Anton Čulen
71.4K

Čo hovorí Písmo Sväté o homosexualite? Homosexualita je modloslužba

Čo hovorí Písmo Sväté o homosexualite? Homosexualita je modloslužba

Už v knihe Genezis čítame, že Boh stvoril človeka na svoj obraz ako muža a ženu. Boh ich požehnal a povedal im: „Buďte plodní, množte sa, naplňte zem a podmaňte si ju.“ Teda nestvoril ich ako dvoch mužov, alebo dve ženy.
Výrokom budete ako Boh, oklamal diabol našich prvých rodičov. Adam a Eva chceli byť ako Boh a tak prestúpili na základe zvádzania a klamstiev diabla Boží príkaz. Prišiel za to ťažký trest a následkom toho dedičný hriech, s ktorým sa rodí každý človek. Dnes vzbúrenci proti Bohu svoj frontálny útok na Cirkev postavili na modloslužbe homosexuálnej zvrátenosti.

Už v prvej knihe Mojžišovej Boh trestá skazené ľudstvo potopou (Gn 6, 10- 12). Dúha bude znakom, že už nikdy nebude vôd potopy, ktorá by zahubila všetky živé tvory (Gn 9, 15). Neskôr posiela Boh do Sodomy a Gomory anjelov, ktorých ubytuje Lót. Ale všetci mužovia mesta žiadajú Lóta, aby ich vydal, aby s nimi mohli obcovať, pre tento hriech (preto sa volá sodomia) Boh zosiela na Sodomu a Gomoru oheň a síru (Gn 19, 5- 29). V Starom zákone sa smilstvo trestalo smrťou (Lv 20, 13).

Homosexualita je modloslužba
Podľa nového zákona má kresťan umŕtvovať svoje pudy a vášne. Aj smilstvo sa označuje ako modloslužba. „Mŕtvite teda svoje zemské údy: smilstvo, nečistotu, náruživosť, zlú žiadostivosť a chamtivosť. To je modloslužba. (List Kol. 3, 5)

Písmo Sväté nazýva smilstvom aj modloslužbu: „Lenže oni neposlúchali ani svojich sudcov, ale smilnili s inými bohmi a klaňali sa im.“ (Sdc 2, 17).

Svätá apoštol Pavol v liste Efezanom píše, že smilník, ani iní nemravník , ani chamtivec – čo je vlastne modloslužobníctvo – nemajú práva na dedičstvo v Kráľovstve Kristovom a Božom. (Ef 5, 5).

Že smilstvo je modloslužba píše sv. apoštol Pavol aj v liste Galaťanom. Aj tu pripomína, že: „tí čo páchajú takéto veci, nestanú sa dedičmi Kráľovstva Božieho.“ (Gal 5, 19- 21).
Sv. apoštol Pavol v liste Rimanom píše aj o mravnej skazenosti pohanov: „Preto ich Boh (ponechal) žiadostiam ich sŕdc a vydal ich nemravnosti. A tak sa navzájom telesne prznili tí, čo Božiu pravdu zamenili za lož a úctu a poklonu vzdávali stvoreným veciam, nie Stvoriteľovi, ktorý nech je naveky požehnaný! Amen.

„Preto ich Boh vydal nehanebným náruživostiam. Ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený. A podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a zahoreli žiadostivosťou jeden k druhému: muži s mužmi páchali nehanebnosť. Tak si sami na sebe odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie“ (Rim 1, 24- 27).

O tom, kam ide duša v okamihu smrti, rozhoduje to, čo sme milovali. Na túto tému je vynikajúca myšlienka sv. Augustína: Amor meus pondus meum- moja láska je mojou záťažou.
Podľa knihy Zjavenia sv. apoštola Jána: „Do neba nevojde nič nečisté“ (Zjv 21, 27).

Čo hovorí Katechizmus Katolíckej Cirkvi o homosexualite?
Medzi do neba volajúce hriechy patrí podľa Katechizmu Katolíckej Cirkvi aj hriech Sodomčanov (sodomia- homosexualita), teda praktizujúca homosexualita.
KKC 1867
1867 Katechetická tradícia pripomína tiež, že jestvujú „do neba volajúce hriechy“. Do neba volá: (2268) krv Ábela, hriech Sodomčanov, volanie utláčaného ľudu v Egypte, nárek cudzinca, vdovy a siroty, nespravodlivosť voči námezdnému robotníkovi.
KKC 1867 | Katechizmus

Podľa KKC sa jedná o porušenie šiesteho Božieho prikázania: 6 – Nezosmilníš. Podobne deviate Božie prikázanie chráni manželskú čistotu: 9- Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.

Homosexualita je podľa Písma Svätého najvyšší stupeň morálnej zvrátenosti.
Desať prikázaní | Katechizmus

Smilstvo teda patrí automaticky aj medzi sedem Hlavných hriechov, ktoré sú: Pýcha, Lakomstvo, Smilstvo, Závisť, Obžerstvo, Hnev a Lenivosť.
Ak sa niekto tvári, že mu je jedno, ak niekto iný žije v ťažkom hriechu, prípadne ho schvaľuje, či navádza iných na hriech proti šiestemu Božiemu prikázaniu, tak sa pripočítané tzv.
Cudzie hriechy:
Dávať iným radu na hriech
Povzbudzovať iných na hriech
Iným kázať hrešiť
Súhlasiť s hriechom iných
Pomáhať pri hriechu iných
Mlčať pri hriechu iných
Zastávať hriechy iných
Netrestať hriechy iných
Chváliť hriechy iných

Z uvedených dôvodov nemôže žiaden biskup mlčať, ak sú veriacim podsúvaní za vzor ľudia, čo sa verejne hlásia k tomu, že žijú v stave ťažkého hriechu. Sú to aj hriechy proti Duchu Svätému, o ktorých hovorí Pán Ježiš, že nebudú odpustené…..

Hriechy proti Duchu Svätému
1. Opovážlivo sa spoliehať na Božie milosrdenstvo
2. Pochybovať o Božom milosrdenstve a zúfať si
3. Odporovať poznanej zjavenej pravde
4. Závidieť blížnemu milosť Božiu
5. Zatvrdiť si srdce proti spasiteľnému napomenutiu
6. Zotrvávať tvrdošijne v nekajúcnosti
Hriechy

Mystička Mária Simma o homosexualite.
Sestra Emmanuela: „Navštívili vás duše, ktoré na zemi robili perverzné veci, napríklad sexuálne?“
Mária Simma: „Áno, nie sú celkom stratené, ale musia veľa trpieť, aby sa očistili. Napríklad homosexualita pochádza skutočne od Zlého.“
Sestra Emmanuela: „Aké rady by ste mohli dať týmto homosexuálnym osobám?“
Mária Simma: „Aby sa veľmi modlili a dostali silu sa od toho oslobodiť. Majú predovšetkým prosiť sv. Michala archanjela, pretože hlavne on bojuje proti Zlému.“
Z knihy Prekvapujúce tajomstvo duší v očistci. (Magnificat Slovakia, 2009).

Pripravil : Anton Čulen
alianciazanedelu.sk/archiv/12898
Agent0
Ano ! Ale pre tieto pisane Božie pravdy pride čas, a je blízko, kedy bude Biblia ZAKÁZANÁ....
Anton Čulen
Treba stále prosiť o Božiu milosť, aby sme vytrvali v dobrom až do konca.
Agent0
Přesně tak...
U.S.C.A.E.
čo katolíkov neohrozí zasa sa to zdá čudné ale katolíkmi to nesmie otriasť lebo nie Cirkev je z Písma ale Písmo je z Cirkvi no tak sa viac primkneme k ústnemu podaniu vyjadrenému mimo iné vo vyznaniach a obradoch
U.S.C.A.E.
potraty a sodomia sú ale proti prirodzenému zákonu tak môžu Bibliu zakazovať aj 100x tieto zlá nie sú zlá preto že to tak stojí v Biblii to že sú to zlá sa dá dokázať mimo nej ono to má paradoxne výhodu nič nepomôže žonglovať s textami Biblie.
Metod
Homosexualita je hriech, zvrátenosť!
Anton Čulen
Písmo Sväté nazýva smilstvom aj modloslužbu: „Lenže oni neposlúchali ani svojich sudcov, ale smilnili s inými bohmi a klaňali sa im.“ (Sdc 2, 17). Teda jedno aj druhé je smilstvo a jedno aj druhé je zároveň aj modloslužba. Homosexualita je podľa Písma Svätého najvyšší stupeň morálnej zvrátenosti.