Varovanie
691

NACHÁZÍTE SE VE VELKÉM SOUŽENÍ.

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 15. května 2022.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
revelacionesmarianas.com/english.htm

NACHÁZÍTE SE VE VELKÉM SOUŽENÍ

Milované děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Jako kníže nebeských legií vám žehnám.
VYZÝVÁM VÁS, ABYSTE SETRVALY V MODLITBĚ SPOJENÉ S NAŠÍM KRÁLEM A PÁNEM JEŽÍŠEM KRISTEM A S NAŠÍ KRÁLOVNOU A MATKOU POSLEDNÍCH ČASŮ.
Pokračujte ve víře a bojte se urazit našeho Krále a Pána Ježíše Krista. Obávejte se selhání v lásce a dobročinnosti. Bojte se, že ve vás vyschne čerstvá voda, která živí bratrství.
Jen když budete jeden druhému pomáhat, budete moci pokračovat v jednotě věřícího lidu a překonávat stále větší nepřízeň osudu.
DĚLEJTE SI ZÁSOBY POTRAVIN.
BUĎTE POSLUŠNÉ A UDRŽUJTE REZERVY.


Potravin bude na celém světě nedostatek a lidé propadnou zoufalství. Buďte prozíraví. Léky budou chybět, připravte se, a za tím účelem jste z Otcova domu obdržely nezbytné údaje, abyste mohly bojovat s nemocí pomocí plodů přírody (*).
NACHÁZÍTE SE VE VELKÉM SOUŽENÍ.
Zachovejte si pevnou víru, abyste nepodlehly, až na věrný lid dolehne nejkrutější pronásledování.
Pokračujte po cestě, na niž vás náš Král a Pán Ježíš Kristus povolal, a to pokáním, modlitbou, vyznáním hříchů, kterých jste se dopustily, a tím, že se budete živit Tělem a Krví našeho Krále a Pána Ježíše Krista.
Vydávejte svědectví, že jste opravdoví křesťané. Čekání na velké znamení, které vás obrátí, vás může přivést ke ztrátě vaší spásy. Dávejte si pozor!
PŘICHÁZEJÍCÍ UTRPENÍ SI NEDOKÁŽETE PŘEDSTAVIT.
NEMÁTE PONĚTÍ O TOM, CO MÁ PŘIJÍT.

Tento červený měsíc aktivoval sopky ještě předtím, než se objevil. Tento červený měsíc působí zejména na sopky, tektonické zlomy a na lidskou bytost.
Musíte se udržovat v klidu, abyste nerozrušily svého ducha, a musíte žít bez zášti [Lv 19, 18], jinak se vaše zatrpklost bude stupňovat. Proto vás vyzývám, abyste se obrátily a nepromarnily přítomný čas v banalitách, neboť investujete-li svůj čas do nebeských záležitostí, samo nebe váš čas rozmnoží.
Pokud se nemodlíte, neobdržíte ovoce a hojné milosti, které Boží Duch vylévá [Řím 5, 5] na ty, kdo se modlí srdcem.
JE TO TĚŽKÉ OBDOBÍ, KTERÝM PROCHÁZÍTE, NENÍ TO SNADNÉ, BUĎTE PROZÍRAVÉ, BUĎTE OBEZŘETNÉ.
NEZAPOMEŇTE, ŽE VÁS VYZÝVÁM K OBRÁCENÍ: MUSÍTE SE OBRÁTIT.


Modlete se za své bratry, kteří neusilují o obrácení.

Démoni vás na zemi stále pokoušejí. Musíte bojovat, abyste očistily své myšlenky, svou mysl a držely se dál od zla.
PŘIPRAVTE SI TOLIK ZÁSOB, KOLIK JEN MŮŽETE PŘIPRAVIT, ZBYTEK SE ZNÁSOBÍ.
ALE PŘIPRAVTE SI JE HNED! JEŠTĚ DŘÍV, NEŽ TO NEBUDETE MOCI UDĚLAT KVŮLI NEDOSTATKU TOHO, CO JE NEZBYTNÉ.

Udržuji vás v napětí. Jako lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista nesmíte pochybovat o ochraně nebeských armád, protože jsme je vyslali, aby chránily Boží lid.
Naše Královna a Matka vás miluje a její mateřský plášť vás neustále přikrývá.
NEBOJTE SE BÝT OPUŠTĚNI, JSTE CHRÁNĚNI A BUDETE PO CELOU DOBU OCHRAŇOVÁNI. NEOCHABUJTE VE VÍŘE.

Žehnám vám požehnáním, které náš Král a Pán Ježíš Kristus drží nad svými dětmi.
Svatý archanděl Michael

(*) Speciál o příštích chorobách.

poselstvi-zbytku.org/pdf/choroby.pdf