Clicks41

La Salette, Fatima "Řím ztratí víru a stane se sídlem Antikrista"

Dima
1
"Jeruzaléme, ty svaté město" (Maria), on tě za skutky tvých synů potrestal, ale nad syny spravedlivých se opět smiluje. Vzdávej dík Hospodinu, jak se sluší, a veleb Krále věků, ať se tvůj Stánek …More
"Jeruzaléme, ty svaté město" (Maria), on tě za skutky tvých synů potrestal, ale nad syny spravedlivých se opět smiluje. Vzdávej dík Hospodinu, jak se sluší, a veleb Krále věků, ať se tvůj Stánek radostně znovu zbuduje. Kéţ v tobě Hospodin potěší všechny zajaté, kéţ v tobě vţdycky, navěky miluje všechny ubohé! Zářivé světlo ozáří všechny zemské kraje; mnohé národy k tobě přijdou z dálek, obyvatelé všech konců světa přijdou k tvému svatému jménu, v rukách dary pro Krále nebes. Pokolení za pokolením se v tobě bude veselit a jméno tvého vyvoleného města potrvá po všechna pokolení navěky. Běda všem, kdo tě slovem urazí, běda všem, kdo tě ničí a strhávají tvé hradby, všem, kdo boří tvé věţe a zapalují tvé domy! Ale všichni ti, kteří tě ctí, budou poţehnáni navěky. Tak uţ jdi a raduj se ze synů spravedlivých, neboť se všichni shromáţdí a budou velebit Pána věků. Blaze těm, kdo tě milují, blaze těm, kdo se zaradují z tvého pokoje. Blaze všem, kdo se trápí tvými tresty, neboť se z tebe budou radovat, aţ uvidí všechnu tvou radost navěky. Veleb, duše má, Hospodina, toho velikého Krále, protoţe Jeruzalém bude zbudován a v tom městě bude navěky jeho chrám. Blaze mně, jestliţe pozůstatek mého potomstva spatří tvou slávu a vzdá díky Králi nebes. Brány Jeruzaléma budou vystavěny ze safíru a smaragdu a všechny tvé hradby z drahých kamenů. Věţe Jeruzaléma budou vystavěny ze zlata a jejich bašty z ryzího zlata. Ulice Jeruzaléma budou vydláţděny rubínem"
(Tobiáš 13,10-18)
Theodorá-Máriá likes this.