Stylita
3216
Stylita
Z denní liturgie
3. týden v mezidobí - Liturgie.cz

1. čtení:
Čtení z druhé knihy Samuelovy.
Když promluvil Nátan k Davidovi, král vešel do stánku a před Hospodinem mluvil toto: "Kdo jsem já, Pane, Hospodine, a co je můj dům, žes mě přivedl až sem? To se ti však zdálo ještě málo, Pane, Hospodine, a proto jsi své sliby rozšířil i na dům svého služebníka do daleké budoucnosti a dáváš to poznat …More
Z denní liturgie
3. týden v mezidobí - Liturgie.cz

1. čtení:
Čtení z druhé knihy Samuelovy.
Když promluvil Nátan k Davidovi, král vešel do stánku a před Hospodinem mluvil toto: "Kdo jsem já, Pane, Hospodine, a co je můj dům, žes mě přivedl až sem? To se ti však zdálo ještě málo, Pane, Hospodine, a proto jsi své sliby rozšířil i na dům svého služebníka do daleké budoucnosti a dáváš to poznat člověku, Pane, Hospodine! Ustanovil jsi pro sebe svůj lid, Izraele, jako svůj lid navěky, a ty, Hospodine, stal ses jeho Bohem. A nyní, Hospodine, Bože, splň slib, který jsi dal svému služebníku a jeho domu navěky, a jednej podle toho, co jsi řekl: Tehdy se tvé jméno zvelebí navěky a řekne se: Hospodin zástupů je Bohem nad Izraelem! Dům tvého služebníka Davida ať potrvá pevně před tebou! Vždyť ty, Hospodine zástupů, Bože Izraele, dal jsi svému služebníku toto zjevení: Vystavím ti dům. Proto se tvůj služebník osmělil obrátit k tobě s touto modlitbou. Ano, Pane, Hospodine, ty jsi Bůh a tvoje slova jsou pravdivá; ty jsi slíbil tak mnoho dobrého svému služebníku! Nuže, začni žehnat domu svého služebníka, aby trval před tebou navěky, vždyť ty, Pane, Hospodine, jsi to slíbil a pro tvé požehnání bude dům tvého služebníka požehnán navěky!"
2Sam 7,18-19.24-29

Žalm:
Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida.

Pamatuj, Hospodine, na Davida,
na veškerou jeho starostlivost,
jak přísahal Hospodinu,
sliboval Mocnému Jakubovu:
"Nevkročím do svého obytného domu,
nevstoupím na své připravené lůžko,
nepopřeji spánku svým očím,
svým víčkům odpočinku,
dokud nenaleznu místo pro Hospodina,
příbytek Mocnému Jakubovu."

Přísahal Hospodin Davidovi
s věrností, kterou neporuší:
"Potomka z tvého rodu
dosadím na tvůj trůn.

Budou-li tvoji synové dbát na mou smlouvu,
na mé příkazy, kterým je naučím,
též jejich synové navěky
budou sedět na tvém trůně!"

Neboť Hospodin si vyvolil Sión,
přál si ho mít za své sídlo:
"To je můj příbytek navěky,
zde budu sídlit, ten jsem si zvolil."
Zl 132

Evangelium:
Mk 4,21-25
Stylita
Svátek slaví sv. Anděla Mericiová

Anděla Merici byla současnicí Dürera a Koperníka, Kryštofa Kolumba a Vasco de Gamy, Michelangela a Rafaela, Ignáce z Loyoly a Terezie z Avily, Martina Luthera a Thomase Müntzera. Žila v severní Itálii na březích jezera Lago di Garda v době renesance, narodila se 21. března 1474.
Roku 1535 založila Společnost sv. Voršily, sdružení žen a mladých dívek toužících …More
Svátek slaví sv. Anděla Mericiová

Anděla Merici byla současnicí Dürera a Koperníka, Kryštofa Kolumba a Vasco de Gamy, Michelangela a Rafaela, Ignáce z Loyoly a Terezie z Avily, Martina Luthera a Thomase Müntzera. Žila v severní Itálii na březích jezera Lago di Garda v době renesance, narodila se 21. března 1474.
Roku 1535 založila Společnost sv. Voršily, sdružení žen a mladých dívek toužících žít zasvěceným životem podle evangelních rad čistoty, chudoby a poslušnosti, a přitom zůstat ve své rodině a ve svém prostředí. Tento způsob života přibližně odpovídal tomu, co dnes žijí sekulární instituty. Založení Společnosti bylo také Andělinou odpovědí na naléhavé potřeby 16. století. Anděla skutečně předstihla svou dobu, protože tehdy žena neměla jinou možnost než život v manželství nebo v klášteře. Vlivem kulturních a společenských přeměn v 17. století se Společnost svaté Voršily proměnila v řeholní společenství s klauzurou, které se rozšířilo zvláště v západní Evropě.
Pro své společnice napsala Anděla 3 spisy: Řehole byla určena všem členkám Společnosti sv. Voršily; ukazuje cestu, po které mají jít, aby „byly pravými a neporušenými snoubenkami Božího Syna“. Rady byly diktovány pro ty, které Společnost vedly. Odkazy, poslední spis, byly napsány hlavně pro vdovy, které zastupovaly Společnost před světskou i církevní autoritou.
Anděla Merici zemřela 27. ledna 1540 v Brescii a je pochována v kostele, který nyní nese její jméno. Své Společnosti neurčila přímo jeden apoštolský cíl. A byla tak obezřetná, že zajistila svým dcerám možnost úpravy určitých ustanovení (Poslední Odkaz):
»A kdyby se podle nutnosti doby měla dát nová nařízení nebo něco udělat jinak, udělejte to moudře po dobrém uvážení.«

zdroj: Svátek - Radio Proglas
One more comment from Stylita
Stylita
Svatá apoštolům rovná Nina,
osvětitelka Gruzínů
památka 14. / 27. ledna

Svatá Nina, byla neteří jeruzalémského patriarchy Juvenalija a příbuznou svatého Jiří, velikomučedníka.
Protože její rodiče přijali mnišství, byla vychovávaná pod dohledem patriarchy Juvenalija, který ji svěřil pod vedení zbožné starice, která svaté Nině mnoho vyprávěla o tehdy ještě pohanské zemi Iberii¹, postupem času, se …More
Svatá apoštolům rovná Nina,
osvětitelka Gruzínů
památka 14. / 27. ledna

Svatá Nina, byla neteří jeruzalémského patriarchy Juvenalija a příbuznou svatého Jiří, velikomučedníka.
Protože její rodiče přijali mnišství, byla vychovávaná pod dohledem patriarchy Juvenalija, který ji svěřil pod vedení zbožné starice, která svaté Nině mnoho vyprávěla o tehdy ještě pohanské zemi Iberii¹, postupem času, se tak v srdci svaté Niny rozhořela touha a přání, přinést světlo svatého Evangelia, do této země.
Přání, bylo o to větší, když se jí jednou ve snu zjevila Matka Boží, která jí do ruky dala kříž spletený z větví vinné révy a řekla:« Vezmi si tento kříž, on ti bude štítem a hradbou proti všem napadením nepřátel viditelných i neviditelných. Jdi do země Iberské, zvěstuj tam svaté evangelium Pána Ježíše Krista a získáš blahodať u Něj a Já budu tobě Ochránkyní ». Když se probudila, měla svatý kříž² v ruce. O svém snu řekla svému strýci patriarchovi Juvenalijovi, který jí dal požehnání na apoštolskou službu.
Když započalo za císaře Diokleciána pronásledování křesťanů, svatá Nina, odešla do Iberie šířit křesťanství a takto se zachránila před pronásledováním. Díky oddanosti a lásce, si brzy získala svatá Nina lásku a úctu obyvatel Iberie.
Jejím přičiněním přijal svatý křest král Mirian, jeho žena Nana, a jejich syn Bekar, který poté pomáhal se šířením křesťanství v zemi. Svatá Nina uspěla projít celou Iberii, a tak národ Iberské země přijal křesťanství.
To vše v době, kdy byli křesťané ze strany císaře Diokleciána pronásledováni. Od mnohé práce, kterou vykonala, si odpočinula, když zesnula v pokoji v Hospodinu roku 335.
Na místě jejího zesnutí, dal král Mirian postavit chrám svatého velikomučedníka Jiřího. Svatá Nina konala mnohé zázraky již za svého života a koná je po i svém zesnutí.
zdroj: fb Pravoslavný křesťan
__________

¹antický a byzantský název dnešní Gruzie საქართველო
²nyní se tento kříž nachází v Siónském katedrálním chrámu v Tbilisi