Clicks1.3K
Varovanie
2

VZESTUP SATANSKÝCH SKUPIN A OVLÁDNUTÍ SVĚTA

Poselství Ježíše ze dne 20. listopadu 2010 v 07:20.
varovani.org/html1/obsah.html

Moje dcero,
pověz mým dětem, že had se chystá vymrštit. Nesmí si dovolit, aby spadly do jeho ďábelské léčky, ze které není návratu.
On, had, má mnoho podob. Jeho následovníci, jimž vymyl mozky sliby moci a slávy, spřádají spolu intriky jak vyvolat na světě řadu událostí, které způsobí nevýslovný zármutek, bolest a zděšení.
Moje děti nebudou o nic moudřejší. Ty děti, jimž byla ukázána Pravda, a které jsou vedeny Mnou, jsou statečné duše. Zoufale se snaží varovat svět před těmito hroznými skupinami, jejichž frakce působící ve všech směrech, všechny mající jen jeden cíl. Jsou infiltrovány v každé zemi, na všech úrovních úřadů a jednají v tajnosti.
Existují také nevinní členové, část této ďábelské společnosti, kteří si neuvědomují realitu pravdy. Místo toho se zabývají svou prací, dělají dobré skutky, bez toho, že by pochopili zlé činy, které jejich starší páchají v utajení. Nemylte se, tito starší jsou oddanými následovníky Satana a provádějí rituály zbožňování, které, kdyby je zahlédli jiní lidé, zvraceli by hrůzou z obscénních činů satanských rituálů a projevů věrnosti slibům Zlého, které jsou jádrem jejich organizací.
Vy, kteří považujete slova mých statečných duší za zábavná, slyšte Mě teď. Neschopností chápat Pravdu a slyšet tyto statečné hlasy si zničíte život, svou víru a svoje živobytí. Tito zlí lidé se už dlouho tajně připravují na vládu. Jejich práce je zřejmá v mnoha, mnoha zemích, ale je prováděna takovým způsobem, že děti, které jsou zaměstnány svou každodenní činností, si neuvědomují, co se děje.
Had se chystá ke skoku TEĎ!
Když říkám, že se had chystá ke skoku, tak tím myslím teď. On a jeho zkažená ďábelská armáda pyšných a hladových bestií jdou rychle a s rozhodností v každé oblasti života. Své životy vedou cestami, o nichž nic nevíte. Protože jsou vedeni mistrem klamu, jsou lstiví, sympatičtí, pohotoví v řeči, chamtiví, bezohlední, s jediným cílem v mysli. Skrze banky, moderní komunikace, armádu, náboženské organizace a vládu vás chtějí všechny ovládat. Dávejte si pozor, a teď poslyšte!
Nejsou to konspirační teorie
Moje varování a varování mých milovaných dětí budou odmítnuta jako konspirační teorie. Naneštěstí jimi nejsou. Tato situace, má dcero, nepřišla znenadání. Ta skupina, a mám teď na mysli jen jednu z nich, už po staletí kuje pikle, intrikuje a získává nové členy z horních vrstev. Ty, kteří je v minulosti odhalili, zavraždili. V běhu staletí zavraždili státníky, včetně proslulých a nadaných vůdčích osob. Jsou to pokrevní bratři, hltající maso lidstva.
Satanské relikvie
Vzdávají poctu obscénním relikviím a znamením, které požaduje had. Nedejte se mýlit, tato skupina je mocná a děsivá. Je tak mocná, že bude těžké dostat se z jejích spárů, až vaše živobytí, strava a peníze na ní budou závislé.
Moje děti, mnoho, mnoho lidí v mocenských strukturách, ve vládách, v bankách, v potravinovém průmyslu a v humanitárních organizacích nevědí, co se děje a ani to nebudou vědět, až do konce Velkého soužení, které brzy nastane. Potom uvidí vystoupit šelmu, která zavede náhlou změnu, a tehdy vy všichni budete muset bojovat jako nikdy předtím, abyste se ukryli před tímto ďábelským režimem.
Jakmile šelma a její přívrženci budou ovládat vaše peníze, tak budou ovládat všechno, mimo jednoho. Nikdy nemohou a nesmí se pokoušet ukradnout vám vaše duše. A přesto, je to přesně ono, o co se budou snažit.
Vy, kdo zpochybňujete tato poselství Pravdy, sesílané vám kvůli mé touze vám pomoci, vést vás a odhalit vám Pravdu, slyšte Mě teď. Nevěříte-li tomuto poselství, potom Já, skrze modlitby, o které požádám mé následovníky, se budu modlit, abyste uviděli Světlo. Prosím vás, abyste byli ve střehu a dávali si pozor na znamení těchto ďábelských, silných, hladových bestií, které slintají při plánování a falešné slávě, kterou získají.
Neudělejte chybu domněnkou, že kontrola vaší schopnosti vydělávat peníze a přístupu k nim, jim bude stačit. Ne, budou chtít daleko víc. Budou chtít kontrolovat, co jíte, co pijete a kde žijete. Abyste ochránili sebe, musíte udělat následující kroky.
Vyhledejte ochranné útulky
Prosím, najděte si jako skupina věřících ochranné útulky. Pošlu vám Světlo, které vám pomůže přežít. Začněte pěstovat vlastní stravu. Uschovejte potraviny, které si dokážete odložit stranou. Začněte plánovat tak, jakoby měla přijít ničivá pohroma. Vězte, že temnota sestoupí do té míry, že k tomu, abyste přežili, musíte být připraveni.
Poslouchejte hlasy proroků. Neudělejte stejnou chybu, když můj lid neposlouchal proroka Noe. Obrátili se k němu zády. Odmítali ho poslouchat. Žili si svůj každodenní život, jedli a smáli se v úplné nevšímavosti hrozného osudu, který je čekal.
Teď povstaňte. Obraťte se na mého Věčného Otce, Boha Nejvyššího, aby vás vedl. Připravte svoje rodiny na blížící se temnotu, která všechno pronikne a kterou teď nemůžete pochopit. Modlete se, modlete se, modlete se, abyste měli odvahu nepřijmout značku kruté šelmy. On, Satan, se pomocí své ďábelské armády pokusí zavést to, co se na první pohled bude zdát jako odporný identifikační cejch. To vám bude dáno a prezentováno jako nezbytnost k tomu, abyste si mohli vybírat peníze, kupovat potraviny, cestovat, žít ve vašich domovech a obchodovat. Bude to totální kontrola. Vy a vaši praví političtí představitelé budete bezmocní.
Naléhám na ta média, která nejsou nakažena touto ďábelskou skupinou, aby se dobře dívala na to, co se děje. Odhalte všechny ty, kteří podporují hada a jeho armádu, avšak postupujte opatrně.
Moje děti, obávejte se této skupiny a vězte, že ona skutečně existuje, a že tvrzení statečných a odvážných lidí, kteří se ji snaží odhalit, jsou pravdivá.
Pro ty, kdo si asi myslí, že jak může poselství z božského zdroje nechat vyklíčit takový senzační "nesmysl", říkám: Znovu se zamyslete. Jděte a přečtěte si Písmo. Slova, obsažená v Knize Pravdy mého Otce, jsou správná. Vyprávějí o událostech z dávných časů. Přinášejí Pravdu, aby vás vedla k Bohu. Slova mých proroků tehdy a dnes představují plnou pravdu o nadcházejícím životě.
Varování, obsažené v Knize Janově, i když si dnes mnozí myslí, že je těžké je rozluštit, vycházejí z událostí, které se teď začnou odvíjet.
Kniha Zjevení přesně předpovídá série událostí, jejichž původcem bude Satan v blížícím se konci časů. Zná Pravdu, že jeho dny jsou sečteny. Ale mým ubohým dětem, které ho zbožňují, řekne, že je čeká jiný, mnohem lákavější ráj, než ten, který byl slíben Bohem. Proto, ve svém posledním boji s mým Věčným Otcem udělá cokoliv, aby ukradl tolik duší, co jen bude moci, před tím, než sestoupí hněv mého Otce.
On, Satan, spěchá. Jděte jinou cestou. Braňte své rodiny a modlete se tak, jak jste to už dlouho nedělali. Modlitba vás bude všechny ochraňovat. Obnovte si svou víru, a až na zem sestoupí třídenní tma, moji následovníci budou moci snadno osvětlit své příbytky. Ta děsivá a strašná tma, kterou žádný člověk nedokáže pochopit, bude černější než noc.
Nevěřící a ti, kteří zpívají chvály k oslavě šelmy, poznají v té chvíli Pravdu. Protože neuniknou černi, až bude sestupovat.
Povstaňte teď, mé děti, a bojujte. Plánujte svoje přežití těla a duše až se ďábelské činy těchto lidí začnou odvíjet před vašima očima.

Váš milující Spasitel
Ježíš Kristus
kopecek
Děkuji,že zde dáváte tyto části!
Varovanie