3
4
1
2
حس ناخوشاٌندیکههنسهبت بهه دٌهن اسهلام وجهودداردبهه نظهر عجٌهب مٌاٌهد.رسهانه هها ههم در فضهای مجازیآنحسرا کاملا منعکس کرده اند گوٌیچٌز آزاردهنده ای دراسلام وجود دارد. نظر سنجی های اخٌر هم گواهی بر اٌن …More
حس ناخوشاٌندیکههنسهبت بهه دٌهن اسهلام وجهودداردبهه نظهر عجٌهب مٌاٌهد.رسهانه هها ههم در فضهای مجازیآنحسرا کاملا منعکس کرده اند گوٌیچٌز آزاردهنده ای دراسلام وجود دارد. نظر سنجی های اخٌر هم گواهی بر اٌن حس مشترک عجٌب است. طبق اٌن نظر سنجی ها سه چههارم مهردم فرانسهه1آن رااحساس مٌکنند.چرا بهرادر کشهی ههای هولنهاک مٌهان مسهلمانان تمهامی نهدارد؟ چهرا دٌهن اسهلام اٌنقهدر نسبت به مذاهب دٌگر نابردبار است؟اٌن مٌل به سلطه گری اسلام از کجا نشأت مٌگٌرد؟چرا دٌن اسلام اٌنقدر با هم سو شدن با دنٌای مدرن مشکلدارد؟آٌا جز اٌن نبوده که اسلام هموارهدنٌای مدرن را رقت انگٌز میپندارد؟چهرا اسهلام آزادی ههای انسهان را سهلب و شهرافت بشهری را لکهه دار کهرده اسهت؟ چهرا مسلمانان در برابر اٌن حقاٌق به ندرتقد علم کرده اند؟ چرا از بدو سلطه اسلام کهتا بهه امهروزبهٌش از 1400سال مٌگذرد ، از همان زمان حماسه سازی های شگرف محمد،عهده معهدودی در برابهر خشهونتآن واکنش نشان داده اند؟و مهمتر آنکه چرا بٌان اٌن موضوعات بهرای مسهلمانان ممنهوع اسهت ونقهد و انتقاد در باب موضوعات ذکر شده تابوٌی برای آنان است؟ چه چٌزی در پس اسلام مخفی شده است؟