Clicks1.5K

Matovíč straší zákazom verejných sv.omší - od Októbra

Autor TASR
dnes 10:39


teraz.sk/…-uplnemu-za/496170-clanok.html

Bratislava 27. septembra (TASR) – Na Slovensku môže prísť k úplnému zákazu hromadných podujatí. Na sociálnej sieti to v súvislosti s nárastom infikovaných na nový koronavírus naznačil predseda vlády SR Igor Matovič (OĽANO), ktorý predpokladá, že trvanie tohto zákazu potrvá "kým krivke nárastu spoločnými silami nezlomíme väzy".

Opatrenia, ktoré navrhla pandemická komisia prijať od 1. októbra budú podľa premiéra určite platiť minimálne podľa pôvodného návrhu. "Ale skôr sa obávam, že za tak drastického nárastu počtu prípadov budeme musieť prísť s úplným zákazom hromadných podujatí akéhokoľvek druhu," uviedol.

Obáva sa, že kým sa prejaví efekt brzdiacich opatrení, najbližšie týždne prinesú ďalšie rekordné prírastky. Vyzval preto verejnosť k zodpovednosti i aktívnemu obmedzeniu rizika šírenia pandémie. "Zrušte prosím rodinné a firemné oslavy, slávnosti, svadby, kary, ale aj obyčajné rodinné a kamarátske návštevy. Noste rúško všade vo vnútri, aj v spoločnosti známych kolegov. Nechoďte na akékoľvek športové či kultúrne podujatie, hoci vás to veľmi láka,“ dodal premiér.

Na Slovensku za sobotu (26. 9.) pribudlo 478 infikovaných koronavírusom SARS-CoV-2. Celkový počet pozitívne testovaných sa zvýšil na 9078.
Dana22
zemavek.sk/38590-2/

Právna analýza a výzva vláde SR za zastavenie neplatných korona opatrení
28.09.2020 · AUTOR: Marcela Hoffmannová
· Čas čítania: 12 min.

JUDr. Adriana Krajníková vykonala právnu analýzu pod názvom: Žiadosť o zdržanie sa protiprávneho konania a výzva o zastavenie vydávania a výkonu nulitných právnych aktov, ktorú dňa 25.9.2020 adresovala predsedovi vlády Slovenskej …More
zemavek.sk/38590-2/

Právna analýza a výzva vláde SR za zastavenie neplatných korona opatrení
28.09.2020 · AUTOR: Marcela Hoffmannová
· Čas čítania: 12 min.

JUDr. Adriana Krajníková vykonala právnu analýzu pod názvom: Žiadosť o zdržanie sa protiprávneho konania a výzva o zastavenie vydávania a výkonu nulitných právnych aktov, ktorú dňa 25.9.2020 adresovala predsedovi vlády Slovenskej republiky Igorovi Matovičovi. Predmet predkladanej veci sa týka Opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, vydávaných na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky, č. 111, zo dňa 11.3.2020, podľa § 5 ods. 4 písm. h) Zák. č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, a podľa § 12 ods. 2 a/alebo § 48 ods. 4 cit. zákona, § 46 a 47 Zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, niektoré podľa § 7, 20 a 25 Zák. č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva. Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva trpia viacerými ťažkými procesno-právnymi vadami, pre ktorý dôvod sú nulitné, ničotné, sú paaktami. Pre účely tohto podania je ako primárne podstatná vada nedostatku právneho základu Opatrení a nedostatku právomoci Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky konať.
O d ô v o d n e n i e :
Z predmetného uznesenia, označeného ako: UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 111 z 11. marca 2020 k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia Covid-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky vyplýva, že ide o právnu vec ohrozenia verejného zdravia II. stupňa, § 48 ods. 2 písm. a) Zák. č. 355/2007 Z.z. Táto skutočnosť vyplýva aj z obsahu uznesenia, ktorého predmet sa týka otázky civilnej ochrany, ktoré uznesenie v bode C. ukladá tam určeným subjektom, ktorými sú členovia vlády a predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej správy, úlohy v bode C.1. a to prijímanie opatrení civilnej ochrany a vykonávanie opatrení na riešenie krízovej situácie. Otázka právnej veci ohrozenia verejného zdravia II. stupňa, § 48 ods. 2 písm. a) cit. zákona, ako veci po vyhlásení mimoriadnej situácie, je samostatne upravená v Zákone č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva, vrátane jeho hmotnoprávnych ustanovení o opatreniach na tomto úseku ochrany.
Z predmetných Opatrení, označených ako:
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia vyplýva, že ide o právnu vec ohrozenia verejného zdravia (I. stupňa), § 48 ods. 1 písm. a) Zák. č. 355/2007 Z.z. Táto povaha právnej veci vyplýva aj z obsahu Opatrení, ktorých predmet veci sa týka hmotnoprávnych ustanovení § 48 ods. 4 cit. zákona. Otázka právnej veci ohrozenia verejného zdravia, § 48 ods. 1 písm. a) je upravená v Zákone č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, vrátane citovaných hmotnoprávnych ustanovení o opatreniach na tomto úseku ochrany.
V zmysle Zák. č. 355/2007 Z.z. je teda stav ohrozenia rozdelený na stav ohrozenia: verejného zdravia § 48 ods. 1 a verejného zdravia II. stupňa § 48 ods. 2. Hmotnoprávne ustanovenie vo veci §-u 48 ods. 1 Zák. č. 355/2007 Z.z. je § 48 ods. 4 cit. zákona, a hmotnoprávne ustanovenie vo veci §-u 48 ods. 2 cit. zákona je § 6 ods. 1 Zák. č. 42/1944 Z.z.
Predmet úpravy Uznesenia vlády je tak stav ohrozenia verejného zdravia II. stupňa, t.j. právna vec §-u 48 ods. 2, písm. a) Zák. č. 355/2007 Z.z, ohľadne ktorej sa po vyhlásení mimoriadnej situácie vykonávajú opatrenia podľa osobitného predpisu, ktorým je Zák. č. 42/1994 Z.z., ktorý priamo odkazuje na ustanovenia § 6 až 9 Zák. č. 42/1994 Z.z., kde sú dané príslušné opatrenia na úseku civilnej ochrany, a predmet úpravy vydávaných Opatrení je stav ohrozenia verejného zdravia, právna vec §-u 48 ods. 1, písm. a) Zák. č. 355/2007 Z.z., ktorej opatrenia podľa § 48 ods. 4 sa de iure nevydávajú na úseku civilnej ochrany (sú miernejšieho charakteru, než sú opatrenia § 6 na úseku zvýšeného ohrozenia – civilnej ochrany).
Dikciou § 48 ods. 2 písm. a) Zák. č. 355/2007 Z.z. je priamo dané, že ohrozenie verejného zdravia II. stupňa nastáva, ak je potrebné prijať opatrenia podľa osobitného predpisu, ktoré ustanovenie priamo odkazuje do ust. § 6 až 9 Zák. č. 42/1994 Z.z. To znamená, že za mimoriadnej situácie, ktorá je vyhlásená Uznesením vlády, zákon ani len nedovoľuje prijímať opatrenia podľa hmotnoprávnych ustanovení § 48 ods. 4 Zákona č. 355/2007 Z.z., t.j. opatrenia pri ohrození verejného zdravia, ale prikazuje prijímať opatrenia podľa hmotnoprávnych ustanovení § 6 ods. 1 Zák. č. 42/1994 Z.z., t.j. opatrenia civilnej ochrany. Je tak zrejmé, že už legislatívna úprava nedáva možnosť vydávať na úseku civilnej ochrany opatrenia hmotnoprávne náležiace do § 48 ods. 4 Zák. č. 355/2007 Z.z., ako to činí Úrad verejného zdravotníctva.
Slovenská republika sa podľa Uznesenia vlády Slovenskej republiky, č. 111, zo dňa 11.3.2020 nenachádza teda v stave ohrozenia verejného zdravia § 48 ods. 1 Zák. č. 355/2007 Z.z., ako sú v rozpore s uznesením vydávané Opatrenia podľa § 48 ods. 4 cit. zákona, ale nachádza sa v stave ohrozenia verejného zdravia II. stupňa – aké nie sú vydávané žiadne opatrenia, u ktorých stavov ohrozenia verejného zdravia ide o dve odlišné skutkové a právne podstaty veci.
Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia, opierajúce sa o Uznesenie vlády vo veci ohrozenia verejného zdravia II. stupňa, ale v skutočnosti vydávané v rozpore s týmto uznesením, trpia nedostatkom právneho základu, keďže nie sú na podklade toho titulu, na ktorý sa odvolávajú. Opatrenia sú preto n u l i t n é, ničotné, sú paaktami.
Namietaným postupom Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sa zároveň neplní Uznesenie vlády, pričom Úrad verejného zdravotníctva ho pre nedostatok právomoci na úseku ohrozenia verejného zdravia II. stupňa, t.j. mimoriadnej situácie, § 3 ods. 1, ods. 2, Zák. č. 42/1994 Z.z., teda pre nedostatok právomoci na úseku civilnej ochrany, plniť ani nemôže. Úrad verejného zdravotníctva nemá de iure zverenú žiadnu rozhodovaciu – nariaďovaciu právomoc podľa Zák. č. 42/1994 Z.z., čomu korešponduje aj Uznesenie vlády, ktoré mu z uvedeného dôvodu neuložilo a nemohlo uložiť žiadnu nariaďovaciu úlohu na tomto úseku ohrozenia verejného zdravia II. stupňa, t.j. civilnej ochrany. Tento úrad nemá žiadne právomoci ani na úseku núdzového stavu, kde s poukazom na § 3b ods. 4 druhá veta Zák. č. 42/1994 Z.z., po vyhlásení núdzového stavu sa mimoriadna situácia – už v ktorej nemal právomoci, „premosťuje“ do núdzového stavu, kde s poukazom na Čl. 6 ods. 2 písm. f) Ústavného zák. č. 227/2002 Z.z. je kompetentná obmedzovať práva a slobody, a prijímať opatrenia na zmiernenie a odstraňovanie škôd iba vláda. V ustanovení § 48 ods. 2 Zák. č. 355/2007 Z.z. (ako je vydané Uznesenie vlády), je s poukazom na § 6 ods. 1 Zák. č. 42/1994 Zz. zodpovedané všetko.
Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, § 48 ods. 1 písm. a) Zák. č. 355/2007 Z.z., vydávané v čase po vyhlásení mimoriadnej situácie a vyhlásení núdzového stavu sú nulitné aj pre nedostatok právomoci Úradu verejného zdravotníctva vôbec čo vydávať za týchto právnych stavov Opatrenia, navyše podľa citovaného zákona, ktorý tu nie je právne relevantný.
Z uvedeného vyplýva, že do dnešného dňa sa neplní Uznesenie vlády Slovenskej republiky, č. 111, zo dňa 11.3.2020, kde nie je vydané ani jedno opatrenie pri ohrození verejného zdravia II. stupňa, pričom celá slovenská spoločnosť je „zahltená“ nulitnými správnymi aktmi, pod ktorými trpí šikanou svojvoľných Opatrení Úradu verejného zdravotníctva, ktorými obmedzuje jej základné práva a slobody, ktorá absurdita dospela do tých rozmerov, že obmedzované sú aj povinnosti (žiakom je bránená povinná školská dochádzka „bez rúška“).
Uznesenie ÚS SR, zo dňa 18.5.2016, sp. zn. I. ÚS 323/2016, Rozsudok NS SR, zo dňa 12.12.2018, sp. zn. 8Sžr 52/2016: „Nulita je dôsledok takých závažných vád, ktoré spôsobujú, že o akte už vôbec nie je možné hovoriť, a to v dôsledku nedostatku právneho základu, nedostatku právomoci, najťažších vád príslušnosti, absolútneho nedostatku formy, absolútneho omylu v osobe adresáta, neexistencie skutkového základu spôsobujúceho bezobsažnosť, požiadavky nedovoleného (trestného) plnenia, požiadavky plnenia fakticky nemožného, neurčitosti a nezmyselnosti, neexistencie vôle a podobne“.
Všetky Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia, § 48 ods. 1 Zák. č. 355/2007 Z.z., vzhľadom k ich rozporu s Uznesením vlády vo veci § 48 ods. 2 cit. zákona, na ktoré uznesenie sa odvolávajú, a súčasne s poukazom na absenciu právomoci Úradu verejného zdravotníctva nariaďovať opatrenia na úseku ochrany verejného zdravia II. stupňa, t.j. mimoriadnej situácie a úseku civilnej ochrany, ako aj núdzového stavu, trpia tak nedostatkom právneho základu a právomoci správneho orgánu.
Predmetné Opatrenia trpia aj ostatnými ťažkými vadami v zmysle citovanej judikatúry, avšak vzhľadom k závažnosti už týchto primárnych ničotností, ďalšie netreba osobitne rozvádzať.
Opatrenia už sám o sebe, odhliadnuc od nulity pre vyššie uvedené dôvody nedostatku právneho základu a právomoci. Toto opatrenie, ukladajúce navyše nehumánnu povinnosť zákazu riadne dýchať, z ktorej povinnosti sa odňala výnimka, aj cit.: „osôb s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a osôb s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie rúška mohlo viesť k zhoršeniu stavu“, teda ukladajúce povinnosť s uzrozumením nariaďovateľa o následku zhoršenia zdravia, teda s jeho uzrozumením (!) o následku aj smrti (!) adresáta, zakladá legitímnu otázku mentálnej a odbornej spôsobilosti autora na legislatívnu činnosť. Toto opatrenie osobitne trpí rozporom s Ústavou SR a Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorým nariadením došlo tiež ku konfliktu s § 326 ods. 1, ods. 4 písm. c) Tr. zák., zneužitie právomoci verejného činiteľa.
Zhrnúc:
1. Vo veci Uznesenia vlády o ohrozenie verejného zdravia II. stupňa, § 48 ods. 2 Zák. č. 355/2007 Z.z je de iure nemožné vydávať opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 cit. zákona, nakoľko ust. § 48 ods. 2 expressis verbis odkazuje na opatrenia podľa § 6 ods. 1 Zák. č. 42/19944 Z.z., čo korešponduje s Uznesením vlády, ktoré v bode C.1 zreteľne ukladá prijímať opatrenia na úseku civilnej ochrany.
2. Úrad verejného zdravotníctva nemá s poukazom na § 21 Zák. č. 575/2001 Z.z., bod C. Uznesenia vlády, keďže nie je ústredným orgánom štátnej správy, a ani s poukazom na § 7 Zák. č. 42/1944 Z.z., ktoré nie je zmocňovacím ustanovením na nariaďovanie opatrení, právomoc konať vo veci bodu C.1. uznesenia, a nariaďovať opatrenia vo veci § 48 ods. 2 písm. a) Zák. č. 355/2007 Z.z. (čo však ani nekoná, a nariaďuje vo veci § 48 ods. 1 písm. a)) a súčasne, pre vydávanie opatrení vo veci § 48 ods. 1 cit. zákona, podľa § 48 ods. 4, nie je dňom a titulom vyhlásenia Uznesenia daný žiaden právny základ. Úrad verejného zdravotníctva je vo veci vydávania opatrení na úseku civilnej ochrany a núdzového stavu tpv. „nikto“.
3. Úrad verejného zdravotníctva nemá ani s poukazom na § 3 Zák. č. 387/2002 Z.z., v bode C.1. uznesenia právomoc vykonávať opatrenia na riešenie krízovej situácie, nakoľko nie je v uznesení určeným subjektom, a súčasne nie je ani krízovým orgánom, zároveň vykonávanie opatrenia nie je vydávanie opatrenia.
4. Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva sú v hrubom rozpore s Uznesením vlády SR, a hlavný hygienik hrubo prekročil a prekračuje svoje právomoci pri rozhodovaní – nariaďovaní opatrení v právnej veci, v ktorej nemá uznesením, ani zákonom zverenú právomoc
5. Opatrenia vo veci Uznesenia vlády § 48 ods. 2 Zák. č. 355/2007 Z.z., v názvoch označené ako vec § 48 ods. 1 cit. zákona, nariaďované podľa § 48 ods. 4 cit. zákona, opierajúc sa o citované uznesenie a § 7 Zák. č. 42/1994 Z.z. (ťažká právna zmätočnosť), hrubo fabulujú svoju legitimitu a legalitu, čím hrubo zavádzajú povinné a všetky tretie osoby, vrátane subjektov výkonu nariadení.

Do osobitnej pozornosti dávam Čl. 15 ods. 1 prvá veta Ústavy Slovenskej republiky, kde každý má právo na život, a Čl. 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv a slobôd, kde nikoho nemožno mučiť alebo podrobovať neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu, od ktorého záväzku nemožno s poukazom na Čl. 15 ods. 1, 2 odstúpiť, a to ani v prípade vojny alebo akéhokoľvek iného verejného ohrozenia štátnej existencie.
Do rovnakej pozornosti dávam Čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, kde štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon, a Čl. 123 Ústavy Slovenskej republiky, kde ministerstvá a iné orgány štátnej správy na základe zákonov a v ich medziach môžu vydávať všeobecne záväzné právne predpisy, ak sú na to splnomocnené zákonom.
Na základe vyššie uvedeného, a s poukazom na Čl. 108 Ústavy SR, § 1 ods. 1 Zák. č. 575/2001 Z.z.,
ž i a d a m
príslušné subjekty výkonnej moci Slovenskej republiky, aby sa voči mojej osobe, ako fyzickej tak aj podnikateľa, zdržali protiprávneho konania o nanucovanie mi povinností, príkazov a zákazov titulom predmetných (ale aj hocijakých iných) paaktov, t.č. nariaďovaných Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, a zdržali sa obmedzovania ma v mojom osobnom a pracovnom živote, kde do osobitnej pozornosti dávam zdržanie sa nútenia ma k zákazu vychádzania a pohybovania sa na uzavretých alebo otvorených miestach, verejných alebo iných, bez prekrytia dýchacích ciest a obdobných nehumánnych obmedzení, navyše pod hrozbou pokuty alebo odopretia mi základných práv, vrátane zabránenia mi výkonu advokácie „bezrúška“ na ktoromkoľvek verejnom, úradnom alebo inom mieste, a tým zabránenia prístupu mojich klientov k spravodlivosti. V opačnom prípade sa budem brániť relevantnou právnou cestou voči každému, kto sa moje práva pokúsi narušiť, alebo ich naruší. S poukazom na ničotnosť namietaných aktov, ako ich najvyššej a absolútnej neexistencie vôbec, je zodpovednosť daná na každom subjekte ich uvádzania do právneho poriadku, ich nanucovania a vymáhania,zároveň
v y z ý v a m
predsedu vlády Slovenskej republiky o zabezpečenie okamžitého pozastavenia vydávania ďalších Opatrení Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v rozpore s citovaným Uznesením vlády, a o zabezpečenie zdržania sa tohto úradu ich vydávania vôbec, z dôvodu absencie jeho kompetencie v právnej veci podľa tohto uznesenia. V prípade už vydaných Opatrení vyzývam predsedu vlády o zabezpečenie okamžitého pozastavenia a zdržania sa ďalšieho vynucovania a výkonu ich „plnení“. S poukazom na znenie Uznesenia vlády, a tam jasne a určito uložené úlohy, voči určito označeným subjektom, a v určito označenej právnej veci, žiadam súčasný nezákonný stav zosúladiť so zákonom (uznesenie začať plniť, alebo ho zrušiť). O nulite predmetných Opatrení a nulite povinností ich plniť a vykonať uložené sankcie, žiadam informovať verejnosť.
Uznesenie vlády SR pojednáva o právnej veci ohrození verejného zdravia II. stupňa, § 48 ods. 2 Zák. č. 355/2007 Z.z., a Opatrenia, odvolávajúce sa na toto Uznesenie, pojednávajú o ohrození verejného zdravia (prvého stupňa), § 48 ods. 1 cit. zákona. Ide o dve rozdielne právne veci, …ale že mega rozdielne !!!!

Pokiaľ hlava štátu a orgány výkonnej moci doposiaľ nevnímajú ničotnosť predmetných správnych aktov, a na podklade ničotných aktov nevnímajú zásah do základných práv a slobôd, ktorými trpí absolútne celá spoločnosť a každý jednotlivec, kde opakovane dávam do pozornosti povinnosť zakrývania dýchacích ciest, ako konflikt s Čl. 15 ods. 1 prvá veta Ústavy Slovenskej republiky a Čl. 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv a slobôd, ja osobne, ako aj odborne tento konflikt vnímam, a legitímne mi prekáža. Ako právnikovi, prisahajúcemu právu a nie nepráviu, prekáža mi tiež podieľanie sa na devastácii práva a právneho systému spoločnosti, postaveného na demokratickej Ústave SR a Dohovore o základných ľudských právach a slobodách, čo všetko je ignorované zavádzaním totalitného myslenia do spoločnosti, ako jej „novej“ formy spoločenského zriadenia. Namietaným nezákonným postupom vznikajú tiež škody, za ktoré bude niesť zodpovednosť Slovenská republika podľa Zák. č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, čo znova bude na ťarchu celej spoločnosti a každého jednotlivca.
Vzhľadom ku skutočnosti, že Opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydávanými podľa § 48 ods. 4 Zák. č. 355/2007 Z.z. sa neplní Uznesenie vlády č. 111, zo dňa 11.3.2020 na úseku ohrozenia verejného zdravia II. stupňa, § 48 ods. 2 cit. zákona, § 6 ods. 1 Zák. č. 42/1994 Z.z., súčasne ktorý správny orgán tu nemá právomoc, žiadam a vyzývam Vás, ako je uvedené vyššie.
S úctou JUDr. Adriana Krajníková
Príloha: Súhrn dotknutých právnych predpisov a judikatúry
Na vedomie:
JUDr. Zuzana Čaputová, prezidentka SR, Boris Kollár, predseda NR SR, Mgr. Štefan Holý, podpredseda vlády pre legislatívu a strategické plánovanie, Ministri vlády SR, Predsedovia parlamentných politických strán, Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., hlavný hygienik SR, JUDr. Ivan Fiačan PhD., predseda Ústavného súdu SR, JUDr. Ján Šikuta, PhD., predseda Najvyššieho súdu SR JUDr. Ján Hrubala, predseda Špecializovaného trestného súdu, Predsedovia krajských súdov,JUDr. Viera Kováčiková, generálny prokurátor, v z. prvá námestníčka GP JUDr. Dušan Kováčik PhD., špeciálny prokurátor plk. JUDr. Ing. Peter Kovařík, dočasne poverený Prezident Policajného zboru gen. Ing. Milan Ivan, Generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže JUDr. Tomáš Borec, predseda Slovenskej advokátskej komory JUDr. Ing. Miroslav Paller, prezident Slovenskej komory exekútorov JUDr. Miroslav Gregor, prezident Notárskej komory MUDr. Marian Kollár, prezident Slovenskej lekárskej komory a iní…
Celý dokument: Korona – Žiadosť a výzva, súhrn právnych predpisov-Predseda vlády

Ak vás článok obohatil o ďalší uhol pohľadu, podporte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova. Ďakujeme.
CHCEM PODPORIŤ

Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi vydavateľstva Sofian, s.r.o. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie
dyk
O chvíľu nám zakážu sa smiať a spievať.
V kostoloch sa nik nenakazí, lebo všetci majú rúška predsa a tak nech kostoly vynechajú. Nech sa pozrú na bary a pohostinstvá, kde chodí spodina spoločnosti a nemajú rúška. Buzerujú na rúškach a tak nech idú tam, kde rúška nemajú napr. na zasadaniach vlády a pod. V kostoloch všetci rúška majú a tak nech idú inde ondiať sa.
Peter(skala)
rozumiem ti, mali by sa montovať inde :) ale ak by sme mali zajsť dalej v sile Ducha Sväteho ako učeníci Pána, ktorý maju moc od Boha prekonavať choroby a aj uzdravovať chorých, tak nie len my, ale aj biskupi by mali sláviť sv.omšu dôstojne a zaroven s radostnou chvalou na perach a nie s ruškom na perach.

Kto sa boji, kto má ducha strachu, kto je chorý a slabý, tak ten nech si ruško dá, ale …More
rozumiem ti, mali by sa montovať inde :) ale ak by sme mali zajsť dalej v sile Ducha Sväteho ako učeníci Pána, ktorý maju moc od Boha prekonavať choroby a aj uzdravovať chorých, tak nie len my, ale aj biskupi by mali sláviť sv.omšu dôstojne a zaroven s radostnou chvalou na perach a nie s ruškom na perach.

Kto sa boji, kto má ducha strachu, kto je chorý a slabý, tak ten nech si ruško dá, ale nech s tým nevopruzuje zdravých a silných na duchu a radšej ich prosia o uzdravenie. Boh nám dal silu uzdravovať nie len mocou Ducha Svätého ale aj prirodzenými liečivami a sviatosťami: posvätný olej (pomazanie chorých)

Pokial biskupi a knazi neuveria v silu tejto Sviatosti, stale budu žiť v strachu a preto ustupuju zakonikom tohto sveta. Ibažeby 1.oktobra vydali verejne vyhlasenie, že nesuhlasia so zakazom verejných sv.omší. To by bolo skutočné vyliatie Ducha Svätého
Peter(skala)
NAŽIVO-Matovič, Mika už kuju pikle, salamavou metodou nas postupne dostanu do ekonomickeho kolapsu a nakoniec do vojny
teraz.sk/…stredneho-k/496346-clanok.html
Peter(skala)
Všimnite si, že Matovič ale aj Mikas ked hovoria o opatreniach, tak v skutočnosti hovoria o obmedzeniach-zakazov... ale nič o zdravom životnom štýle: od zdravotnikov ako aj lekarov sa očakáva, že chorým ludom povedia, aké lieky maju užívať a pochopitelne, že aj čomu sa vyhýbať. Lenže keby lekar hovoril pacientovi len o tom ako sa má vyhýbať škodlivému prostriediu a strave, tak pacient by sa …More
Všimnite si, že Matovič ale aj Mikas ked hovoria o opatreniach, tak v skutočnosti hovoria o obmedzeniach-zakazov... ale nič o zdravom životnom štýle: od zdravotnikov ako aj lekarov sa očakáva, že chorým ludom povedia, aké lieky maju užívať a pochopitelne, že aj čomu sa vyhýbať. Lenže keby lekar hovoril pacientovi len o tom ako sa má vyhýbať škodlivému prostriediu a strave, tak pacient by sa neuzdravil, lebo pokial neužíva lieky-vitaminy... tak sa neuzdraví aj keby sa vyhýbal všetkému zlému.

... a takto pôsobí aj Mikas s Matovičom: všimnite si pozorne práve ich odporučania, na čo poukazuje aj Dr.Bukovský, ked rovnako vyčita vláde že len poukazuje na COVID ale nehovorí nič o zdravom životom štýle. Vitamíny, pohyb, strava, ...

... aj Boh a Cirkev nás vždy učia, že bez duchovneho ovocia je pôst-obeta.... márna, lebo oni su len prostriedkom k cielu. Až ovocie - skutky dokazuju, či prostriedky boli vykonané správne.
Peter(skala)
„Ale skôr sa obávam, že za tak drastického nárastu počtu prípadov, budeme musieť prísť s úplným zákazom hromadných podujatí akéhokoľvek druhu (rodinné, firemné, kultúrne, športové, cirkevné...) dokým krivke nárastu spoločnými silami nezlomíme väzy,“uviedol.
www1.pluska.sk/…ygienik-potvrdili-co-pripravit
Dana22
dyk
Prestaneme sa sobášiť a začneme žiť nadivoko?
dyk
Najskôr musia zakázať dopravu každého druhu, lebo toto je zdroj "nákazy". Omše sa zakážu, ale v autobuse budú ľudia natlačený bez sociálneho odstupu.
Tak isto nesmie zasadať parlament, vláda, krízový štáb, vo vojne sa k sebe vojaci nesmú priblížiť bližšie, ako dva metre, tak isto aj zubár,... Treba fšade políciu a armádu, ale dodržiavať sociálny odstup.
Je to choré, ale je to tak.
Peter(skala)
... a že vraj to len na nejaký čas (1.vlna)

🤪
teraz je tu 2 vlna a ešťe horšie šialenstva na nas maju pripravené.
Roberto 55
Hej Peter ved tu nebola ani tzv. prva vlna (iba vlna zdrazovania) nie to este druha.
Peter(skala)
TU nie, lebo mame imunitu :) ale na diskotekach, plavarniach, krčmach, ... tam sa to fajne širilo
dyk
Blížia sa sviatky všetkých svätých a toto diablovi tiež nesedí, keď ľudia pripomínajú tych, ktorí s Božou milosťou nad ním zvýťazili.
V protokoloch je, že "A ako posledný nepriateľ bude zničená Katolícka Cirkev" a tiež že "Odstránime ľuďom zo srdca Boha".
Ľuďom zakážu chodiť do kostola, odvyknú si a zabudnú na Boha. Preto teraz každý musí bdieť nad svojou vierou a prosiť Boha o to, aby mu v tom …More
Blížia sa sviatky všetkých svätých a toto diablovi tiež nesedí, keď ľudia pripomínajú tych, ktorí s Božou milosťou nad ním zvýťazili.
V protokoloch je, že "A ako posledný nepriateľ bude zničená Katolícka Cirkev" a tiež že "Odstránime ľuďom zo srdca Boha".
Ľuďom zakážu chodiť do kostola, odvyknú si a zabudnú na Boha. Preto teraz každý musí bdieť nad svojou vierou a prosiť Boha o to, aby mu v tom pomohol.
Hermenegild
Diablovi veľmi záleží na tom, aby boli zrušené všetky spoločné pobožnosti k Matke Božej - májové aj októbrové!
Peter(skala)
to si vystihol... prave teraz v mesiaci kedy sa modlí sv.ruženec
grkathe.sk/…marii-prostrednictvom-ruzenca/
Okrem toho je to aj mesiac misií, tak to bude paradox, lebo ked nás nechcu v kostole, tak nas vyhanaju do ulic. Problem je však v tom, že oni chcu revoluciu - rozbroje a napokon vojnu. Spoliehaju sa na to, že ludia budu štrajkovať a bojovať aj medzi sebou, lebo ked padne ekonomika, tak s …More
to si vystihol... prave teraz v mesiaci kedy sa modlí sv.ruženec
grkathe.sk/…marii-prostrednictvom-ruzenca/
Okrem toho je to aj mesiac misií, tak to bude paradox, lebo ked nás nechcu v kostole, tak nas vyhanaju do ulic. Problem je však v tom, že oni chcu revoluciu - rozbroje a napokon vojnu. Spoliehaju sa na to, že ludia budu štrajkovať a bojovať aj medzi sebou, lebo ked padne ekonomika, tak s tým pride aj rabovačka, kradeže, nasilia...
Pavol Iring
1. Čakali sme to
2. Bude sa slúžiť tajne v malých skupinách. Viera prežije.
3. Matovič to pychicky neunesie, ale príde niekto ešte horší.
dalila
😓
Roberto 55
Matovica povazujem za absolutne neschopneho "politika" a myslim si tiez, ze ma aj dusevne problemy. Nechapem preco to Slovac trpi a uz davno ho "ne-defenestrovala" - literally and figuratively.
Peter(skala)
Premiér: Rútime sa v rozbehnutom vlaku. Obávam sa, že budeme musieť prísť s úplným zákazom hromadných podujatí

hlavnespravy.sk/…-478-pripadov-covid-19/2304706
Roberto 55
V tom vlaku je vsak Matovic sam + niekolko patolizacov elit.
Jedine riesenie je: nevsimat si vyplody jeho chorej mysle a masovo sa proti takejto ludu nepriatelskej vlade postavit v protestoch (samozrejme bez masiek a distancu)!
Peter(skala)
V Španielsku protestovali proti LOCKOUTU, uvalí Matovič Slovákov do LOCKOUTU ?
🤔

hlavnespravy.sk/…nym-v-castiach-madridu/2304946
Roberto 55
Kolko je na Slovensku pripadov koronavirusov?Tvrdia , ze 500 denne... Kolko je to promile s 5,5 miliona Slovakov + obcanov so specialnymi potrebami? Koronavirus znamena pre testovacov automaticky covid 19. Pre odbornikov to moze byt chripka, prechladnutie zo soplom a nejaky zapal v krku, ap.Treba sa zobudit a zacat pouzivat mozog ako hovoria mudri.
Medicine, rozumej vladam celeho sveta sa podaril…More
Kolko je na Slovensku pripadov koronavirusov?Tvrdia , ze 500 denne... Kolko je to promile s 5,5 miliona Slovakov + obcanov so specialnymi potrebami? Koronavirus znamena pre testovacov automaticky covid 19. Pre odbornikov to moze byt chripka, prechladnutie zo soplom a nejaky zapal v krku, ap.Treba sa zobudit a zacat pouzivat mozog ako hovoria mudri.
Medicine, rozumej vladam celeho sveta sa podarilo zrusit vsetky choroby, lebo ludia umieraju iba na covida a tak aj umru vsetci, ked sa daju lockdown-ovat...