dyk
Povzbudenia a tady pre duchovný život :
...
"Pojď, dříve než přijde Oheň a Vichřice a rozmetá tě jako plevy. Přijď ke Mně a budu bdít nad tvou duší ve dnech soužení. Ať slyším tvou duši, ať slyším tvé kroky, ať slyším tvůj hlas než nastane noc .... 2 Fíkovník dozrál a brzy budete jíst jeho první plody ... šťastní, kdo teď hladovíte, budete uspokojeni." (Vassula Ryden 3.4.1990)
...
"Amen, amen, …More
Povzbudenia a tady pre duchovný život :
...
"Pojď, dříve než přijde Oheň a Vichřice a rozmetá tě jako plevy. Přijď ke Mně a budu bdít nad tvou duší ve dnech soužení. Ať slyším tvou duši, ať slyším tvé kroky, ať slyším tvůj hlas než nastane noc .... 2 Fíkovník dozrál a brzy budete jíst jeho první plody ... šťastní, kdo teď hladovíte, budete uspokojeni." (Vassula Ryden 3.4.1990)
...
"Amen, amen, pravím vám, Láska se k vám vrací. Můj Návrat už je blízko, proto se modlete o obrácení duší, modlete se, ať se obrátí dříve, než se vrátím. Modlete se horlivě, aby Mé Volání v této pustině dostihlo jejich uši a prolomilo jejich hluchotu. Modlete se k Otci, aby Kalich Jeho Spravedlnosti nepřetekl dřív, než se obrátíte."
" Tvé hříchy zbavily tvého ducha vší moudrosti. Kdybyste jen věděli, jak se třesou Moji andělé, když vidí, co vás čeká ... země bude pokryta vaší vlastní krví pro vaše odpadlictví! Země, která se rozpadne na kusy před očima Mých andělů! Kdybyste všichni pochopili, jaká hrůza se blíží, nemarnili byste, jak dosud, svůj dech prázdným mluvením a bezbožností."
" pokolení, stále tak slabé.
Přicházím vás vysvobodit od zla, nepřicházím vám hrozit, přicházím vás jen varovat ve Své Nekonečné Slitovnosti."
" Mluvím prostřednictvím tohoto slabého nástroje, ale mnozí z vás nechtějí slyšet. Místo toho tito lidé jednají s Mými posly jako s podvodníky. Tito lidé by se raději rozhodli pro to, co Mě nejvíc uráží: vzít si život ...1 (
"vzít si život..." jen tři slova a znamenají mnohem víc, protože když potlačují Boží poselství, bojují ve skutečnosti proti Duchu Svatému - viz Sk 9,4 - Ježíš se ptá sv. Pavla: "Šavle, Šavle, proč Mě pronásleduješ?" Ježíš se neptá: "Proč pronásleduješ křesťany?" Duch Svatý jimi mluví. Proto tito lidé budou odpovědni za duše, které budou ztraceny, ale které mohly být zachráněny, kdyby měly příležitost slyšet Boží Poselství. Svatý Duch Milosti se rozhodl probudit nás dnes tím, co potřebuje naše generace: rozmnožit zjevení a jejich poselství. Fatimské volání nebylo bráno vážně, 13 let bylo ignorováno, bylo to varování. Následkem toho byla druhá světová válka a komunismus.) "(Vassula Ryden 10.4.1990)
...
"Mám kľúče ku každým dverám. Ak sa vyskytne nejaká prekážka, dovolil som to pre Svoju slávu."
"Tí, ktorí Ma míňajú, budú nahradený."
" Vždy budeš prechádzať skúškami, ale tie sú pre tvoj rast."
"Modli sa bez prestania, aby pokušiteľ nemal možnosť sa k tebe priblížiť."
"Vždy pamätaj na Moju prítomnosť. Posti sa, spovedaj sa a klaňaj sa Mi, jedz a pi Ma." (Vassula Ryden 13.10.1990)
...
"Pamätajte: Ak nedostávate, o čo prosíte je to preto, že sa nemodlíte dosť a nemodlíte sa srdcom." (Vassula Ryden 30.4.1990)
ekans
semetriky podvodnice