Clicks396
Stylita
11

Boží slovo na den 7.4. A.D. 2021

Ještě ten den (první po sobotě) se ubírali dva z učedníků do vesnice zvané Emauzy, která je vzdálena od Jeruzaléma šedesát honů. Hovořili spolu o tom všem, co se stalo. Jak tak hovořili a uvažovali, přiblížil se k nim sám Ježíš a připojil se k nim. Ale jako by jim cosi zadržovalo oči, takže ho nepoznali. Zeptal se jich: „O čem to cestou spolu rozmlouváte?“ Zastavili se celí smutní. Jeden z nich – jmenoval se Kleofáš – mu odpověděl: „Ty jsi snad jediný, kdo se zdržuje v Jeruzalémě a neví, co se tam tyto dny stalo!“ Zeptal se jich: „A co se stalo?“ Odpověděli mu: „Jak Ježíše z Nazareta, který byl prorok, mocný činem i slovem před Bohem i přede vším lidem, naši velekněží a přední mužové odsoudili k smrti a ukřižovali. My však jsme doufali, že on je ten, který má vysvobodit Izraele. A k tomu všemu je to dnes třetí den, co se to stalo. Některé naše ženy nás sice rozrušily: Byly časně ráno u hrobu, nenalezly jeho tělo, přišly a tvrdily, že měly i vidění andělů a ti prý říkali, že on žije. Někteří z našich lidí odešli k hrobu a shledali, že je to tak, jak ženy říkaly, jeho však neviděli.“ A on jim řekl: „Jak jste nechápaví a váhaví uvěřit tomu všemu, co mluvili proroci! Což to všechno nemusel Mesiáš vytrpět, a tak vejít do své slávy?“ Potom začal od Mojžíše, (probral dále) všechny proroky a vykládal jim, co se ve všech (částech) Písma na něj vztahuje. Tak došli k vesnici, kam měli namířeno, a on dělal, jako by chtěl jít dál. Ale oni na něho naléhali: „Zůstaň s námi, neboť se připozdívá a den se už nachýlil.“ Vešel tedy dovnitř, aby zůstal s nimi. Když byl s nimi u stolu, vzal chléb, pronesl nad ním požehnání, rozlámal ho a podával jim. (Vtom) se jim otevřely oči a poznali ho. On jim však zmizel. Tu si mezi sebou řekli: „Což nám nehořelo srdce, když k nám na cestě mluvil a odhaloval smysl Písma?“ Ještě tu hodinu se vydali na cestu a vrátili se do Jeruzaléma. Tam našli pohromadě jedenáct (apoštolů) i jejich druhy. Ti řekli: „Pán skutečně vstal a zjevil se Šimonovi.“ Oni sami pak vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak ho poznali při lámání chleba.
Lk 24,13-35
Stylita
Dnes slavíme svátek svatého Jana de la Salle

Ioannes Baptista de la Salle
7. dubna, památka
Postavení: zakladatel řádu FSC
Úmrtí: 1719
Patron: křesťanského vyučování, učitelů a vychovatelů
Atributy: oděv školských bratří a žáci

Pocházel z Remeše. Stal se knězem a v r. 1680 i doktorem teologie. Začal vyučovat chudou mládež, založil kongregaci Školských bratří. Usiloval o výchovu učitelů a …More
Dnes slavíme svátek svatého Jana de la Salle

Ioannes Baptista de la Salle
7. dubna, památka
Postavení: zakladatel řádu FSC
Úmrtí: 1719
Patron: křesťanského vyučování, učitelů a vychovatelů
Atributy: oděv školských bratří a žáci

Pocházel z Remeše. Stal se knězem a v r. 1680 i doktorem teologie. Začal vyučovat chudou mládež, založil kongregaci Školských bratří. Usiloval o výchovu učitelů a požadoval, aby každý z nich měl následující ctnosti: vážnost, vyrovnanost, umírněnost, prozíravost, moudrost, trpělivost, zdrženlivost, dobrotu, horlivost, bdělost, zbožnost a laskavost. Tělesné tresty zakázal a stal se průkopníkem lidových škol ve Francii. I když narážel na odpor, zřídil nové druhy škol a ústav.
více: catholica.cz/?id=1097
U.S.C.A.E.
Hagia Sofia je nedokonalý chrám s tými vyobrazeniami no škoda 😉 ikonodúlia samozrejme zahŕňa aj sochy to mysliaci človek chápe
U.S.C.A.E.
a ja že Boží Chrám v ktorom vyučoval Filozofiu budúcich Kňazov svätý Konštantín-Cyril zvaný tiež Filozof 😊
Stylita
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/05velikonoce/01_03.htm

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Ve tři hodiny odpoledne, v hodinu určenou k modlitbě, šli Petr a Jan nahoru do chrámu. A právě tam přinášeli jednoho muže, chromého od narození. Den co den ho posazovali k chrámové bráně zvané Krásná, aby prosil o almužnu ty, kdo přicházeli do chrámu. Když viděl Petra a Jana, jak chtějí vejít do chrámu,…More
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/05velikonoce/01_03.htm

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Ve tři hodiny odpoledne, v hodinu určenou k modlitbě, šli Petr a Jan nahoru do chrámu. A právě tam přinášeli jednoho muže, chromého od narození. Den co den ho posazovali k chrámové bráně zvané Krásná, aby prosil o almužnu ty, kdo přicházeli do chrámu. Když viděl Petra a Jana, jak chtějí vejít do chrámu, prosil je o almužnu. Petr s Janem se však na něj upřeně zadívali a vyzvali ho: „Podívej se na nás!“ On tedy na ně pohleděl a čekal, že něco dostane. Ale Petr řekl: „Stříbro ani zlato nemám. Ale co mám, to ti dám: Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského – vstaň a choď!“ Vzal ho za pravou ruku a zdvihl ho. V tom okamžiku mu vstoupila síla do nohou a do kotníků: vyskočil, postavil se a chodil. Vešel s nimi do chrámu, chodil sem tam, poskakoval a chválil Boha. Všechen lid ho viděl, jak chodí a chválí Boha. Poznali ho, že je to ten žebrák, co sedával u Krásné brány chrámu, a byli plni úžasu a jako bez sebe nad tím, co se s ním stalo.
Sk 3,1-10

Žalm:
Ze srdce ať se radují, kdo hledají Hospodina.
Nebo: Aleluja.

Oslavujte Hospodina, vzývejte jeho jméno,
hlásejte mezi národy jeho díla.
Zpívejte mu, hrejte mu,
vypravujte o všech jeho divech!

Honoste se jeho svatým jménem,
ze srdce ať se radují, kdo hledají Hospodina!
Uvažujte o Hospodinu a jeho moci,
hledejte stále jeho tvář!

Potomstvo Abraháma, jeho služebníka,
synové Jakuba, jeho vyvoleného,
Hospodin sám je náš Bůh,
po celé zemi platí jeho rozhodnutí.

Pamatuje věčně na svoji smlouvu,
na slib, který ustanovil pro tisíc pokolení,
na smlouvu, kterou sjednal s Abrahámem,
na svou přísahu Izákovi.
Zl 105

Evangelium:
Lk 24,13-35
Stylita
obr. Duccio di Buoninsegna
U.S.C.A.E.
rímske právo je ale pohanské viete? CIRKEV ho očistila to je nabehnúť si sa tomu povie svätý Justín bol sofista? niekto tu nepochopil že pani krajníková mimochodom žijúca na divoko nekritizuje Filo-Sophiu ako takú však napísala že šírenie múdrosti
U.S.C.A.E.
pohanská filozofia fuj pôvodne tiež pohanské rímske právo nevadí niekto sa tu popiera a nie som to ja však som písal že CIRKEV HO OČISTILA z toho úplne zrejme vyplýva že nezavrhla to isté samozrejme platí aj u filozofie svätý Konštantín-Cyril nič iné neučil a nevedel len grécku filozofiu ale pokresťančenú nič iné v zmysle podobnosti toho čo Cirkev vykonala s Rímskym právom ináč platenie daní …More
pohanská filozofia fuj pôvodne tiež pohanské rímske právo nevadí niekto sa tu popiera a nie som to ja však som písal že CIRKEV HO OČISTILA z toho úplne zrejme vyplýva že nezavrhla to isté samozrejme platí aj u filozofie svätý Konštantín-Cyril nič iné neučil a nevedel len grécku filozofiu ale pokresťančenú nič iné v zmysle podobnosti toho čo Cirkev vykonala s Rímskym právom ináč platenie daní nebolo špecifikom rimanov keď už
4 more comments from U.S.C.A.E.
U.S.C.A.E.
náš prvý zákonník myslím veľkomoravský kombinácia západorímskeho východorímskeho a nášho zvykového práva svätý Metod bol veľmi schopný učenec
U.S.C.A.E.
má to také nedotiahnuté že sa vyvinulo z antickej filozofie keď to nebol jednotný systém antika poznala nie len sofistov ale aj Aristotela ktorý napríklad filozoficky zdôvodnil aj zvrhlosť úroku napísala to jemne nesúvislo najprv sa zdá že odmieta celú potom nedôrazne označí sofistov
U.S.C.A.E.
nemanipulujte to vy ste proti ale protirečivo lebo jedno z pohanstva fuj a druhé nie ja si takto neprotirečím oboje je z pohanstva váš základný problém ani nie je nechuť k vzdelaniu ale žitý blud fideizmu to máte ako v rusku laici neboli podkutí mali fideizmus a pri strete s komunizmom nevedeli oponovať a podľahli ja som nepísal že som proti ale že je rovnako pohanské pôvodom a že toto nič u vás…More
nemanipulujte to vy ste proti ale protirečivo lebo jedno z pohanstva fuj a druhé nie ja si takto neprotirečím oboje je z pohanstva váš základný problém ani nie je nechuť k vzdelaniu ale žitý blud fideizmu to máte ako v rusku laici neboli podkutí mali fideizmus a pri strete s komunizmom nevedeli oponovať a podľahli ja som nepísal že som proti ale že je rovnako pohanské pôvodom a že toto nič u vás

ten váš fideizmus čo protestanti až moc radi ten vás ničí
U.S.C.A.E.
vy ste vytvorili problém ktorý tu ani nebol dáte text ktorý spomína rímske právo vznikúvjšie v pohanstve to som vypichol že tam to pohanstvo nevadí u svätého Justína Kresťana ktorý vynikajúco polemizoval zo židom a ich už neplatným náboženstvom tak tam už filozofia ináč svätým Justínom "pokrstená" tá preto už vadí ono hodne trápne