Janko333
131.8K

Čierna a biela mágia - čo je za tým?

Biela mágia je často nebezpečnejšia ako čierna mágia, lebo ňou môžeme byť veľmi ľahko oklamaní. Diabol chce, aby sme si mysleli, že zlá vec je dobrá. Špiritizmus je spojený nielen s vešteckými a magickými praktikami, ale aj horoskopy, astrológia a veštenie sú hlavným prostriedkom pôsobenia mnohých mágov a okultistov. Aj nosenie amuletov si zasluhuje výčitku. Osobitnými hriechmi v týchto súvislostiach je nosenie amuletov červené šnúrky, podobne. (KKC 2115 až 2117). Čierna a biela mágia je modloslužba

Čierna a biela mágia, veštenie, horoskopy, astrológia a pod. je jeden a ten istý zlý duch. Rozdiel je v tom, že biela mágia je rafinovanejší zlý duch. (Býva ešte iná mágia, škodoradosť, ohováranie, závisť - závisť je najčiernejšia mágia Ona bola príčinou prvej vraždy– Kain zabil svojho rodného brata, Ábela. Zlé myšlienky proti blížnemu sa stávajú bombou, ktorá môže vyhodiť do vzduchu ľudské vzťahy. Človeka možno zabiť tiež psychologicky - duchovne Zlorečením. Eoxorcista Gabriele Amorth) Jedného dňa prišla za ňou žena so zlým úmyslom, a keď pobozkala Makáriinu ruku, tá jej okamžite opuchla. Niektoré z jej duchovných detí protestovali: „Máťuška, veď ty predsa vieš, s akým úmyslom za tebou ľudia prichádzajú. Ak nie s dobrým, takého človeka netreba vpustiť. "No dobrotivá trpiteľka odpovedala: „Nesmieme im brániť. Treba sa nad všetkými zľutovať.
Ctihodná matka Makária1926-1993 - Rusko

Do okultných praktik patrí aj akupunktúra, homeopatia, Joga, bojové umenie, Ezoterika hudba, hallowen, svetská hudba, falošné charizmy i kresťanské atď.Cez tieto okult. praktiky satan môže vzbudzovať neresti - nezriadenú sexualitu, žiarlivosť, rozpad vzťahov, závisť, pýcha, hnev, náklonnosť k alkoholizmu, gemblérstvo a pod. Satan v hudbe ♫ umení a charizmy

HOMEOPATIA - ALTERNATÍVNA MEDICÍNA - LIEČITEĽSTVO :: Ježiš Mária
JOGA A CO JE ZA TYM


Biela mágia - Môže sa zdať, že je dobré, zvlášť, keď sa tým „prinavráti zdravie“. Na prvý pohľad to vyzerá lákavo a príťažlivo. No za týmto fenoménom je ukrytý diabol a démonické sily.
Prídete k takému mágovi, alebo liečiteľovi a na stenách uvidíte sväté obrazy alebo kríž, takže sa necháte oklamať a myslíte si, že stojíte pred svätým mužom alebo ženou, ktorej cieľom je iba služba ľuďom.

Zaiste, nemôžeme týchto ľudí odsudzovať, ale nemôžeme ani schvaľovať to, čo robia.
Niekedy nestačí len dobrý úmysel, ale je potrebné poslúchať Boha: „Samuel odpovedal: »Azda sa Pánovi páčia celopaly a obety tak, ako poslušnosť Pánovmu hlasu? Veď poslušnosť je lepšia než obeta a poddanosť lepšia ako tuk baranov! Lebo odbojnosť je (ako) hriech čarodejníctva, svojvoľnosť je (ako) hriech modlárstva. Pretože si pohrdol Pánovým slovom, zavrhne ťa, nebudeš kráľom!«„ (1 Sam 15, 22-23).

Človek sa môže veľmi ľahko zapliesť do pasce bielej mágie vedome i nevedome.
Neustále je treba zdôrazňovať, ako je dôležité utiekať sa k Božím prostriedkom (a nie k čarodejníkom), aj keď máme pocit, že tieto prostriedky pôsobia pomaly. Pán nám dal moc svojho mena, moc modlitby (osobnej i spoločnej) a príhovor celej Cirkvi. Utiekať sa k tým, ktorí maskujú svoju činnosť dvojzmyselným názvom biela mágia (čo je vždy útek k diablovi), alebo ku komukoľvek, kto odstráni prekliatie ďalším prekliatím, môže zlo len zväčšovať.

Božie slovo hovorí o démonovi, ktorý vyjde z duše, aby sa tam opäť vrátil so siedmimi ďalšími, horšími ako je sám (porov. Mt 12, 43-45). To sa stáva práve vtedy, keď sa utiekame k mágii. Do oblasti bielej mágie patrí i tzv. zariekavanie. Magickým spôsobom sa zariekavaním a posunkami „zariekavajú“ nielen bradavice, ale aj rôzne iné choroby.

Na severovýchode Slovenska sa používa výraz „začitávanie“.
Môže sa to diať tak, že dotyčný chorý človek príde sám alebo stačí, ak niektorý príbuzný prinesie niečo, čo mu patrí. „Mágia uzdravovania“ pozná mnoho spôsobov, ako prenášať chorobu človeka na zviera alebo strom, či prípadne do hrobu zomrelého, aby sa pacient uzdravil.

„Šedá mágia“ tento typ mágie je známy všade vo svete, aj na našom slovenskom vidieku (niektorí ju volajú „mágia lásky“). Ide o to, že milujúci sa snaží k sebe pripútať milovaného. Všelijaké čarovné formuly a recepty majú zvýšiť vášeň.

Veľkú úlohu pritom majú tzv. „mummis“. Ide o zmiešané blato s menštruačnou krvou alebo spermie s hlinou. Samozrejme aj tu sa pri magických úkonoch vzývajú na pomoc démonické sily.

Čierna mágia
Čierna farba symbolizuje a vyvoláva v človeku pocit negativity a zla. Pod pojmom čierna mágia rozumieme privodenie zla človeku pomocou démonických síl.

Čiže v čiernej mágii ide o priame a chcené zlo. Exorcisti používajú slovo maleficium (privodenie zla, zlorobenie). V tomto prípade ide o také skutky alebo slová, pomocou ktorých sa niekto obracia na diabla a prosí ho, aby uškodil inému človeku.
Pri malefíciu sa môžu použiť vopred pripravené predmety (špendlíky, bylinky, kadidlo a pod.) spolu s rituálmi, ktoré sa k nám prenášali z pokolenia na pokolenie s patričnými zmenami, aby sa maleficium prispôsobilo kultúre doby, v ktorej sa vykonávalo. Súčasťou rituálu môžu byť magické slová, ktoré vyjadrujú vôľu čarodejníka a sú vyslovené v mene osoby, ktorá určitému človeku želá zlo.

Keď Pán Ježiš ustanovil sviatosti, spojil milosti so sviatostnými znakmi, čiže symbolické znaky s matériou.
Podobne koná aj diabol, ktorý sa snaží Pána Ježiša napodobňovať a spájať „zlo“ so znakmi a rituálmi, ktoré samy o sebe nie sú škodlivé. Stávajú sa škodlivými, keď sa vykonávajú z úcty k Satanovi, ktorého človek prosí o žiadaný výsledok?
Pri čiernej mágii sa vo väčšine prípadov zvoláva na človeka, ktorému sa chce poškodiť, kliatba. Najrozšírenejšie je predmetové prekliatie.

Predmetové prekliatie – factura
Ide o najrozšírenejší prostriedok ako spôsobiť zlo. Názov je odvodený od slovesa ‚facto‘ (lat. urobiť) a znamená zhotoviť predmet zo zvláštneho a rôznorodého materiálu, ktorý má takmer symbolický význam. Je to viditeľné znamenie vyjadrujúce vôľu škodiť a je prostriedkom ponúkaným Satanovi, aby mu vtlačil svoju silu spôsobujúcu zlo. Ide o napodobeninu sviatosti, ktoré majú viditeľnú matériu, (napr. voda pri krste) ako prostriedok milosti. Tu sa používa určitý predmet prekliatia s cieľom škodiť.

Rozlišujeme dva spôsoby, ako nechať pôsobiť predmetové prekliatie na určenú osobu.

Priamy spôsob:
spočíva v tom, že sa určenej obeti dá nápoj, alebo jedlo, v ktorom je zamiešaný prekliaty predmet, pripravený z najrôznejších zložiek: z menštruačnej krvi, z kostí mŕtvych, zo spáleného prachu, z častí zvierat – predovšetkým zo srdca, zo zvláštnych rastlín a tiež zo spermií. Pôsobenie zla ani tak nie je určené použitým predmetom, ako skôr vôľou škodiť skrze zásah diabla.

A táto vôľa je vyjadrená v okultných formulách pri príprave zmesí.210 Na tomto mieste treba poznamenať, že práve z tohto dôvodu vzniklo požehnanie pokrmov pred jedlom, lebo kresťania už od vzniku kresťanstva žili v prostredí, kde sa robili okultné praktiky.

Metódy mágie

1. priama: obeť (alebo jej blízka osoba) sa musia dostať do priameho kontaktu s magickým prostriedkom (predmetom) pripraveným pre tento cieľ (niečo, čo sa môže primiešať do nápoja alebo jedla, alebo ozdobný predmet či klbko vlasov a nití a pod.);
2. nepriama: najprv je potrebné získať niečo, čo patrí obeti (vlasy, oblečenie, zvyšky jedla a pod.) a potom sa nad tým vykonávajú rituály alebo zariekavanie.
Čarodejník sa riadi princípom analógie - podobnosti, teda ide o prenášanie zla z predmetu na osobu, ktorej predmet patrí (ničenie, viazanie uzlov, zakopanie do zeme a pod. s úmyslom, aby sa dosiahlo podobné utrpenie, ktoré sa zamýšľalo pri príprave prostriedku).

Rôzne formy mágie sú evidentne poľom pôsobenia zlého ducha, ktorý chce vzdialiť ľudí od Boha a od viery, ktorá človeku hovorí, že jeho úlohou je hľadať a konať Božiu vôľu. Všetky techniky mágie odvádzajú človeka od modlitby a od bdelosti nad vlastným svedomím
1. emocionálna mágia: čarodejník alebo zariekavač prosí diabla, aby narušil nejaký vzťah, aby sa ľudia vzájomne odcudzili jeden druhému, alebo aby vznikol vzťah - závislosť;

2. mágia z pomsty: čarodejník alebo zariekavač prosí diabla, aby zasiahol človeka chorobou, smrťou, alebo mu uškodil iným spôsobom (majetok, peniaze, práca, spoločenský a rodinný život a pod.)

Pápeži i koncily považujú mágiu za ťažký hriech, lebo vedie k priamemu kontaktu s diablom (Inocent VII.: Bula Summis

Nepriamy spôsob:
druhý spôsob, ktorým môžeme spôsobiť zlo cez predmety, je tzv. nepriamy spôsob.
Robí sa to tak, že dotyčný človek preklína predmety patriace človeku, ktorého chceme zasiahnuť (jeho fotografie, šaty, alebo veci, ktoré mu patria) alebo preklínať predmety, ktoré ho predstavujú: panáčikov, bábiky, zvieratá a niekedy dokonca ľudí toho istého pohlavia a veku. Ide o predmety prenosu zasiahnuté tým istým zlom, ktoré chceme spôsobiť určenej osobe. Napríklad sa postavičke, ktorá predstavuje danú osobu, vrazia špendlíky, klince a nože do častí tela, ktoré majú byť zasiahnuté u danej obete. Osoba potom pociťuje prenikavé a trýznivé bolesti v týchto miestach.

Ďalším spôsobom, ako spôsobiť zlo druhému človeku, je nechať bábiku alebo ovocie zničiť, v niektorých prípadoch zhniť. Človek praktizujúci čiernu mágiu vysloví nad predmetom magickú formulu a potom ho zahrabe do zeme s prianím, aby podobný osud postihol aj obeť. Tiež sa to deje spôsobom pálenia, že predmet, ktorý kedysi patril obeti, sa spáli so želaním a vzývaním zlého ducha, aby obeť trpela. Takto sa privodzuje utrpenie, ktoré môže viesť až k smrti.

Mnohokrát sa stáva, že prekliatie sa deje cez namotávanie rôznych nití, špagátov, vlasov, stúh a drôtov, pri ktorých, keď sa zväzujú a vytvárajú uzly, zvoláva sa kliatba a démonické sily, aby dotyčný človek bol zviazaný v konkrétnych oblastiach života.

Preto sa naši predkovia pred každým jedlom a pitím nápoja modlili: „Požehnaj, Pane, tento pokrm a nápoj…“, čím poďakovali Pánovi za dary, ktoré im doprial, a zároveň mocou Pánovho požehnania sa zbavilo jedlo a nápoj prípadného prekliatia, ktoré s ním bolo spojené.

Rímskokatolícky exorcista Gabrielle Amorth hovorí, čoho všetkého bol svedkom počas svojej služby exorcistu: „
Bolo by nekonečné rozprávať, čoho všetkého som bol svedkom a čomu by som neveril, keby som to nevidel na vlastné oči. Nájde sa všetko možné: farebné a zauzlené stuhy, pevne zauzlené chumáče vlasov, povrazy plné uzlov, geometrické obrazce nadľudskou silou husto upletené z vlny, zrazeniny krvi, kusy dreva, alebo železa, stočené železné drôty, bábiky plné rán alebo prebodnuté. Niekedy sa tiež stáva, že sa predmety neobjavia hneď po otvorení matracu, alebo vankúša, ale objavia sa až po pokropení exorcizovanou vodou.“

Pri týchto veciach môže človek upadnúť ľahko do strachu pred mágiou. Diabol je mocný a ľudí, ktorí praktizujú tieto praktiky, je tiež mnoho. No človek, ktorý žije sviatostne pod Božou ochranou, nemá dôvod báť sa. Tak vzniká otázka:

Môže mi teda niekto takto uškodiť bez toho, aby som sa mohol brániť?

Exorcista otec Elias Vella na túto otázku odpovedá: „Nemusíme sa ničoho báť, pokiaľ sme chránení Bohom skrze opravdivú modlitbu a sviatosti. Ak nie som pod Božou ochranou, diabol mi môže uškodiť, pretože to robí veľmi rád. Ale nemá žiadnu moc nad Božími synmi a dcérami, ktorí sú odovzdaní Ježišovi Kristovi.“


Čo mám spraviť, ak je viac než isté, že to, čo mi spôsobuje problémy, je prekliatie?

V žiadnom prípade sa nesmie ísť k nejakému „čarodejníkovi“, ale k služobníkom Cirkvi, ktorí už budú vedieť, čo s tým. Otec Giovanni Battista Proja sa k tomu vyjadril: „Akonáhle sa objavia prvé príznaky súženia zapríčineného démonom, je rozhodne veľkou chybou vyhľadať pomoc u mágov a spoliehať sa na ich praktiky. Keď niekto jedná týmto spôsobom, potom vlastne otvára démonovi vstupnú bránu. Preto je nevyhnutné, keď sa objavia príznaky sužovania spôsobeného démonom, vyhľadať kňaza. K náprave nevedie žiadna iná cesta.

Hriechu mágie sa dopúšťa tenkto tieto praktiky prevádza, podrobuje sa im, propaguje ich, nabáda k ním iných, aktívne spolupracuje.

Jestvujú tu ešte dve priťažujúce okolnosti:

povera - ak sú rituály spojené s nejakými náboženskými obradmi (používanie posvätných obrazov a modlitebných textov), človek sa prehrešuje proti prvému prikázaniu. Človek si myslí, že preukazuje Bohu česť, ale robí to neprimeraným spôsobom (falošné prejavy zbožnosti).

Ide o iracionálne formy konania (strach z čísla 13, z piatku, nosenie amuletov , zariekavanie, určitý počet modlitieb a pod.), pri ktorých sa od neprirodzených prostriedkov očakávajú určité účinky. Vo väčšine prípadov od ťažkého hriechu ospravedlňuje neznalosť, naivita.

peniaze - obrovské sumy peňazí, ktoré inkasujú čarodejníci a zariekavači za tieto praktiky sú hriechom, lebo vo väčšine prípadov ide o podvod.
Hreší i klient, lebo ochudobňuje rodinný rozpočet i núdznych, ktorým by tieto peniaze mohli pomôcť.Niektorí ľudia sa venujú tzv. bielej mágií z dobrodružstva alebo si chcú zarobiť peniaze. Neznamená to, že títo ľudia majú kontakt zo zlým duchom.
I keď nehrešia proti viere, lebo nepopierajú Boha, ale predsa hrešia ťažko, lebo: dávajú pohoršenie, previňujú sa proti spravodlivosti, lebo klamú svojich zákazníkov, a dopúšťajú sa aj neposlušnosti voči Bohu.

Bývalý ezoterik: Keby ma Boh nezachránil, už nie som medzi živými
Bývalý ezoterik: Keby ma Boh nezachránil, už nie som medzi živými
EXORCIZMUS MODLITBA OSLOBODENIA
Odpoveď Cirkvi na fenomén zlého vo svete - Zlorečenie, veštenie, špiritizmus, mágia..., okultné praktiky na území Slovenska... - Stránka 2 z 2 - Manipulácia - Čarodejníctvo - Oslobodenie
Kresťanský pohľad na ezoteriku, veštenie, okultizmus, New Age :: Ježiš Mária
Satan v hudbe ♫ umení a charizmy
Satan vo filme / hudbe :: Ježiš Mária

1. Božie prikázanie: POVERY, MÁGIA, VEŠTBY – Rímskokatolícka farnosť Lokca
Joga a bojové umenie - čo je za tým? Svedectvo kňaza

10 krokov ako zničiť kresťanstvo - Alice Bailey :: Ježiš Mária

Satan v hudbe ♫ umení a charizmy

Hlavní exorcista ďábla kněz Gabriele Amorth:Kněz Gabriele Amorth (85 let) který je hlavním vymítačem ďábla ve Vatikánu už 25 let a řešil 70 000 případů posedlosti ďáblem.
Amorth řekl deníku La Repubblica, že ďábel je "čistý duch, je neviditelný. Ale projevuje se rouháním a postihuje osoby, které jsou jím posedlé. Dokáže se skrýt, hovořit různými jazyky atď. proměňovat se, anebo být atraktivní.
Diabol pracuje ako úžernícka nebankovka, požičia rád, aby časom získal všetkoPeter(skala)
Biela mágia je často nebezpečnejšia ako čierna mágia, lebo ňou môžeme byť veľmi ľahko oklamaní.
🤗
presne tak, aj Panna Mária povedala cez Don Gobiho, že cirkevne slobodomurarstvo je horšie ako samotne slobodomurarstvo, pretože je ho ťachšie rozpoznať.
Preto mnoho katolikov sa pridrža hesla: "účel svätí prostzriedky"
Preto mnoho katolikov schvaluje mágiu, horoskopy, gemblerstvo...
Preto mnoho …More
Biela mágia je často nebezpečnejšia ako čierna mágia, lebo ňou môžeme byť veľmi ľahko oklamaní.
🤗

presne tak, aj Panna Mária povedala cez Don Gobiho, že cirkevne slobodomurarstvo je horšie ako samotne slobodomurarstvo, pretože je ho ťachšie rozpoznať.
Preto mnoho katolikov sa pridrža hesla: "účel svätí prostzriedky"
Preto mnoho katolikov schvaluje mágiu, horoskopy, gemblerstvo...
Preto mnoho katolikov používa okultne prostriedky, lebo si to odôvodňuej tým, že to používa na odstranenie väčšieho zla.

V skutočnosti používa Zlo a aj sám sa stáva zlým...
macusana
Bohužiaľ aj unas to tak bolo vyrastala som v prostredí kde bol dedo ľudoví liečiteľ . Liecil ekzémy slintavku ružu bradavice rozne kožné choroby. Prebrala to ponom jeho dcera a tam je evidentne ze sice pomoze ale poskodi omnoho horšie v inej oblasti. Sype sa nanu nestastie za nešťastím a stale si bechce pripustiť že to z tej bielej mágie 😢
Obrana katolíckej Cirkvi shares this
224
didimos
Ano, je to tak!! Potvrzují to poctiví teologové, svatí, i Učření Církve. Není rozdíl v tom, jestli je bílá, nebo černá, a jestli ti léčitel pomůže, nebo né...Zkušenosti s tím už mám...