Clicks39
vi.news

Sự tẩy chay Cựu Phụng vụ phải chấm dứt! Bởi Joseph Cardinal Ratzinger

"Điều quan trọng nữa đối với việc nâng cao nhận thức trong các vấn đề phụng vụ là việc tẩy chay hình thức phụng vụ có hiệu lực cho đến năm 1970 phải chấm dứt.

Bất cứ ai ngày nay ủng hộ việc tiếp tục phụng vụ này hoặc tham gia vào nó đều bị đối xử như một người phung; đây là khi mà mọi sự khoan dung đã không còn.

Chưa bao giờ có một điều như vậy xảy ra trong lịch sử; khi làm như vậy, người ta cũng đang tẩy chay toàn bộ quá khứ của Giáo hội. Làm sao người ta có thể tin tưởng vào sự hiện diện của nó khi nó lại như thế này?

Thành thật mà nói, tôi cũng không hiểu tại sao nhiều giám mục của tôi, không có lý do rõ ràng, phần lớn phải phục tùng sự không khoan dung này, cản trở sự hòa giải nội tâm cần thiết trong Giáo hội.

Từ: “Gott und die Welt: Ein Gespräch mit Peter Seewald”, München 2000, ấn bản thứ 2, tr.357.

#newsXlugfcsgwv