„...že pre Jeho meno dosiahne odpustenie hriechov každý, kto v neho verí“. Sk 10,43

A toto meno je Ježiš, Ježiš, jedine Ježiš! Alleluja!
Pre toto nádherné a sväté meno Ježiš, dosiahne odpustenie hriechov KAŽDÝ.
Skutočné každý? Aby to muselo platiť, aby toto Slovo bolo pravdivé, musíš VERIŤ! Veriť v Ježiša, veriť Ježišovi, veriť Jemu vo všetkom, čo povedal, čo nám zanechal, čiže celému Zjaveniu a všetkej Pravde.
K tomuto Slovu je ešte kľúčové miesto na lepšie pochopenie aj Ef 4,5 „Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst“.
Tá viera musí byť tou, ktorú zanechal Ježiš a apoštoli na tejto zemi. Nie iná!!! Nemôže to byť viera sektárska, bludárska, viera zriedená, viera v bludy či polopravdy, viera, ktorá pripúšťa aj Ježiša a katolícku náuku, ale pripúšťa aj bludy, herézy, synkretizmus s pohanstvom synkretizmus s inými náboženstvami. Táto čudná, páchnuca a zriedená „kvázi – viera“ nemôže byť tou, skrze ktorú dosiahneš odpustenie hriechov, lebo už neveríš celej Pravde Evanjelia a jedinej pravdivej katolíckej náuke, trvajúcej až do II. Vatikánskeho koncilu.
A nakoľko Boh dnes dopustil „silu bludu, aby ľudia verili lži...“ tak majú mnohí tu na zemi obrovský problém s odpustením svojich hriechov, lebo už nemajú tú vieru v celú Pravdu, ktorú nám daroval Ježiš.
Prečo? Lebo ak aj robíš úprimné pokánie zo svojich osobných hriechov, čo sa týka napr. hriechov proti morálke, tak ti Boh toto môže odpustiť. Ale ak ostávaš v hriechoch proti Duchu svätému, ako napr.: odporuješ poznanej zjavenej Pravde, tvrdošijne zotrvávaš (v niečom) v nekajúcnosti, a zatvrdíš si srdce voči Spasiteľným napomenutiam, tak nemôžeš mať odpustené hriechy, lebo tieto najťažšie hriechy proti Duchu svätému, vedú priamo do pekla a nebudú odpustené „ani v tomto veku, a ani v budúcom. ( aj téma : „Kto by však povedal niečo proti Duchu Svätému, tomu sa neodpustí ani … ).
Pre pochopenie uvediem dva príklady:
Ak máš poznanie, že sa „máš oddeliť od vatikánskej neviestky antikrista“ Zjv 18,4, ale tebe je pohodlné ostať v Rim-kat s.r.o., kvôli „výhodám, či ohľadom pred ľuďmi“, tak ani vtedy nemáš pravú vieru, ktorú zanechal Kristus a apoštoli a nemáš odpustené hriechy. Ak ostávaš v NWO, New AGE a vo falošnom - synkretickom novodobom diabolskom náboženstve z Vatikánu, ktoré už nepatrí Kristovi. Hoci obradníctvo ostáva stále to isté zbožné, hoci ideš ku falošnému pastierovi a zradcovi Krista po neplatné „rozhrešenie“, tak nemáš odpustené hriechy!!! A môže sa ten falošný a zradný pastier navonok tváriť, že je pastierom, ale je to zradca, ktorý nechal vpustiť vlkov do ovčinca a nevaroval ťa, že nastal obrovský odpad od VIERY a treba sa oddeliť od neviestky.
Ak si pozorne čítal, tak na začiatku som napísal ...“ak máš poznanie“. Toto poznanie je dôležité mať, aby si bol zodpovedný-á a mal-a vinu. Ale je tu ešte jedna dôležitá vec. Ty musíš HĽADAŤ to pravé poznanie, jedinú Pravdu. Ty sa musíš modliť za to skutočné poznanie a Boh ti dá tu milosť Ho poznať v celej Pravde Evanjelia. Budeš mať milosť rozlišovať Pravdu od lži. Ak chceš byť v tom jedinom pravom poznaní, jedinej pravej viere, jedinej Pravde, tak sa musíš aj sýtiť takým pokrmom, takou náukou, ktorá ťa k tomu privedie. Boh ti dá aj silu skončiť s hriechom, dá ti aj silu v Duchu svätom, oddeliť sa od neviestky antikrista, ktorá „sedí na siedmich vrchoch“ a ktorá sa stala neviestkou od nástupu kvázi-pápeža Jána XXIII a II. Vatikánskeho koncilu. (kto si ešte nečítal, tak bližšie k téme je v článku: Odpad nevesty Kristovej, ktorá sa stala neviestkou Antikrista! .
Vyjadrím sa ešte konkrétnejšie. Terajší kvázi-pápež, pán Bergoghlio, ktorý nabáda katolíkov a celý svet, aby sa všetci dali očkovať, aby prijímali migrantov, hlása iné evanjelium, a je v jednote s globalistami a fašistickými elitami, je stále oslovovaný chorobne „svätý otče“. Tento falošný „prorok“ pripravuje cestu antikristovi, ale obrovské množstvo katolíkov, ho bude počúvať, ako pápeža. Nemyslíš si, že pre tvoju spásu a pravú vieru, sa už musíš oddeliť od tohto zloducha, že sa musíš taktiež oddeliť aj od kardinálov, biskupov, kňazov, ktorí spomínajú jeho meno v neplatných omšiach a sú s ním v jednote? Dokedy bude katolícky svet stále tak tupý, že nevidí odpad od pravej viery, ktorý bol už dávno v Písme predpovedaný? A tento ZLODUCH príde na Slovensko ešte viac posadnúť úbohé duše, príde ešte viac klamať, podvádzať a ako had povzbudzovať katolíkov, aby šli spolu s ním do pekla. Pri jeho príchode sa pred kamery posadia do prvých radov aj naši zradcovskí politici, aby tak ukázali, že oni sú s ním v jednote a ten pánko v bielom habite je ich diabolský pastier. Vlk v ovčom rúchu.
Uvediem druhý príklad. Ak máš poznanie, že sa máš oddeliť od sekty, ktorá sa nazýva „pravoverná“, pod vedením „vodcu – gurua“, ale ty v strachu zo samoty, či ohovárania, či ľudských súdov, zotrvávaš v nej, lebo máš z toho aj určité výhody, či uznanie, tak nemôžeš hovoriť, že si v pravej viere, skrze ktorú máš odpustené hriechy!!! Aj keď si v spoločenstve, ktoré vyzerá navonok úžasne zbožne, hlása síce aj Ježiša, dáva o ňom prednášky, ale zároveň hlása aj bludy, tak nemáš pravú a jedinú vieru, ktorú zanechal Ježiš Kristus a apoštoli !!! Táto sekta už bola veľakrát verejne usvedčená, že hlása hlúposti v podobe: postavenia sa proti klanu Rothschildovcov a Rockeffelerovcov a skonfiškovania ich majetkov, že hlása „proroctvá“ v podobe záchrany Ameriky, V-é štvorky (ktoré sa nesplnili), ktorá motivuje svoje zmanipulované a zhypnotizované ovečky, aby sa modlili a postili za Trumpa (keď bol prezidentom), lebo je „on nádejou pre záchranu Ameriky a sveta...“, a ostávaš naďalej v nej, tak si v nebezpečnej sekte, ktorá ti nehlása pravú jedinú a Pravdivú vieru a nemôžeš očakávať odpustenie hriechov. Ak tá sekta ti káže „dvíhať hory démonov do ovzdušia“, čo nekázal ani Kristus, ani apoštoli, ktorá píše bludy o tisícročnom kráľovstve vo svojom časopise, chce zmeniť proroctvá v Biblii a postaviť sa za falošnú záchranu národov a sveta, a ďalej predkladá falošné proroctvá, ale napriek tomuto ostávaš v nej, tak nie si v tej jedinej pravej viere, ktorú zanechal Ježiš Kristus a apoštoli a nemôžeš očakávať odpustenie hriechov, lebo ostávaš v hriechoch proti Duchu svätému!!! (pre pochopenie si môžeš prečítať: I.„Vystúpi mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých“ Mt 24,11 - články I-IV, Dvíhanie hôr démonov v ovzduší – bludná modlitba odporujúca Božiemu Slovu! , „Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie...“ 2Tim 4,3 , „...ani pokánie nerobili za skutky svojich rúk...“ Zjv 9,20-21 ,
Samozrejme, najzodpovednejší pred živým Bohom, za zmanipulovanie úbohých ovečiek, je vodca sekty – neomylný biskup, následne jeho zaslepení sektárski biskupi a kňazi, lebo oni majú a mali veľké poznanie. Mali sa preto postaviť na stranu celej Pravdy Evanjelia, upozorniť svojho proroka, že už blúdi a robiť tak úprimné pokánie, ale NIE! Oni to doteraz neurobili, hoci boli napomenutí a ani to už pravdepodobne neurobia, hoci mali príležitosť to napraviť. Radšej budú ostávať všetci v jednote s človekom - falošným prorokom, a budú ostávať v hriechoch proti Duchu svätému, ako brániť celú Pravdu, vhod, či nevhod! Človek, prenáramne zbožný a mystik, je im prednejší, ako Boh a Jeho Slovo. Totálna zvrátenosť a poblúdenie. Apoštol Peter hovorí vtedajšej cirkevnej vrchnosti: Sk 5,29 „Boha treba viac poslúchať ako ľudí“. Samozrejme, ak tí ľudia blúdia a zvádzajú nepevné duše!
Ale vráťme sa ešte ku Skutkom apoštolov. Čo sa stalo v Kornéliovom dome, keď skutočný Ježišov apoštol – Peter, ohlasoval Ježiša Krista? Duch svätý zostúpil na pohanov, ktorí ešte neboli ani pokrstení! Myslíš si, žeby Duch svätý zostúpil do človeka, ktorý ostáva v hriechu? Nie! Kornélius, ako človek nábožný a hľadajúci celú PRAVDU, s celým svojim domom nadšene a s radosťou počúva Božie Slovo, že „Ježiš zomrel za naše hriechy na kríži a na tretí deň slávne vstal z mŕtvych“! Prijíma toto Slovo vo VIERE, ktorá v tej chvíli prijatia Ježiša a Slova Božieho, o umučení a vzkriesení Krista, mala moc odpustiť im všetky osobné hriechy! Do takýchto sŕdc prichádza Duch svätý, kde sa ohlasuje a prijíma celá Pravda Evanjelia! Kde je už Ježišovo Slovo, kde je už čisté srdce -skrze toto Slovo (Jn 15,3: „...Vy ste už čistí pre Slovo, ktoré som vám povedal“),... tam prichádza Duch Boží aj so svojimi darmi a to viditeľným spôsobom! Prichádza, lebo za malú chvíľu už budú tie srdcia čisté aj od dedičného hriechu, pretože prví kresťania z pohanstva, príjmu už ako VERIACI vo vzkrieseného Pána Ježiša, sviatosť Krstu!
Aká nádhera! Boh nepozeral na nejaké poradie, lebo Jemu ide hlavne o spásu človeka. „Viera je z ohlasovania, a hlásanie skrze Kristovo Slovo“.
Ešte pripomeniem jedno dôležité miesto na pochopenie témy, Jak 4, 19-20: „Bratia moji, keby niekto z vás zblúdil od pravdy a iný ho obráti, nech vie, že ten, kto vráti hriešnika z jeho bludnej cesty, zachráni jeho dušu od smrti a zakryje množstvo hriechov.
Uvedomuješ si, čo napísal apoštol Jakub? Ukázal nám dve skupiny ľudí. Prvá je tá, ktorá zblúdila od Pravdy. Nazýva ich „hriešnici“, lebo oni ostávajú v hriechu bludu, zblúdenia, ostávajú v bludoch. Títo potrebujú počuť Pravdu a potrebujú takých apoštolov, ktorí im zvestujú celú Pravdu. Lenže je dôležité, aby tí zblúdenci, mali v sebe aspoň trochu pokory, sebakritiky, priznania si, že sú v bludoch. Tí hlásajúci musia mať tiež pokoru, musia byť plní Ducha, ako Peter apoštol, musia hlásať Evanjelium v plnosti a nič nezamlčať. Aj za cenu mučeníctva. Nesmú hlásať zriedenú Pravdu, zriedené Evanjelium, aby sa zapáčili ľuďom! Blúdiaci s dôverou prijímajú Slovo, ohlasované odvážnymi a skutočnými apoštolmi.
Predstav si, že Jakub si dovoľuje „drzo“ nazývať bludárov, či tých, ktorí v niečom zblúdili, či zblúdili vo všetkom – HRIEŠNIKMI! A prečo? Lebo ten, ktorý blúdi, ostáva v hriechu proti Duchu svätému! Preto po obrátení bludára, je jeho duša zachraňovaná od večnej SMRTI ! Ten, ktorý blúdi, či už vo všetkom, či v niečom, ale týka sa to Právd Evanjelia, je v smrti. Lenže Jakub dáva nádej, zanecháva ti radostnú zvesť: môžeš byť zachránený, ak si priznáš, že si sa nechal – la oklamať, ak v pokore prijmeš všetko, čo Ježiš zanechal, ak vyznáš tento hriech bludu. Zároveň sa musíš oddelíš od takého „hlásateľa“, ktorý je usvedčený Slovom a musíš ho napomenúť, že už nie je pastierom, pretože hlásal aj bludy a iné evanjelium. To, že takýto falošný pastier aj hlásal Ježiša, spomínal ho, či dával o Ježišovi prednášky, ale hlásal aj bludy, herézy, synkretizmus, liberálnu teológiu, tak taký zradil Krista a od takého sa musíš oddeliť, ak chceš byť spasený ak chceš byť spasená. Samozrejme to platí vtedy, ak ten falošný apoštol nechce robiť verejné pokánie zo svojich bludov. Predsa je oveľa dôležitejšie mať odpustené hriechy ako dosiahol Kornélius so svojim domom, ako ostať v spoločenstve falošných apoštolov a falošných kresťanov. Ohľady a strach tu musia ísť nabok. Ježiš hovorí: „Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje“.
„Ježišu, prosím ťa, pošli nám skutočných apoštolov a prorokov. To sú tí dvaja svedkovia, „dve olivy a dva svietniky“ Zjv 11, 4. „Ale pošlem svojich dvoch svedkov a oblečení do vrecoviny budú prorokovať...“ Zjv 11,3 . Očakávame ich, ešte pred tvojím druhým slávnym príchodom. A odpusť nám naše hriechy, skrze svoje Slovo, skrze tú jedinú pravú vieru v toto Slovo, skrze vieru v Pravdu. A tou Pravdou si Ty, Ježišu môj. Amen.“