Christmas Campaign: Financial Insights
Clicks394.3K
johnfrax
218

VEĽKÉ PRISĽÚBENIE -SME ZACHRÁNENÍ

SME ZACHRÁNENÍ
MODLITBY
k nášmu Pánu Ježišovi Kristovi o Jeho utrpení, vyjavené svätej Brigite zo Švédska v rímskom Chráme sv. Pavla.

DOBROZDANIE SVÄTÉHO OTCA PIA IX.
Nasledujúce modlitby sú prevzaté z knihy, ktorá vyšla v roku 1740 v Toulouse vo Francúzsku. Napísal ju páter Adrien Parvillers zo Spoločnosti Ježišovej, apoštolský misionár vo Svätej zemi. Knihu aprobovali, schválili a odporučili cirkevné vrchnosti.
Jeho Svätosť pápež Pius IX. tieto modlitby poznal, 31. mája 1862 schválil a ako zodpovedajúce pravde ich považoval za veľmi užitočné pre spásu duší. Jeho pápežské uznanie bolo potvrdené i samotným Bohom. Mnohým osobám, ktorú túto pobožnosť vykonali, sa ich prosby splnili. Okrem toho Boh ukázal aj viacerými nadprirodzenými znameniami, že táto pobožnosť, obsahujúca pätnásť modlitieb svätej Brigity, pochádza z neba.


VEĽKÉ PRISĽÚBENIE
Svätá Brigita dlho prosila Pána, aby jej oznámil, koľko úderov obdržal v čase svojho bolestného utrpenia.
Jedného dňa sa jej Spasiteľ zjavil a povedal: „Na moje telo sa znieslo 5480 úderov. Ak mi za ne chceš prejaviť zvláštnu úctu, tak sa pomodli každý deň po dobu jedného roka pätnásťkrát Otče náš a pätnásťkrát Zdravas Mária. K tomu pridaj modlitby, ktoré ťa naučím. Po uplynutí roka si tak uctíš každú ranu z týchto 5480 úderov.“ Potom jej Spasiteľ povedal: „Kto vykoná túto ročnú pobožnosť, zachráni pätnásť duší svojich príbuzných z očistca, pätnásť duší z jeho príbuzenstva získa dar vytrvať v posväcujúcej milosti a pätnásť hriešnikov obráti ku kajúcemu životu. Samotná osoba, ktorá sa tieto modlitby pomodlí, obsiahne prvý stupeň dokonalosti. Pätnásť dní pred smrťou jej podám svoje prečisté telo, aby bola zachránená od večného hladu a svoju prečistú krv, aby som jej dušu zachránil od večného smädu. Pred smrťou ju navštívim so svojou milovanou Matkou a dovediem ju, obohatenú milosťami, do večnej radosti. Tu dostane dar zvláštneho poznania mojej Božskosti, neznámy tým, ktorí tieto modlitby vykonávajú.
Ak niekto, hoci aj tridsať rokov žil v smrteľnom hriechu, zbožne vykoná túto pobožnosť alebo si ju zaumieni vykonať, budú mu odpustené hriechy, Božia moc ho ochráni pred zlými pokušeniami a pred večným zatratením. A všetko, o čo bude prosiť Boha alebo najsvätejšiu Pannu Máriu, mu Božie milosrdenstvo dopraje.
Kto bude učiť tieto modlitby aj iných, toho radosť a zásluhy pretrvajú naveky! Na mieste, kde sa tieto modlitby modlia, je prítomný Pán Boh so svojou milosťou.“
Všetky uvedené výhody sľúbil svätej Brigite sám ukrižovaný Božský Spasiteľ. Kríž, pred ktorým sa to stalo, sa ešte i dnes nachádza v Chráme svätého Pavla v Ríme a teší sa neobyčajnej úcte.
Ak je len trocha možné, nemá sa táto pobožnosť vynechať ani jediný deň. Ak však vážne prekážky znemožňujú tieto modlitby vykonať, dotyčný nestratí milosti spojené s touto pobožnosťou, ak sa v danom roku pomodlí vynechané modlitby dodatočne.

MODLITBY
1/ UTRPENIE KRISTOVO NA OLIVOVEJ HORE AŽ PO KORUNOVANIE TŔNÍM

Otče náš, Zdravas Mária.
Ó, Ježišu! Ty si večnou vôňou všetkých, ktorí Ťa milujú. Ty si radosť, ktorá prevyšuje všetky radosti. Ty si túžba, záchrana a nádej každého hriešnika. Prijatím ľudskej prirodzenosti si nám naznačil, že je Tvojou horúcou túžbou z lásky k nám prebývať medzi ľuďmi až do konca všetkých časov. Spomeň si na všetko utrpenie, ktoré si znášal od chvíle, kedy si sa stal človekom. Najmä však počas svojho svätého bolestného utrpenia tak, ako to pred všetkými vekmi určil Boží plán.
Spomeň si na poslednú večeru so svojimi učeníkmi, ktorým si umyl nohy, podal svoje najsvätejšie Telo a najsvätejšiu Krv, rozprával s nimi o svojom nastávajúcom utrpení a poskytol im útechu.
Spomeň si na svoj zármutok a trpkosť vo chvíli, keď si sám priznal: „Smutná je moja duša až na smrť.“
Mysli na súženia a tieseň, ktoré si vytrpel v rozkvete mladosti pred ukrižovaním, na Judášovu zradu, na zradu Tvojho národa, ktorý si vyvolil a pozdvihol, na falošných svedkov, ktorí Ťa obžalovali a na troch sudcov, ktorí Ťa odsúdili.
Spomeň si na chvíle, kedy Ťa hanobne zbavili šiat a obliekli do rúcha potupy a výsmechu. Priviazali Ťa k stĺpu, od úderov bolo Tvoje telo roztrhané. Na hlavu Ti vtisli tŕňovú korunu, do rúk trstinu, zastreli Ti tvár i oči, bili Ťa, zauškovali, zasypali Ťa výsmechmi a urážkami.
Rozpamätaj sa na všetok smútok a utrpenie, ktoré si musel vytrpieť ešte pred ukrižovaním. Prosím Ťa udeľ mi pred mojou smrťou milosť opravdivej ľútosti, čistej a úplnej spovede, milosť hodného zadosťučinenia a odpustenie všetkých mojich hriechov. Amen.

2. VYSMIEVANIE A HANOBENIE KRISTA
Otče náš, Zdravas Mária.
Ó, Ježišu! Ty si opravdivá radosť anjelov a raj všetkej nádhery. Spomeň si na zármutok a smútok, ktorý si vytrpel, keď Ťa Tvoji nepriatelia ako divé levy obkľúčili a mučili tisícami urážok, údermi spôsobili Ti mnohé zranenia a pľuvali Ti do tváre.
S ohľadom na toto utrpenie a urážajúce slová, prosím Ťa, môj Spasiteľ, ochraňuj ma pred viditeľnými i neviditeľnými nepriateľmi a pod svojou ochranou ma doveď k dokonalosti a k večnej spáse. Amen.

3. PRIKLINCOVANIE KRISTA NA KRÍŽ
Otče náš, Zdravas Mária.
Ó, Ježišu, Stvoriteľu sveta! Teba nič na svete nemôže obmedziť ani ohraničiť. Svojou mocou držíš a zjednocuješ všetko. Spomeň si na mučivé bolesti, ktoré si vytrpel, keď Tvoje sväté ruky a nohy pripevňovali ku krížu a tupými klincami pribíjali na jeho drevo. Tvoje sväté telo nebolo v žiadúcej polohe. V tupej nenávisti, spôsobujúc Ti nové bolesti, s hroznou zúrivosťou Ťa vystreli na kríž, všetkými smermi Ti ťahali a trhali údy, čím zväčšovali Tvoje utrpenie.
Prosím Ťa, pri spomienke na svoje sväté bolesti pri ukrižovaní, daruj mi svoju milosť. Amen.

4. KRISTUS SA MODLÍ ZA SVOJICH NEPRIATEĽOV
Otče náš, Zdravas Mária.
Ó, Ježišu, Ty nebeský lekár! Ty si bol pribitý na kríž, aby si svojimi ranami zahojil naše rany.
Spomeň si na svoje oslabené a zranené údy, z ktorých ani jeden nezostal neporušený. Nijaké utrpenie nie je zrovnateľné s utrpením Tvojím. Od hlavy až po päty, ani najmenší kúsok Tvojho svätého tela neostal nezranený. Napriek tomu odpúšťaš všetkým a prosíš Nebeského Otca za svojich nepriateľov: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia.“
Odvolávajúc sa na Tvoje veľké milosrdenstvo a utrpenie, prosím Ťa, daruj mi milosť, aby som pri spomienke na Tvoju preťažkú cestu kríža, mohol vzbudiť dokonalú ľútosť a dosiahnuť odpustenie všetkých svojich hriechov. Amen.

5. KRISTOVO MILOSRDENSTVO VOČI HRIEŠNIKOM
Otče náš, Zdravas Mária.
Ó, Ježišu! Ty si zrkadlom večnej nádhery. Spomeň si na zármutok, ktorý si pociťoval, keď si vo svetle svojej Božskosti videl veľké množstvá tých, ktorí mali byť zachránení skrze zásluhy Tvojho utrpenia, Tvojej svätej krížovej cesty – pre svoje hriechy sú však zatratení. Mal si hlboký súcit a poľutovanie aj pre týchto beznádejných, zatratených nešťastníkov.
Pre Tvoj neobmedzený súcit a milosrdenstvo, najmä však pre Tvoju dobrotu, ktorú si preukázal ľutujúcemu zločincovi, keď si mu povedal: „Ešte dnes budeš so mnou v raji,“ prosím Ťa, najmilší Ježišu, o milosrdenstvo v mojej smrteľnej hodine. Amen.

6. KRISTOV TESTAMENT NA KRÍŽI
Otče náš, Zdravas Mária.
Ó, Ježišu! Ty si najmilší, túžobne očakávaný Kráľ. Spomeň na svoje bolesti, ktoré si pociťoval, keď Ťa nahého, ako zločinca priklincovali ku krížu a všetci, okrem najmilšej Matky Ťa opustili. Počas Tvojho smrteľného zápasu trpela s Tebou a Ty si jej zveril svojho miláčika slovami: „Hľa, Tvoj syn“ a k Jánovi: „Hľa, Tvoja matka!“
Prosím Ťa, Spasiteľ môj, pre meč utrpenia, ktorý v týchto okamihoch prebodol dušu Tvojej svätej Matky, maj so mnou zľutovanie vo všetkých mojich ťažkostiach a starostiach telesných i duševných a buď mi nápomocný vo všetkých skúškach, najmä však v hodine mojej smrti. Amen.
7. KRISTOV SMÄD
Otče náš, Zdravas Mária.
Ó, Ježišu! Ty nevyčerpateľný prameň dobroty! Spomeň, ako si vo svojej nesmiernej láske, visiac na dreve kríža, preriekol: „Som smädný.“ Bol to Tvoj smäd za večnou spásou všetkých ľudí.
Prosím Ťa, Spasiteľ môj, posilni moje srdce, aby som bol dokonalý vo všetkých skutkoch. Nechaj odumrieť všetky moje túžby po slastiach tela a po dočasných veciach. Amen.

8. KRISTOV NÁPOJ
Otče náš, Zdravas Mária.
Ó, Ježišu! Ty si vôňou srdca a ľúbeznosťou ducha. Spomeň si na trpkosť žlče a octu, ktoré si z lásky ku mne vypil.
Prosím Ťa, Spasiteľ môj, dopraj mi, aby som Tvoje telo a Tvoju drahocennú krv počas svojho života, najmä však v hodine smrti, dôstojne prijímal pre potešenie duše. Amen.

9. KRISTOVO ÚZKOSTLIVÉ ZVOLANIE
Otče náš, Zdravas Mária.
Ó, Ježišu! Ty si kráľovská moc a radosť duše.
Spomeň si na súženie a muky, ktoré si vytrpel vo chvíľach nadchádzajúcej smrti, keď si ponorený v trpkosti, urážaný a zneuctený, hlasno zvolal: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ Prosím Ťa úpenlivo, Spasiteľ môj, kvôli tejto svojej úzkosti, neopusť ma v smrteľnej hodine. Amen.

10. KRISTOVE RANY
Otče náš, Zdravas Mária.
Ó, Ježišu, pôvod a cieľ našej lásky! Ty si život, Ty si čistota.
Spomeň si, že od hlavy až po chodidlá si bol ponorený v najhlbšej priepasti všetkých bolestí. Cez veľkosť a hĺbku Tvojich rán nauč ma, Spasiteľ môj, kráčať po ceste Tvojich prikázaní, po ceste lásky k blížnemu, po ktorej musia kráčať všetci, ktorí Ťa milujú. Amen.

11. KRISTOVE HLBOKÉ RANY
Otče náš, Zdravas Mária.
Ó, Ježišu, Ty najhlbšia priepasť milosrdenstva! Spomeň si na všetky bolesti a rany, ktoré si za mňa vytrpel.
Spasiteľ môj, ukry ma, úbohého hriešnika, pred tvárou svojho Otca, rozhnevaného pre moje viny, prosím Ťa, ukry ma do hlbín svojich rán. Amen.

12. KRISTOVE KRVÁCAJÚCE RANY
Otče náš, Zdravas Mária.
Ó, Ježišu, žiariaci obraz pravdy, znak jednoty a puto lásky k blížnemu! Spomeň si na nespočetné rany, ktoré Ti pokryli celé telo a sfarbili ho červeňou Tvojej presvätej krvi. Ó, veľké utrpenie, objímajúce celý svet, ktoré si z lásky k nám vytrpel na svojom svätom, prečistom tele! Ó, najmilší Ježišu, či možno za nás urobiť ešte niečo, čo by si Ty už neurobil?
Prosím Ťa, Spasiteľ môj, vyznač svojou drahocennou krvou všetky svoje rany do môjho srdca, aby som bez prestania zbožňoval Tvoje utrpenie a lásku. Spomienka na krížovú cestu a Tvoje utrpenie nech prinesie účinné ovocie v mojej duši, aby moja láska k Tebe rástla zo dňa na deň a aby som raz dosiahol život večný. Spravodlivý Ježišu, veď Ty si prameň všetkého dobra a všetkých radostí. Amen.

13. POSLEDNÁ KRISTOVA ÚZKOSŤ
Otče náš, Zdravas Mária.
Ó, Ježišu! Ty si najmocnejší Pán, nesmrteľný a neporaziteľný Kráľ. Spomeň si na svoje utrpenie, keď už boli všetky sily tela i duše vyčerpané. Ty si sklonil hlavu a zvolal: „Dokonané je!“
Prosím Ťa, Spasiteľ môj, pre toto svoje súženie a bolesť, zmiluj sa nado mnou v poslednej hodine môjho života, keď sa úzkosť pokúsi zmiasť môjho ducha i moju dušu. Amen.

14. KRISTOVA SMRŤ
Otče náš, Zdravas Mária.
Ó, Ježišu! Ty jednorodený Najvyššieho Otca a verný obraz Jeho múdrosti. Rozpamätaj sa, že keď bolo Tvoje sväté telo domučené a tvoje najsvätejšie srdce zlomené, odovzdal si svojho ducha slovami: „Otče, do Tvojich rúk odovzdávam svojho ducha!“
Pre Tvoju drahocennú smrť Ťa prosím, kráľ nebeskej nádhery, posilni ma a daj mi silu odporovať všetkej zlobe zmyselnosti, aby som po svojej smrti žil naveky jedine u Teba. Prijmi moju putujúcu dušu, ktorá sa vracia k Tebe. Amen.

15. KRISTOVO ÚPLNÉ VYKRVÁCANIE
Otče náš, Zdravas Mária.
Ó, Ježišu! Ty si jediný pravý a plodný vinič. Spomeň si na svoju krv, ktorá vytiekla z Tvojho presvätého tela tak, ako vyteká šťava hrozna pod tlakom lisu.
Zo svojho boku, prebodnutého kopijou vojaka, si vydal všetku krv i vodu. Tvoje presväté telo bolo obetované na dreve kríža ako kúsok myrhy.
ZÁVEREČNÁ MODLITBA
Prosím Ťa, najmilší Ježišu, svojim bolestným utrpením a vyliatou drahocennou krvou poraň moje srdce, aby som sa k Tebe úplne obrátil. Moje srdce nech je Ti večným príbytkom, moje reči nech sa Ti ľúbia a koniec môjho života nech je plný zásluh, aby som dosiahol večnú nádheru. So všetkými svätými neba po celú večnosť budem Ťa chváliť a velebiť. Amen.

SEDEM OTČENÁŠOV
Božský Spasiteľ zjavil svätej Brigite dodatočne ešte nasledujúce prisľúbenie: „Vedz, že tým, ktorí sa po 12 rokov denne pomodlia 7-ráz Otče náš a Zdravas Mária ku cti mojej prečistej krvi, udelím tieto veľké milosti:
1/ Neprídu do očistca.
2/ Prijmem ich do počtu mučeníkov tak, akoby vyliali svoju krv za vieru
3/ Trom príbuzným, podľa voľby dotyčného, udelím milosť vytrvania v stave posväcujúcej milosti.
4/ Duše jeho príbuzných až do štvrtého pokolenia uchránim od pekla.
5/ Budú mesiac pred smrťou upovedomení o jej príchode.

Ak by dotyčný zomrel pred uplynutím týchto 12 rokov, aj tak budem považovať podmienky za splnené.“ Pápež Inocent X. potvrdil toto zjavenie a dodal, že duše, ktoré tieto podmienky splnia, každý Veľký piatok vyslobodia jednu dušu z očistca. Táto pobožnosť bola schválená Svätou Kongregáciou Sacro Collegio de propaganda fide, ako i pápežom Klementom XII. K uvedeným 7 modlitbám Otče náš a Zdravas, možno pridať tieto modlitby:

PRED ZAČATÍM POBOŽNOSTI
Ó, Ježišu, chcem sa teraz sedem ráz pomodliť Otče náš a Zdravas Mária v zjednotení s tou láskou, ktorou si túto pobožnosť vo svojom srdci posvätil a osladil. Prijmi ju z mojich úst do svojho Božského srdca, vylepši a zdokonaľ ju tak, aby pripravila Najsvätejšej Trojici takú česť a radosť, aké si jej Ty pripravil na zemi. Nech sa preleje na Tvoje presväté človečenstvo k oslave Tvojich svätých rán a drahocennej krvi, ktorú si za nás vylial.

1. OBRIEZKA
Otče náš, Zdravas Mária.
Večný Otče. Skrze nepoškvrnené ruky Panny Márie a skrze Božské srdce Ježišovo, obetujem ti prvé rany, prvé bolesti a prvé krvipreliatie Ježišovo za svoje hriechy, za hriechy mladosti všetkých ľudí a k zamedzeniu prvých ťažkých hriechov, najmä v svojom príbuzenstve.

2. OLIVOVÁ HORA
Otče náš, Zdravas Mária.
Večný Otče. Skrze nepoškvrnené ruky Panny Márie a Božské srdce Ježišovo, obetujem Ti hrozné utrpenie Srdca Ježišovho na Olivovej hore, ako i každú kvapku Jeho krvi, ktorou sa potil - za hriechy môjho srdca i za hriechy všetkých ľudí. Prosím Ťa, ochraňuj nás od takých hriechov a rozmnož v nás lásku k Bohu a k blížnemu.

3. BIČOVANIE
Otče náš, Zdravas Mária.
Večný Otče. Skrze nepoškvrnené ruky Panny Márie a Božské srdce Ježišovo, obetujem Ti tisíce rán, hrozné bolesti a drahocennú krv, ktorú náš Pán vylial pri bičovaní za moje hriechy tela a za hriechy všetkých ľudí. Prosím Ťa, ochraňuj nás od takých hriechov a zachovaj našu nevinu.

4. KORUNOVANIE TŔNÍM
Otče náš, Zdravas Mária.
Večný Otče. Skrze nepoškvrnené ruky Panny Márie a Božské srdce Ježišovo, obetujem Ti rany, bolesti a drahocennú krv presvätého Ježiša, ktorý bol za nás tŕním korunovaný. Obetujem Ti to za moje hriechy ducha i za hriechy všetkých ľudí. Prosím Ťa, ochraňuj nás od takýchto hriechov a daj nám milosť rozšíriť kráľovstvo Kristovo na zemi.

5. KRÍŽOVÁ CESTA
Otče náš, Zdravas Mária.
Večný Otče. Skrze nepoškvrnené ruky Panny Márie a Božské srdce Ježišovo, obetujem Ti Jeho utrpenie na krížovej ceste, najmä Jeho svätú ranu na ramene – ako zmierenie za moje hriechy a za hriechy všetkých ľudí. Jeho krížová cesta nech je zmierením za naše spriečenia sa proti krížu a proti svätým príkazom, ako i za všetky hriechy nášho jazyka. Zachráň nás od takýchto hriechov a nauč nás milovať Tvoj svätý kríž.

6. JEŽIŠOVO UKRIŽOVANIE
Otče náš, Zdravas Mária.
Večný Otče. Skrze nepoškvrnené ruky Panny Márie a Božské srdce Ježišovo, obetujem Ti Tvojho Božského Syna na kríži, Jeho ukrižovanie i Jeho pozdvihnutie. Obetujem Ti Jeho rany na rukách i nohách a tri prúdy Jeho presvätej krvi, ktorá sa vyliala za nás. Obetujem Ti Jeho chudobu, Jeho dokonalú poslušnosť, všetky Jeho duševné i telesné utrpenia, Jeho drahocennú smrť a jej nekrvavé obnovenie vo všetkých svätých omšiach na celej zemi - ako zmierenie za porušovanie rehoľných pravidiel a sľubov, za zadosťučinenie mojich hriechov i hriechov všetkých ľudí, za chorých a umierajúcich, za Tvojich kňazov i laikov, za úmysly Svätého otca, za obnovenie kresťanských rodín, za silnú vieru, za našu vlasť, za jednotu národov v Kristovi a v Jeho Cirkvi, ako i za kresťanov roztrúsených po svete.

7. PREBODNUTIE KOPIJOU
Otče náš, Zdravas Mária.
Večný Otče. Prosím Ťa, prijmi drahocennú krv a vodu, ktorá vytiekla z rany Božského srdca Ježišovho pre potreby svätej Cirkvi i ako náhradu za zmierenie hriechov celého ľudstva.
Bože, buď k nám milostivý a milosrdný. Kristova krv, drahocenný obsah Jeho svätého Srdca, nech zmyje moje viny i viny všetkých ľudí. Voda z boku Kristovho nech mi zmyje tresty za hriechy a nech zhasí plamene očistca pre mňa i pre všetky duše v očistci. Amen.

Z nemeckého originálu „Gebete zu unserem HERRN JESUS CHRISTUS in seinem Leiden der heiligen Brigitta von Schweden in der Kirche Sankt Paulus in Rom geoffenbart“.
Paris-Verlag CH – 1648 HAUTEVILLE/SCHWEIZ

Preložil Dr. Mikuláš Havrilla
Vydalo SLOVO a. s. Košice roku 1995
Redigoval M. Jáger

www.modlitba.sk

www.modlitba.sk/htm/narodeniny/wyd.htm
apredsasatoci shares this
394.3K
Svätá Brigáta, 12 ročná modlitba
lucyluska
Môj manžel sa 1 r. modlil 2 roky, 12r. sa teraz modlí už 8rok...ja som sa pomodlila len 1rocnu a teraz sa čudujem ako som to dala? Odkiaľ som toľko sily vzala ...a veru dnes som začala opäť Prosím Pána o vytrvalosť a túžbu po modlidbe.
babkahelena
Je to nádherná a obohacujúca modlitba. Veľmi mi pomáha v živote. Modlím sa štvrtý rok 12 ročnú. Jednoročnú novému som ukončila pred tromi rokmi. Cítila som veľkú pomoc a silu pri riešení aj zložitých situácii. Ďakujem pekne.
Ferdo112
Je to veľka božia milosť,ak nám dal takúto možnosť!! Kto chce,nech sa modlí,niekolko minut nikomu neuškodi,pre zachranu svojej duše!! ❤
silvina10 shares this
394.3K
👏
Bratia a sestry
môžem len potvrdiť účinnosť tejto novény
Veľké Vecí sa udiali nielen počas roka modlenia, ale hlavne presne po roku
ĎAKUJEM
miňocraft
Lotor,ktorý vyznal svoju hriešnosť a poprosil Pána Ježiša,aby si naň spomenul keď príde do svojho kráľovstva,dostal jasný prísľub : “Ešte DNES budeš so mnou v raji”
Dávam to sem na zamyslenie.Nepopieram tým očisťovanie duše veriacich ale prílišným zameriavanim sa naň nám môže ujsť niečo podstatné.
Peter(skala)
Hoki pred 3 hodinami
Peter vysvětli mi co jsi napsal: Čas na modlitbu o umučení Pána je vhodné sa modliť v noci medzi 1-3 hodinou alebo ak to človek nezvlada, tak aspon počas hodiny Božieho milosrdenstva (15 hodina.)

Modlitbu nevidím jako "duchovní fitko", ale jako živený vztah, komunikaci i službu. Potřebuji objasnit o čem jsi psal, abych lépe pochopil. Děkuji.
✍️
Hovorím o viere a poslušnost…More
Hoki pred 3 hodinami
Peter vysvětli mi co jsi napsal: Čas na modlitbu o umučení Pána je vhodné sa modliť v noci medzi 1-3 hodinou alebo ak to človek nezvlada, tak aspon počas hodiny Božieho milosrdenstva (15 hodina.)

Modlitbu nevidím jako "duchovní fitko", ale jako živený vztah, komunikaci i službu. Potřebuji objasnit o čem jsi psal, abych lépe pochopil. Děkuji.
✍️
Hovorím o viere a poslušnosti: darmo človek povie, že je veriaci a poslušní jedine Bohu, ked nedokaže uveriť a posluchnuť na slovo Pánovo. Ked chce, aby sa o 15 hodine modlilo, tak predsa nebudem tvrdiť, že mna sa to netýka.

Lenže človek je slabý, takže bud si to prizná ako spomenul Annamarie alebo bude vzdorovať a tvrdiť, že sa ho to netýka. Prejdu roky, život sa skončí a vtedy už nebude musieť sa pretvarovať, lebo už s ludmi nebude musieť byť v kontakte. Teraz však su ludia, ktorí niekedy nedokažu pred inými si priznať slabosť, tak radšej povedia: mna sa to netýka
Peter(skala)
Annmariee pred 2 hodinami
Tie prislubenia že ten clovek nepríde do ocistca atd.? Boh Vás obdaroval milostivo trpezlivostou 😁

Ked som sa dopočul o tých prislubeniach spočiatku, nechcel som veriť, žeby stačilo splniť požiadavky a človek nepôjde do Očistca, ale ked som neskôr sa dopočul aj o iných prislubeniach na rôznych miestach zjavení, tak ma to viac presvedčilo, že to nie je len môj pohlad a …More
Annmariee pred 2 hodinami
Tie prislubenia že ten clovek nepríde do ocistca atd.? Boh Vás obdaroval milostivo trpezlivostou 😁

Ked som sa dopočul o tých prislubeniach spočiatku, nechcel som veriť, žeby stačilo splniť požiadavky a človek nepôjde do Očistca, ale ked som neskôr sa dopočul aj o iných prislubeniach na rôznych miestach zjavení, tak ma to viac presvedčilo, že to nie je len môj pohlad a pochopenie prislubení.

Ved ked na viacerých miestach Boh hovorí o priamej ceste do Neba, tak predsa tie prislubenia musia garantovať spasenie. Ide len o to, aby sme neboli ako ten týpek z Biblii, čo prišiel za Božím prorokom hovoriac, že urobí všetko čo mu povie, aby bol uzdravený. Avšak ked mu prorok povedal aby sa ponoril do vody len zoparkrat, tak sa mu nechcelo veriť, že len tak málo stači na jeho uzdravenie.

Tam je vidieť, že uzdravenie ale aj spasa nezaleží od množstva (kvantity). ale od dôvery (kvality) v naplnení požiadavok, ktore sa od nas očakavaju.

Ako hovorí Ježiš: aj tomu poslednemu chcem dať rovnaku odmenu ako tým ostatným, ktorí pracovali od začiatku dňa.
Annmariee
Tie prislubenia že ten clovek nepríde do ocistca atd.? Boh Vás obdaroval milostivo trpezlivostou 😁
Peter(skala)
Annmariee pred 45 minútami
A platia prialubenia pre človeka za ktorého sa modlím 12 rokov trv. pobožnosť? Ďakujem za vysvetlenie 😉 😌

Ano, tie prislubenia platia, tak ako platia pre tých, čo fatimsku sobotu uskutočnia v nedelu, ked sa im neda v sobotu
Annmariee
A platia prialubenia pre človeka za ktorého sa modlím 12 rokov trv. pobožnosť? Ďakujem za vysvetlenie 😉 😌
Peter(skala)
Annmariee pred 5 minútami
Prosím pomôžte mi sa orientovať. Čo ak sa nestihnem pomodliť modlitby v daný deň? Modlím sa obe pobožnosti. Platí ak sa ich dodatočne na druhý deň napríklad pomodlím? A tá dvanásť rokov trvajúca pobožnosť, keď sa ju modlím za iného maju pre neho prísľuby k nej naleziace platnosť? Ďakujem. Boh s Vami
✍️
predošetkým dakujem že sa to modliš a dávaš si dobru otatku.
Tiež …More
Annmariee pred 5 minútami
Prosím pomôžte mi sa orientovať. Čo ak sa nestihnem pomodliť modlitby v daný deň? Modlím sa obe pobožnosti. Platí ak sa ich dodatočne na druhý deň napríklad pomodlím? A tá dvanásť rokov trvajúca pobožnosť, keď sa ju modlím za iného maju pre neho prísľuby k nej naleziace platnosť? Ďakujem. Boh s Vami
✍️
predošetkým dakujem že sa to modliš a dávaš si dobru otatku.
Tiež som sa na to pýtal a prišlo mi, že to je ako s pracou, ktoru máš určenu na určitý čas, takže ak to neurobiš v daný čas, môžeš sa dohodnuť so Šefom, ako to "dorobiš" neskôr alebo na další deň, avšak vieš ako to je:

ty sice máš dovolene od Šefa - to dorobiť, ale už tým narušiš poriadok v práci, lebo na teba sa spoliehaju aj iní... Ty sice povieš Šefovi, že nestihaš alebo sa necitiš dobre, lenže on musí najsť nahradu, tvoji spolupracovnici sa spoliehaju na tvoju osobu a inu osobu budu musieť zaučiť alebo sa prispôsobiť jeho správaniu atd...

Všetko sa dá, len to niečo stojí... šefovia tomu rozeju, lebo vedia aké to je mať pracovnikov a dokazať ich nahradiť včas...

Všetko má svoj čas (Kaz 3,1) je čas modliť sa a čas pracovať...

Čas na modlitbu o umučení Pána je vhodné sa modliť v noci medzi 1-3 hodinou alebo ak to človek nezvlada, tak aspon počas hodiny Božieho milosrdenstva (15 hodina.)

To je čas, kedy sa od nas očakáva, že budeme bdieť a rozjimať nad umučenim Krista. Ak to nevyužijeme, nebude to ťažký hriech, ale ako som už písal, tak "budeme chýbať..." a potom to môžeme "dobehnuť" už len ako obetu za niekoho... aj vo Fatime povedala Panna Mária, že ak sa nemôže fatimska pobožnosť uskutočniť v sobotu, tak nech je v nedelu.

Boh nám sice určuje čas (deň a hodinu) ale vidi naše slabosti, tak nám dáva aj iné priležitosti na konkretne pobožnosti. Ak ťa zaujima, či tie prislubenia budu platne - aj ked vynechaš den a nahradiš to v nasledujuci - tak to musí platiť, pretože inač by Panna Mária nehovorila vo Fatime o možnosti nedele.

...a kedže sa jedná o jednu a tu istu Matku a Pána Ježiša, ktorí zjavuje pobožnosti, tak to platí...
Annmariee
Prosím pomôžte mi sa orientovať. Čo ak sa nestihnem pomodliť modlitby v daný deň? Modlím sa obe pobožnosti. Platí ak sa ich dodatočne na druhý deň napríklad pomodlím? A tá dvanásť rokov trvajúca pobožnosť, keď sa ju modlím za iného maju pre neho prísľuby k nej naleziace platnosť? Ďakujem. Boh s Vami
Veonika55
Na tú prvú otázku viem odpovedať, ak sa nestihneš pomodliť, tak môžeš dodatočne na druhý deň :) a na druhú neviem ale podľa mňa áno, ale myslím, že je treba aby aj on mal príkladný kresťanský život.
ľubica
vdaka johnfrax za uverejnenie +
Struna
Som veľmi vďačná za túto modlitbu. Pomohla mi v doteraz najťažších chvíľach môjho života. Pochopila som, že nemožno žiť v neustálom strachu a trápení. Život je predsa aj o iných veciach. Tak by som chcela povzbudiť aj ostatných, ktorí zvažujú, či to zvládnu. Zvládnete. Boh Vám dá silu.
Michall
Prosím o postup tejto modlitby, ako sa to modli. Ďakujem.
Ferdo112
Michal,maš to tam pekne uvedene! Musiš si vybrať ktoru sa chceš modliť! Ta prvá je 15 otčenašov denne,čiže vždy otčena a zdravas,potom daná modlitba! To sa modliš denne 1 rok!!
Tú druhu to iste,akurat,ako je uvedené,stači 7 otčenášov,a nemusia byť tie modlitby,ale tuto modlitbu sa modliš denne,12 rokov!!!
Takže len chcenie a trpezlivosť!! Nesklam boha,ak sa na to daš,vytrvaj!!
Fero
olinka
Tak môžem osobne za seba povedať,
že táto modlitba má úžasnú milosť,...
Ja som dostala túto brožurku
od priateľa,ktorý sa ju tiež modlil,...
Keď som si ju prezrela,zdalo sa mi,
že to nezvládnem,ale on mi hovorí,
nesmieš sa báť všetko vlož do rúk Pána
a on ti dá silu.
Povedal,keď som to zvládol ja ako baník
robil som na smeny,tak ty to musíš zvládnuť
aj ty, nesmieš sa dať odradiť
negatívnymi …
More
Tak môžem osobne za seba povedať,
že táto modlitba má úžasnú milosť,...
Ja som dostala túto brožurku
od priateľa,ktorý sa ju tiež modlil,...
Keď som si ju prezrela,zdalo sa mi,
že to nezvládnem,ale on mi hovorí,
nesmieš sa báť všetko vlož do rúk Pána
a on ti dá silu.
Povedal,keď som to zvládol ja ako baník
robil som na smeny,tak ty to musíš zvládnuť
aj ty, nesmieš sa dať odradiť
negatívnymi myšlienkami,...
Tak som si povedala,idem do toho,
veď náš Pán si zaslúži odomňa sa pokoriť
a s láskou sa modliť,....
Už sa mi pomaly končí ročné modlenie
a vidím a cítim tu silu,čo čerpám a nikdy som
od vtedy nezapochybovala,o Božej Láske,....
P.s.Je to ročná modlitba,15 Otčenášov a 15 Zdravasov...
ale za ňou nasleduje 12 ročná,
tam sa modlí 7 Otčenášov a 7 Zdravasov,
Až dokončím ročnú,tak už teraz som naklonená,
že budem pokračovať tú 12 ročnú,....
Tak ešte touto cestou sa chcem poďakovať
priateľovi,že ma aj touto modlitbou priviedol
bližšie k Bohu
A keď vám túto brožurku niekto podaruje,tak dotyčný darca
je zahrnutý vo vašej modlitbe,...
Priatelia,nestojí veľa a priveďte aj vy niekoho k Bohu,....
POKOJ A DOBRO!!!!