Christmas Campaign: Financial Insights
Clicks1.6K
Varovanie
9

Prehodnoťte pastieri Môjho stáda, lebo ak Ma budete naďalej nehodne rozdávať Môjmu ľudu, Môj Duch Svätý sa oddelí od vašich zasvätení; potom chlieb, ktorý budete rozdávať, už nebude Moje Telo a Moja Krv; Pamätajte, ako so Mnou zaobchádzate, tak aj s vami bude zaobchádzané, keď sa predo Mňa postavíte.

27. Septembra 2020 16:45 hod. Volanie Sviatostného Ježiša dobrého Pastiera Jeho Cirkvi.
littlepebble.org/…h-in-slovak-27-september-2020/

Správa pre spoločnosť Enoch.

Pastieri Môjho stáda, Môj pokoj nech je s vami!

Obľúbené deti, cítim sa veľmi smutný a zlomený v Srdci, opovrhovaním a nevďačnosťou, ktorú dostávam od mnohých z vás, ktorí sa vydávajú za Mojich blízkych. Ako veľmi Ma bolí, keď vidím svoje stádo roztrúsené ako ovce bez pastiera kvôli nedbanlivosti a apatii mnohých z vás, ktorí sa viac zaoberajú o pasenie seba ako o vedenie a pasenie Môjho stáda! Zámienka pandémie, ktorá je už priamym útokom na Moju Cirkev, vedie mnohých Mojich kňazov k tomu, aby Ma znesvätili a dávali Ma do ruky Môjmu stádu, akoby to bol hocijaký obyčajný kúsok chleba. Oči Mi ronili slzy krvi, keď Som to videl, ako Som zneuctený a pošliapaný v každej časti Mojej Božskosti, ktorá padne na Zem, pre odpornú svätokrádež, ktorá sa stala v mnohých Mojich domoch tým, že Ma dali Moji pastieri do ruky. Milióny častíc Mojej Svätej hostie, Môjho Svätého Tela denne padajú na Zem, keď Ma Moje deti prijímajú do ruky.

Aká veľká svätokrádež sa pácha na Mojom Božstve pod zámienkou pandémie, ktorá už skôr predstavuje sprisahanie a útok na Moju Svätú obetu! Mnoho Mojich kňazov zabúda na to, že v každej premenenej hostii Som živý a skutočný, robím si život uprostred svojich ľudí a dávam sa ako obetný baránok. Neverní pastieri! Prečo Ma bičujete a dávate Ma Môjmu stádu tak nehodne? Neviete, kto Som JA, v Duchu, ktorý sa nachádza v jednoduchosti a pokore každej premenenej hostii? Včera to boli veľkňazi a pisári, ktorí Ma odsúdili na smrť a dnes ste starostami a pastiermi Môjho stáda, ktorí Ma opäť ukrižujú, keď tak nehodne rozdávate Môjmu stádu a dávate Ma im do ruky.

Pomazal Som vašu kňazskú službu ohňom Môjho Ducha Svätého, aby ste mohli byť Mojimi zástupcami tu na Zemi. Pri každom zasvätení, ktoré robíte dôstojne a horlivo, zostupujem JA, Ježiš vo sviatosti, z Neba, aby Som sa stal životom vo vašom strede; Kňazská služba, ktorú Som vám zveril, je taká veľká, že skrze vaše pomazané ruky zostupujem v duchu, aby Som sa dal ako pokrm svojmu ľudu. Pri každom zasvätení, ktoré robíte pre lásku, sa Moja obeta nekrvavo oživuje a JA sa dávam ako Chlieb života, aby Som nakŕmil svoje stádo. Žiadam vás teda, kňazi Môjho stáda: zaslúžim si od vás, také ohavné zneužitie Môjho Božstva, keď Ma dáte Môjmu ľudu nie ako Ježiša vo sviatosti, ale ako akýkoľvek kúsok chleba? Som to JA, váš Boh, ktorého rozdávate Môjmu ľudu a zaslúžim si poklonu, chválu a úctu od vás a od Môjho stáda. Moje posvätné Telo a Krv, musíte rozdávať Môjmu stádu na kolenách a do úst s náležitou úctou a poklonou, ktorú si Kráľ kráľov a Pán pánov zaslúži.

Neverní farári, ak nezmeníte svoj postoj a nenapravíte svoje správanie ku Mne, ubezpečujem vás, že s vami bude zaobchádzané ako s vinnými, keď sa zajtra predo Mnou postavíte! Tisíce kňazov, biskupov, kardinálov a dokonca aj pápežov, dnes niektorí ležia v hlbinách priepasti a iní, v očistnom ohni Tretieho očistca, za to, že so Mnou nedôstojne zaobchádzali tak, že Ma rozdávali do ruky, keď vykonávali svoju kňazskú službu na tomto svete. Tisíce ďalších boli zatratení, lebo sa nechali zlákať pôžitkami tohoto sveta a zanedbali spásanie Môjho stáda. Nesmierna väčšina sa zatratila a dnes ležia v pekle za hriechy tela.

Prehodnoťte pastieri Môjho stáda, lebo ak Ma budete naďalej nehodne rozdávať Môjmu ľudu, Môj Duch Svätý sa oddelí od vašich zasvätení; potom chlieb, ktorý budete rozdávať, už nebude Moje Telo a Moja Krv; Pamätajte, ako so Mnou zaobchádzate, tak aj s vami bude zaobchádzané, keď sa predo Mňa postavíte.

Pokoj, vám zanechávam, Môj pokoj vám dávam. Čiňte pokánie a obráťte sa, lebo Božie Kráľovstvo je blízko. Váš Pán, Sviatostný Ježiš, milovaný, ktorý nie je, milovaný.

Dajte poznať Moje posolstvá spásy celému ľudstvu, Moje stádo
fiat33
Johannes Nicolaas Maria Wijngaards - vysvätený kňaz Mill Hill Missionary hovorí o tejto skúsenosti:
Keď som navštívil komunitu mníšok v Hoorne, jedna z nich ma konfrontovala s novým povatikánskym koncilovým zvykom rozdávať sväté prijímanie. Bola to sestra Tyrolese.
„Je to hanba!“ Povedala. "Prijímanie by malo byť dávané na jazyk!"
"Prečo?" Spýtal som sa. „V ranej Cirkvi ľudia prijímali prijímanie…More
Johannes Nicolaas Maria Wijngaards - vysvätený kňaz Mill Hill Missionary hovorí o tejto skúsenosti:
Keď som navštívil komunitu mníšok v Hoorne, jedna z nich ma konfrontovala s novým povatikánskym koncilovým zvykom rozdávať sväté prijímanie. Bola to sestra Tyrolese.
„Je to hanba!“ Povedala. "Prijímanie by malo byť dávané na jazyk!"
"Prečo?" Spýtal som sa. „V ranej Cirkvi ľudia prijímali prijímanie na ruku. Vatikánsky koncil jednoducho obnovil starodávnu prax. ““
"Nie!" Nie! “, Zvolala. "Aj Ježiš, keď sám Ježiš prijímal, dal ho na jazyk!"

Vyzval som ju: „Ako to vieš?“ Išla do svojej spálne a vrátila sa s letákom v nemčine, ktorý vydala konzervatívna katolícka skupina. Leták zaútočil na praktiku svätého prijímania do ruky. Ako stredobod ukazoval obraz Poslednej večere. Tento portrét apoštolov zbožne kľačiacich pred Ježišom, ktorý berie biele okrúhle hostie (!) Z patény (!) A dáva ich apoštolom na jazyky. V článku sa tvrdilo, že kresba verne predstavovala víziu dvoch vizionárov nesúcich stigmy: Anny Katheriny Emmerickovej a Theresy Neumannovej z Konnersreuthu.

„Keď sa v roku 1927 švajčiarsky kňaz Alphons Büchel opýtal Terézie Neumannovej, ako (podľa jej vízie) apoštoli išli na sväté prijímanie, odpovedala:„ Ježiš sám rozlomil chlieb na menšie kúsky a potom vložil kúsok do úst každému apoštolovi. ““

wijngaards-clackson.com/john-wijngaards-introduction/
dyk
"Tento portrét apoštolov zbožne kľačiacich pred Ježišom, ktorý berie biele okrúhle hostie (!)"
...
Je to podvod, lebo Ježiš nemal paténu a už vôbec nie biele okrúhle hostie :)
...
Čo všetko ste schopný vymyslieť, len aby ste dosiahli zničenie Cirkvi. Satan pracuje naplno.
fiat33
Ty si tam bol osobne? že tak bohorovne tvrdíš, že je to podvod? Máš pravdu satan pracuje naplno na zničení duší a Katolíckej cirkvi aj skrz prijímanie na ruku.
TerezaK
dyk A že se Ježíšek narodil ve stáji, je také podvod? dokážeš si představit, co to muselo být pro ženu rodit Božího Vykupitele na hnoji? Podle zjevení některých vizionářek, se jeskyně proměnila v chrám v ten krátký okamžik. Jak by to bylo jinak možné? Spousta zázraku, se mohlo, kolem Pána dít, vždyť paténou se myslí ručník, ubrousek, který se tehdy používal, oni používali jednoduché kousky látky …More
dyk A že se Ježíšek narodil ve stáji, je také podvod? dokážeš si představit, co to muselo být pro ženu rodit Božího Vykupitele na hnoji? Podle zjevení některých vizionářek, se jeskyně proměnila v chrám v ten krátký okamžik. Jak by to bylo jinak možné? Spousta zázraku, se mohlo, kolem Pána dít, vždyť paténou se myslí ručník, ubrousek, který se tehdy používal, oni používali jednoduché kousky látky na všechno. Tehdy to nebývalo rozdělené. A Pán si to mohl použít takto. A pokud mohl proměnit vodu ve víno, proč by nemohl být kousek chleba proměněn na kulatou hostii. Vždyť i ve evangeliích je napsáno, že kdyby mělo být napsáno VŠECHNO, Co PÁN vykonal, nemohly by to obsáhnout všechny knihy.
fiat33
Johannes Nicolaas Maria Wijngaards - vysvätený za kňaza za misionára Mill Hill hovorí o tejto skúsenosti:

"Keď som navštívil komunitu mníšok v Hoorne, jedna z nich ma konfrontovala s novým povatikánskym koncilovým zvykom rozdávať sväté prijímanie. Bola to sestra Tyrolese.
„Je to hanba!“ Povedala. "Prijímanie by malo byť dávané na jazyk!"
"Prečo?" Spýtal som sa. „V ranej Cirkvi ľudia prijímali …More
Johannes Nicolaas Maria Wijngaards - vysvätený za kňaza za misionára Mill Hill hovorí o tejto skúsenosti:

"Keď som navštívil komunitu mníšok v Hoorne, jedna z nich ma konfrontovala s novým povatikánskym koncilovým zvykom rozdávať sväté prijímanie. Bola to sestra Tyrolese.
„Je to hanba!“ Povedala. "Prijímanie by malo byť dávané na jazyk!"
"Prečo?" Spýtal som sa. „V ranej Cirkvi ľudia prijímali prijímanie na ruku. Vatikánsky koncil jednoducho obnovil starodávnu prax. ““
"Nie!" Nie! “, Zvolala. "Aj Ježiš, keď sám Ježiš prijímal, dal ho na jazyk!"

Vyzval som ju: „Ako to vieš?“ Išla do svojej spálne a vrátila sa s letákom v nemčine, ktorý vydal konzervatívna katolícka skupina. Leták zaútočil na praktiku svätého prijímania. Ako stredobod ukazoval obraz Poslednej večere. Tento portrét apoštolov zbožne kľačiacich pred Ježišom, ktorý berie biele okrúhle hostie (!) Z patény (!) A dáva ich apoštolom na jazyky. V článku sa tvrdilo, že kresba verne predstavovala víziu dvoch vizionárov nesúcich stigmy: Anny Katheriny Emmerickovej a Theresy Neumannovej z Konnersreuthu.

„Keď sa v roku 1927 švajčiarsky kňaz Alphons Büchel opýtal Terézie Neumannovej, ako (podľa jej vízie) apoštoli išli na sväté prijímanie, odpovedala:„ Ježiš sám rozlomil chlieb na menšie kúsky a potom vložil kúsok do úst každému apoštolovi. ““
wijngaards-clackson.com/john-wijngaards-introduction/
ľubica
Biskupské konferencie ignorujú, ak niekto z rádových sestier má osobné videnia Ježiša Krista a M. Božej. Aj túto sestru M C Holewick, nik z hierarchie nepočúva, keď jasne formuluje prianie od samej Druhej Božskej osoby, ohľadne podávania Sv. prijímania na ruku.Die Hölle zu Füssen wegen Handkommunion

Kyrie Eleison nad každou biskupskou konferenciou,ktorá nariadila, nátlakom prijímať Eucharisti…More
Biskupské konferencie ignorujú, ak niekto z rádových sestier má osobné videnia Ježiša Krista a M. Božej. Aj túto sestru M C Holewick, nik z hierarchie nepočúva, keď jasne formuluje prianie od samej Druhej Božskej osoby, ohľadne podávania Sv. prijímania na ruku.Die Hölle zu Füssen wegen Handkommunion

Kyrie Eleison nad každou biskupskou konferenciou,ktorá nariadila, nátlakom prijímať Eucharistiu na ruku pod falošnou covidovou zámienkou . Z tohto stavu zneuctenia sv hostii ma radosť len diabol a jeho spolupracovníci v pekle a na zemi!!!
ľubica
Dňa 13. júna 1947 svätá Matka Božia,Panna Mária, Pierine povedala:
„Náš Pán Ma posiela, aby som priniesla novú mariánsku pobožnosť… Prajem si, aby 13. deň každého mesiaca bol slávený ako mariánsky deň. Dvanásť predchádzajúcich dní treba konať zvláštne prípravné modlitby. Tento deň by mal byť dňom zmieru za urážky, ktoré nášmu Pánovi urobili duše zasvätené Bohu. Svojimi vinami prebodli moje …More
Dňa 13. júna 1947 svätá Matka Božia,Panna Mária, Pierine povedala:
„Náš Pán Ma posiela, aby som priniesla novú mariánsku pobožnosť… Prajem si, aby 13. deň každého mesiaca bol slávený ako mariánsky deň. Dvanásť predchádzajúcich dní treba konať zvláštne prípravné modlitby. Tento deň by mal byť dňom zmieru za urážky, ktoré nášmu Pánovi urobili duše zasvätené Bohu. Svojimi vinami prebodli moje materské Srdce a Srdce môjho Božského Syna Ježiša Krista, akoby tromi žeravými mečmi.“
Na vopred oznámené zjavenie 8. decembra 1947 už prišlo niekoľko tisíc ľudí. Panna Mária vtedy Pierine povedala: „Svojím príchodom sem do Montichiari prejavujem prianie, aby som bola vzývaná a uctievaná ako Rosa Mystica. Želám si, aby sa 8. decembra napoludnie každý rok slávila hodina Milosti pre celý svet. Touto úctou bude získaných mnoho milostí pre dušu a telo… Želám si, aby za dosiahnuté milosti bola zhotovená socha Rosa Mystica s mojou podobou…a aby bola po zemi nosená v procesiách.“ Svätá Panna potom zoširoka rozopäla ruky a zo svojej hrude vybrala Srdce, na ktorom boli tri ruže – biela, červená a zlatožltá. Z tohto Srdca vychádzalo silné a všetko prenikajúce svetlo. Význam týchto troch ruží Pierina vysvetlila takto: „Biela ruža – duch modlitby, červená – duch zmieru a ochoty k obetiam, zlatá – duch pokánia.“
Viac tu: modlitba-kristovej-cirkvi.webnode.sk/…itba-panny-marie-tajomna-ruza/
Vít Sehnal
Co s tím?..
Jsou i takoví kněží, kteří se vysmívají věřícím, kteří nechtějí příjímat Svátostného Ježíše od tzv. laických podavačů a sami třeba zůstanou u přijímání sedět v židli (nepodávají) jen aby zkoušeli katolíky, zda přijmou od laika....(!!!)
Je třeba se za tyto a podobné kněze hodně modlit aby se dožili Varování, bylo jim umožněno poznat tyto hrubá provinění a s lítostí se obrátit.
Určitě …More
Co s tím?..
Jsou i takoví kněží, kteří se vysmívají věřícím, kteří nechtějí příjímat Svátostného Ježíše od tzv. laických podavačů a sami třeba zůstanou u přijímání sedět v židli (nepodávají) jen aby zkoušeli katolíky, zda přijmou od laika....(!!!)
Je třeba se za tyto a podobné kněze hodně modlit aby se dožili Varování, bylo jim umožněno poznat tyto hrubá provinění a s lítostí se obrátit.
Určitě máme všichni velmi málo času na polepšení a obrácení, zlé události se valí jedna za druhou, slepí jsou ti, kteří veřejně popírají zřejmou pravdu a jakékoliv znamení v tomto čase je jim pro smích nebo přičinlivě skřehotají o nějakých "dezinformacích".
ľubica
Tisíce kňazov, biskupov, kardinálov a dokonca aj pápežov, dnes niektorí ležia v hlbinách priepasti a iní, v očistnom ohni Tretieho očistca, za to, že so Mnou nedôstojne zaobchádzali tak, že Ma rozdávali do ruky, keď vykonávali svoju kňazskú službu na tomto svete. Tisíce ďalších boli zatratení, lebo sa nechali zlákať pôžitkami tohoto sveta a zanedbali spásanie Môjho stáda. Nesmierna väčšina sa …More
Tisíce kňazov, biskupov, kardinálov a dokonca aj pápežov, dnes niektorí ležia v hlbinách priepasti a iní, v očistnom ohni Tretieho očistca, za to, že so Mnou nedôstojne zaobchádzali tak, že Ma rozdávali do ruky, keď vykonávali svoju kňazskú službu na tomto svete. Tisíce ďalších boli zatratení, lebo sa nechali zlákať pôžitkami tohoto sveta a zanedbali spásanie Môjho stáda. Nesmierna väčšina sa zatratila a dnes ležia v pekle za hriechy tela.
----------------------------------------
prichádza mi na um podobenstvo o boháčovi o Lazárovi..... ten boháč keď zomrel, dostal sa do pekla a prosil Abraháma, aby sa smel zjaviť svojim bratom Lk 16, 19-31..... odpoved: maju Mojžiša a pororokov, nech ich počúvajú....
dnes majú počúvať kňazi slová M. Božej z Fatimy, La Salette, Garabandalu.... kde sa jasne hovorí o odpade ktorý začne zhora, z hierarchie.... títo sa budú prehrešovať voči Eucharistii ako prví... alebo zjavenie P. Márie ako Rosa Mystika v Montechiari v Taliansku, kde prišla prosiť M. Božia o pokánie za zasvätených, za kňazov, ktorí opustili svoje povolanie, ktorí sa spriahli so svetom, ktorí nemajú úctu k sviatostiam, pre ktorých spoved je zbytočná a Eucharistia sa može prijímať podľa nich v stave neviery, bez vyznania hriechov, nehodným neúctivým spôsobom na ruku, podávaná laikmi a laičkami....
modlitba-kristovej-cirkvi.webnode.sk/…itba-panny-marie-tajomna-ruza/