Varovanie
1822

MODLETE SE ZA CÍRKEV MÉHO SYNA

Poselství Matky Spásy ze dne 27. prosince 2021.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
revelacionesmarianas.com/english.htm

MODLETE SE ZA CÍRKEV MÉHO SYNA

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Sjednoceni s mým Dítětem Ježíšem, vás vyzývám, abyste pokračovaly v obrácení.
Je naléhavě nutné, abyste pochopily, že konverze probíhá nepřetržitě:
Je to každičký okamžik.
Je to nosit mého Syna naroubovaného do života ve společenství s ním.
Je to přijímat Jej v eucharistii, v naplňování a prožívání přikázání a svátostí.
Lidé mého Syna, obrácení je stálé.
Lidská bytost musí uznat, že žije v procesu obrácení.
Každý krok lidské bytosti směrem k obrácení je dalším krokem k životu podle Kázání na hoře.
Úzkosti v srdcích mých dětí jsou trvalé. Proto jim rozhodnutí pro život v mém Synu dává pokoj, dává jim naději a posiluje jejich víru, protože můj Syn je Láska a tu dostávají ti, kdo se rozhodnou jít v jeho šlépějích.
DĚTI, POKUD SE OCITNETE V HŘÍŠNÉM ŽIVOTĚ:
ČIŇTE POKÁNÍ A ZMĚŇTE SE!

Vzývejte mě s vědomím, že samy neuspějete. Já vás neopouštím, jsem vaše Matka, abych vás držela po svém boku a napravovala vás, když nejste na správné cestě.
Milovaní lidé mého Syna, poslechněte výzvu k pokoře, k bratrství, k víře. Víra, která roste s eucharistickým pokrmem, víra, která roste s modlitbou, jež se rodí ze srdce v rozjímání, bez rozptylování, s modlitbou, která se rodí z čistého a pokojného srdce.
Buďte v duchovní pohotovosti, protože zlo pronásleduje lid mého Syna.
Vyzývám vás, abyste se spojili jako lidé mého Syna a podle jeho vzoru dávali potřebným. Žádám vás, abyste 29. prosince vykonali ČIN LÁSKY vůči vašim bližním.
Vyzývám vás, abyste se jako lidé mého Syna sjednotili v ČINU BRATRSTVÍ vůči svým bližním a do 30. prosince pomohli těm, kteří to potřebují.
Vyzývám vás, abyste se spojili jako lidé mého Syna a 31. prosince udělali radost nějakému dítěti.
Tímto způsobem začnete se srdcem zaměřeným na dobré skutky. Tyto činy budou zlu ukazovat, že lidé mého Syna nespí.
Na 1. ledna vás vyzývám, abyste byli zajedno se svým bratrem, abyste milovali své bližní, abyste byli vděční za skutky a jednání svých bratří a sester vůči vám.
Vyzývám vás, abyste se stali skutečně duchovně lepšími. Budete se zdokonalovat v tom, že budete lepšími dětmi mého Syna, a požehnání budou k vám přitahovány.
Lidé mého Syna, pohlížím na ty, kdo se odmítají změnit. Tyto mé děti se na sebe nedívají a v této době je to tváří v tvář nástrahám ďábla velmi nebezpečné.
Vyzývám vás, abyste se ve svých ranních modlitbách modlili k Nejsvětější Trojici a poznali mého milovaného anděla pokoje.
Vyzývám vás, abyste se modlili za církev mého Syna, tato modlitba je naléhavá.
Děti mého Neposkvrněného Srdce, prosím vás, abyste se modlily za mír ve světě.
Každé z vás, které tvoří lid mého Syna, vyzývám k osobní modlitbě, aby každé z vás prosilo o rozlišování, než se začne věnovat tomu, k čemu je obecně povoláno. Byly jste zapečetěny krví mého Syna a nepotřebujete žádnou jinou pečeť. Ne všechno, co se zdá být dobré, je dobré pro lidské stvoření.
Lidé mého Syna, miluji vás, chráním a žehnám vám.
Modlete se za své bratry a sestry, kteří jsou zaslepeni světským životem.
Modlete se v pokoji. Spása lidského stvoření je dosažitelná vždy, i v posledním dechu života.
Mějte víru. Lidé s vírou jsou nezbytní. Neztrácejte víru.
KAŽDÁ Z HVĚZD MÉHO PLÁŠTĚ SE NÁSOBÍ DO NEKONEČNA, ABY OSVĚTLOVALA CESTU KAŽDÉHO Z MÝCH DĚTÍ.
Přijměte mé zvláštní požehnání.
MÉ NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE ZVÍTĚZÍ.
Matka Maria
Varovanie
Buďte v duchovní pohotovosti, protože zlo pronásleduje lid mého Syna.