Clicks282
Varovanie

Najvyšší slávi nové zasnúbenie s Kňažnou nebeskou, aby Ju pripravil na vtelenie a ozdobil preň.

Najvyšší slávi nové zasnúbenie s Kňažnou nebeskou, aby Ju pripravil na vtelenie a ozdobil preň.

( Mystické Mesto Božie-Vtelenie, Mária z Agredy.kap.7)
70. Veľké sú diela Najvyššieho, lebo všetky sú konané s náplňou vedomostí a dobroty, ustanovené v miere a počte (Múd 11, 21). Žiadne z nich nie je chybné, nepotrebné alebo neužitočné, zbytočné alebo márne; všetky sú výborné a veľkolepé, vykonané i dokončené podľa miery svätej vôle. Také ich chcel mať , aby Ho v nich poznali a velebili. Avšak všetky vonkajšie diela Božie, hoci sú samé o sebe veľké, úžasné a podivuhodné a skôr môžu byť obdivované než pochopené, porovnajúc
k tajomstvu vtelenia sú iba malou iskrou, ktorá vzišla z nesmiernej hĺbky Božstva. Toto tajomstvo, že sa priodial citu-schopnou a smrteľnou prirodzenosťou je nadmieru veľké dielo Jeho nekonečnej moci a múdrosti, ktoré nesmierne prevyšuje všetky diela a divy Jeho mocnej ruky. Lebo v tomto tajomstve nie iba iskra Božstva, ale celá nesmierna sopka nekonečného Božstva sa otvorila a darovala ľuďom, spojac sa nerozlučným a večným zlúčením a našou pozemskou ľudskou prirodzenosť ou.
71. Ak sa môže toto obdivuhodné tajomstvo Kráľa zmerať iba Jeho vlastnou nesmiernosťou, potom tá Žena, v ktorej lone sa mal stať človekom, si zaslúži, aby bola tak dokonale ozdobená hojnosťou Jeho pokladov, aby sa nevynechal ani jeden dar alebo milosť , ktoré sú v dosahu možností, a všetky tieto dary, aby boli také dokonalé, žeby im nič nechýbalo. Pretože to všetko bolo primerané a prislúchalo veľkosti Všemohúceho, splnil to u najsvätejšej Márie oveľa lepšie, než kráľ Asuer
urobil spanilej Ester (Est 2, 9), keď ju povýšil na svoj vznešený trón. Najvyšší zahrnul Kráľovnú Máriu tak veľkými milosťami, výsadami a darmi, že nič podobné nikdy tvorom ani na myseľ neprišlo, takže keď predstúpila pred dvoranstvo tohoto veľkého večného Kráľa (I Tim 1, 17), poznali, vyvyšovali v Nej moc Božiu a zároveň porozumeli, že Ten, ktorý mal právo vyvoliť si ženu za svoju Matku, vedel tiež ako Ju učiniť hodnou pre prijatie takého postavenia.
72. Nadišiel siedmy deň tajomných príprav na blížiace sa tajomstvo a v tú istú hodinu, ako už bolo povedané, bola nebeská Pani zavolaná a v duchu pozdvihnutá, ale s tým rozdielom, že Ju anjeli i s telom vyniesli až do najvyššieho neba a zatiaľ jeden z nich Ju zastupoval na zemi v Jej telesnej podobe. Keď Ju priniesli do najvyššieho neba, uvidela Boha v abstraktnom videní ako v predošlých dňoch, ale zase novým a prenikavejších svetlom, osvetľujúcim nové a hlbšie tajomstvá, ktoré Boh podľa svojej slobodnej vôle môže skrývať alebo zjavovať . Pritom počula hlas, ktorý prichádzal od kráľovského trónu a hovoril: „Naša Nevesta a vyvolená Holubička, naša milá Priateľka, pri ktorej sme zistili, že je príjemná našim očiam a ktorá bola vyvolená z tisícov, prajeme si prijať ť a znovu ako svoju Nevestu a preto si prajeme ozdobiť a vhodne ť a okrášliť pre náš zámer.“
73. Keď najpokornejšia medzi pokornými počula tieto slová, pokorila a ponížila sa až k ničote pred tvárou Najvyššieho viac, než človek môže pochopiť . Úplne poddaná božskému prianiu a s nevídanou skromnosťou odvetila: „Pri Tvojich nohách, ó Pane, leží prach a biedny červ, hotový ako otrok vyplniť všetky Tvoje priania. Použi, ó večné Dobro, tento nepatrný nástroj podľa svojej vôle a Tvoja pravica nech naloží s ním ako sa Ti páči.“ Najvyšší ihneď prikázal svojim serafom z tých, ktorí sú najbližšie k Jeho trónu a najvyššie postavení, aby tejto nebeskej Panej poslúžili. Spolu s inými serafmi predstavili sa vo viditeľnej podobe pred trónom a obstúpili najsvätejšiu Máriu, ktorá horela božskou láskou viac než oni.
74. Bol to pohľad hodný obdivu a plesania pre anjelských duchov, keď videli na tomto nebeskom mieste, ktorého sa žiadne iné nohy nedotkli, pokornú Devu, určenú za ich Kráľovnú a povýšenú zo všetkých tvorov najbližšie k Bohu; vidieť túto Ženu, ktorú si svet nevšimol a prehliadol, tak vysoko ctenú a váženú (Prísl 31,10); vidieť našu ľudskú prirodzenosť s jej prvým ovocím, ako dostáva záruku zvrchovanosti nad nebeskými chórmi a zaujíma svoje miesto medzi nimi. Ó aké sväté a spravodlivé zápolenie musel tento zvláštny zjav vzbudiť u týchto najstarších dvoranov nebeského Jeruzalema! Aké myšlienky v nich vznikali, keď chválili ich Pôvodcu! Aké pocity pokory sa v nich prebúdzali, podrobujúce všetko ich vysoké poznanie ustanoveniam Božskej vôle! Videli, že On je svätý a spravodlivý, ktorý povyšuje pokorných, je naklonený ľudskej nízkosti a povýšil Ju nad chóry anjelské.
75. Medzitým, čo obyvatelia nebeskí zaujatí chválami a obdivom, najsvätejšia Trojica (podľa nášho spôsobu chápania a vyjadrovania) viedla rozhovor sama so sebou, aká príjemná je pred Jej zrakom Kňažná Mária, ako dokonale a úplne spolupôsobila s milosť ami a darmi, ktoré Jej boli udelené, ako primerane rozmnožila slávu Pána a ako bola bez akéhokoľvek poklesku, nedostatku alebo prekážky, ktorá by nejako zľahčovala dôstojnosť Jej predurčeného materstva Slova. Tri Osoby najsvätejšej Trojice rozhodli teda, že povýšia tohoto tvora na najvyššie miesto milosti a priateľstva Božieho, na také, aké žiaden tvor nikdy nedosiahol a nedosiahne. A potom Jej tam udelili viac milostí, než všetkým ostatným tvorom dohromady. Najsvätejšia Trojica bola potešená a radovala sa, keď pozorovala, že najvyššia svätosť Márie bola taká, akú pre Ňu vo svojom božskom rozume zamýšľala a ustanovila.
76. V súhlase s touto svätosť ou a ako na jej doplnenie i ako na dôkaz blahovôle, s akou si Pán prial udeľovať Jej stále nové účinky svojho Božstva, prikázal a nariadil, aby najsvätejšia Mária bola viditeľne zaodiata a ozdobená tajomnými rúchami a klenotmi, ktoré by znázorňovali vnútorné milosti a výsady Kráľovnej a nebeskej Nevesty. Aj keď také snubné ozdoby Jej boli už predtým udelené, keď bola privedená do chrámu (časť I 436), teraz to bolo prevedené za nových a podivuhodných okolností, lebo to malo slúžiť ako bezprostredná príprava na zázrak Vtelenia.
77. Na rozkaz Pána dva serafi hneď zaodiali presvätú Máriu voľným rúchom, ktoré naznačovalo Jej čistotu a milosť a bolo neobyčajne biele a žiarivé; keby jediný lúč toho svetla, ktoré ono rúcho tak prehojne vyžarovalo, prenikol na svet, ten sám by vydal viac lesku, než všetky hviezdy dohromady, i keby boli všetky ako slnko a všetko svetlo, ktoré poznáme v porovnaní s tým, by sa nám javilo ako tma. Medzitým čo Ju seraf obliekal, Najvyšší dal Jej hlboké poznanie povinnosti, ktorá sa Jej tým ukladá, najmä, že musí náležito splácať Jeho Majestátu primerane veľkou láskou a vysokou dokonalosť ou svojich úkonov, ktorým sa teraz naučila. Avšak naďalej ostal pred Ňou skrytý účel, pre ktorý Jej Pán udelil tieto milosti, totiž vtelenie skrz Ňu. Všetkým ostatným tajomstvám naša Pani rozumela a pre všetky sa s nevýslovnou múdrosť ou pokorovala a prosila o božskú pomoc, aby s tými milosť ami a darmi spolupôsobila.
78. Cez toto rúcho dal Jej ten istý seraf pás, ako symbol svätej bázne, ktorú obdržala. Bol veľmi bohatý s neobyčajne žiariacimi a krásnymi drahokamami. Súčasne prameň svetla vychádzajúci z Božstva osvietil nebeskú Kňažnú tak, že porozumela vznešené príčiny, prečo sa všetky tvory majú Boha báť . Týmto darom bázne bola Mária náležito opásaná, ako prislúchalo tvorovi, ktorý mal jednať a tak dôverne sa zhovárať so svojím Stvoriteľom, ako Jeho Matka.
79. Hneď nato zistila, že Ju seraf ozdobil nesmierne krásnymi a hojnými vlasmi, zopätými nádhernou sponkou, žiarivejšou než čisté hladené zlato. Porozumela, že v tejto okrase obdržala výsadu zaoberať sa po celý život vznešenými božskými myšlienkami, roznecovanými najjemnejšou láskou, čo bolo naznačené zlatom. V spojení s touto výsadou bola znovu utvrdená v stave nezatienenej múdrosti a vtedy, a nádherné zopätie vlasov naznačovalo vznešené myšlienky a nevýslovné podieľanie sa na múdrosti a vedomostiach samého Boha. Obdržala tiež sandále, či topánky, ktoré naznačovali, že všetky Jej kroky a pohyby budú nanajvýš krásne (Veľp 7, 1), smerujúce vždy k vysokému a svätému cieľu, k väčšej sláve Najvyššieho. A tieto topánky boli zviazané zvláštnou milosť ou horlivej snahy v konaní dobra pred Bohom i pred ľuďmi (Lk 1, 39), ako sa stalo, keď sa náhlila navštíviť svätú Alžbetu a svätého Jána; a tak kráčala táto kniežacia Dcéra, nanajvýš krásna vo svojich krokoch (Veľp 7, 1).
80. Jej ruky zdobili náramky, ktoré Ju naplňovali veľkomyselnosť ou v podnikaní veľkých skutkov a v podieľaní sa na vznešenosti Božskej a tak vždy svoje ruky vzť ahovala k odvážnym skutkom (Prísl 31, 19). Jej prsty zdobili prstene, aby aj v menších a nižších záležitostiach mohla všetko robiť s najväčšou dokonalosť ou, so vznešených cieľom i účelom, ktorý Jej skutky činil v každom ohľade veľkými a obdivuhodnými. K tomu ešte pridali náhrdelník posádzaný neoceniteľnými žiariacimi drahokamami obsahujúcimi symboly troch najvznešenejších cností - viery, nádeje a lásky, ktoré odpovedajú trom božským Osobám. V spojení s týmto darom obnovili v Nej návyk týchto najvznešenejších cností, ktoré bude potrebovať najmä pre tajomstvo vtelenie a vykúpenia.
81. Na uši Jej zavesili zlaté náušnice, vykladané striebrom (Veľp 1, 10), čím Jej uši pripravili pre posolstvo, ktoré mala čoskoro počuť , aby bola v stave vypočuť a dať prijateľnú odpoveď na božské ponuky. Tak bude čisté striebro Jej nevinnosti opäť znieť v ušiach Pána a v lone Božstva sa budú odrážať ako ozvena tie okúzľujúce slová: „Fiat mihi secundum verbum Tuum. - Nech sa mi stane podľa slova tvojho“. (Lk 1, 38)
82. Potom pokryli Jej rúcho nápismi z najjemnejších farieb zmiešaných so zlatom, ktoré zároveň slúžili ako výšivky a lemovanie. Niektoré z nich niesli heslo: „Mária, Matka Božia“, iné „Mária, Panna a Matka“. Avšak tieto nápisy neboli jasné, ani Jej neboli vysvetlené, ale anjeli ich význam poznali. Rôzne farby naznačovali vlastnosti všetkých cností v najvyššom stupni, aj ich skutočné konanie, prevyšujúce všetko, čo kedy vykonali ostatní rozumní tvorovia. A ako na doplnenie všetkej tej krásy, obliali Jej tvár ako vodičkami jasu, pochádzajúceho z blízkosti a účastníctva
z nevyčerpateľnej Bytosti a dokonali Boha samého. Pretože bola určená skutočne a prirodzene skrývať vo svojom panenskom lone nekonečne dokonalého Boha, patrilo sa, aby Ho obdržala najprv milosť ou v najvyššej miere, v akej je to pre obyčajného tvora možné.
83. V tejto ozdobe a kráse stála naša Kňažná Mária pred Pánom taká krásna a čarovná, že i sám najvyšší Kráľ mohol si Ju žiadať za Nevestu (Ž 44, 12). Nebudem sa zdržiavať opakovaním toho, čo som už povedala a čo ešte v tomto životopise poviem o Jej cnostiach; hovorím iba, že toto vyzdobenie bolo spojené s novými, úplne božskými rysmi a účinkami. Toto všetko prislúchalo Jeho nekonečnej moci a nesmiernej dokonalosti a svätosti, ktorá poskytuje nášmu rozumu vždy nové pole pre skúmanie. A keď sa jedná o tento oceán dokonalosti u nanajvýš svätej Mária, aj my iste môžeme dúfať , že sa dotkneme aspoň jeho brehov. Mám vždy veľké množstvo myšlienok o tom, čo poznávam a vidím, ale nemôžem o tom obšírne písať .

Poučenie, ktoré mi dala najsvätejšia Kráľovná Mária
84. Dcéra moja, v dielňach a pokladniach Najvyššieho, ktoré patria božskému Pánovi a všemohúcemu Kráľovi, sú bez počtu a obmedzenia bohatstvá a poklady pre Jeho vyvolené nevesty. On môže obohatiť nespočetných iných práve tak, ako obohatil moju dušu a ešte Mu nekonečne viac ostane. Ovšem žiadnemu tvorovi neudelí toľko, ako udelil mne, ale nie preto, že by snáď nemohol alebo nechcel, ale preto, že žiaden sa nestane taký spôsobilý pre Jeho milosti, ako som bola Ja. Všemohúci je však preštedrý k niektorým dušiam a veľkomyseľne ich obohacuje, pretože menej prekážajú Jeho darom a činia sa schopnejší k ich prijatiu, než iní.
85. Prajem si, moja najmilšia, aby si nekládla žiadne prekážky láske tvojho Pána, ale pripravila sa na prijatie drahokamov a darov pre teba určených, ktoré ť a urobia spôsobilou pre Jeho snubnú komnatu. Pamätaj si, že všetky spravodlivé duše dostávajú tieto ozdoby z Jeho rúk, hoci každá podľa stupňa priateľstva a milosti, ktoré ich činia schopnými pre ich prijatie. Ak si praješ dosiahnuť najvyššiu čistotu tej dokonalosti a urobiť sa hodnou stáť v prítomnosti tvojho Pána a Ženícha, snaž sa byť veľká a silná v láske; a vieš, že táto láska vzrastá v takej miere, v akej sa kto umŕtvuje a sebazapiera. Musíš sa umŕtvovať a zriekať všetkého pozemského; musíš odmietať všetko dobré mienenie o sebe i o viditeľných veciach a musíš vzrastať a pokračovať iba v božskej láske. Umy a očisti sa v Krvi svojho Vykupiteľa, Krista a používaj toto očisť ovanie mnohokrát obnovovaním láskyplnej ľútosti nad svojimi hriechmi. Tým nájdeš milosť v Jeho očiach a On zatúži po Tvojej kráse a všetky tvoje ozdoby budú plné najvyššej dokonalosti a čistoty.
86. A pretože si bola už nadmieru obdarená a vyznamená požehnaním Pána, je spravodlivé, aby si viac než mnoho ľudských pokolení vzdávala Mu vďaky s ustavičnými chválami a velebila Ho za to, čo pre teba ráčil učiniť . Ak je zlo nevďaku také ohavné, trestuhodné u tých, ktorí mu málo dlhujú a vo svojej pozemskosti a hrubosti zabúdajú na dobrodenia Pána, tým väčšia bude Tvoja vina, ak budeš zanedbávať túto povinnosť . A neklam sa domnienkou, že si pokorná, lebo je veľký rozdiel medzi vďačnosťou, vďačnou pokorou a pokorou nevďačnou. Pamätaj, že Pán veľmi často ukazuje veľkú priazeň nehodným, aby ukázal svoju dobrotu a štedrosť . Preto nech sa nikto nevyvyšuje, ale nech tým viac uznáva svoju nehodnosť a používa to ako liek a proti jed proti namyslenosti. Vďačnosť však bude v súlade s takým pokorným zmýšľaním o sebe, lebo musíme uznávať , že každý dobrý dar pochádza od Otca svetiel a tvory si ho nikdy nemôžu zaslúžiť (Jak 1, 17). Všetky dary majú svoj počiatok iba v Jeho dobrote a zaväzujú nás k vďačnosti a uznaniu.