Clicks94

Matúš 13-14,15

Tak sa na nich spĺňa Izaiášovo proroctvo:

"Budete počúvať; a nepochopíte,
budete hľadieť; a neuvidíte.

15 Lebo otupelo srdce tohoto ľudu:
ušami ťažko počujú
a oči si zavreli,
aby očami nevideli
a ušami nepočuli,
aby srdcom nechápali a neobrátili sa -
aby som ich nemohol uzdraviť."

(Mt.13-14,15)