnie zespolone z działaniem Ojca, jest jasno potwierdzone przez regułę wiary Kościoła: "Istnieje tylko jeden Bóg... On jest Ojcem, jest Bogiem, Stwórcą, Sprawcą, Porządkującym. On uczynił wszystko przez siebie samego, to znaczy przez swoje Słowo i przez swoją Mądrość"114 , "przez Syna i Ducha", którzy są jakby "Jego rękami"115. Stworzenie jest wspólnym dziełem Trójcy Świętej.

Przypisy:


111 Symbol Nicejsko-Konstantynopolitański.

112 Liturgia bizantyjska, Troparion Nieszporów Pięćdziesiątnicy

113 Por. Ps 33, 6; 104, 30; Rdz 1, 2-3.

114 Św. Ireneusz, Adversus haereses, II, 30, 9.

115 Św. Ireneusz, Adversus haereses, IV, 20, 1.

Źródło: www.katechizm.opoka.org.pl