Clicks1.5K
Varovanie
2

DOST BYLO POLOVIČNÍ VĚRNOSTI

Poselství Matky Spásy ze dne 28. března 2021.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
revelacionesmarianas.com/english.htm

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Mé děti, na začátku Svatého týdne si mé mateřské srdce přeje zůstat činné v každém z vás.
Začněme oslavu připomínky této oběti mého božského Syna s vědomím, že vám to Nejsvětější Trojice dovolila prostřednictvím těchto výzev.
Umučení mého Syna Ježíše Krista zůstává skrytě přítomno nejen během tohoto Svatého týdne, ale každý den, každý týden, každý měsíc, každý rok…

Proniká do života lidského stvoření, do všech jeho činů a práce, do utrpení i radostí všech jeho bratrů.

Můj Syn jde před vámi a vy Jej nepoznáváte jako učedníci na cestě do Emauz. Musíte se soustředit na poznání mého Syna, potřebujete klid ve vaší práci a skutcích, aby vás inspiroval a osvítil Duch Svatý, abyste se neukvapovaly ve svých činech a nebyly jimi odváděny od mého Syna.
Pokušení jsou nyní silnější než v jiných obdobích historie lidstva, v nichž je boj proti duchovnímu a v některých případech i fyzickému zlu hmatatelný: to nemůžete popřít.
Lidská stvoření jsou pomalá v poznávání mého Syna, protože neuvažují, ale jednají ze setrvačnosti, napodobováním, nebo z ochoty k ústupkům. Tímto způsobem nedosáhnete věčného života, musíte se soustředit na duchovní život, a ne na ten vnější, který je pomíjivý [Lk 24,25].
Dost! Dost bylo poloviční věrnosti, slibů, které neplníte, života jako řeky po bouři, která s sebou nese bahno a špínu, aniž by mohla očistit duši.

Čistota srdce je naléhavá, je to chvíle, kdy je třeba vědomě a v pravdě činit pokání, požádat o odpuštění, činit nápravu a pokračovat ruku v ruce s mým Synem.

Ve vás je velice potřebný úmysl. Záměr při rozvíjení skutků nebo práce je rozhodující na cestě spásy, správný a zdravý úmysl je prospěšný a dokáže v každém z vás vynést na povrch to, co bylo dříve skryté, a vede vás k dobru.
Církev mého Syna se mění… Stane se církví bez Matky?
Děti, žijte v pravém magisteriu církve mého Syna. Nepodléhejte snadným pravidlům, která nevyžadují oběť, obrácení, odevzdání, modlitbu, jednotu, svědectví, půst, lásku k bližnímu a především uctívání Nejsvětější Trojice.
Účast na novinkách vás přivede ke zkáze, nevědomosti a závislosti ve vašich skutcích a jednání. Nechá vás podlehnout, pokud jde o vaše hodnoty a dobré zvyky, povede vás k souhlasu s normami, které nejsou Boží vůlí.
Jako Matka vás vybízím, abyste každý den žily s cílem ke zlepšení, k uspořádání vašeho duchovního života, abyste v kříži mého Syna našly pravý mír, pravou lásku, hojnost dobra, protilátku proti netrpělivosti, nesnášenlivosti, proti agresivnímu chování, vnucování, nepochopení, a autoritářství. Tyto a další vady jsou v lidském stvoření zakořeněny tak, že je člověk už nedokáže rozlišit.
Toto je čas osvobodit se od lidských omezení a odevzdat se mému Synu.
Jak málo tomu rozumíte a jak pomalu vaše srdce věří všemu, co oznámili proroci!
Modlete se, mé děti, modlete se za mír ve světě.

Modlete se, mé děti, modlete se a přijímejte mého Syna v eucharistii.

Modlete se, mé děti, modlete se, dívejte se na kříž, rozjímejte o něm a sjednoťte se s ním.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Nebojte se toho, co přijde, nebojte se, strach ochromuje.
Žehnám vám.
Matka Maria
Varovanie