6 pages
ivik310
1173.5K

Dôkazy a fakty o nepravosti posolstiev írkej vizionárky MBM

Dôkazy a fakty o nepravosti posolstiev írkej vizionárky MBM : www.nebezpecenstvo-posolstiev-irskej-vizionarky-varovania.com Pečať živého boha je požívaná slobodomurármi desiatky rokov : Amulet faloš…More
Dôkazy a fakty o nepravosti posolstiev írkej vizionárky MBM : www.nebezpecenstvo-posolstiev-irskej-vizionarky-varovania.com
Pečať živého boha je požívaná slobodomurármi desiatky rokov : Amulet falošnej írskej vizionárky (Pečať živého Boha) je symbolom slobodomurárov.
identita írskej vizionárky odhalená : aktuality-zosveta-cirkvi.meu.zoznam.sk/news/identita-vizion…
čo hovorí Cirkev na údajné posolstvá: Ježiš Kristus varuje ľudstvo-Postoj Cirkvi k posolstvám
Varovanie
1054. Poselství Ježíše ze dne 16. února 2014 v 15:47.

Z NENÁVISTI NEMŮŽE VZEJÍT NIC DOBRÉHO, PROTOŽE POCHÁZÍ POUZE OD SATANA

Má vroucně milovaná dcero,
jakmile do duší vstoupí nenávist, musejí každou buňkou svého bytí bojovat k jejímu vymýcení. Pokud tak neučiní, pohltí duši pochybnosti a pokračující sžírání až k jejímu úplnému zničení.
Ďábel působí nedůvěru, nepokoj, zmatení, úzkost …More
1054. Poselství Ježíše ze dne 16. února 2014 v 15:47.

Z NENÁVISTI NEMŮŽE VZEJÍT NIC DOBRÉHO, PROTOŽE POCHÁZÍ POUZE OD SATANA

Má vroucně milovaná dcero,
jakmile do duší vstoupí nenávist, musejí každou buňkou svého bytí bojovat k jejímu vymýcení. Pokud tak neučiní, pohltí duši pochybnosti a pokračující sžírání až k jejímu úplnému zničení.
Ďábel působí nedůvěru, nepokoj, zmatení, úzkost a neustane, dokud se zasažená duše nenaplní nenávistí k sobě i druhým. Nenávist v duši vyvolává zmatek mezi všemi osobami, se kterými taková duše přichází do styku. Napadená duše použije všemožnou taktiku a lest k podněcování druhých věnovat se jí, dokud také nejsou napadené, a tak to pokračuje dál. Nenávist se šíří jako virus a roste, protože zachvátí a posedne duši, dokud se necítí nucena šířit tuto nenávist mezi ostatní. Takto je páchána vražda, kvůli nenávisti, kterou cítí jeden člověk k druhému. Nenávist se živí lžemi a nepravdami a pokračuje v růstu, dokud neovládne tak mnoho duší, že z nich může vycházet jen zlo. Z nenávisti nemůže vzejít nic dobrého, protože pochází pouze od Satana.
Satan je lhář a zasévá semínka pochybností do duší, které ochabnou v bdělosti. Používá hřích pýchy pokaždé, aby vyvolal v duši nenávist vůči jiné osobě. Vytváří neshody mezi Božími dětmi, které jsou kvůli prvotnímu hříchu slabé, a nejsou-li mými pravými následovníky a nezachovávají Slovo mého Otce, padnou za oběť klamu.
Neodvažujte se nikdy nazvat Božím dítětem a současně rozetnout druhou osobu ve dví. Nikdy neříkejte, že jste naplněni Duchem Svatým a následovně, že jiná duše je služebníkem ďábla. Nikdy nesuďte jinou osoby podle toho, co považujete za hřích, když vy sami jste zohyzdili mou podobu. Nikdy se nestavte nade Mne a netvrďte, že se vyznáte víc než Já, když se řídíte pokyny od Satana. Ti, jejichž oči zrcadlí mé vlastní, jsou vševidoucí a musí se za takové duše modlit, aby dostaly milost uvolnit se z drápů šelmy.
Má cesta vpřed se stává ještě těžší. Pouze ti, kdo jsou obdařeni odvahou, danou jim mocí Ducha Svatého, budou schopni ji vystoupat. Žel, mnozí odpadnou, k velkému potěšení Zlého.
Trny této mise mohou trhat vaše těla a kruté nenávistné posměšky mohou probodávat vaše srdce, ale Já jsem ten, kdo kráčí před vámi, a proto jsem ten, kdo nese největší břemeno nenávisti. Vždy mějte na paměti, že útoky na tuto misi jsou útoky proti Mně. Nenávist k této misi je nenávistí ke Mně, Ježíši Kristu. Nemůžete říkat, že Mě milujete, a současně jinými způsoby přiznat svou nenávist ke Mně. Buď jste se Mnou, nebo proti Mně. Buď ve Mne věříte, nebo ne. Věříte-li ve Mne, nesmíte nikdy pronásledovat jinou duši, neboť učiníte-li to, byli jste ode Mne odloučeni mým nepřítelem a nemáte právo prohlásit, že patříte Mně.

Váš Ježíš
Irbis
3,5 roku je vláda Antikrista a pronásledování Církve. Stejně jako Pán Ježíš veřejně působil 3,5 roku, tak bude Antikrist vládnout po takovou dobu.
Dobře je to rozebráno v knížce: F. Spirago; Antikrist
Antikrist-Franz Spirago
dyk
Dajte si pozor na to, že bude odstránená Obeta Sv. Omše!!! Už teraz sa modlite za to, aby ste tomu nepodľahli!!! - TOTO je dôležité!!! Nájdite si to u Daniela 12 a aj vysvetlivky, kde sa píše, že sa jedná o Novozákonnú Sv. Omšu.
pařez
mike084 19.2.2014 09:37:22
"preco by ta udalost nebola ziva
ked herodes dal povrazdit vsetkych chlapcov do dvoch rokov

preto bola ziva nie preto ze Jezis chodil kade tade"


Já Mike v podstatě říkám totéž - zmiňuji to proto, abychom si uvědomili, že Ježíšova přítomnost nemusela být vítána ani mezi prostými lidmi...
pařez
Mike - "... pisme je presne to co tam treba."

Souhlas - je tam vše, co potřebujeme k dosažení spásy:

Jan 20,30-31:
Ještě mnoho jiných znamení učinil Ježíš před očima učedníků, a ta nejsou zapsána v této knize. Tato však zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu.

A snad se shodneme na tom, že informace o Ježíšově skrytém životě nezbytn…More
Mike - "... pisme je presne to co tam treba."

Souhlas - je tam vše, co potřebujeme k dosažení spásy:

Jan 20,30-31:
Ještě mnoho jiných znamení učinil Ježíš před očima učedníků, a ta nejsou zapsána v této knize. Tato však zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu.

A snad se shodneme na tom, že informace o Ježíšově skrytém životě nezbytně nutné ke spáse nejsou...
One more comment from pařez
pařez
mirael - dávám vám za pravdu v tom, že veškerá mně známá křesťanská tradice klade skrytý život Ježíše (12 - 30 let) do Nazareta. Na druhou stranu ale chybí výslovné potvrzení toho, že byl pouze tam. Já osobně nepovažuji vámi uváděné místa z Lukáše (Lk 2,51-52, Lk 4,16) za jednoznačné důkazy toho, že kromě poutí do Jeruzaléma Nazaret neopustil.

Pokud různí "ezoterikové" zmiňují Ježíšův pobyt mimo…More
mirael - dávám vám za pravdu v tom, že veškerá mně známá křesťanská tradice klade skrytý život Ježíše (12 - 30 let) do Nazareta. Na druhou stranu ale chybí výslovné potvrzení toho, že byl pouze tam. Já osobně nepovažuji vámi uváděné místa z Lukáše (Lk 2,51-52, Lk 4,16) za jednoznačné důkazy toho, že kromě poutí do Jeruzaléma Nazaret neopustil.

Pokud různí "ezoterikové" zmiňují Ježíšův pobyt mimo Palestinu, pak vždy sklouznou k myšlenkové konstrukci "byl jinde - tam se naučil nezvyklým věcem (Indie - jóga, Anglie - druidové) pomocí kterých přežil ukřižování, a po zotavení odešel do Indie (nebo jinam), kde žil až do smrti". Po něčem takovém v tom poselství není ani stopy.

Naopak by mělo určitou logiku, že v době následující po návratu z Jeruzaléma ve 12. roce života na nějakou dobu Nazaret opustil - jeho vystoupení v Chrámě určitě způsobilo "poprask", a jistě žilo hodně lidí, kteří si pamatovali události v roce Ježíšova narození - příchod mudrců, který "znepokojil celý Jeruzalém" (Mt2,1), pobití chlapců v Betlémě a okolí - Maria Valtorta se zmiňuje, že ještě po 30 letech byla tato událost mezi lidmi "příliš živá" - z tohoto důvodu např. obyvatelé Betléma nepřijali Ježíše, a bezprostředně po masakru vyhnali všechny pastýře, kteří se Ježíškovi klaněli a donesli mu dary - kladli jim za vinu smrt svých dětí.

Zpráva o "vyjímečném" chlapci, který udivil kněze, se jistě dostala také k nástupci Heroda Velikého - jeho syn Antipas vládl v Galileji a Pereji (byl to ten Herodes, kterému Pilát poslal zajatého Krista). Jiný syn Heroda - Archelaos - vládl 10 let Judsku, Samařsku a Idumeji. V 10-tém roce své vlády byl sesazen a od té doby spravovali tato území římští prokurátoři. Je otázka, kdy k tomu došlo - pokud Herodes zemřel roku -4, pak Judsko spravovali prokurátoři asi po roce +6, nebo o něco později - po smrti Heroda Velikého se jeho synové nejprve vydali do Říma, kde císař potvrdil jejich vládu - pak teprve se ujali vlády. Pokud ale Herodes zemřel v r. +1, pak ve 12. rok Ježíšova života nemuselo být ještě jasné, že Archelaos už nebude vládnout (byl sesazen právě z důvodu krutosti vůči poddaným). A pokud by se začalo pátrat po tom, kdo je a kde se Ježíš nachází, asi byste také, pokud byste byli jeho rodiči, považovali za nejlepší, aby opustil území spravované Herodovými potomky.

Otázka ale zní - kam jít - vydat se znovu do Egypta by znamenalo procházet místy, kde by riziko dopadení bylo asi největší. Naopak vydat se severním směrem do relativně blízké Sýrie, spravované už dlouhou dobu Římem, se mohlo jevit mnohem jednodušší.
ivarfjeld.files.wordpress.com/…/palestine-under…
A Damaškem procházela obchodní cesta východním směrem - jistě ne všichni Židé opustili Babylónii, diaspora zde jistě existovala.

K otázce, proč, pokud by k tomuto skutečně došlo, o tom není v evangeliu žádná zmínka? Zřejmě z důvodu bezpečnosti - pokud bylo opuštění Galileje tajné, pak buď samo opuštění země bylo protiprávní, nebo se na něm podíleli lidé, kteří se zabývali protiprávní činností - dovoz zboží bez placení cla, tj. pašeráctví.
Určitá analogie je v evangelijních zprávách o Kristově zatčení v Getsemanské zahradě - Matouš, Marek i Lukáš neuvádí, kdo byl tím učedníkem, který napadl mečem veleknězova sluhu Malchuse - teprve Jan, v tobě, kdy sv. Petr je již mrtev uvádí, že byl tím učedníkem Petr. Třebaže Malchus nebyl římský voják, římané uznávali místní "ozbrojené složky" jako pořádkovou sílu - jejich napadení znamenalo rebelii.
mirael
O odstúpení Benedikta XVI sa písalo už predtým,ako to tá vizionárka "predpovedala" a čo sa týka posolstva 1014,nikto kto má čo len štipku súdnosti,toto nemôže brať vážne.Nepripadá ti čudné,že tvrdenia o tom,že Ježiš navštívil rôzne krajiny,vždy pochádzajú z kruhov New Age a od rôznych ezoterikov všetkých možných odtienkov a nikdy nie od serióznych vedcov a teológov?Je podľa teba v súlade so …More
O odstúpení Benedikta XVI sa písalo už predtým,ako to tá vizionárka "predpovedala" a čo sa týka posolstva 1014,nikto kto má čo len štipku súdnosti,toto nemôže brať vážne.Nepripadá ti čudné,že tvrdenia o tom,že Ježiš navštívil rôzne krajiny,vždy pochádzajú z kruhov New Age a od rôznych ezoterikov všetkých možných odtienkov a nikdy nie od serióznych vedcov a teológov?Je podľa teba v súlade so zdravým rozumom fakt,že relatívne krátky útek pred Herodesom do Egypta je vo sv.Písme zmienený,zatiaľ čo o temer dvadsaťročnom skrývaní sa a putovaní cez pol zemegule,tam nie je ani slovo?Vieš koľko času,úsilia a prostriedkov by si v tých časoch vyžadovali také cesty?Každý Žid od 12-tich rokov bol povinný na Veľkú noc,Turíce a sviatok Stánkov putovať do jeruzalemského chrámu.A náš Pán určite dodržiaval Zákon,ako je evidentné z evanjelií.A tam sa jasne píše,že Ježiš vyrástol v Nazarete ( Lk 4,16 ).Preto ho volali Nazaretský.Po udalostiach v chráme sa vrátil do Nazareta ( Lk 2,51-52 ).To už ani jasnejšie nemôže byť,čo by si ešte chcel?Ten vybájený 18 ročný časový úsek o ktorom sa Biblia nezmieňuje znamená len jediné.Nestalo sa nič,čo by stálo za zmienku,žil životom bežného Izraelitu.Všetko čo je dôležité je v Biblii opísané.Ale topiaci sa aj slamky chytá.Nezdá sa ti toto v súlade so zdravým rozumom a logikou skôr,ako nejaké ezoterické fantasmagórie?Ale mám taký dojem,že niektorí sektári z tej stránky by neverili ani keby sa im zjavil samotný Ježiš Kristus osobne a potvrdil im,že necestoval po zmieňovaných krajinách.
pařez
Máte pravdu, Ivik, že jsem vám neodpověděl na váš dopis - za což se tedy omlouvám.

K tomu, co nyní píšete - pokud jste opravdu dokázala poznat, že Benedikt chce odstoupit, pouze z toho faktu, že položil své palium na hrob Celestýna V., tak jistě pro vás bude hračkou vysvětlit, proč tak učinil právě 11. února - tj. ve výročí vzniku Vatikánského státu podpisem Lateránských dohod (11. února 1929)?
More
Máte pravdu, Ivik, že jsem vám neodpověděl na váš dopis - za což se tedy omlouvám.

K tomu, co nyní píšete - pokud jste opravdu dokázala poznat, že Benedikt chce odstoupit, pouze z toho faktu, že položil své palium na hrob Celestýna V., tak jistě pro vás bude hračkou vysvětlit, proč tak učinil právě 11. února - tj. ve výročí vzniku Vatikánského státu podpisem Lateránských dohod (11. února 1929)?
Kdyby u nás bez předchozího aviza podal demisi premiér nebo odstoupil prezident
28. října, tak by to asi vyvolalo velké překvapení - proč právě tento den? Znáte na tuto otázku odpověď?
Odstoupení bylo pro veřejnost (a myslím i pro lidi uvnitř Vatikánu) velké překvapení - alespoň si nepamatuji, že by o tom někdo psal dopředu.

Hmm - teď čtu o Celestýnu V. - myslíte, že Benediktovi taky někdo "v noci hlásnou troubou do jeho cely volal: Celestýne, Celestýne, slož svůj úřad, neboť toto břímě je na tebe příliš těžké.“? Pak nevím - bylo to odstoupení opravdu dobrovolné, nebo vynucené okolnostmi?

ad) Ježíš Kristus - prorok?
Vezměte si - Dt 18;15,18-19:
"Hospodin, tvůj Bůh, ti povolá z tvého středu, z tvých bratří, proroka, jako jsem já. Jeho budete poslouchat.
...
Povolám jim proroka z jejich bratří, jako jsi ty. Do jeho úst vložím svá slova a on jim bude mluvit vše, co mu přikáži. Kdo by má slova, která on bude mluvit mým jménem, neposlouchal, toho já sám budu volat k odpovědnosti."


Toto místo Písma se vztahuje na Krista - žádný jiný prorok nebyl jako Mojžíš, který vyvedl Izrael z otroctví Egypta a uzavřel s Bohem smlouvu na Sinaji. Ježíš vyvedl ty, kteří se zrodí z Ducha, z otroctví hříchu a smrti, a uzavřel s Otcem novou smlouvu vlastní Krví.

ad) Ježíš znesvěcoval sobotu...
Ježíš sobotu neznesvěcoval - to tvrdili farizeové. Ježíš ukazoval, jak sobotu správně světit - zázraky uzdravení nejsou "prací", ale oslavou Boha v den odpočinutí...

ad) Poselství 1014, tj. informace, že Ježíš po svém vystoupení v Chrámu ve 12ti letech byl kvůli bezpečnosti vzat do Indie, Perzie, Řecka a Anglie:

O těchto věcech nám - pokud vím - není nic známo. Je zde mezera 18 let, o které nic nevíme. A chápu, že pokud si toto přečte někdo, kdo Poselstvím nevěří, tak "zajásá", protože tady "je to jasné".
Dělejte jak myslíte - já osobně odmítám "mít jasno" na základě nevědění ;-) Chápete?

ad)"súhlasím so všetkým, čo robí pápež František, lebo je pápež a hlava Cirkvi a rúhať sa pápežovi je hriech proti Duchu Svätému"

- Ivik, pročtěte si někdy něco z historie papežství - třeba tady:
www.cirkevnihistorie.estranky.cz/clanky/seznam-papezu-i…
Takový 131. Jan XII. rozhodně "stojí za přečtení" - dívejte se na to trochu realisticky - růženec na ucho si jistě taky nevěšíte ;-)
Jinak kritika papeže není "rouhání Duchu Svatému" - a už vůbec ne, pokud je oprávněná. Rouhání Duchu Svatému je tvrdošíjné odmítání pravdy.

Jinak pro upřesnění - "hlavou Církve" je Kristus, papež je jen jeho viditelný zástupce na zemi. A záleží na něm, zda a do jaké míry spolupracuje s Boží milostí, která je mu jako papeži nabídnuta.
A věrnost papeži spočívá především ve věrnosti Kristu, jeho učení. Nebo chcete-li ve věrnosti učení všech papežů, na jejichž životě lze vidět věrnost Kristově nauce.
A jak si povede pp.František se teprve uvidí - každopádně začátek je "docela slibný" - také si jako on myslíte, že:
"...Utěšitel působí rozdílnost mezi církvemi, a tak se zdá, že je apoštolem Babylónu. Na druhé straně však je Tím, kdo z těchto rozdílností činí jednotu – nikoliv ve stejnosti, nýbrž v harmonii..."
www.radiovaticana.cz/clanek.php4

nebo
"...Jsme si jisti, že každý z nás je v tvých očích cenný
a že ti nic není cizího z toho, co je v našich srdcích..."

www.radiovaticana.cz/clanek.php4

Opravdu také souhlasíte s tím, že Duch Svatý "působí rozdílnost mezi církvemi" - tedy rozkol, nebo že srdci Panny Marie "nic není cizího z toho, co je v našich srdcích" - tedy i hříšná žádostivost a to, co podle Krista z lidského srdce vychází (Mt 15,19).

Tomuto snad nevěříte a ani věřit nemůžete!
ivik310
pazez,
keď som ti napísala, že posolstvá nepredpovedali odchod pápeža Benedikta, ale jeho odchod bol už dávno známy, keď položil palium na hrobku sv. Celestína ( prvý pápež v dejinách, ktorý abdikoval, lebo úrad pápeža nezvládal) tak si mi už radšej neodpísal. Hneď po tom ako sa toto stalo, začala mať táto zázračná vizionárka posolstvá. Túto hrobku navštívil po 15 mesiacoch zase, čiže jeho …More
pazez,
keď som ti napísala, že posolstvá nepredpovedali odchod pápeža Benedikta, ale jeho odchod bol už dávno známy, keď položil palium na hrobku sv. Celestína ( prvý pápež v dejinách, ktorý abdikoval, lebo úrad pápeža nezvládal) tak si mi už radšej neodpísal. Hneď po tom ako sa toto stalo, začala mať táto zázračná vizionárka posolstvá. Túto hrobku navštívil po 15 mesiacoch zase, čiže jeho odchod bol jasný. Posolstvá to podali tak ako to podalli pre nevedomých. Cirkev nemôže len tak schvaľovať hocikoho, čo si povie hocičo, musí skúmať a to trvá čas, lebo diabol sa dokáže krásne maskovať. Posolstvo 1014 bolo jasné a posolstvo 1025 : ...Pouze Já, Ježíš Kristus, jediný ze stovek proroků, za dobu mého času ...nepríde ti niečo čudné? Napríklad to, že Ježiš Kristus bol Boh, Syn živého Boha a nie prorok a potiera to jeho božstvo? Nestačí? Diabol dokáže na seba prevziať mnohé podoby aj Panny Márie tak čakaj...zase na znamenia - ako sa to hovorí? Mnohí prídu ku mne a budú kričať Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene, nevyháňali zlých duchov ... a ja im poviem : odíďte, nikdy som vás nepoznal...

Posolstvá len nabádajú k farizejstvu, ako farizeji ... len si predlžujú modlitebné remienky, vy sa zase povinne modlíte, pôstite... a ako to dopadne, keď láska chýba a začína osočovanie druhých a dokonca hlavy Cirkvi: Parez, súhlasím so všetkým, čo robí pápež František, lebo je pápež a hlava Cirkvi a rúhať sa pápežovi je hriech proti Duchu Svätému - lebo si myslíte, že ste nábožnejší a lepší ako on, staviate sa nad pápeža. To, čo sa dialo teraz s vypustením holubíc, je presný symbol toho ako na neho mnohí útočia, tak ako na pána Ježiša Krista farizeji, tak útočíte vy na Františka. Ježiš Kristus tiež znesvädcoval sobotu, lebo vtedy uzdravoval a jeho učenníci sa nepôstili. A vy ste taký istí. S pocitom , že máte patent na rozum a na vieru a vďaka posolstvám všetko viete - aj budúcnosť a ostatní sú takí nevidomí a lepí. Aj ja som taká bola, ale uvedomila som si, že to ja som bola slepá. Zbláznite sa z tých vašich úkonov utekajte aj 3x na tridenskú omšu za deň,(ako farizeji po milosti :D) keď máte odpor k učeniu Cirkvi a odpor k hlave Cirkvi, sami ste si svoj ortieľ podpísali.Farizeji.Tvrdohlavosť vás zalepila, chýba skúmanie a Bázeň Božia, lebo ako sa hovorí - ten, kto plní vôľu môjho Otca...nie ten kto verí nejakým posolstvám, ktoré žiadajú úplnú odovzdanosť a rozkazujú musíš to, musíš tamto. Žiadna sloboda a diabol sa vám smeje, ako ste naleteli a skáčete ako bábky. Vznikla z vás sekta, ktorá sa infiltrovala do Cirkvi. Klamete všetkým naokolo a zatajujete ( v čo veríte ) , toto by chcel Boh? On by vás podporoval v klamstve? A v neposlušnosti? - to sú diablove znaky pokiaľ viem.

Stalin, keď chcel zaviesť komunizmus, tak sa bičoval každý deň až do krvi, aby prinášal obetu, a aj vy prinášate diablovi, modlitbičky, pôsty... krása neschválené Cirkvou, zvláštne, že práve také láka,...asi bol nábeh na senzácie a neposlušnosť už predtým.
alino
pařez 28.1.2014 22:19:44
"...Nerozoznajú Svojho Boha od klamára diabla..."
Ježíš to vidí jinak - Jan 10,2-5:
Za cizím však nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají.“

Ale parezko, môj výrok neprotirečí Písmu svatému.
Proč mnohdy utíkáš od "hlasu" Písma svatého, neznáš ten hlas, je ti cizí, jdeš za tím co znáš?
Odpověz si každý sám.
pařez
"...Nerozoznajú Svojho Boha od klamára diabla..."

Ježíš to vidí jinak - Jan 10,2-5:
"Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. Vrátný mu otvírá a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je. Když je má všecky venku, kráčí před nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas.
Za cizím však nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají.“
hvezdaXY
Narodili jste se z Ducha?
hvezdaXY 28.1.2014 12:49:46
👏 Nechť Hospodin požehnává autora článků z Katakomb.
Anonymní napsal:
Leden 27, 2014 v 20:58
Satan přeci nepovstane sám proti sobě.
Toto je platné dodnes.
Ľudia sa dajú tak ľahko oklamať, lebo neveria svojmu Bohu.
Nerozoznajú Svojho Boha od klamára diabla.

Otto, uveď viac príkladov, kedy by sa človek rúhal proti Duchu Svatému,
Nepočula …More
Narodili jste se z Ducha?
hvezdaXY 28.1.2014 12:49:46
👏 Nechť Hospodin požehnává autora článků z Katakomb.
Anonymní napsal:
Leden 27, 2014 v 20:58
Satan přeci nepovstane sám proti sobě.
Toto je platné dodnes.
Ľudia sa dajú tak ľahko oklamať, lebo neveria svojmu Bohu.
Nerozoznajú Svojho Boha od klamára diabla.

Otto, uveď viac príkladov, kedy by sa človek rúhal proti Duchu Svatému,
Nepočula som k tomu žiadny výklad.Dakujem.
katakomby.wordpress.com/2014/01/27/vecne-prohreseni/
aqua
V tomto a jiných podobných vláknech je jasně vidět v jakém duchovním ustrnutí setrvala dnešní civilizace.Zvláště podivuhodné je to u vlastních.Jak teda chcete aby vám Bůh ještě zametl cestičku.
Když dnes do ulic města přijde Jonáš s jednoduchým poselstvím ať všichni činí pokání k Bohu,okamžitě bude pro výsměch natož když začne hlásat zničení města bude za teroristu.Sem se dostala dnešní …More
V tomto a jiných podobných vláknech je jasně vidět v jakém duchovním ustrnutí setrvala dnešní civilizace.Zvláště podivuhodné je to u vlastních.Jak teda chcete aby vám Bůh ještě zametl cestičku.
Když dnes do ulic města přijde Jonáš s jednoduchým poselstvím ať všichni činí pokání k Bohu,okamžitě bude pro výsměch natož když začne hlásat zničení města bude za teroristu.Sem se dostala dnešní společnost.Proč to dříve na jednoduché poselství jedním prorokem v Ninive šlo.Protože obyvatelé města,civilizace byla na jiné duchovní úrovni.A to v Ninive asi žila pěkná sebranka,možná různého vyznání,ale přesto Bůh věděl že jsou schopni pro svou záchranu činit pokání což právě v Sodomě již nebylo možné.A jak je na tom dnešní společnost,jaká sebranka vlastně jsme,jako v Ninive! nebo Sodomě!Tady je hrstka diskutujících a hrstka co si jen přečtou a další milióny kteří nemají ani šajn vo co go nebo je žádné náboženství nezajímá.Možná hlavně pro ty se připravuje nadcházející a poslední varování.A mám dojem že i pro připravené to bude velmi náročné natož nepřipravené.Taktéž je tady pár diskutérů kteří vám vše okolo poselství varování skvěle vysvětlují a díky Bohu za ně.Myslím si že zvláště v této době světové agónie se nemá brát žádné proroctví které není prokazatelně závadné na lehkou váhu.A poselství varování zatím prokazatelně závadné není,jen najednou nikdo neví co s ním,nebylo zde dlouho podobné poselství,pokud někdy bylo.Dostalo jen cejch od pár církevních hodnostářů.Každý,kdokoliv,můžeme jít do ulic,nemusíme být ani proroci a pro ty milióny lidí kteří jsou netečný budeme v ulicích měst hlásat čiňte pokání před Bohem protože je důležité usmíření s Ním,protože Boha urážíme,protože jde o naši spásu.Zvládneme to?Za sebe říkám,nevím jestli bych to unesl.A co potom jedna vizionářka která to bere podle oponentů asi jako plezír,ohromila s poselstvím celý svět,je viděna v médiích,slávu si celosvětově užívá celebrita jedna,možná přibude i ocenění.Zajisté unést takovou úlohu je velmi snadné ani nemusí riskovat svoje a blízkých ponížení,pohrdání,život,proto také pracuje v klidu dál.Proč!Proč z plezírem jednoduše neskončit.Ježíš Kristus je znám v celém světě jen stačí přijmout jeho podmínky do kterých se nikomu z vlastní slabosti nechce.K čemu narušovat své vlastní pohodlí,svobodu,svévoli........Ano, je to těžká mise a povolání, které vyžaduje nasazení celého člověka, těla, duše i ducha, říká na závěr rozhovoru vizionářka.
pařez
A ohledně vlastního tématu - co si s hodnocením pravosti/nepravosti poselství MBM počkat do letního slunovratu (to totiž skončí letošní jaro)?
Pokud totiž nedojde k žádnému zjevení Panny Marie na některém z míst jako Lurdy, Fatima, La Saletta, Guadalupe či Garabandal pak uznám, že "mám problém" s rozpoznáním správného kurzu.
Pokud ale dojde k tomu, o čem se hovoří v poselství 1029, pak by měl …More
A ohledně vlastního tématu - co si s hodnocením pravosti/nepravosti poselství MBM počkat do letního slunovratu (to totiž skončí letošní jaro)?
Pokud totiž nedojde k žádnému zjevení Panny Marie na některém z míst jako Lurdy, Fatima, La Saletta, Guadalupe či Garabandal pak uznám, že "mám problém" s rozpoznáním správného kurzu.
Pokud ale dojde k tomu, o čem se hovoří v poselství 1029, pak by měl přehodit plachtu a otočit kormidlem někdo jiný...
pařez
Ivik310, kdyby se v tom videu prezentovaly pouze nepravdivé informace, pak by byla věc dost jednoznačná. Jenže většina toho, co je uvedeno v tom videu (děkuji za připomenutí, konečně jsem ho zkouknul celé) je pravda. Já osobně si nejsem jistý pouze důsledky, které z toho P.A.Dohnal vyvozuje.
Na druhou stranu - Vy osobně stojíte za vším, co "pp." František říká a dělá? Bez výhrad považujete všechn…More
Ivik310, kdyby se v tom videu prezentovaly pouze nepravdivé informace, pak by byla věc dost jednoznačná. Jenže většina toho, co je uvedeno v tom videu (děkuji za připomenutí, konečně jsem ho zkouknul celé) je pravda. Já osobně si nejsem jistý pouze důsledky, které z toho P.A.Dohnal vyvozuje.
Na druhou stranu - Vy osobně stojíte za vším, co "pp." František říká a dělá? Bez výhrad považujete všechno, co dělá, za správné a v souladu s úřadem papeže?
ivik310
toto video - apostata gergoglio, vytvorili Dohnalovci, propagujú ho na diskusnom fóre irskej vizionárky, a nielen to, aj mnohé iné. škoda, že ľudia sa tak ľahko dajú vlákať do všeliakých siekt
ivik310
grofka, keď to nechceš ani čítať, tak tu potom ani nekomentuj, ja som sa už vyjadrila, opakovať sa nebudem. Prehodnoť najskôr svoj stav, potom píš.
ivik310
grofka sa správa ako grófka 😀 🤦
grofka
Ivik, nenuťte mě takové věci číst. Obhajte svými slovy co jste zde napsala červeně.
Pokud to nedokážete, měla byste se zabývat především sama sebou a ne GTV.
ivik310
grofka, stačí, keď si prečítate druhú stranu listu, ktorý som tu dala
grofka
Ivik je to červeným psané tak mne to zaujalo. Prosím jaké učení propaguje ten kněz
Dohnal?

Bůh ti žehnej 😇

ivik310 27.1.2014 11:03:14
Moja slová sa potvrdili- naviazali na Dohnala už propagujú jeho videá a aby nestačilo, tak nadávajú do hlupákov tým, ktorí sa nechcú držať tohto učenia.
tores
Bohužel - takových je tu pořád ještě velká spousta. Nedovedou přijmout, že Církev je stále Božím dílem, i když Jí bude vévodit heretik. Právě proto, že Bůh člověka absolutně převyšuje. O své spáse rozhoduje člověk sám vlastním svobodným rozhodnutím. Podle toho, co se dnes děje, chce Bůh patrně jasně ukázat na nekončící hřích předchozích generací. Na konání Františka (když např. ustavuje …More
Bohužel - takových je tu pořád ještě velká spousta. Nedovedou přijmout, že Církev je stále Božím dílem, i když Jí bude vévodit heretik. Právě proto, že Bůh člověka absolutně převyšuje. O své spáse rozhoduje člověk sám vlastním svobodným rozhodnutím. Podle toho, co se dnes děje, chce Bůh patrně jasně ukázat na nekončící hřích předchozích generací. Na konání Františka (když např. ustavuje hodnostáře se zvrácenými sexuálními sklony) ukazuje hřích zcela jasně (smilstvo a sodomii). Kristus nenáviděl hřích, ale miloval hříšníka. Těmto lidem je ale hřích jako hříšník. Všechno do jednoho pytle.

ivik310 27.1.2014 11:03:14
Moja slová sa potvrdili- naviazali na Dohnala už propagujú jeho videá a aby nestačilo, tak nadávajú do hlupákov tým, ktorí sa nechcú držať tohto učenia. Toto je od Boha, ta pýcha a nadradenosť z diskutérov priam srší, ako sa povzbuzujú k vysmievaniu sa pápežovi, úbohé diablovo dielo.
ivik310
Moja slová sa potvrdili- naviazali na Dohnala už propagujú jeho videá a aby nestačilo, tak nadávajú do hlupákov tým, ktorí sa nechcú držať tohto učenia. Toto je od Boha, ta pýcha a nadradenosť z diskutérov priam srší, ako sa povzbuzujú k vysmievaniu sa pápežovi, úbohé diablovo dielo.

Jozka_Ton 25.01.2014 at 21:25 said:
Apostata BerGOGlio (české video): www.youtube.com/watch
Prihláste sa …More
Moja slová sa potvrdili- naviazali na Dohnala už propagujú jeho videá a aby nestačilo, tak nadávajú do hlupákov tým, ktorí sa nechcú držať tohto učenia. Toto je od Boha, ta pýcha a nadradenosť z diskutérov priam srší, ako sa povzbuzujú k vysmievaniu sa pápežovi, úbohé diablovo dielo.

Jozka_Ton 25.01.2014 at 21:25 said:
Apostata BerGOGlio (české video): www.youtube.com/watch
Prihláste sa pre odoslanie odpovede

·
Frantisekon 26.01.2014 at 8:56 said:

Zvrátený FP a hlupáci, čo nič nechcú vidieť!
Prihláste sa pre odoslanie odpovede
keď sa už niekto stavia nad kňazov a priam rastie vo svojej vzdelanosti vďaka posolstvám, tak to aj tak vyzerá, že si dokonca myslí, že je lepší ako ostatní, múdrejší a vidí všetko. No comment. Ešte chce niekto dôkazy o ovocí týchto chorých posolstiev ? Tieto posolstvá robi a len z ľudí farizejov, "predlžujú si modlitebné remienky"
Tak teda posledný :

Frantisek on 18.12.2013 at 19:35 said:

Posledné posolstvo je ako zrkadlo všetkým slepým, čo počúvajú FP. ( falošný prorok ) Zvlášť kňazi by si mali dávať veľký pozor, koho počúvajú a KOMU prisahali vernosť. Strhávajú veľa duší svojou slepotou, kde poslušnosť, ktorou sa tak obhajujú, je “len” poslušnosť k ľuďom a ich predpisom. KŇAZI, čo tak poslušnosť k BOHU ??? Či vám nestačí cirkus okolo vás? Chcete ho mať aj vo svojich dušiach?

Poslušnosť ľuďom a len ich predpisom? Niečo ako Cirkev, Kristovo telo tu asi nemá ani význam písať...sekta ako vyšitá
tores
Ty jsi zas vůl v pubertě. Každý jsme jiný.
🤨

Samson1 27.1.2014 10:51:13
Tores, ty jsi asi fakt tradiční.
tores
Ty už nevíš, na co by ses vymluvil. Manipuluješ se svými odpověďmi, když na ně někdo reaguje bez překopírování, napadáš, odsuzuješ, multinickuješ. Když to neděláš, je na GTV klid.
🤨

bratr 27.1.2014 08:43:11
Vysvětlil jsem Vám to Redlichu - účelová přezdívko dost jasně, že jste nepochopil o čem jsem mluvil a nebo to píšete schválně. Nic takového co uvádíte jsem nepsal, naopak jsem vyjádřil …More
Ty už nevíš, na co by ses vymluvil. Manipuluješ se svými odpověďmi, když na ně někdo reaguje bez překopírování, napadáš, odsuzuješ, multinickuješ. Když to neděláš, je na GTV klid.
🤨

bratr 27.1.2014 08:43:11
Vysvětlil jsem Vám to Redlichu - účelová přezdívko dost jasně, že jste nepochopil o čem jsem mluvil a nebo to píšete schválně. Nic takového co uvádíte jsem nepsal, naopak jsem vyjádřil pochybnosti o tom, že by Kristus mohl v té době vůbec cestovat od nějaké Indie po Anglii a uvedl jsem příměr, že naše babičky před sto lety také necestovaly nijak zvlášť. Ten vklad mi byl odmazán a nechápu z jakého důvodu. Byl slušný, korektní, vysvětlující. Je to smutné a je to ukázkou něčeho co ukazuje na to, že někteří lidé milují LEŽ více než PRAVDU.

Redlich 26.1.2014 12:57:06
Usere, ty nemiluješ Boha ani lidi. Jinak bys takovou hloupost, že byl Ježíš mladý v době tvé babičky, nikdy nenapsal. Ale jak už tě známe, děláš si z našeho náboženství legraci. Je mi tě líto, že neumíš být slušný.
Samson1
Tores, ty jsi asi fakt tradiční. 😀
A nevytrhuj kontext, kecálku.
🤨

tores 27.1.2014 08:19:19
Neglobalizuj, kecálku a mluv sám za sebe.
Samson1 27.1.2014 00:33:10
… to dělá, my asi víc mluvíme.
Samson1 26.1.2014 23:47:19
Gloria je jediné místo, kde se můžu vypovída
tores
Já nemám ani jednu souběžnou přezdívku. Přestaň tady otravovat se svými nekřesťanskými výlevy.
🤨

bratr 27.1.2014 09:49:13
Pokud se vytrácí kontinuita vkladů zbytečnými odmazy, pokud je zde trpěna a pošlapávána pravda, pokud jsou mazány vklady, které jsou adresné a vysvětlující, pokud jsou mazány vklady, které neobsahují žádnou urážku a pokud zde musím zas a znovu být seznamován s výlevy torese…More
Já nemám ani jednu souběžnou přezdívku. Přestaň tady otravovat se svými nekřesťanskými výlevy.
🤨

bratr 27.1.2014 09:49:13
Pokud se vytrácí kontinuita vkladů zbytečnými odmazy, pokud je zde trpěna a pošlapávána pravda, pokud jsou mazány vklady, které jsou adresné a vysvětlující, pokud jsou mazány vklady, které neobsahují žádnou urážku a pokud zde musím zas a znovu být seznamován s výlevy torese, sledovat egocentrismus Ottovonzittau a škodolibosti hvezdyXY tak je to pouze velmi smutné. O souběžných účelových přezdívkách, které tito mají, ani nemluvě.
tores
A nevytrhuj kontext, kecálku.
🤨

tores 27.1.2014 08:19:19
Neglobalizuj, kecálku a mluv sám za sebe.
Samson1 27.1.2014 00:33:10
… to dělá, my asi víc mluvíme.
Samson1 26.1.2014 23:47:19
Gloria je jediné místo, kde se můžu vypovídat.
Samson1
Tores u nás se modlíme: Sbližuj národy, aby utvářeli budoucnost světa podle Boží vůle. Ať je církev tvého Syna světlem, solí i kvasem země, ať je rodinou a domovem všech lidí, dětí Božích a dětí tvých. Amen. 👍

tores 27.1.2014 08:19:19
Neglobalizuj, kecálku a mluv sám za sebe.
🤨
tores
Zameť si u své postýlky, dítě soudící a odsuzující.
🤨

bratr 27.1.2014 08:39:42
Tolik zla, tolik zla v lidech co se prezentují na webových stránkách pro věřící. Tolik urážek a lidského egoismu a nepřejícnosti. V poslední době to vidím na přezdívkách tores, otto a hvezdaXY, jiné účelové souputniky a další jejich přezdívky nepočítám. Proč tak málo lásky? Proč to děláte? Proč máte potřebu jiné …More
Zameť si u své postýlky, dítě soudící a odsuzující.
🤨

bratr 27.1.2014 08:39:42
Tolik zla, tolik zla v lidech co se prezentují na webových stránkách pro věřící. Tolik urážek a lidského egoismu a nepřejícnosti. V poslední době to vidím na přezdívkách tores, otto a hvezdaXY, jiné účelové souputniky a další jejich přezdívky nepočítám. Proč tak málo lásky? Proč to děláte? Proč máte potřebu jiné urážet? Copak si myslíte, že v očích Božích je toto normální jednání? Často chcete jiné odsud vyštípat, zpochybnit je, namluvit jim že nejsou křesťané, ničíte jejich práci a vysmíváte se. Nic jste nedokázali a urážíte i toho P. M. Kuffu , kterému nesaháte v praktickém životě ani po paty. Je mi z Vás neskutečně smutno. Působíte tu skutečně jako ničemní lidé, ujídáte jiným krásu života, užíráte jiným naději, špiníte hodnotné věci a hanobíte lidi co si to nezaslouží. Je mi z Vás opravdu fyzicky zle.
tores
Neglobalizuj, kecálku a mluv sám za sebe.
🤨

Samson1 27.1.2014 00:33:10
… to dělá, my asi víc mluvíme.
Samson1 26.1.2014 23:47:19
Gloria je jediné místo, kde se můžu vypovídat.
Samson1
Alino já se na to podíval a je to přesně o tom: Né každý kdo mi říká Pane Pane, ale kdo plní mou vůli a soud je podle toho, zda jsme se ujali pocestných, hladových atd. P. Kuffa to dělá, my asi víc mluvíme.
Len škoda, že nerobí poriadne to, čo má robiť
tores
Je to poznat, Samson, je to poznat.
🤨

Samson1 26.1.2014 23:47:19
Gloria je jediné místo, kde se můžu vypovídat.
Samson1
Otázka je, jaký důvod měl běloruský mladík demonstrovat v Kyjevě. To se může jen naplňovat ta podstata, že jsou tam lidi verbovaní, aby nepokoje vyvolali.

"Ukrajina = příklad pro Bělorusko"
Odpoledne místo plánovaného masového protestu demonstranti na kyjevském náměstí Nezávislosti uctili památku běloruského mladíka zabitého tento týden při střetech s policií.
Samson1
Četl jsem na centrumu.cz o UA a tam už bylo, že UA je příkladem pro Bělorusko. To asi má někdo snahu, aby se konflikt šířil do další země. To už skutečně vypadá tak, že tu světovou válku chtějí vyvolat.
One more comment from Samson1
Samson1
a co manželka, Samson? Ta ti trpí, že musíš mít pokaždé poslední slovo…?
🤨

Gloria je jediné místo, kde se můžu vypovídat. 😀
tores
…a co manželka, Samson? Ta ti trpí, že musíš mít pokaždé poslední slovo…?
🤨
Samson1
Tores CHO má jasný cíl zaniknout, ale církev se musí stát charismatická. To už je Pánova věc a věc skutečně Pánova. Tradice je jen jedna z více věcí, které Bůh působí. Ono to musí jít vše společně ruku v ruce. Nejde odložit tradici, ani Písmo a ani charismata. Bůh působí a dává jak chce k užitku a budování myst. těla Krista církve.
Spát nejdu, ještě mám dva růžence a něco jiného. 🤗
tores
Jdi už spát, ty náš ubreptaný kazateli. A neber si do své nevymáchané huby Boha. Děláš Mu akorát ostudu.
🤨
Samson1
Tores, tores, copak jsi nepochopil Pána, jestli nebudeš jak dítě, do království nevejdeš. Už mám krátké kalhoty 🙂 ještě se musím zmenšit. 😀
tores
Potřeboval bych solidně vytapetovat jednu větší místnost. Co říkáš "bratře"? Troufneš si? Tady ti to jde skvěle.
🤨
alino
bratr 26.1.2014 22:06:47

Len škoda, že nerobí poriadne to, čo má robiť.
bratr
Tento člověk něco pořádného dělá pro bližní: www.ceskatelevize.cz/…/1110800978-kde-…

www.vsetkymojedeti.eu
tores
Jsi jak malej Samsonek. Hulákat tady okolo CHO a pak ze sebe dělat tajtrlíka s Tradicí - kolik ti je let v těch 60ti?
🤦
Samson1
Nenechám , kdo začal, já? No někdo může skončit , že. Tores já se na to video díval, skus si udělat kafe, dej si bačkory, pohodlí a skus ho zhlédnout. Doporučuji. Dotýká se to živě věcí o kterých se bavíme šermem 🤗

Protestantský pastor sa stáva katolíkom - silné svedectvo o ceste do katolíckej Cirkvi
tores
Samsonku, jdi si laskavě tancovat a tleskat na svůj nomík a nech torese napokoji, ano?
🤨